- New Vietnamese Bible 2014 Xa-cha-ri XA-CHA-RI Xa-cha-ri Xa XA-CHA-RI Giới Thiệu Sách Xa-cha-ri có hai phần: 1. Chương 1–8 gồm những lời tiên tri của Xa-cha-ri từ năm 520 đến 518 trước Công Nguyên. Đa số các khải tượng trong phần này nói về vấn đề phục hồi thành Giê-ru-sa-lem, tái xây dựng đền thờ và thanh tẩy dân Chúa cùng thời đại của Đấng Mê-si-a sắp đến. 2. Chương 9–14 nói về Đấng Mê-si-a mong đợi và cuộc phán xét cuối cùng. Bố Cục 1. Những sứ điệp cảnh cáo và hy vọng 1:1–8:23 2. Cuộc phán xét các nước láng giềng 9:1-8 3. Hòa bình và thịnh vượng trong tương lai 9:9–14:21 Lời Tiên Tri Mở Đầu: Khuyên Phải Ăn Năn Vào tháng tám năm thứ hai triều Hoàng Đế Đa-ri-út, có lời CHÚA phán với tiên tri Xa-cha-ri, con Bê-réc-gia, cháu Ít-đô. Con hãy bảo dân chúng:1:2 Câu này nằm trong phần đầu câu 3 trong nguyên bản MT, chuyển sang phần đầu câu 2 cho dễ hiểuCHÚA đã nổi thịnh nộ với tổ phụ các ngươi.” CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy quay về với Ta” Ðấy là lời CHÚA. “Rồi Ta sẽ quay về với các ngươi,” CHÚA Vạn Quân phán. “Đừng cư xử giống như tổ phụ các ngươi khi các tiên tri ngày trước bảo chúng.” CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy quay về, hãy từ bỏ lối sống gian ác và hành vi gian ác của các ngươi. Nhưng chúng chẳng vâng theo, chẳng chú ý gì đến Ta,” CHÚA phán. “Tổ phụ các ngươi đâu rồi? Các tiên tri có sống mãi từ đời này sang đời kia không? Nhưng lời Ta cảnh cáo và mạng lệnh Ta truyền qua các tôi tớ Ta là các tiên tri đã ứng nghiệm trong đời tổ phụ các ngươi, có phải không?” Bấy giờ dân chúng ăn năn, quay về và nói: “CHÚA Vạn Quân đã xử với chúng tôi theo lối sống và hành vi của chúng tôi, y như Ngài đã quyết định.” Khải Tượng Thứ Nhất: Các Kỵ Mã Đi Tuần Khắp Địa Cầu Vào ngày hai mươi bốn tháng mười một, là tháng Sê-bát, năm thứ hai triều Hoàng Đế Đa-ri-út, có lời CHÚA phán với tiên tri Xa-cha-ri, con Bê-réc-gia, cháu Ít-đô. Ban đêm, tôi nhìn thấy một người cưỡi ngựa màu đỏ dừng lại trong trũng, giữa lùm cây sim. Phía sau người có những người cưỡi ngựa màu đỏ, màu hồng và màu trắng. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Thưa Chúa, những người này là ai?” Thiên sứ đáp: “Ta sẽ tỏ cho ngươi biết họ là ai.” Bấy giờ người đang đứng giữa các lùm cây sim lên tiếng: “CHÚA sai những người này đi tuần khắp địa cầu.” Họ báo cáo lại với thiên sứ của CHÚA đang đứng giữa các lùm cây sim: “Chúng tôi đã đi tuần khắp địa cầu, và mọi nơi đều bình yên.” Thiên sứ của CHÚA nài xin: “Lạy CHÚA, bảy mươi năm nay, Ngài đã nổi giận với thành Giê-ru-sa-lem và các thành trong xứ Giu-đa. Đến chừng nào Ngài mới thương xót chúng?” CHÚA dùng lời lẽ nhân từ an ủi thiên sứ đang nói chuyện với tôi. Thiên sứ đang nói chuyện với tôi bảo tôi: “Hãy loan báo: CHÚA Vạn Quân phán: Ta yêu mến Giê-ru-sa-lem đến mức ghen tương, Ta vì Si-ôn phát ghen dữ dội. Nhưng cơn giận Ta nổi bừng lên đối với các dân các nước Đang sống thảnh thơi an nhàn, Vì Ta chỉ giận dân Ta chút ít thôi, Nhưng chúng đã gây thêm tai họa cho dân Ta.” Vì thế, CHÚA phán: “Ta quay về với Giê-ru-sa-lem trong tình thương xót, Nhà Ta sẽ được xây dựng lại trong thành.” Đó là lời CHÚA Vạn Quân phán: “Và thợ xây sẽ giăng dây ngang qua thành Giê-ru-sa-lem. Con hãy loan báo tiếp: CHÚA Vạn Quân phán: Các thành của Ta sẽ lại ngập tràn của cải, CHÚA sẽ lại an ủi Si-ôn. Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem.” Khải Tượng Thứ Nhì: Bốn Cái Sừng Và Bốn Người Thợ Rèn Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có bốn cái sừng. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Những sừng này có nghĩa gì?” Người đáp: “Đây là những sừng đã làm tan tác xứ Giu-đa, xứ Y-sơ-ra-ên, và thành Giê-ru-sa-lem.” Kế đến, CHÚA chỉ cho tôi thấy bốn người thợ rèn. Tôi hỏi: “Những người này đến làm gì?” Ngài đáp: “Những sừng này đã làm tan tác Giu-đa đến nỗi không một ai ngóc đầu lên được. Những người thợ rèn này đến để làm cho các sừng kinh hãi, và để chặt đứt các sừng của các nước đã giương sừng lên húc vào đất nước Giu-đa, làm cho nó tan tác.” Khải Tượng Thứ Ba: Người Cầm Dây Đo Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có một người cầm trong tay một sợi dây đo. Tôi hỏi người ấy: “Anh đi đâu?” Người đáp: “Tôi đi đo thành Giê-ru-sa-lem, xem chiều rộng và chiều dài của thành là bao nhiêu.” Kìa, thiên sứ đang nói chuyện với tôi vừa đi ra, thì gặp một thiên sứ khác đến bảo: “Hãy chạy mau đến bảo thanh niên này: ‘Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không tường bao bọc, Vì người và súc vật sống trong thành đông lắm.’ ” CHÚA phán: “Chính Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh thành, Và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.” Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Thứ Nhì “Hãy mau mau trốn khỏi đất phương bắc! Ðấy là lời CHÚA; Nơi Ta đã rải các ngươi ra theo gió bốn phương trời,” Ðấy là lời CHÚA; “Các ngươi đang sống tại Ba-by-lôn, Hãy mau trốn về Si-ôn!” CHÚA Vạn Quân phán thế này: “Sau vinh quang, Ngài đã sai Ta đến các dân tộc mà đã cướp bóc các ngươi, Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Này, Ta sẽ phất tay chống lại chúng, Thì chúng sẽ bị tôi mọi mình cướp bóc.” Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai ta. Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Thứ Nhất Và Thứ Ba CHÚA phán: “Hỡi Si-ôn, con gái Ta, Hãy reo mừng hớn hở! Vì này, Ta đến ngự giữa ngươi.” Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ kết hợp với CHÚA. “Chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa ngươi.” Và ngươi sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai ta đến với ngươi. CHÚA sẽ nhận Giu-đa làm gia nghiệp của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem. Này! Toàn thể nhân loại, hãy yên lặng trước mặt CHÚA! Vì Ngài đã bật dậy trong nơi ngự thánh của Ngài. Ðấy là lời CHÚA; Khải Tượng Thứ Tư: Thượng Tế Giô-suê Và Sa-tan CHÚA 3:1 Nt: chủ từ là ngôi thứ ba số ít. LXX, Vg hiểu chủ từ là CHÚA cho tôi thấy thượng tế Giô-suê đứng chầu trước mặt thiên sứ của CHÚA, và Sa-tan đứng bên phải ông để buộc tội ông. CHÚA bảo Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, nguyện CHÚA khiển trách ngươi! CHÚA là Đấng chọn thành Giê-ru-sa-lem sẽ khiển trách ngươi! Đây chẳng phải là que củi đang cháy, được kéo ra khỏi lửa sao?” Giô-suê mặc quần áo bẩn thỉu, đứng chầu trước mặt thiên sứ. Thiên sứ của CHÚA bảo các thiên sứ hầu cận: “Hãy lấy quần áo bẩn khỏi người này.” Rồi Ngài phán với Giô-suê: “Xem này, Ta đã cất bỏ tội ác của ngươi, và sẽ cho ngươi mặc quần áo tinh sạch.” Tôi nói: “Xin Ngài bảo họ đội mũ tinh sạch cho ông.” Và họ đội mũ tinh sạch lên đầu ông. Vậy họ mặc quần áo cho ông trong khi thiên sứ của CHÚA đứng cạnh bên. Thiên sứ của CHÚA bảo Giô-suê: CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Nếu ngươi bước đi theo đường lối của Ta, Và tuân giữ các mệnh lệnh Ta, Thì chính ngươi sẽ xét xử trong nhà Ta, Và cai quản các sân đền thờ Ta, Và Ta sẽ cho phép ngươi đi lại Giữa các thiên sứ đứng chầu Ta đây.” Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Trên “Hỡi thượng tế Giô-suê, ngươi và các bạn đồng nghiệp, cùng ngồi xét xử với ngươi, hãy lắng nghe! Vì ngươi và họ là dấu hiệu báo trước rằng Ta sắp cho đầy tớ Ta là Chồi non xuất hiện. Xem này hòn đá Ta đặt trước mặt Giô-suê, một hòn đá có bảy mắt. Chính Ta sẽ khắc chữ trên hòn đá ấy, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta sẽ cất bỏ tội ác của đất nước này trong một ngày. Ngày ấy, CHÚA Vạn Quân phán, các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho và cây vả.” Khải Tượng Thứ Năm: Chân Đèn Và Hai Cây Ô-liu Sau đó, thiên sứ đã nói chuyện với tôi quay lại đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa: “Tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, trên đỉnh có một phao dầu. Trên chân đèn có bảy đèn, mỗi đèn có bảy ống dẫn. Có hai cây ô-liu, một cây bên phải, và một cây bên trái phao dầu. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: ‘Thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì?’ ” Thiên sứ đang nói chuyện với tôi đáp: “Ngươi không hiểu những điều này có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không hiểu.” Lời Tiên Tri Bổ Sung Thiên sứ đáp: “Đây là lời CHÚA truyền cho Xô-rô-ba-bên: Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán. Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ nên đồng bằng! Người sẽ khiêng tảng đá chóp4:7 Có bản dịch là “đá chóp đỉnh” hoặc “đá nền móng.” ra Giữa tiếng reo hò: Phước thay! Phước thay!” CHÚA phán với tôi: “Tay của Xô-rô-ba-bên đặt nền móng cho đền thờ này, Chính tay người sẽ hoàn thành công tác.” Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng chính CHÚA Vạn Quân đã sai ta đến với các ngươi. “Có ai khinh dể ngày khởi đầu với thành quả nhỏ nhoi như thế này không? Những người đó sẽ vui mừng khi thấy dây dọi4:10 Nt: “đá bằng thiếc,” khó hiểu; có bản dịch là “dây chì” hoặc “đá lớn.” này trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy đèn này là mắt của CHÚA soi xét khắp đất.” Giải Thích Khải Tượng Tôi hỏi thiên sứ: “Hai cây ô-liu này bên phải và bên trái chân đèn có nghĩa gì?” Tôi hỏi tiếp lần thứ nhì: “Còn hai nhánh ô-liu đổ dầu vàng ánh vào phao đèn qua hai ống dẫn bằng vàng có nghĩa gì?” Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi không biết những điều ấy có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không biết.” Thiên sứ giải thích: “Đấy là hai vị được xức dầu để phục vụ Chúa của cả thế gian.” Khải Tượng Thứ Sáu: Cuộn Da Chứa Lời Nguyền Rủa Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và kìa, một cuộn da đang bay! Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa: “Tôi thấy một cuộn da đang bay, dài độ mười tám am-ma và rộng khoảng chín am-ma.”5:2 Khoảng 9m x 4.5m Thiên sứ giải thích: “Cuộn da đó chứa lời nguyền rủa bay ra khắp đất, vì mọi người phạm tội trộm cắp như đã cấm trong cuộn da bị dứt bỏ, và mọi người thề dối như đã cấm trong cuộn da cũng sẽ bị dứt bỏ.” CHÚA Vạn Quân phán: “Ta sai lời nguyền rủa bay ra, Nó sẽ bay vào nhà kẻ trộm, Vào nhà kẻ nhân danh Ta mà thề dối; Nó sẽ ở trong nhà chúng, Hủy phá tan tành, cả gỗ lẫn đá.” Khải Tượng Thứ Bảy: Thúng Chứa Sự Gian Ác Thiên sứ nói chuyện với tôi đến bảo tôi: “Hãy ngước mắt lên nhìn xem vật gì đang tiến đến.” Tôi hỏi: “Thưa ngài, vật gì đó?” Thiên sứ đáp: “Vật đang tiến gần đó là một cái thúng.”5:6 Nt: Ê-pha là một đơn vị đong hạt khô, khoảng chừng 22 đến 30l Thiên sứ nói tiếp: “Đó là tội ác của dân chúng khắp cả đất.” Kìa, nắp bằng chì được nhắc lên, có một người đàn bà ngồi trong thúng. Thiên sứ nói: “Đây là sự gian ác.” Thiên sứ đẩy mụ ta vào trong thúng rồi ấn mạnh nắp chì xuống, đậy miệng thúng lại. Tôi ngước mắt lên nhìn, và thấy hai phụ nữ bay đến, cánh giương ra trong gió, cánh họ giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng thúng lên không trung. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Họ đem thúng đi đâu vậy?” Thiên sứ đáp: “Đem sang Ba-by-lôn, để xây cho nó một cái miếu. Khi xây xong, họ sẽ đặt nó trên một cái bệ trong miếu.” Khải Tượng Thứ Tám: Bốn Xe Chiến Mã Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy bốn xe chiến mã tiến ra từ giữa hai hòn núi. Đó là những núi bằng đồng. Cỗ xe thứ nhất thắng ngựa đỏ, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, cỗ xe thứ ba, ngựa bạch, và cỗ xe thứ tư, ngựa đốm. Ngựa nào cũng hùng mạnh.6:3 Có bản dịch là “đốm xám” hoặc “đốm vàng” Tôi hỏi thiên sứ nói chuyện với tôi: “Thưa Chúa, những xe chiến mã này có ý nghĩa gì?” Ngài đáp: “Đó là bốn linh của thiên đàng đi ra sau khi đứng trước mặt CHÚA của cả đất.” Cỗ xe thắng ngựa ô sẽ tiến lên vùng đất phương bắc, ngựa bạch về phía tây, và ngựa đốm xuống miền nam. Những con ngựa hùng mạnh tiến ra vì chúng nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Ngài bảo: “Hãy đi tuần khắp đất!” Khi các cỗ xe chạy đi tuần khắp đất, Ngài gọi tôi, bảo: “Hãy chú ý mấy con ngựa đi về phương bắc. Chúng sẽ làm cho Thần Linh của Ta được nghỉ ngơi trong vùng đất phương bắc.” Hành Động Biểu Tượng: Đội Vương Miện Cho Thượng Tế Giô-suê Có lời CHÚA phán với tôi: “Ngươi hãy nhận lễ vật từ Hen-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia, và ngay hôm đó, Ngươi hãy đi đến nhà Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia những người này đều trở về từ chốn lưu đày bên Ba-by-lôn. Ngươi hãy đem bạc vàng nhận được làm một vương miện hai tầng,6:11 Nt: dùng “vương miện” theo số nhiều đội lên đầu thượng tế Giô-suê, con ông Giê-hô-gia-đát, và nói: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Này, một người mệnh danh là Chồi Non, Sẽ đâm chồi nứt lộc từ ngay giữa chỗ mình, Và xây đền thờ cho CHÚA, Chính người sẽ xây đền thờ CHÚA, Người sẽ được tôn trọng, và ngồi cai trị trên ngai mình. Người sẽ là thầy tế lễ ngồi trên ngai mình, Và sẽ có sự hài hòa trọn vẹn giữa cả hai. Vương miện sẽ được cất giữ trong đền thờ CHÚA để kỷ niệm Hen-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia.’ ” Khi những người ở xa đến góp phần xây dựng đền thờ CHÚA, các ngươi sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai ta đến với các ngươi. Và điều này sẽ xảy ra khi các ngươi thật lòng vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi. Lời Chỉ Giáo Năm thứ tư triều hoàng đế Đa-ri-út, ngày mồng bốn tháng chín, tức tháng Kít-lêu, có lời CHÚA phán với Xa-cha-ri, khi những người ở thành Bê-tên cử Xa-rết-xe và Rê-ghem Mê-léc hướng dẫn phái đoàn đến cầu khẩn CHÚA. Họ hỏi các thầy tế lễ trong đền thờ CHÚA Vạn Quân và các tiên tri: “Chúng tôi có nên tiếp tục khóc lóc và kiêng ăn trong tháng năm như chúng tôi đã làm bao nhiêu năm nay không?” CHÚA Vạn Quân phán: “Ngươi hãy nói với toàn dân trong xứ và các thầy tế lễ: Khi các ngươi kiêng ăn và than khóc trong tháng năm và tháng bảy, suốt bảy mươi năm nay, có phải thật sự vì Ta mà các ngươi kiêng ăn không? Khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi ăn uống vì chính mình sao? Có phải đây là những lời CHÚA truyền bảo qua các tiên tri đời trước, khi thành Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận còn an cư lạc nghiệp, và vùng sa mạc Nê-ghép phía nam cũng như vùng cao nguyên Sơ-phê-la còn có dân cư ngụ?” Có lời CHÚA phán với Xa-cha-ri: CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng khoan dung và thương xót mà đối xử với nhau. Đừng áp bức mẹ góa con côi, ngoại kiều, hoặc kẻ nghèo khó; đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau.” Nhưng tổ phụ các ngươi chẳng chịu để ý, nhún vai cách mỉa mai, bịt tai mình để khỏi phải nghe. Họ làm cho lòng mình cứng như kim cương để khỏi phải nghe Kinh Luật và những sứ điệp mà CHÚA Vạn Quân gửi đến bởi Thần Linh của Ngài qua các tiên tri đời trước. Vậy nên cơn thịnh nộ lớn lao của CHÚA Vạn Quân đã đến. “Như khi Ta gọi mà chúng không nghe, CHÚA Vạn Quân phán, vậy, khi chúng kêu cầu, Ta cũng chẳng nghe. Ta ném chúng ra như bởi cơn gió lốc, tan tác khắp các dân các nước mà chúng chưa hề biết. Sau khi chúng ra đi, xứ sở chúng trở nên hoang vu, không người qua lại. Chúng đã biến xứ sở vui thích thành nơi hoang vắng điêu tàn.” Cảnh Thái Bình Tương Lai Có lời CHÚA Vạn Quân phán như sau: CHÚA Vạn Quân phán: “Ta yêu mến Si-ôn đến phát ghen dữ dội, Lửa ghen Ta cháy phừng phừng vì nó.” CHÚA phán: “Ta sẽ trở về Si-ôn, Ta sẽ ngự giữa thành Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Trung Tín, Là núi của CHÚA Vạn Quân là Núi Thánh.” CHÚA Vạn Quân phán: “Các ông cụ bà cụ sẽ lại ngồi nghỉ Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem; Ai nấy tay đều chống gậy Vì cao tuổi. Các quảng trường thành phố sẽ đầy trẻ em trai gái Cùng nhau vui đùa tại các quảng trường.” CHÚA Vạn Quân phán: “Dù những việc đó có vẻ khó thực hiện, Đối với dân còn sót lại này, trong những ngày ấy, Nhưng đối với Ta, có lẽ nào những việc đó khó thực hiện sao?” Lời của CHÚA Vạn Quân. CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ giải cứu dân Ta Ra khỏi các đất nước phương đông và phương tây. Ta sẽ đem chúng về, Và chúng sẽ cư ngụ trong thành Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ là dân của Ta, Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng, Là Đấng thành tín và công minh.” Hãy Yêu Thương Nhau CHÚA Vạn Quân phán: “Các ngươi là những người đã nghe những lời do miệng các tiên tri rao bảo trong ngày đặt nền móng để xây đền thờ, nhà của CHÚA Vạn Quân, tay các ngươi hãy mạnh mẽ để đền thờ được hoàn tất! Vì trước những ngày ấy, người làm việc không được tiền công, súc vật cũng chẳng được hưởng lợi lộc gì. Kẻ thù gây cho người đi lại thiếu an ninh, vì Ta khiến cho mọi người thù nghịch nhau. Nhưng bây giờ, Ta không đối xử với dân sót này như trước nữa.” “Vì vật gì gieo ra sẽ phát triển:8:12 Nt: “hạt giống hòa bình/gieo hòa bình.” Đất sẽ sanh hoa lợi, Cây nho sẽ kết quả. Các tầng trời sẽ đổ sương móc xuống. Ta sẽ ban cho dân sót này Hưởng mọi sự đó. Hỡi dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa các dân các nước thể nào, thì khi Ta cứu các ngươi, các ngươi sẽ thành lời chúc phước thể ấy. Các ngươi đừng sợ; tay các ngươi hãy mạnh mẽ.” CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Như Ta đã quyết định trừng phạt các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, CHÚA Vạn Quân phán, và Ta đã không đổi ý, thì ngày nay Ta lại quyết định ban phước cho dân thành Giê-ru-sa-lem và dân Giu-đa, các ngươi đừng sợ. Đây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau, hãy xét xử thật công minh ôn hòa tại cổng thành. Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau. Đừng ưa thích lời thề dối. Vì Ta ghét tất cả mọi điều ấy” CHÚA phán. Có lời CHÚA Vạn Quân phán với tôi: CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Những ngày kiêng ăn trong tháng tư, tháng năm, tháng bảy và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ tưng bừng, vui mừng, và nhộn nhịp cho dân Giu-đa. Vậy các ngươi hãy yêu chuộng chân lý và bình an.” Lời Tiên Tri Kết Thúc CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Các dân tộc, dân cư nhiều thành vẫn còn ùa đến. Dân thành này sẽ đến rủ dân thành kia: ‘Nào chúng ta hãy đến nài xin CHÚA ban ơn, chúng ta hãy tìm cầu CHÚA Vạn Quân. Chính tôi cũng đi nữa.’ Các dân đông đảo và các nước hùng mạnh sẽ đến Giê-ru-sa-lem tìm cầu CHÚA Vạn Quân, và nài xin CHÚA ban ơn.” CHÚA Vạn Quân phán như sau: “Trong những ngày ấy, mười người thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân các nước sẽ nắm chặt chéo áo của một người Giu-đa mà nài nỉ: ‘Xin cho chúng tôi đi với các người, vì chúng tôi có nghe biết rằng CHÚA ở cùng các người.’ ” Phục Hồi Đất Nước Sấm ngôn: Lời của CHÚA nghịch lại Ha-đơ-rắc và đậu trên Đa-mách, Vì mắt của mọi người, và của mọi bộ tộc Y-sơ-ra-ên Đều hướng về CHÚA, Cũng nghịch lại Ha-mát, giáp ranh với nó, Nghịch lại Ty-rơ và Si-đôn, là hai thành rất khôn ngoan. Ty-rơ đã xây đắp thành lũy, Tích trữ bạc như bụi cát, Chất chứa vàng như bùn lầy ngoài đường. Này, Chúa sẽ tước đoạt của cải nó, Đánh tan quyền lực nó nơi biển cả, Và chính nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Nhìn thấy cảnh đó, Ách-ca-lôn sợ hãi, Ga-xa lo lắng quặn đau; Cả Éc-rôn nữa, vì hy vọng nó tiêu tan. Ga-xa chẳng còn vua, Ách-ca-lôn không người cư ngụ. Một giống dân lai sẽ định cư tại Ách-đốt. Và Ta sẽ cắt đứt nguồn kiêu hãnh của dân Phi-li-tin. Ta sẽ xóa sạch máu khỏi miệng chúng, Lấy thức ăn gớm ghiếc ra khỏi răng chúng. Dân sót lại của chúng cũng sẽ thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Chúng sẽ trở thành một bộ tộc trong Giu-đa, Và dân Éc-rôn sẽ trở nên như dân Giê-bu-sít. Nhưng Ta sẽ đóng trại canh gác tại nhà Ta, Vì một đạo quân, vì kẻ đi qua đi lại. Kẻ áp bức sẽ không còn xâm chiếm chúng nữa, Vì bây giờ Ta để mắt trông nom. Vua Vào Thành Giê-ru-sa-lem Hỡi con gái của Si-ôn, hãy vui mừng hớn hở! Hỡi con gái của Giê-ru-sa-lem, hãy reo mừng! Kìa, Vua của ngươi đang tiến đến với ngươi, Ngài công chính và có sự cứu rỗi,9:9 Ctd: được giải cứu Khiêm nhu, cưỡi lừa, Một con lừa tơ, là con của lừa cái. Ta sẽ diệt trừ chiến xa khỏi Ép-ra-im, Và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; Cung dùng trong chiến trận cũng sẽ bị bẻ gẫy. Ngài sẽ công bố hòa bình cho muôn dân; Ngài sẽ cai trị từ biển này đến biển kia, Từ sông Ơ-phơ-rát đến tận cùng cõi đất. CHÚA Giải Cứu Dân Ngài Về phần ngươi, vì Ta đã lập giao ước với ngươi bằng máu, Nên Ta sẽ thả những người của ngươi đang bị giam cầm, Đưa họ lên khỏi hố không có nước. Hỡi các ngươi—những người bị giam cầm nhưng vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy! Ngay chính hôm nay, Ta công bố: Ta sẽ đền bù cho ngươi gấp đôi. Vì Ta đã giương cung của Ta là Giu-đa, Nạp mũi tên là Ép-ra-im. Hỡi Si-ôn, Ta sẽ dấy con cái của ngươi lên Chống lại con cái Gia-van! Ta sẽ biến Si-ôn thành lưỡi gươm dũng sĩ. Bấy giờ CHÚA sẽ xuất hiện bên trên dân Ngài, Mũi tên Ngài sẽ phóng đi như tia chớp. CHÚA sẽ thổi tù và, Ngài tiến tới với gió lốc phương nam. CHÚA Vạn Quân sẽ là thuẫn khiên che chở dân Ngài: Họ sẽ nuốt ngấu nghiến và chà đạp lên các hòn đá dùng để ném bằng trành, Họ sẽ uống và gầm thét như khi rượu đã ngà ngà, Họ sẽ no tràn như cái chén, Như các góc bàn thờ. CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ngài Trong ngày ấy, như đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất nước của Ngài Như những viên đá quý lóng lánh trên vương miện. Ôi, họ duyên dáng biết bao! Họ đẹp đẽ dường nào! Lúa thóc giúp các thanh niên