back Back to NVB Online

Rô-ma 4

Gương Của Áp-ra-ham
1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao về việc Áp-ra-ham, tổ chúng ta theo phần xác, ông đã tìm thấy gì? 2Vì nếu Áp-ra-ham được tuyên xưng công chính bởi việc làm thì người có cớ để khoe khoang; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. 3Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và vì thế được kể là công chính.”
4Đối với người làm việc thì tiền công không được kể là ơn mà phải kể là nợ; còn đối với người không làm 5nhưng chỉ tin vào Đấng xưng công chính kẻ vô đạo thì đức tin của người ấy được kể là công chính. 6Ngay vua Đa-vít cũng nói như vậy về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời kể là công chính không bởi việc làm:
7“Phước cho người
Được tha vi phạm,
Được khỏa lấp tội lỗi;
8Phước cho những ai
Mà Chúa sẽ chẳng bắt tội.”
9Vậy phước lành này chỉ ban cho người chịu cắt bì thôi hay cũng cho cả người không chịu cắt bì nữa? Vì chúng ta nói: “Bởi đức tin Áp-ra-ham được kể là công chính.” 10Vậy người được kể là công chính như thế nào? Sau khi đã chịu cắt bì hay trước khi chịu cắt bì? Không phải sau mà là trước khi chịu cắt bì. 11Người đã nhận dấu cắt bì là dấu ấn cho sự công chính bởi đức tin mà người đã có khi chưa chịu cắt bì. Như vậy, Áp-ra-ham trở thành cha mọi người tin mà không cắt bì và họ cũng được kể là công chính, 12và cũng làm cha những người chịu cắt bì, là những người không phải chỉ chịu cắt bì thôi nhưng cũng bước theo dấu chân đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham chúng ta khi người chưa chịu cắt bì nữa.
Lời Hứa Thực Hiện Qua Đức Tin
13Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi người rằng người sẽ thừa hưởng thế giới không phải bởi tuân giữ kinh luật nhưng bởi sự công chính đến từ đức tin. 14Vì nếu nhờ tuân giữ kinh luật mà thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin thành vô ích, và lời hứa trở nên vô hiệu lực. 15Vì kinh luật gây ra thịnh nộ, ở đâu không có kinh luật thì cũng không có sự vi phạm.
16Cho nên bởi đức tin thì lời hứa mới dựa trên ân sủng và được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi, không phải chỉ cho dòng dõi sống theo kinh luật mà cho cả dòng dõi có đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ của tất cả chúng ta, 17như Kinh Thánh chép: “Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng người đã tin, Đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi.
18Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế;” 19người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như dạ bà Sa-ra như đã chết, vì người đã gần một trăm tuổi; 20Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời 21và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. 22Vì thế người được kể là công chính. 23Câu: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình người mà thôi, 24nhưng cũng vì chúng ta nữa, những người Ngài sẽ kể là công chính, là những người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, từ chết sống lại, 25Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Despite its huge appeal, Cartagena has avoided becoming a tourist trap. The surest sign of this for me was how warm and cheap nfl jerseys unaggressive the people were. Grilling Burgers are the ‘o’ so typical summer cookout past time. They are one of the most basic of American fare around. We want everything to be a neat, simple narrative of good guys and bad guys, of clear beginnings and endings. Those attempting to “correct” history as it’s taught tend to oversimplify in the other direction (“The side you were taught were the good guys were in fact the bad guys!”).. And people are trying, you know, go from a fight, which happens every single day in hockey, every single day to some type of comment on, you know, society and black America. It was a fight. To get an inside look at Fake Oakleys what we figured has to be a thoroughly weird job, we spoke to two experienced spook mansion performers, Lillian Sharrow and Alexander Kraft, who told us about all the real blood, mutilation, and terror shit that goes into making these haunted houses worth the price of admission:When startled, it’s normal for the human body to instinctively go into full fight or flight mode, when you have to decide in a split second whether to hammer punch a perceived threat or run away shrieking like a poltergeist. Consequently, it’s equally normal for haunted house employees to end their workday covered in knuckle shaped bruises after intercepting a few too many “fight” responses to the face from frightened cheap jordan customers.. He was ejected from a game and suspended for cheap jerseys another at West Virginia, where former coach Rich Rodriguez told Henry that he was an embarrassment to himself and the program. His wholesale football jerseys reputation was already costing him the Bengals were the only NFL team to bring him in for a pre draft visit in 2005.. What we did was not just look at the value of the player, but we also cited some relation to which team that player is drafted to. The list of fantasy basketballs players and their reviews are as follows:. But the ones we are most familiar with, at least. For example, many pet owners claim to know their dog’s likes and dislikes in regard to food, toys, etc.”. Indianapolis Colts: Andrew Luck’s return is of huge importance to the Colts. Playing only seven games last season, the former Stanford QB was replaced last year by the since retired Matt Hasselbeck, although you wouldn’t know that from his performance on Sunday. That association is one of the most successful cheap jerseys businesses in America. Since 1985, the Harris Poll has asked fans to name their favorite sport, and the NFL routinely wins hands down. If you have breathing difficulties or asthma, check with a physician before engaging in any breath control exercises underwater. Use fins Baratas Ray Ban if you need extra propulsion.

back Back to NVB Online