back Back to NVB Online

Thánh Thi 11

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng
1Tôi ẩn náu mình nơi CHÚA.
Sao các người nói cùng linh hồn ta:
Hãy trốn lên núi ngươi như chim.
2Vì kìa kẻ ác giương cung,
Tra tên vào dây cung.
Từ trong bóng tối,
Bắn người ngay thẳng.
3Nếu nền móng bị phá hủy,
Thì người công chính sẽ làm sao?
4 CHÚA ở trong đền thánh Ngài;
CHÚA ngự trên trời.
Mắt Ngài quan sát,
Mí mắt Ngài dò xét loài người.
5 CHÚA thử người công chính,
Nhưng lòng Ngài ghét kẻ ác
Và kẻ ưa điều hung bạo.
6Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh trên kẻ ác.
Ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó.
7Vì CHÚA là công chính.
Ngài yêu điều công chính.
Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

back Back to NVB Online