back Back to NVB Online

Thánh Thi 15

Thi 16
Thơ Đa-vít
1Lạy CHÚA,
Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài?
Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài?
2Ấy là người bước đi ngay thẳng,
Làm điều công chính
Và nói sự thật từ trong lòng.
3Là người có lưỡi không nói hành,
Không làm điều ác hại bạn hữu,
Và không lăng nhục người lân cận.
4Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác
Nhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA.
Người đã thề nguyện,
Dù có tổn hại cũng không thay đổi.
5Người không cho vay tiền lấy lời,
Không nhận của hối lộ để hại người vô tội.
Người nào làm những điều ấy
Sẽ không bao giờ bị rúng động.

back Back to NVB Online