$15.00

You will receive an email with the book file attached.

Tĩnh Nguyện Lời Chúa ( Kinh Thánh) Tấm Lòng – Tâm Trí – Tay Chân – (Tư Duy – Tâm Thức)

Tĩnh Nguyện Lời Chúa ( Kinh Thánh) Tấm Lòng – Tâm Trí – Tay Chân – (Tư Duy – Tâm Thức)

Bạn hay nhóm của bạn nên chọn một sách trong Kinh Thánh để đọc và tĩnh nguyện. Nếu đa số tín hữu
trong nhóm là người mới chúng ta nên chọn một trong bốn sách Phúc Âm để bắt đầu. Tín hữu mới nên
bắt đầu bằng mười hai chương đầu của sách Sáng Thế (Kinh Thánh Cựu Ước) để biết về lịch sử sáng tạo
vạn vật và con người cho đến Áp-ra-ham. Gia phả của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ cho biết Chúa Cứu Thế
Giê-su là hậu duệ của vua Đa-vít và của quốc tổ của người Do Thái, Áp-ra-ham.
Mỗi tuần bạn có thể học một tiểu đoạn và lần lược học cho hết sách.
Nếu bạn là tín hữu trưởng thành, bạn nên chọn một sách tùy theo nhu cầu tâm linh của mình:
Lịch sử : Sách Sáng Thế; các sách lịch sử dân Chúa,
Thi phú, Khôn ngoan: Thánh Thi, Châm Ngôn, Giáo Huấn
Phúc Âm: Cuộc đời Chúa Cứu Thế,
Hội Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ; Cô-rinh-tô, Ê-phê-sô; Ti-mô-thê…
Giáo Lý: Rô-ma, Ga-la-ti, Cô-lô-se, Hê-bơ-rơ..
Tiên tri: Các sách tiên tri, Khải Huyền
!
Cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn buổi học được kết quả.