Shop Books & Ebooks

Partner with us to share the Bible with Vietnam.

Shipping Policies
Free ground shipping. Shipping outside of USA not available.
Ordering Individually
We do not sell individual copies directly.
Give to VBI
Give to the ministry of to Vietnamese Bible Inc. in order to continue in it’s efforts to Vietnamese. Give to VBI
Parallel NET Bible Old and New Testaments

Parallel NET Bible Old and New Testaments

8 NV/NVB Bilingual (one case)
($40.00 each Bible)
Parallel New Testament

Parallel New Testament

50 NV/NET Bilingual New Testaments (one case)
Paperback cover
($6.70 per Bible)
New Vietnamese Bible

New Vietnamese Bible

20 Large Print NVB's (one case) 14.5 x 20 cm
($15.00 per Bible)
New Vietnamese Bible

New Vietnamese Bible

20 NVB's (one case) 11 x 17 cm
($12.50 per Bible)
Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Lu-ca

Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Lu-ca

Ebook (download only)

Hành Trình Phục Vụ của Chúa Cứu Thế Giới Thiệu.
Phúc Âm Lu-ca không nêu đích danh tác giả nhưng theo truyền thống rất xưa của giáo hội và những...

Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Giăng

Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Giăng

Ebook (download only)

Lược Khảo Phúc Âm Giăng
Phúc Âm Giăng thường được xếp thành một loại riêng vì từ hình thức đến nội dung có nhiều điểm
khác biệt với ba Phúc Âm k...

Phúc Âm Mác – Tĩnh Nguyện

Phúc Âm Mác – Tĩnh Nguyện

Ebook (download only)

Cầu nguyện Phúc Âm chủ yếu sẽ thay đổi và kiến tạo đời sống tin kính Chúa của chúng ta ngày càng
giống như đời sống của Chúa Cứu Thế hơn, đầy năng...

Tĩnh Nguyện Lời Chúa ( Kinh Thánh) Tấm Lòng – Tâm Trí – Tay Chân – (Tư Duy – Tâm Thức)

Tĩnh Nguyện Lời Chúa ( Kinh Thánh) Tấm Lòng – Tâm Trí – Tay Chân – (Tư Duy – Tâm Thức)

Ebook (download only)

Bạn hay nhóm của bạn nên chọn một sách trong Kinh Thánh để đọc và tĩnh nguyện. Nếu đa số tín hữu
trong nhóm là người mới chúng ta nên chọn một tron...