back Back to NVB Online

Rô-ma 11

Dân Y-sơ-ra-ên Có Bị Đức Chúa Trời Từ Bỏ Không?
1Vậy, tôi xin hỏi: “Đức Chúa Trời có loại bỏ dân Ngài không? Không bao giờ! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min. 2Đức Chúa Trời không bỏ dân tộc Ngài biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh nói gì về Ê-li khi ông thưa kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời sao?” 3Lạy Chúa:
“Họ đã sát hại các tiên tri Chúa, đào phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình tôi mà họ cũng tìm giết luôn.”
Nhưng Đức Chúa Trời đáp lời thế nào?
4“Ta đã dành riêng cho Ta bảy ngàn người nam chẳng chịu quỳ lạy Ba-anh.”
5Ngày nay cũng thế, có thành phần sót lại được lựa chọn theo ân sủng. 6Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân.
7Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người được chọn thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá, 8như Kinh Thánh đã chép:
“Đức Chúa Trời đã khiến tâm trí họ u mê,
Mắt mù,
Tai điếc
Cho đến ngày nay.”
9Đa-vít cũng nói:
“Cầu cho bàn tiệc họ trở thành cạm bẫy,
Lưới bủa, đá vấp chân và dịp báo trả cho họ.
10Cầu cho mắt họ mờ không thấy được
Và lưng họ cứ khòm luôn!”
11Tôi lại hỏi: “Có phải họ đã bị sẩy chân để rồi ngã nhào xuống không? Không bao giờ! Do họ vấp phạm mà sự cứu rỗi đến với các dân tộc ngoại quốc, để làm họ ganh đua. 12Nhưng nếu sự vấp phạm của họ làm giàu cho thế gian và sự thất bại của họ làm cho các dân tộc ngoại quốc phong phú, một khi họ được đông đủ thì sự phong phú càng vĩ đại đến chừng nào?”
13Tôi nói với anh chị em là người ngoại quốc: “Bấy lâu nay làm sứ đồ cho các dân tộc ngoại quốc, tôi làm vẻ vang cho chức vụ mình. 14Nếu tôi kích thích lòng ganh đua của đồng bào tôi, chỉ là để cứu rỗi một số người trong vòng họ. 15Vì nếu khi họ bị vứt bỏ mà cả thế gian được phục hòa với Đức Chúa Trời thì khi họ được Ngài tiếp nhận sẽ là việc cải tử hoàn sinh. 16Nếu lúa đầu mùa đã thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu cái rễ đã thánh thì các cành cũng thánh.
17Nếu vài cành bị bỏ và ngươi vốn thuộc cây ô-liu hoang lại được ghép vào giữa các cành ấy và được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu, 18thì chớ khoa trương nghịch các cành ấy. Nếu ngươi khoa trương thì hãy nhớ rằng không phải ngươi cưu mang cái rễ mà cái rễ cưu mang ngươi. 19Ngươi sẽ nói: ‘Các cành kia bị bẻ đi để ta được ghép vào!’ 20Đúng lắm, các cành kia bị bẻ đi vì tội vô tín, còn ngươi bởi đức tin mà tồn tại; đừng kiêu căng hợm hĩnh, nhưng hãy kính sợ! 21Vì Đức Chúa Trời chẳng dung tha các cành tự nhiên thì Ngài cũng sẽ không dung tha ngươi.
22Vậy hãy gẫm xem lòng nhân từ và nghiêm minh của Đức Chúa Trời, nghiêm minh đối với những người đã ngã, Đức Chúa Trời nhân từ với ngươi nếu ngươi kiên trì trong lòng nhân từ Ngài; bằng không ngươi cũng sẽ bị cất bỏ. 23Còn đối với họ, nếu họ không kiên trì trong sự vô tín, họ sẽ lại được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ lại. 24Nếu ngươi đã được cắt ra từ bản chất cây ô-liu hoang và đem ghép vào cây ô-liu tốt, trái với bản chất tự nhiên, thì các cành tự nhiên này lại càng đáng được ghép vào chính cây ô-liu của chúng.
Dân Y-sơ-ra-ên Sẽ Được Cứu Chuộc
25Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em chẳng biết huyền nhiệm này để anh chị em không tự cho mình là khôn ngoan: Một phần Y-sơ-ra-ên cứ ngoan cố cho đến khi số người các dân tộc ngoại quốc gia nhập đầy đủ. 26Vậy cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như Kinh Thánh đã chép:
‘Đấng Cứu Tinh sẽ ra từ Si-ôn
Dẹp bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp
27Và đây là giao ước Ta lập với họ
Khi Ta xóa sạch tội lỗi họ rồi.’
28Một mặt, theo Phúc Âm thì họ là thù địch vì cớ anh chị em. Mặt khác theo ơn lựa chọn thì họ là người thân yêu vì cớ các tổ phụ. 29Vì tặng phẩm Chúa ban và tiếng Chúa gọi không bao giờ hủy bỏ được. 30Như anh chị em ngày trước không vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng hiện nay đã được thương xót vì họ không vâng phục, 31thì họ cũng thế, dù hiện nay không vâng phục, nhưng do lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em, thì bây giờ họ cũng có thể được Ngài thương xót. 32Vì Đức Chúa Trời đã ràng buộc mọi người trong sự bất phục để tỏ lòng thương xót tất cả.
33Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu thẳm!
Sự phán xét của Ngài không ai thấu triệt,
Đường lối Ngài không ai dò tìm nổi.
34Vì ai biết tâm trí Chúa?
Ai làm cố vấn cho Ngài?
35Có ai từng dâng hiến
Để được Ngài đền đáp?
36Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa.
Vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng! A-men.”

