back Back to NVB Online

Rô-ma 16

Lời Gửi Gắm Và Chào Thăm
1Tôi gửi gắm chị Phê-bê của chúng tôi cho anh chị em; chị là nữ chấp sự của Hội Thánh tại Sơn-cơ-rê. 2Xin anh chị em đón tiếp chị cách xứng đáng trong Chúa như tiếp đón các thánh đồ. Xin giúp đỡ chị khi chị có điều gì cần anh chị em giúp đỡ, vì chị cũng đã giúp đỡ nhiều người, kể cả tôi nữa.
3Xin kính chào Bê-rít-sin và A-qui-la, hai bạn đồng lao của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 4Họ đã liều chết cứu mạng sống tôi, không phải chỉ có tôi cảm tạ họ mà tất cả các Hội Thánh của các dân tộc ngoại quốc cũng ghi ơn họ nữa.
5Xin kính chào Hội Thánh họp tại nhà họ.
6Kính chào Ê-bai-nết, người thân yêu của tôi, cũng là trái đầu mùa cho Chúa Cứu Thế trong vùng Tiểu Á. Kính chào bà Ma-ri, là người có công khó phục vụ anh chị em.
7Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-nia, là bà con và bạn đồng tù với tôi, cũng là những người lỗi lạc giữa vòng các sứ đồ. Họ đã tin Chúa Cứu Thế trước tôi.
8Kính chào Am-li-a, người thân yêu của tôi trong Chúa.
9Kính chào U-rơ-ban, bạn đồng lao của tôi trong Chúa Cứu Thế và Ích-ta-chi, người thân yêu của tôi.
10Kính chào A-be-lô, người được Chúa Cứu Thế chấp nhận.
Kính chào những người thuộc gia đình A-rích-tô-bu.
11Kính chào Hê-rô-đi-ôn là họ hàng tôi.
Hãy chào gia đình Nát-xít là những người trong Chúa.
12Kính chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ là hai người làm việc trong Chúa.
Kính chào chị Bẹt-si-đơ bạn thân của tôi, người gánh vác nhiều việc trong Chúa.
13Kính chào Ru-hu, người được Chúa chọn và thân mẫu của anh cũng là thân mẫu tôi.
14Kính chào A-sin-cơ-rich, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pha-trô-ba, Hẹt-ma và các anh chị em ở với họ.
15Kính chào Phi-lô, Giu-lý, hai chị em Nê-rê, Ô-lim-phi và tất cả các thánh đồ ở với họ.
16Hãy chào thăm nhau trong tình thân ái.
Tất cả các Hội Thánh của Chúa Cứu Thế đều gửi lời chào anh chị em.
17Thưa anh chị em, tôi khuyên anh chị em đề phòng những kẻ gây chia rẽ và gây vấp phạm, trái với giáo huấn mà anh chị em đã học; hãy lánh xa họ đi! 18Vì những kẻ đó chẳng phục vụ Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta đâu, song phục vụ cái bụng họ và dùng những lời đường mật nịnh bợ để quyến rũ lòng người thật thà. 19Mọi người đều rõ tinh thần vâng phục của anh chị em, vì thế tôi mừng cho anh chị em, mong anh chị em khôn ngoan về điều lành và tinh khiết về điều ác.
20Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm chà đạp quỷ Sa-tan dưới chân anh chị em. Nguyện xin ân sủng của Đức Giê-su, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em!
21Ti-mô-thê, bạn đồng lao của tôi, kính chào anh chị em. Lu-xi-út, Gia-sôn, Sô-si-pha-tê là bà con tôi kính chào anh chị em. 22Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư này, kính chào anh chị em trong Chúa. 23Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả Hội Thánh, kính chào anh chị em. 24Ê-rát, trưởng ngân khố của thành phố này và anh em chúng ta là Qua-rơ-tu, kính chào anh chị em.
Lời Tạ Ơn
25Vinh quang đời đời đều quy về Đấng có khả năng củng cố anh chị em theo Phúc Âm của tôi và sự truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-su cùng theo huyền nhiệm đã giấu kín từ mọi đời trước, 26mà nay được khải thị qua các Kinh Tiên Tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống, nhằm giúp tất cả các dân tộc hiểu biết và đưa họ đến niềm tin vâng phục. 27Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-su đến đời đời. A-men.

kid rock unnecessarily inserts himself into colin kaepernick controversy with 3 wordsBUCKHORN: Well, we’re going to welcome them. We’re going to respect their First Amendment rights. You rush through projects and Cheap Jerseys leave loose cheap nba jerseys ends. In my new book, The Carpenter: A Story About the Greatest Success Strategies of All, I write, world is filled with those who get things done the fastest and the cheapest, but it needs more cheap oakleys outlet artists, craftsmen, and craftswomen. Other progress that have facilitated genetic studies in A. Funestus include the construction of a map (Sharakhov et al., 2004), an integrated genetic and physical map (Wondji et al., 2005), identification of a set cheap oakleys sunglasses of genome widely distributed single nucleotide polymorphisms (SNPs) (Wondji et al., 2007a) and recent sequencing of A. Sometimes on a Sunday I will actually cook and prepare enough food for almost four to five days during the week so things like whole grain rice, different things that take a while to cook, that part of the meal is already prepared so all I have to do is quick cook up some fish or vegetables and I’ve got a whole meal ready to go. You can lose two pounds in a week and you can keep it off. For example, there have been a number of projects to increase the standard of living in Ethiopia, which is a country literally famous for being impoverished. One such project involved discount football jerseys installing water taps in Ethiopian households. It may also refer to overestimating one’s own managerial capacity or ability. This is an extension of problem solving where people do not accept they do not have a solution or they have to let go. There are at least two potential reasons mutually exclusive patients first come to the office with severe VF loss. The first is that the disease has been progressing at an oakley outlet average rate (dB per year), but may have been for a long time undetected because of insufficient or infrequent eye examination(s). The front needs to include a large space for the player’s picture, along with some basic information such as his name, number, team and position. The back should have space for all of the stats you wish to include and maybe a few brief words about the player’s background. After Hurricane Katrina in 2005, the city’s public school system was remade wholesale. More than 9 out of 10 students now attend charter schools, most administered by the Recovery School District. In her Forbes article, Coughlin touches on the long history of MLMs and their sometimes “bad rap” as well as how companies and options have evolved. Home based businesses have definitely become mainstream; and while not for everyone, cheap oakleys they truly are the best thing that has ever happened for many of us..

back Back to NVB Online