tràn đầy sinh lực, Rượu nho mới khiến các thiếu nữ xinh tươi. CHÚA Phục Hồi Dân Ngài Hãy cầu xin CHÚA ban mưa xuống vào mùa mưa xuân. CHÚA là Đấng tạo ra sấm sét, Ngài ban mưa rào cho loài người. Và ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng. Vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt, Thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá, Chúng rêu rao những chiêm bao viển vông, Những lời an ủi trống rỗng. Vì thế dân Ta đi lang thang, khổ sở Như đàn chiên không người chăn dắt. Cơn thịnh nộ Ta bừng lên chống lại bọn chăn chiên, Ta sẽ trừng phạt các con dê đực. CHÚA Vạn Quân chăm sóc Bầy chiên Ngài là dân Giu-đa; Ngài sẽ khiến họ nên như ngựa chiến oai phong. Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà, Từ họ, cái cọc lều, Từ họ, cây cung trận, Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lĩnh. Tất cả chúng sẽ như dũng sĩ Chà đạp quân thù ngoài trận mạc như bùn lầy ngoài đường. Chúng sẽ giao chiến vì CHÚA ở với chúng, Chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch. Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng, Ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép. Ta sẽ phục hồi chúng Vì Ta thương xót chúng, Và chúng sẽ nên như thể chưa hề Bị Ta ruồng bỏ. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, Và Ta sẽ đáp lời chúng cầu xin. Dòng dõi Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ, Chúng sẽ vui như khi uống rượu nho. Con cái chúng nhìn thấy và vui mừng, Lòng chúng sẽ vui thỏa trong CHÚA. Ta sẽ huýt sáo Và tập hợp chúng lại, Vì Ta sẽ cứu chuộc chúng. Chúng sẽ thêm nhiều và đông đảo như xưa. Dù Ta đã gieo chúng ra giữa các dân các nước, Tại những miền xa xôi đó chúng sẽ nhớ đến Ta; Chúng sẽ nuôi dưỡng con cái, Rồi sẽ trở về. Ta sẽ đem chúng về từ Ai-cập, Từ A-si-ri Ta sẽ tập hợp chúng lại, Ta sẽ dẫn chúng vào Ga-la-át và Li-ban, Nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở. CHÚA sẽ băng qua biển gian nan, Ngài sẽ đập tan biển cả dậy sóng, Mọi trũng sâu nơi đáy sông Ninh đều khô cạn. Niềm kiêu hãnh của A-si-ri sẽ bị đánh hạ, Cây quyền trượng của Ai-cập sẽ qua đi. Nhưng Ta sẽ làm cho dân Ta nên mạnh mẽ trong CHÚA, Chúng sẽ bước đi trong danh Ngài, Ðấy là lời CHÚA. Người Chăn Bất Trung Hỡi Li-ban, hãy mở rộng các cửa, Cho lửa thiêu nuốt những cây tùng của ngươi! Hỡi cây bách, hãy khóc than, vì cây tùng đã ngã xuống! Ôi, những cây hùng vĩ bị hủy diệt! Hỡi những cây sồi Ba-san, hãy khóc than, Vì rừng cây rậm rạp bị đốn ngã! Nghe này! Tiếng sư tử gầm rống Vì rừng rậm11:3 Nt: sự kiêu hãnh của sông Giô-đanh sông Giô-đanh bị phá hủy! Người Chăn Trung Tín CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi phán: “Ngươi hãy chăn bầy chiên được ấn định để bị làm thịt. Những kẻ mua chiên sẽ đem chiên ra làm thịt mà không hề bị định tội, trong khi những kẻ bán chiên sẽ nói: ‘Ngợi khen CHÚA, ta giàu có rồi!’ Những kẻ chăn chúng cũng chẳng thương xót chúng. Vì Ta chẳng còn thương xót dân cư trong xứ nữa.”, Ðấy là lời CHÚA. “Này, chính Ta sẽ giao mỗi người vào tay kẻ lân cận mình và vào tay vua mình; chúng sẽ đập tan xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng giải cứu một ai khỏi tay chúng.” Vậy Ta chăn bầy chiên được ấn định để bị làm thịt, đặc biệt là những kẻ nghèo khó. Ta chọn hai cây gậy, một cây ta gọi là “Ân Huệ,” và cây kia là “Liên Kết,” rồi Ta chăn bầy. Nhưng chỉ trong một tháng, Ta loại bỏ ba người chăn, vì Ta trở nên thiếu kiên nhẫn với chúng, và chúng cũng chán ghét Ta. Bấy giờ Ta nói: “Ta sẽ không chăn nữa. Con nào phải chết thì chết; con nào phải mất thì mất. Những con nào còn sót lại cứ ăn thịt lẫn nhau.” Vậy Ta lấy cây gậy “Ân Huệ”, chặt đứt nó ra làm hai, để hủy bỏ giao ước Ta đã ký với mọi dân tộc. Thế là giao ước bị hủy bỏ ngay hôm ấy. Những người nghèo trong bầy chiên, những người đang quan sát Ta nhận biết rằng đó là sứ điệp của CHÚA. Ta nói như vầy với họ: “Nếu các ngươi thấy điều ấy đúng, hãy trả công cho Ta; bằng không thì thôi.” Vậy họ cân và trả tiền công cho Ta bằng ba mươi miếng bạc. CHÚA bảo Ta: “Hãy ném nó cho thợ gốm—cái giá ‘cao’ mà họ gán cho Ta.”11:13 Dịch theo Syr và Tg. Nt: thợ gốm Vậy, Ta đem ba mươi miếng bạc, ném vào kho bạc trong đền thờ CHÚA cho thợ gốm. Rồi Ta chặt đứt cây gậy thứ nhì, cây “Liên Kết”, ra làm