basic movements of tai chiHis stamina is legendary known as the 4th quarter QB and famous for his “cannon arm” there wasn’t anyone better to watch. He did get a reputation for getting to Super Bowls, and losing, a rep he tried hard to overturn, but he did. It’s true that some players are simply born rapidly. However, any player can increase their speed and acceleration if they are willing wholesale jerseys to work for it. While the fish is curing, take a large carbon steel wok (NOT nonstick), or another pot that’s large enough to hold a metal cooling rack. Line the wok Baratas Ray Ban with wholesale jerseys a sheet of aluminum foil long enough to extend beyond the rim by at least 4 inches (10 cm). Chop tenders into bite size pieces. Wash up, then season fake oakleys chicken with salt and pepper. Etsy faces some challenges. However, the challenges do not appear to be anything that has not been faced over the past 10 years. To bulk up your neck, focus on the muscles that surround it. The “traps” are the muscles found at the bottom of the neck. Raiders prevail over Peterson less Vikes Carson Palmer (3) of the Oakland Raiders scores a touchdown against the Minnesota Vikings in the second quarter on Nov. 20, 2011 at Hubert H. Start at the center cone and then sprint to the cone on your left, then change directions and sprint to the cone on the far right. Then, change directions a final time and sprint back to the original cone. “The K D test is only one test on the sidelines, though, and the diagnosis of concussion requires a combination of tests and the input of medical professionals.””Concussion can involve a wide network of cells depending on what part of the brain was affected,” said Dr. “It might manifest cheap nfl jerseys with eye movement, but it could also manifest with balance problems or neurological symptoms.”Experts in the concussion field expressed a tempered excitement about hockey jerseys the prospect of an objective concussion test, but they stressed the importance of replicating this study in a larger study group and among participants in different sports.”This test seems applicable to events where you can do a baseline right before the game,” said Dr. But once again, these games get tougher and tougher and tougher. It’s going to be really interesting to see what happens if they get down in a game, or if they get down in a playoff game if the pressure begins to swallow them up the kind of way to Patriots back in 2008.. “I think they’re put on a spotlight and have to talk about it and express an opinion. But I don’t know why they would do that. If you’re trying to lose weight to get lighter, leaner and faster, you may want to cut down on cheap nfl jerseys your starchy carb, sugar and fat intake to help drop a few pounds. If you need to gain some mass and bulk up, you may need a mega menu, with big meals and plenty of calorie dense snacks.

back Back to NVB Online