$15.00

You will receive an email with the book file attached.

Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Lu-ca

Lược Giải – Tĩnh Nguyện Phúc Âm Lu-ca

Hành Trình Phục Vụ của Chúa Cứu Thế Giới Thiệu.
Phúc Âm Lu-ca không nêu đích danh tác giả nhưng theo truyền thống rất xưa của giáo hội và những văn bản cổ rất gần với nguyên tác cho thấy tác giả của Phúc Âm này và sách Công Vụ các Sứ Đồ là Lu-ca, một y sĩ và người đồng cộng tác với Phao-lô (Cô 4:14). Lu-ca có thể không phải là một người Do Thái nhưng là một người ngoại quốc ở vùng Trung Đông.
Căn cứ trên những sự kiện được nói đến trong Phúc Âm, việc đền thờ bị phá hủy và Giê-ru-sa-lem thất thủ, một số học giả cho rằng Phúc Âm được sáng tác vào khoảng năm 70 Sau Công Nguyên (SCN). Tuy nhiên nếu đây là những biến cố được phán tiên tri trước như tiên tri Giê-rê-mi nói trước về cuộc lựu đày của dân Y-sơ-ra-ên thì niên đại sáng tác không nhất thiết phải căn cứ vào sự thất thủ của Giê-ru-sa-lem. Vì thế một số học giả bảo thủ cho rằng Phúc Âm Lu-ca có thể được sáng tác vào khoảng năm 60 SCN.
Qua các câu mở đầu (c.1-4) chúng ta thấy Lu-ca là người cẩn thận nghiên cứu các sự kiện và sắp xếp lại theo thứ tự để trình bày cho ông Thê-ô-phi-lơ rõ về Chúa Cứu Thế Giê-su một cách chân xác.
Lu-ca gọi Thê-ô-phi-lơ bằng ngài, một cách xưng hô dành cho những quan chức của chính quyền La Mã thời bấy giờ. Như thế Phúc Âm Lu-ca viết cho một người ngoại quốc vì vậy đây là một Phúc Âm rất thích hợp cho chúng ta, những người ngoại quốc trên thế giới muốn biết rõ về Chúa Cứu Thế và sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của Ngài.
Nghiên cứu Phúc Âm Lu-ca chúng ta thấy tác giả ghi lại những sự kiện, hành trình của Chúa Giê-su và thể nào qua Ngài, Đức Chúa Trời đã giải thoát loài người, tất cả mọi chủng tộc, màu da, phái tính và đẳng cấp xã hội. Sau đó Đức Chúa Trời đã thiết lập và phát triển hội thánh Ngài bởi Chúa Thánh Linh (sách Công Vụ). Khi chúng ta học và hiểu Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-su và chương trình của Ngài chúng ta có thể vững tin và hiểu rõ sự kêu gọi cùng mục đích cao cả mà Chúa đã chọn chúng ta để bước đi theo Chúa Cứu Thế, để hoàn tất chương trình mà Chúa Cứu Thế đã thực hiện qua cái chết của Ngài.
Lu-ca ghi lại Phúc Âm Lu-ca để xác nhận với Thê-ô-phi-lơ và cũng với tất cả chúng ta rằng những điều ông biết về Chúa Cứu Thế là chân xác. Ông cũng nhưchúng ta thời nay có thể biết chắc rằng Chúa Cứu Thế đã hoàn tất sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Ngài đã sống lại và thăng thiên và rằng Ngài sẽ trở lại để đón tiếp con dân Ngài. Thê-ô-phi-lơ cũng biết rằng Chúa Thánh Linh đang thêm năng lực cho các sứ đồ cũng như tất cả con dân Ngài để tiếp nối và hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời tại thế, tức là xây dựng, phát triển hội thánh Chúa cho đến khi Chúa Cứu Thế trở lại. Đức Thánh Linh là nguồn năng lực, an ủi, hướngdẫn và khuyến khích cho con dân Chúa trong hành trình theo Chúa mỗi ngày tại thế gian này.