back Back to NVB Online

Sô-phô-ni 3

Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài
1Khốn thay cho thành phản loạn, ô uế,
Áp bức dân mình!
2Nó không nghe lời,
Không chịu sửa dạy,
Không tin cậy CHÚA,
Không kêu cầu Đức Chúa Trời mình.
3Các quan chức trong thành
Là sư tử gầm rống,
Các thẩm phán là chó sói săn mồi ban đêm,
Không để dành chi đến sáng mai.
4Các tiên tri ba hoa khoác lác,
Nói điều dối gạt.
Các thầy tế lễ làm ô uế đền thánh,
Bóp méo Kinh Luật.
5Nhưng CHÚA là Đấng công chính ngự giữa thành,
Ngài không làm điều ác.
Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành sự phán xét,
Không hề sai hẹn như buổi rạng đông.
Nhưng kẻ ác không biết xấu hổ.
6 CHÚA phán:
“Ta đã hủy diệt các dân tộc,
Phá đổ các tháp ở góc tường thành có lỗ châu mai.
Ta làm cho đường sá hoang vu,
Không người qua lại.
Ta khiến cho thành phố tiêu điều,
Không một bóng người, không ai cư ngụ.
7Ta nghĩ thầm: ‘Chắc chắn dân Ta sẽ kính sợ Ta,
Chúng sẽ chịu sửa dạy.
Chúng sẽ không quên
Mọi điều Ta làm cho chúng.’
Nhưng rồi chúng lại càng sốt sắng làm mọi việc gian ác.”
8 CHÚA phán: “Vì thế, các ngươi hãy chờ Ta,
Chờ ngày Ta chổi dậy làm nhân chứng buộc tội.
Vì Ta đã quyết định án phạt: Ta sẽ quy tụ các dân,
Tập họp các vương quốc lại,
Để trút xuống đầu chúng cơn phẫn nộ của Ta,
Trút sạch cơn giận của Ta,
Vì lửa ghen của Ta sẽ thiêu nuốt cả đất.”
Đức Chúa Trời Sẽ Biến Đổi Muôn Dân
9“Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân,
Ban cho họ môi miệng tinh sạch,
Để tất cả đều kêu cầu danh Ta, là CHÚA,
Và cùng nhau chung vai phụng thờ Ta.
10Những người cầu khẩn Ta,
Tức con dân Ta đã bị tản mác tận bên kia sông Ê-thi-ô-bi,
Sẽ dâng lễ vật cho Ta.
11Ngày ấy, con sẽ khỏi phải xấu hổ
Về mọi điều ác con đã phạm nghịch cùng Ta,
Vì bấy giờ, Ta sẽ loại bỏ khỏi con
Những kẻ dương dương tự đắc,
Và con sẽ không còn ngạo mạn nữa
Trên núi thánh của Ta.
12Nhưng Ta sẽ chừa lại giữa vòng con
Một nhóm dân nghèo nàn khốn khổ,
Và chúng sẽ nương náu mình trong danh CHÚA.
13Dân sót lại của Y-sơ-ra-ên
Sẽ không làm điều ác,
Không nói điều gian dối,
Không có miệng lưỡi phỉnh gạt.
Thật chúng sẽ như chiên được ăn cỏ thỏa thuê
Và nằm ngủ bình an,
Không ai làm cho chúng sợ hãi.”
Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài
14Hỡi Si-ôn, thành phố đáng thương, hãy ca hát!
Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy reo mừng!
Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành phố đáng thương,
Hãy hết lòng mừng vui hớn hở!
15 CHÚA sẽ cất án phạt khỏi ngươi,
Ngài sẽ dẹp bỏ kẻ thù ngươi.
CHÚA là Vua của Y-sơ-ra-ên, ngự giữa ngươi,
Ngươi không cần phải sợ tai ương nữa.
16Ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:
“Hỡi Si-ôn, đừng sợ!
Đừng ngã lòng!
17 CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,
Ngài có quyền giải cứu.
Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,
Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươi
Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,
18Như người ta vui mừng trong ngày lễ.”
CHÚA phán:
“Ta sẽ cất bỏ tai ách khỏi con,
Để con khỏi phải chịu nhục nhã nữa.
19Này, lúc bấy giờ, Ta sẽ phạt mọi kẻ bức hiếp con.
Ta sẽ cứu chữa những kẻ yếu đau què quặt,
Ta sẽ tập họp những kẻ lưu đày tản mát,
Ta sẽ biến sự xấu hổ của con thành tiếng tăm lừng lẫy,
Và mọi người khắp đất sẽ ca ngợi con.
20Lúc ấy, khi Ta tập họp các con lại,
Ta sẽ đem các con về.
Thật, Ta sẽ cho các con tiếng tăm lừng lẫy,
Và mọi dân khắp đất sẽ ca ngợi các con.
Ta sẽ phục hồi vận mạng các con,
Và chính mắt các con sẽ xem thấy.”
CHÚA phán vậy.

country music star hank williams jrIn fact, that’s already happened. GDP numbers are being revised all the time. The concept behind a Survivor Pool is a pretty simple one; survive in the pool the longest in order to win. The way in which you achieve this, in most pools, is by correctly picking the winner of a game every week. NOTES: Following short practices on Wednesday and Thursday, the team was given three days off. Coaches have studied each of the three possible divisional opponents, but practices this week focused Cheap Football Jerseys on fundamentals. Practice for the divisional round game will begin on Monday. Ben is a very good QB just not a good fantasy QB. He possesses great leadership skills and has his statistical moments but do not trust him with your fantasy team because you will be greatly disappointed. Waiting on a cheap ticket spending time without spending money requires custom jerseys a certain brand of Zen. I think of it as financial hibernation. We know the most positions are so I can label them. We can start with the goalkeeper, which is a crucial player on the field cheap football jerseys to stop any goals. Watching the game(s) at your favorite sports Wholesale NFL Jerseys bar: the goal is to have a “going out style,” and you don’t have to worry about the weather since this fake ray ban sunglasses is indoors. For me, this is most of my Sundays, and although for particularly important games I have my “lucky outfit” I will fake oakleys otherwise follow this advice: Build your outfit around a quarter length sleeve Junk Food Tee (quarter length sleeves are always elegant) and pair with your favorite pair of boot cut jeans and these wedges.. “I have participated in online Passover seders and High Holy Day services, and have fasted as best as I could, even on game days,” Breslow told a Jewish newspaper in the Boston area. “Typically, I try to observe the holidays in a way that is meaningful to me and indicative of my commitment to Judaism, but also honors and acknowledges the commitment that I have made to my teammates.”. Meanwhile, before the fall season even started, we sold our own shows into a very strong international marketplace. This includes Elementary and Vegas, each of which went for more than $2 million per episode, making them immediately profitable franchises for us. It now appears that beyond being clueless, he may also have been lying. There now exists evidence his office actually received the tape five months ago. The tape shows a 63 year old homeless woman named Carol Ann Reyes wandering nfl jerseys cheap in the street. The pictures may seem unremarkable, but the story that goes with it is disturbing.

back Back to NVB Online