hai, để hủy bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Người Chăn Bất Trung CHÚA lại bảo ta: “Ngươi hãy trang bị như một người chăn chiên dại dột. Vì này, chính Ta sẽ dấy lên trong xứ một người chăn chiên chẳng quan tâm đến những con nào mất, chẳng tìm kiếm con nào đi lạc, không chạy chữa con nào bị thương, cũng không nuôi dưỡng con nào còn khỏe. Nhưng con nào mập nhất thì người chăn ăn thịt, và lóc luôn cả móng. Khốn cho người chăn vô ích, Bỏ bầy chiên mình! Gươm sẽ giáng xuống trên cánh tay nó! Đâm vào mắt phải nó! Cánh tay nó sẽ teo khô đi, Mắt phải nó sẽ mù hoàn toàn!” CHÚA Sẽ Giải Cứu Giê-ru-sa-lem Và Giu-đa Sấm ngôn: lời CHÚA phán về Y-sơ-ra-ên. Đây là lời của CHÚA, Đấng giương các tầng trời và đặt nền cho đất, Đấng tạo ra phần linh bên trong loài người. Này, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén rượu làm cho mọi dân chung quanh xây xẩm khi chúng vây hãm Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngày ấy, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành tảng đá nặng cho mọi dân. Mọi người khiêng vác nó đều phải tróc da rách thịt, và mọi dân tộc trên đất sẽ họp nhau chống lại nó. Ngày ấy, đây là lời CHÚA, Ta sẽ khiến cho mọi con ngựa sợ cuống lên, và mọi người cưỡi ngựa điên cuồng. Nhưng Ta sẽ mở mắt canh giữ dân Giu-đa trong khi ngựa của mọi dân khác đều bị Ta khiến cho đui mù. Bấy giờ các lãnh đạo trong Giu-đa sẽ tự nhủ: “Dân cư Giê-ru-sa-lem được sức mạnh nhờ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của họ.” Ngày ấy, Ta sẽ biến các bộ tộc của Giu-đa trở nên như một nồi đựng lửa đang cháy giữa đống củi, và như ngọn đuốc cháy giữa các bó lúa. Chúng sẽ thiêu rụi mọi dân chung quanh, bên phải và bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ lại có người cư ngụ tại chỗ của nó, tức là Giê-ru-sa-lem. CHÚA sẽ cứu các trại của Giu-đa trước hết, để vinh quang của nhà Đa-vít cũng như vinh quang của dân thành Giê-ru-sa-lem không vượt trội hơn vinh quang của dân Giu-đa. Ngày ấy, CHÚA sẽ như thuẫn khiên che chở dân Giê-ru-sa-lem. Ngày ấy, kẻ yếu nhất giữa họ sẽ như Đa-vít, và nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, như thiên sứ của CHÚA ở trước mặt họ. Ngày ấy, Ta quyết định hủy diệt mọi dân mọi nước tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Than Khóc Đấng Bị Giáo Đâm Ta sẽ đổ xuống nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem Linh của ân sủng và sự khẩn cầu, để khi chúng nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, chúng sẽ than khóc Đấng ấy như người ta than khóc đứa con trai một. Chúng sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy, dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ than khóc thảm thiết như người ta than khóc tại Ha-đát Rim-môn ở vùng đồng bằng Mê-ghi-đô. Đất nước sẽ than khóc, từng bộ tộc riêng rẽ: Bộ tộc nhà Đa-vít riêng, Phụ nữ trong bộ tộc than khóc riêng; Bộ tộc nhà Na-than riêng, Phụ nữ trong bộ tộc than khóc riêng; Bộ tộc nhà Lê-vi riêng, Phụ nữ trong bộ tộc than khóc riêng; Bộ tộc nhà Si-mê-i riêng, Phụ nữ trong bộ tộc than khóc riêng; Và mọi bộ tộc còn lại, từng bộ tộc riêng rẽ, Phụ nữ trong bộ tộc than khóc riêng; Loại Trừ Thần Tượng Và Tiên Tri Giả Ngày ấy, sẽ có một suối nước chảy ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy sạch tội lỗi và ô uế. Ngày ấy, CHÚA Vạn Quân phán, Ta sẽ xóa sạch ngay cả tên các thần tượng khỏi xứ này. Chúng sẽ không được nhắc đến nữa. Ta cũng loại trừ các tiên tri và uế linh khỏi xứ này. Nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha mẹ đã sinh ra nó, sẽ bảo nó: “Ngươi không được sống, vì ngươi đã nhân danh CHÚA nói điều giả dối.” Rồi cha mẹ đã sinh ra nó, sẽ đâm nó chết khi nó nói tiên tri. Ngày ấy, các tiên tri ai nấy sẽ xấu hổ về khải tượng mình thấy khi nói tiên tri. Chúng cũng sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa gạt nữa. Ai nấy trong bọn chúng cũng sẽ nói: “Tôi không phải là tiên tri, tôi là người làm ruộng, vì đất đai đã thuộc về tôi từ thuở nhỏ.” Nếu có người hỏi: “Tại sao anh có những vết thương giữa hai vai13:6 “Giữa hai tay.” thế này?” Anh ta sẽ đáp: “Tôi bị thương tại nhà các bạn tôi.” Hậu Quả Của Tội Lỗi Hỡi gươm, hãy trỗi dậy chống lại người chăn của Ta, Cũng là người hùng thân thiết của Ta, CHÚA Vạn Quân tuyên bố. Hãy đánh người chăn, Để cho bầy chiên tan lạc. Rồi Ta cũng đánh luôn ngay những con chiên bé nhỏ. Bấy giờ, trong toàn xứ Hai phần ba dân cư sẽ bị tiêu diệt và chết mất, Nhưng một phần ba sẽ còn lại, Ðấy là lời CHÚA Ta sẽ đưa phần ba này qua lửa, Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, Thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ cầu khẩn Danh Ta, Và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ phán: “Chúng là dân của Ta,” Và chúng sẽ thưa lại: “CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng tôi.” Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá Này, hỡi Giê-ru-sa-lem, ngày của CHÚA sắp đến! Khi ấy, chúng sẽ cướp bóc ngươi Và chia nhau chiến lợi phẩm ngay giữa thành. Vì Ta sẽ tập hợp mọi dân mọi nước Về giao chiến với Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, Nhà cửa bị cướp phá, Phụ nữ bị hãm hiếp. Phân nửa dân trong thành sẽ bị lưu đầy, Nhưng dân còn lại sẽ không bị diệt trừ khỏi thành. Giê-ru-sa-lem Được Giải Cứu Bấy giờ CHÚA sẽ tiến ra giao chiến với các nước ấy, như khi Ngài giao chiến trong ngày chiến trận. Ngày ấy, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện Giê-ru-sa-lem về phía đông. Núi Ô-liu sẽ chẻ làm đôi, từ đông sang tây, tạo thành một thung lũng rất lớn. Phân nửa núi sẽ lui về phía bắc, và phân nửa về phía nam. Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi, vì thung lũng giữa các núi chạy dài đến Át-xan. Các ngươi sẽ chạy trốn như khi các ngươi trốn khỏi cơn động đất dưới triều Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi sẽ ngự đến cùng tất cả những đấng thánh của Ngài. CHÚA Cai Trị Ngày ấy sẽ không còn lạnh lẽo giá buốt nữa. Vào ngày đó sẽ không có ánh sáng; các vì sáng sẽ bị tối tăm. Đó sẽ là một ngày mà CHÚA biết—không phải ngày, cũng không phải đêm; nhưng đến buổi tối thì có ánh sáng. Ngày ấy, nước ban sự sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa ra biển đông, phân nửa ra biển tây, chảy luôn suốt cả mùa hè và mùa đông. CHÚA sẽ là vua Cai trị toàn cầu. Ngày ấy, duy nhất chỉ có CHÚA, Và duy nhất chỉ có danh Ngài. Địa Thế Thành Giê-ru-sa-lem Cả dải đất sẽ trải ra như đồng bằng từ Ghê-ba đến Rim-môn, phía nam Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên thành Giê-ru-sa-lem được nâng cao lên và vẫn giữ nguyên vị trí cũ, từ cổng Bên-gia-min đến chỗ cổng Xưa, đến tận cổng Góc, và từ tháp Ha-na-nên đến bồn ép rượu của vua. Thành sẽ có dân cư ngụ và không bao giờ bị tàn phá nữa. Giê-ru-sa-lem sẽ được an toàn. Số Phận Kẻ Thù Đây là tai họa CHÚA giáng xuống mọi dân tộc giao chiến với Giê-ru-sa-lem: thịt chúng sẽ mục nát ra ngay khi chúng còn đang đứng trên chân mình, mắt chúng sẽ mục nát ra ngay trong hốc mắt, và lưỡi chúng sẽ mục nát ra ngay trong miệng. Ngày ấy, CHÚA sẽ gây cho chúng kinh sợ hãi hùng: người này nắm chặt tay người kia, rồi giơ tay mình lên đánh. Giu-đa cũng sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem. Tài sản của mọi nước chung quanh sẽ được thâu góp lại, vô số vàng, bạc và quần áo. Tai họa như trên cũng sẽ giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại ấy. CHÚA Là Vua Bấy giờ, tất cả những người còn sống sót từ mọi dân tộc đã tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem, hằng năm sẽ đi hành hương, lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng CHÚA Vạn Quân, và mừng lễ Lều Tạm. Trong các dân tộc trên đất, dân tộc nào không đi hành hương lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng CHÚA Vạn Quân, thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu dân tộc Ai-cập không đi hành hương lên Giê-ru-sa-lem, không đến thờ phượng, thì chúng sẽ không có mưa, và CHÚA sẽ giáng xuống chúng tai họa mà Ngài giáng xuống các dân tộc không đi hành hương lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ Lều Tạm. Đó là hình phạt mà Ai-cập sẽ phải chịu, và cũng là hình phạt mọi dân tộc không lên mừng lễ Lều Tạm sẽ phải chịu. Ngày ấy, trên lục lạc ngựa sẽ có ghi: “Thánh cho CHÚA.” Các nồi niêu trong Nhà CHÚA sẽ thánh như các chậu trước bàn thờ. Mọi nồi niêu trong thành Giê-ru-sa-lem và trong xứ Giu-đa sẽ được thánh hiến cho CHÚA Vạn Quân. Mọi người dâng sinh tế sẽ đến lấy các nồi niêu đó mà nấu. Ngày ấy, sẽ không còn người Ca-na-an14:21 Ctd: lái buôn trong Nhà CHÚA Vạn Quân nữa.