back Back to NVB Online

Sô-phô-ni 2

Kêu Gọi Ăn Năn
1Hỡi đám dân mặt dày mày dạn không biết xấu hổ kia,
Hãy tập họp lại, hãy nhóm họp lại,
2Trước khi nghị quyết được ban hành,
Và ngày giờ trôi qua như rơm rác,
Trước khi cơn thịnh nộ của CHÚA
Giáng xuống các ngươi,
Trước khi ngày CHÚA nổi giận
Giáng xuống các ngươi!
3Hỡi mọi người khiêm nhường trên đất,
Là những người vâng giữ mạng lệnh Ngài,
Hãy tìm cầu CHÚA!
Hãy tìm sự công chính,
Tìm đức khiêm nhường,
Biết đâu anh chị em sẽ được CHÚA che chở trong ngày Ngài nổi giận!
Đức Chúa Trời Sẽ Hủy Diệt Kẻ Thù Của Giu-đa
4Thật, Ga-xa sẽ bị bỏ hoang,
Ách-ca-lôn sẽ điêu tàn,
Dân Ách-đốt sẽ bị đuổi đi giữa trưa,
Dân Éc-rôn cũng sẽ bị bứng gốc.
5Khốn thay cho dân Cơ-rết, sống ven biển!
Lời CHÚA phán nghịch cùng các ngươi:
“Khốn thay cho Ca-na-an, đất của dân Phi-li-tin!
Ta sẽ tận diệt ngươi, cho đến nỗi không còn ai cư trú.”
6Miền ven biển sẽ trở thành đồng cỏ,
Nơi bọn chăn đào giếng dựng ràn cho chiên.
7Những người còn sống sót trong dân Giu-đa
Sẽ chiếm hữu miền ven biển.
Họ sẽ chăn chiên tại đó,
Họ sẽ nghỉ đêm trong các nhà bỏ hoang ở Ách-ca-lôn,
Vì CHÚA là Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ,
Và phục hồi đất nước họ.
Kẻ Thù Ở Phương Đông: Dân Mô-áp Và Am-môn
8 CHÚA phán:
“Ta có nghe lời sỉ nhục của dân Mô-áp,
Và lời mắng nhiếc của dân Am-môn.
Chúng nó sỉ nhục dân Ta,
Và khoe khoang vì đã xâm lấn bờ cõi dân Ta.
9Vậy nên, Ta là CHÚA Vạn Quân,
Là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
Thật như Ta hằng sống,
Mô-áp sẽ trở nên như Sô-đôm,
Và Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ.
Đất nước chúng sẽ mãi mãi hoang vu,
Chỉ có gai gốc và ruộng muối.
Những người sống sót trong dân Ta sẽ cướp bóc chúng
Và xâm chiếm lãnh thổ chúng.”
10Đó là hình phạt vì tội ngạo mạn của chúng,
Vì chúng đã sỉ nhục dân của CHÚA Vạn Quân,
Và khoe khoang vì đã xâm lấn bờ cõi dân Ngài.
11Chúng sẽ khiếp sợ CHÚA,
Ngài sẽ bỏ đói mọi thần trên thế giới.
Bấy giờ mọi dân trong mọi nước sẽ thờ lạy Ngài
Ngay trên đất nước mình.
Kẻ Thù Ở Phương Nam Và Phương Bắc
12 CHÚA phán: “Còn các ngươi, dân Ê-thi-ô-bi,
Các ngươi sẽ chết vì gươm của Ta.”
13Ngài cũng sẽ dang tay ra đánh phương bắc:
Ngài sẽ hủy diệt dân A-si-ri,
Và Ngài sẽ khiến thành Ni-ni-ve trở nên hoang địa,
Khô cằn như sa mạc.
14Các đàn bò, đàn chiên, và thú vật mọi loài
Sẽ nằm nghỉ giữa thành.
Chim cú cũng làm tổ trên đỉnh các cột nhà,
Kêu vọng qua cửa sổ.
Đến ngưỡng cửa đã thấy cảnh đổ nát vì mọi thứ gì trong nhà bằng gỗ bá hương đã bị dỡ đi.
15Đó là số phận của thành dương dương tự đắc,
Tưởng mình trị vì yên ổn,
Và tự nhủ trong lòng:
“Ta đây, ngoài ta, không còn ai cả!”
Thật nó sẽ trở thành hoang địa,
Hang động cho thú rừng.
Ai đi ngang qua thành sẽ huýt sáo khinh chê,
Hất tay xua đuổi.

baseball oakley outlet teams woo christian fans to gamesThey have a lot of draft pick players, first and second rounders oakley outlet that didn’t even get on the field this season. So. Blood pressure changes as your activity changes; it may be lower when you sleep or higher when you are active, for example. One high reading may be a fluke or a result of agitation of being in the doctor office. AMMAD OMAR, BYLINE: Well, Michel, earlier this week, we had a conversation about concussions in the NFL, the National Football League. A few former players are suing the league. Long Island: A Third Of State Subprime Foreclosures. “Suffolk and Nassau counties accounted for 33% of subprime loans that were made in 2006 in New York State and that are now in foreclosure, according to a report by the Empire Justice Center, a nonprofit law firm that advocates for low income families The data, from the Federal Reserve Bank of New York, shows Long Island at the top of cheap football jerseys the mortgage crisis in the state Long Island’s one third foreclosure rate equates cheap jerseys to 12,936 subprime loans At the same time, Long Island has 30% of all subprime loans scheduled to be reset before October 2009, according to the study hockey jerseys of subprime loans given out in 2006.” (Newsday, Mar. Today the NFL has more black head coaches than ever before: six out of a league of 32 teams. One of them, Herm Edwards of the Jets, says that he and the current coaches of the Bengals and Bears Cheap Football Jerseys were helped by an official program the NFL started two decades ago.. According to a recent TD Ameritrade poll, the accumulated cost naturally reflects itself in decreased retirement savings. In Replica ray bans a survey of parents of elite athletes, TD found that 33% of parents were not setting any money aside toward retirement, while a full 57% lacked any long term financial plan. No. I don’t think we have to change the way we go to market, every one of those will have different applications. You want to be ripped, you don’t want to be skinny. So there’s a big huge difference. My opinion, we’re the greatest defense to ever play the game, he said. It’s a bold statement, but we have the greatest talent, from the rushers to safeties to linebackers. This is Stephany, with Elevate Fitness, and we just talked about arm toning exercise with five pound weights. Get lifted!. “Doctors are usually really good about following standards of care and recommendations, but in this area, we are failing miserably,” said Dr. Mahmoud Malas, a surgeon at Johns Hopkins University School of Medicine who led the study.

back Back to NVB Online