back Back to NVB Online

Rô-ma 3

1Vậy thì người Do Thái được gì thuận lợi hơn? Hay phép cắt bì có lợi ích gì? 2Lợi nhiều về mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ký thác Lời của Đức Chúa Trời.
3Nhưng nếu một số người không tin nhận thì sao? Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối, như có chép:
“Hầu cho Chúa được công nhận là công chính khi Ngài phán
Và đắc thắng khi Ngài phán xét.”
5Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm tỏ rạng sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng thịnh nộ trên chúng ta không? (Tôi nói theo lối người đời.) 6Chắc chắn là không. Nếu vậy làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? 7Nhưng nếu chân lý của Đức Chúa Trời nhờ sự nói dối của tôi làm gia tăng vinh quang cho Ngài thì tại sao tôi còn bị xử như người có tội? 8Sao không nói như một số người đã vu khống chúng tôi, quả quyết là chúng tôi nói: “chúng ta cứ làm điều ác để có thể đem lại điều lành.” Những kẻ nói như thế là đáng bị hình phạt lắm.
Không Có Ai Công Chính
9Vậy thì sao? Chúng ta có gì trổi hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã tuyên bố rằng người Do Thái lẫn người Hy Lạp, tất cả đều ở dưới quyền tội lỗi.
10Như có chép:
“Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không.
Chẳng có ai hiểu biết.
11Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời;
Tất cả đều lầm lạc,
Đều trở thành vô ích;
12Chẳng ai làm điều lành,
Không được lấy một người.
13Cổ họng chúng như huyệt mả mở toang,
Lưỡi chúng lừa dối,
Dưới môi chúng chứa nọc rắn độc;
14Miệng chúng nó đầy nguyền rủa và cay đắng;
15Chân chúng nó mau lẹ làm đổ máu,
16Chúng gieo rắc tàn phá và đau khổ trên đường chúng đi qua,
17Và chúng chẳng hề biết con đường bình an.
18Trước mắt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời.”
19Nhưng chúng ta biết rằng những điều kinh luật dạy là dạy cho người ở dưới kinh luật để mọi miệng phải ngậm lại và để cả thế gian đều chịu tội trước Đức Chúa Trời. 20Vì không một cá nhân nào do việc làm theo kinh luật được xưng công chính trước mặt Ngài, vì qua kinh luật người ta nhận biết rõ được tội lỗi.
Công Chính Bởi Đức Tin
21Nhưng ngày nay, không cậy vào kinh luật, sự công chính của Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra, 22tức là sự công chính của Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, ban cho mọi người tin, không phân biệt ai cả; 23vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, 24nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-su họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ, 26Ngài cũng bày tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, chứng tỏ Ngài là công chính ngay trong việc xưng công chính người nào đặt lòng tin nơi Đức Giê-su.
27Vậy sự khoe khoang ở đâu? Hoàn toàn bị loại rồi. Bởi luật nào? Luật của việc làm công đức phải không? Không phải, nhưng bởi luật của đức tin. 28Vì chúng ta khẳng định rằng loài người được xưng công chính bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo kinh luật. 29Hay Đức Chúa Trời chỉ là của người Do Thái mà không phải của các dân tộc khác? Không, Ngài là Đức Chúa Trời của người ngoại quốc nữa. 30Vì Đức Chúa Trời là một, Ngài sẽ tuyên xưng công chính những người chịu cắt bì bởi đức tin, và tuyên xưng công chính những người không cắt bì cũng bởi đức tin. 31Vậy qua đức tin chúng ta phế bỏ kinh luật sao? Chẳng phải vậy, nhưng ngược lại chúng ta làm vững kinh luật.

For this figure only, RGCs were retrograde labeled with Fluorogold (false colored green) by injecting it into the superior colliculus 7 days before axotomy. Then, immediately after axotomy, a Cy3 labeled control siRNA directed against firefly luciferase was applied to the cut nerve stump. Have older athletes competing at a really high level. Each Olympics over the past three decades, the average age of the American team has crept steadily upward, from 25.2 at the 1984 Los Angeles Games to 27.1 in London four years ago.. You can get ahead with your vegetables, making late winter sowings of sweet peas, calabrese, onions, summer cabbage, spinach and lettuce for a longer growing season. Even with no heat you can have strawberries a month early, and give your dahlias and tuberous begonias a head start by planting them in pots first.. But perhaps even more strangely, according to the Sperm Motility Grade scale, the guys on Grade 2 may ray bans sale actually move backwards. It’s one thing to not make the commute we understand and sympathize with laziness but when your sperm are actively fleeing the vagina, perhaps it’s time for drastic measures. And of course, we have the highly anticipated return of Twin Peaks coming in early 2017 as well. David replica oakleys Lynch and Mark Frost, the creators of this franchise, have just finished shooting the cheap jordan new series which includes many actors from the original cast and some terrific guest stars. The sword has a spring loaded tip and a wire that runs through the sword. The, the fencer has a cord that goes through their jacket, comes out the holding the wholesale jerseys china glove, plugs into the sword and then the back part plugs into a reel on the floor, and as they move out front and back, the cable comes out and lets them move without any restriction. The Eagles scored on the next play but that video continues to live on in infamy. (See also: Leon Lett).. The fine was issued on Friday, but the day before it was announced Matthews was asked to comment on the play. He was not willing to discuss the play and simply said “I’m an awesome player, not a dirty one.” He was previously fined $5,000 for oakleys outlet a facemask penalty that was issued to him after cheap oakleys hitting Chicago Bears quarterback Jay Cutler in 2010.. But replica oakleys a fundraiser like Live Aid doesn’t work that way the money is given to non governmental organizations (NGOs), and in order to do their work, they have to work under, and obey, the bullshit government. In other words, all those piles of well meaning cash wind up propping up the assholes who helped create the famine..

back Back to NVB Online