$15.00

You will receive an email with the book file attached.

Phúc Âm Mác – Tĩnh Nguyện

Phúc Âm Mác – Tĩnh Nguyện

Cầu nguyện Phúc Âm chủ yếu sẽ thay đổi và kiến tạo đời sống tin kính Chúa của chúng ta ngày càng
giống như đời sống của Chúa Cứu Thế hơn, đầy năng lực, tình thương và mục đích để hoàn tất sứ
mệnh Chúa giao phó. Chủ Đề Phúc Âm : “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến
dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Mác 10:45 Mục Tiêu Tĩnh Nguyện :
Chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong sứ mệnh phục vụ Chúa và hoàn thành Đại Mạng Lệnh
của Chúa Cứu Thế.