- New Vietnamese Bible 2014 Lu-ca Phúc Âm LU-CA Lu-ca Lu Phúc Âm LU-CA Giới Thiệu Phúc Âm Lu-ca trình bày Chúa Giê-su như là một Đấng Cứu Thế đã được hứa cho Y-sơ-ra-ên và cho cả thế giới nữa. Lu-ca ghi nhận rằng Chúa Giê-su được kêu gọi để đem Tin Mừng đến cho người nghèo khổ và trong Phúc Âm của ông, Chúa Giê-su đã quan tâm và đáp ứng nhiều nhu cầu của con người. Vui mừng là một đặc điểm trong Phúc Âm Lu-ca; nhất là phần thông báo sự giáng sinh của Chúa Giê-su và phần thăng thiên. Phúc Âm Lu-ca ghi chép nhiều việc không được ghi chép trong các Phúc Âm khác như các bài ca thiên sứ hát vào lúc Chúa Giê-su giáng sinh, các mục đồng thăm Chúa hài đồng, Chúa Giê-su đi lên đền thờ khi còn thiếu niên, câu chuyện người con trai hoang đàng v.v… Phúc Âm Lu-ca nhấn mạnh đến Đức Thánh Linh, vấn đề cầu nguyện, vai trò của phụ nữ trong chức vụ của Chúa Giê-su và sự tha thứ tội lỗi. Bố Cục 1. Giới thiệu 1:1-4 2. Sự ra đời và thuở niên thiếu của Giăng Báp-tít và Chúa Giê-su 1:5–2:52 3. Chức vụ của Giăng Báp-tít 3:1-20 4. Chúa Giê-su nhận lễ Báp-tem và chịu cám dỗ 3:21–4:13 5. Chức vụ của Chúa Giê-su tại Ga-li-lê 4:14–9:5 6. Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem 9:51–19:27 7. Tuần lễ cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem 19:28–23:56 8. Sự phục sinh và thăng thiên 24:1-53 Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ: Nhiều người đã dụng công1:1 Ctd: cố gắng ký thuật các sự việc đã hoàn thành giữa vòng chúng tôi, theo những người chứng kiến và những người phụng sự1:2 Nt: người phục vụ Lời Chúa từ ban đầu đã truyền lại cho chúng tôi. Vì thế, sau khi cẩn trọng tra cứu chính xác mọi việc từ ban đầu, tôi thiết nghĩ nên theo thứ tự viết cho ngài, để ngài biết chắc chắn những lời giáo huấn1:4 Lời ngài đã học1:4 Nt: được truyền thụ bằng miệng là chân xác. Báo Tin Giăng Báp-tít Ra Đời Vào thời Hê-rốt, vua chư hầu Giu-đê, có một thầy tế lễ tên Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia và Ê-li-sa-bét, vợ ông, cũng là dòng dõi của A-rôn. Cả hai ông bà là người công chính1:6 Ctd: người tuân giữ luật pháp dưới1:6 Nt: trước mắt Đức Chúa Trời, vâng giữ trọn vẹn các điều răn và giới luật của Chúa. Hai vợ chồng không có con vì bà1:7 Nt: Ê-li-sa-bét hiếm muộn mà tuổi ông bà cũng đã cao. Khi đến phiên phân ban mình dâng lễ trước mặt Đức Chúa Trời, theo tục lệ của các thầy tế lễ, Xa-cha-ri bắt thăm trúng phần dâng hương trong đền thờ Chúa. Đang khi tất cả dân chúng nhóm họp bên ngoài cầu nguyện, trong giờ dâng hương, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo: “Xa-cha-ri, đừng sợ! Lời khẩn cầu của ông đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ông, sẽ sinh cho ông một trai, hãy đặt tên là Giăng. Ông sẽ vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng sẽ hân hoan vì nó ra đời. Con trẻ sẽ được tôn trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Giăng sẽ đưa nhiều người Y-sơ-ra-ên quay về với Chúa, là Đức Chúa Trời của họ, sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần1:17 Ctd: tâm linh và quyền năng của Ê-li, để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.” Xa-cha-ri nói với thiên sứ: “Làm sao tôi biết sẽ có việc này? Vì tôi đã già và vợ tôi cũng đã cao tuổi!” Thiên sứ đáp: “Tôi chính là Gáp-ri-ên, thần hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời.1:19 Ctd: đứng phục vụ Đức Chúa Trời Tôi được sai đến nói chuyện và báo tin mừng này cho ông. Này, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày nào những việc này xảy ra, vì ông không tin lời tôi là lời sẽ ứng nghiệm đúng kỳ.” Dân chúng đang chờ đợi Xa-cha-ri, ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ở quá lâu trong thánh điện. Khi Xa-cha-ri ra, ông không nói được gì với họ, nên họ biết ông vừa thấy một khải tượng trong thánh điện. Ông ra dấu cho họ hiểu chứ không nói được. Mãn phiên phụng vụ, ông trở về nhà. Sau đó, Ê-li-sa-bét, vợ ông thụ thai, ở ẩn năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã ưu đãi tôi, trong những ngày Ngài đoái thương tôi và cất bỏ điều nhục nhã tôi giữa thiên hạ.” Báo Trước Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri. Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: “Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô!” Nghe lời chào ấy, Ma-ri rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. Nhưng thiên sứ tiếp: “Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng.1:30 Đã tìm được ân sủng nơi Đức Chúa Trời Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su. Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng1:32 Ctd: được nhìn nhận là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.” Ma-ri hỏi: “Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?”1:34 Nt: Tôi chưa biết đàn ông làm sao có con được? Ctd: tôi còn là con gái Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi. Bà này có tiếng là hiếm hoi. Vì không có điều1:37 Nt: lời gì Đức Chúa Trời không làm được!” Ma-ri nói: “Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri. Ma-ri Thăm Bà Ê-li-sa-bét Trong những ngày đó, Ma-ri vội vã lên đường đến một thành phố miền đồi núi Giu-đê, vào nhà Xa-cha-ri và chào mừng Ê-li-sa-bét. Vừa khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng Ma-ri chào, bào thai trong bụng bà liền nhảy mừng và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh, reo lên: “Cô có phước nhất trong giới phụ nữ. Phước cho bào thai trong lòng cô! Do đâu tôi được vinh dự này, mẹ Chúa tôi đến thăm tôi? Vì khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thì thai nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng. Phước cho người nữ đã tin1:45 Ctd: phước cho người nữ đang tin rằng những điều Chúa phán bảo nàng sẽ hoàn thành!” Bài Ca Của Ma-ri Và Ma-ri ca tụng: “Linh hồn tôi tôn vinh Chúa! Tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi. Vì Ngài đã đoái đến Người tớ gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước. Vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại cho tôi, Thánh thay là danh Ngài! Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, Từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tay Ngài làm những việc đại năng. Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng. Truất ngôi kẻ thống trị, Nâng cao người khiêm nhường. Ngài cho người đói no đầy thức ngon,1:53 Làm đầy những vật tốt Nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay trắng. Ngài phù hộ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài, Và nhớ tỏ lòng thương xót họ, Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta, Cùng Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.” Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà. Giăng Báp-tít Ra Đời Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. Nghe tin Chúa đoái thương bà nhiều, họ hàng láng giềng chung vui với bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm lễ cắt bì cho em bé, họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo như tên cha. Nhưng mẹ nó nói “Không, phải gọi nó là Giăng!” Họ cãi: “Trong vòng họ hàng bà, không ai có tên đó!” Rồi họ ra dấu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên gì cho con. Ông xin tấm bảng, rồi viết: “Tên nó là Giăng,” khiến mọi người đều kinh ngạc. Lập tức ông nói được,1:64 Nt: miệng và lưỡi ông được giải tỏa và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả láng giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán về các việc này khắp miền đồi núi Giu-đê. Ai nghe cũng đều suy nghĩ không biết rồi đây đứa bé sẽ trở nên người như thế nào?1:66 Nt: vậy đứa bé sẽ ra như thế nào? Vì thật có tay Chúa ở cùng nó! Bài Ca Của Xa-cha-ri Xa-cha-ri, cha đứa trẻ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiên tri: “Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên một Chiếc Sừng Cứu Rỗi1:69 Chỉ về sức mạnh vô địch của Chúa Cứu Thế cho chúng ta. Trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài. Như đã dùng môi miệng các tiên tri thánh thời xưa phán dạy. Ngài giải cứu chúng ta khỏi các cừu địch, Và khỏi tay mọi kẻ thù ghét chúng ta, Ngài thương xót tổ phụ chúng ta Và nhớ lại giao ước thánh của Ngài, Tức là lời Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, Hứa giải thoát chúng ta khỏi tay quân thù, Để phục vụ Ngài không hề sợ hãi Trong sự thánh khiết, công chính trước mặt Ngài trọn đời chúng ta. Còn con, hài nhi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Chí Cao. Vì con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài, Để cho dân Ngài biết sự cứu rỗi, Bởi ơn tha tội, Do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, Bình minh từ trời cao sẽ tỏa sáng trên chúng ta, Soi sáng cho những người ngồi trong cõi tối tăm Và trong bóng sự chết, Để dìu dắt bước chân chúng ta vào nẻo an bình.” Con trẻ lớn lên, tâm linh càng mạnh mẽ, sống trong đồng hoang cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-su Giáng Sinh Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã.2:1 Nt: thế giới có người ở Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký. Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Trong khi ở đó Ma-ri chuyển bụng sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ. Những Người Chăn Chiên Và Thiên Sứ Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng,2:10 Ctd: Phúc Âm một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế,2:11 Nguyên tác Hy Lạp “Xristos” là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ.” Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời: “Vinh danh Thượng Đế trên trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương.”2:14 Ctd: người được thiên sủng, ban phước hoặc người được Chúa hài lòng Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!” Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. Mấy người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình. Lễ Cắt Bì Của Chúa Khi được tám ngày, là lúc hài nhi chịu lễ cắt bì, con trẻ được đặt tên là Giê-su, tên thiên sứ đã đặt trước khi Ma-ri có thai. Lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ Khi kỳ thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri2:22 Theo luật mẹ cần được tẩy uế, con cần được chuộc lại đem hài nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã ghi trong Luật của Ngài: “Mỗi trưởng nam phải được dâng hiến cho Chúa.”2:23 Xuất 13:2, 12, 15 và để dâng tế lễ theo luật Chúa dạy: “Một cặp chim ngói hoặc hai con bồ câu non.”2:24 Lê 12:8 Si-mê-ôn Lúc ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có cụ Si-mê-ôn là người công chính và sùng đạo. Cụ đang trông đợi niềm an ủi cho người Y-sơ-ra-ên. Thánh Linh ở trên cụ, và cụ được Đức Thánh Linh báo cho biết sẽ không qua đời trước khi thấy Đấng Cứu Thế của Chúa. Được Thánh Linh cảm xúc, cụ vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem hài nhi Giê-su vào để làm cho Ngài các thủ tục theo Kinh Luật. Cụ bồng ẵm hài nhi và chúc tụng Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa,2:29 Nt: Đấng chủ tể giờ đây xin cho đầy tớ Chúa Qua đời bình an, như lời Ngài đã phán. Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi người, Là ánh sáng khải thị cho các dân tộc, Và vinh quang cho Y-sơ-ra-ên Ngài.” Cha mẹ hài nhi rất ngạc nhiên về những lời cụ Si-mê-ôn nói về con trẻ. Cụ chúc phước cho họ và bảo Ma-ri, mẹ Ngài: “Đây, hài nhi này được chỉ định để làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên ngã xuống hoặc dấy lên, và là dấu hiệu cho người ta đả kích. Còn cô, một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua linh hồn cô, để tư tưởng thầm kín của nhiều người bị phơi bày ra.” Bà An-ne Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Cụ ở luôn trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và ngày đêm phục vụ Chúa. Chính giờ đó cụ vừa đến cảm tạ Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem. Sau khi làm xong mọi việc theo Luật Chúa ấn định, Giô-sép và Ma-ri trở về Ga-li-lê, thành Na-xa-rét, là thành của mình. Con trẻ lớn lên, mạnh khỏe và đầy dẫy sự khôn ngoan. Ân phúc của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Chúa Giê-su Lên Đền Thờ Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su đều đi Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. Khi mười hai tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đó dự lễ theo tục lệ. Các ngày lễ vừa xong, họ trở về quê, nhưng cậu bé Giê-su vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay biết. Họ đi suốt một ngày rồi mới hỏi bà con quen biết, vì tưởng Ngài vẫn còn đi chung trong đoàn. Tìm không được, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. Sau ba ngày thất lạc, họ tìm được Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái Giáo, vừa nghe vừa hỏi. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. Tìm thấy Ngài, cha mẹ cũng kinh ngạc, mẹ Ngài hỏi: “Con ơi, tại sao con gây nông nỗi này cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã rất khổ tâm tìm kiếm con!” Ngài thưa: “Cha mẹ phải tìm kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ. Ngài theo cha mẹ về Na-xa-rét và tùng phục họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi việc ấy trong lòng. Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người. Giăng Báp-tít Giảng Dạy (Mat 3:1-12; Mác 1:1-8; Gi 1:19-28) Năm thứ mười lăm, dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri, khi Bôn-ti Phi-lát làm thống đốc Giu-đê,3:1 Từ năm 26-36 SCN Hê-rốt3:1 Hê-rốt An-ti-ba (4 TCN-39 SCN) làm vua chư hầu Ga-li-lê, Phi-líp (em Hê-rốt) làm vua chư hầu Y-tu-rê và Tra-cô-nít, Ly-sa-ni làm vua chư hầu A-bi-len,3:1 Từ 4 TCN-34 SCN An-ne và Cai-pha,3:2 Từ 18-36 SCN làm trưởng tế, có lời Đức Chúa Trời phán bảo Giăng, con trai Xa-cha-ri, trong đồng hoang. Giăng liền đi khắp các vùng phụ cận sông Giô-đanh và truyền giảng về phép báp-tem ăn năn để được tha tội. Đúng như lời trong sách tiên tri I-sa: “Có một tiếng kêu trong đồng hoang: Hãy sửa soạn đường Chúa, Đắp thẳng các lối Ngài, Mọi thung lũng sẽ lấp cho đầy, Mọi núi đồi sẽ bị san cho phẳng, Đường cong quẹo được sửa cho ngay, Lối gồ ghề phải làm cho bằng; Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”3:6 Isa 40:3-5 Giăng bảo các đoàn người đến chịu báp-tem: “Hỡi loài rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi tránh cơn thịnh nộ sắp tới? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự hào: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi: Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp-ra-ham! Hiện nay lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa.” Đoàn dân hỏi Giăng: “Thế thì chúng tôi phải làm gì đây?” Giăng đáp: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia cho người không có. Ai có thức ăn, hãy san sẻ cho người thiếu ăn.”3:11 Nt: cũng hãy làm như vậy Các người thu thuế cũng đến để chịu báp-tem, họ hỏi: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Giăng đáp: “Đừng lạm thu thuế má!” Các binh sĩ cũng hỏi: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng tống tiền, hăm dọa hoặc vu cáo ai, nhưng hãy bằng lòng với đồng lương của mình!” Dân chúng đang trông mong và mọi người đều ngẫm nghĩ cân nhắc trong lòng về Giăng: “Phải chăng ông ta là Chúa Cứu Thế?” Giăng giải đáp cho mọi người: “Ta làm báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng một Đấng quyền lực hơn ta sẽ đến, ta không xứng đáng cởi quai dép Ngài. Ngài sẽ làm báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. Ngài sẽ cầm sàng rê sạch sân đạp lúa mình để chứa lúa vào kho, nhưng sẽ đốt hết trấu trong lửa không hề tắt.” Giăng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà truyền giảng Phúc Âm cho dân chúng. Nhưng vua Hê-rốt bị Giăng quở trách về vụ Hê-rô-đia, em dâu mình, và về mọi điều ác vua đã làm; Vua lại thêm một việc ác nữa là tống giam Giăng vào ngục. Chúa Giê-su Chịu Báp-tem (Mat 3:13-17; Mác 1:9-11) Khi cả dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Giê-su cũng chịu báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì bầu trời mở ra, và Thánh Linh trong hình thể giống như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Có tiếng phán đến từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta. Đẹp lòng Ta hoàn toàn!” Gia Phả Của Chúa Giê-su (Mat 1:1-17) Khi bắt đầu chức vụ, Đức Giê-su độ ba mươi tuổi. Người ta cho rằng Ngài là con Giô-sép. Giô-sép con Hê-li Hê-li con Mát-tát Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-ghê Na-ghê con Ma-át Ma-át con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in Sê-mê-in con Giô-sếch, Giô-sếch con Giô-đa Giô-đa con Giô-a-nan, Giô-a-nan con Rê-sa Rê-sa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên Sa-la-thi-ên con Nê-ri Nê-ri con Mên-chi Mên-chi con A-đi, A-đi con Cô-sam Cô-sam con Ên-ma-đan, Ên-ma-đan con Ê-rơ Ê-rơ con Giê-su, Giê-su con Ê-li-ê-se Ê-li-ê-se con Giô-rim, Giô-rim con Mát-thát Mát-thát con Lê-vi Lê-vi con Si-mê-ôn Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim Ê-li-a-kim con Mê-lê-a Mê-lê-a con Men-na Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than Na-than con Đa-vít Đa-vít con Gie-sê Gie-sê con Giô-bết, Giô-bết con Bô-ô Bô-ô con Sanh-môn, Sanh-môn con Na-ách-son Na-ách-son con A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp con Át-min Át-min con A-rơ-ni, A-rơ-ni con Ếch-rôm Ếch-rôm con Pha-rê, Pha-rê con Giu-đa Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác Y-sác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê Tha-rê con Na-cô Na-cô con Sê-rúc Sê-rúc con Ra-gao, Ra-gao con Pha-léc Pha-léc con Hê-be, Hê-be con Sa-la Sa-la con Cai-nam, Cai-nam con A-bác-sát A-bác-sát con Sem, Sem con Nô-ê Nô-ê con La-méc La-méc con Ma-tu-sê-la Ma-tu-sê-la con Hê-nóc, Hê-nóc con Gia-rết Gia-rết con Mê-lê-lê-ên, Mê-lê-lê-ên con Cai-nam Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết Sết con A-đam A-đam con Đức Chúa Trời. Sa-tan Cám Dỗ (Mat 4:1-11; Mác 1:12-13) Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói. Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!” Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”4:4 Phục 8:3 Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới4:5 Ctd: thế giới có người ở trong giây lát. Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy4:7 Nt: quỳ lạy trước mặt ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”4:8 Phục 6:13 Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép: ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi Bảo vệ ngươi, Đỡ ngươi trên tay, Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”4:11 Thi 91:11, 12 Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”4:12 Phục 6:16 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác. Chúa Về Ga-li-lê (Mat 4:12-17; Mác 1:14-15) Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài. Chúa Bị Khước Từ Tại Na-xa-rét (Mat 13:53-58; Mác 6:1-6) Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng: “Thần Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta, Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, Cho kẻ mù lòa được sáng mắt, Cho người bị áp bức được giải thoát, Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”4:19 Isa 61:1-2 Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!” Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?” Ngài bảo họ: “Chắc các ngươi muốn dùng câu tục ngữ:4:23 Nt: ngụ ngôn ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ” Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các ngươi, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. Ta nhắc cho các ngươi một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, chỉ có bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, chỉ có Na-a-man, người Sy-ri!” Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi. Người Bị Quỷ Ám (Mác 1:21-28) Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.4:31 Họ Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy. Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh4:33 Một linh, một uế linh ám, la lớn lên: “Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì. Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận. Chúa Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật (Mat 8:14-17; Mác 1:29-39) Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền đứng dậy phục vụ họ. Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế. Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.” Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê. Mẻ Lưới Kỳ Diệu (Mat 4:18-22; Mác 1:16-20) Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng. Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy,5:5 Nt: tôn sư chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!” Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!” Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: “Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!”5:10 Nt: “Bắt đời sống” nghĩa là vớt người ta để đưa vào sự sống Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài. Chúa Chữa Bệnh Phung (Mat 8:1-4; Mác 1:40-45) Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!” Ngài đưa tay sờ anh, bảo: “Được, hãy sạch đi!” Lập tức bệnh phung biến mất. Ngài căn dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng hãy trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc chữa sạch như Môi-se đã truyền, để làm bằng chứng cho họ. Tuy nhiên, tin tức về Ngài lại càng được đồn rộng đến nỗi nhiều đoàn dân đông kéo đến nghe Ngài và để được Ngài chữa lành. Nhưng Ngài lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Chúa Chữa Người Bại Liệt (Mat 9:1-8; Mác 2:1-12) Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa5:17 Chỉ về Đức Chúa Trời ở trong Ngài để chữa bệnh. Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên cáng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su. Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!” Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.” Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các ngươi suy luận trong lòng như thế? Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết trên đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác cáng đi về nhà!” Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác cáng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!” Chúa Gọi Lê-vi (Mat 9:9-17; Mác 2:13-22) Sau đó, Đức Giê-su đi ra, thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế, Ngài bảo: “Hãy theo Ta!” Ông đứng dậy, bỏ tất cả, đi theo Ngài. Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi Ngài tại nhà mình. Có một đám đông gồm nhiều người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc. Các người Pha-ri-si và các giáo sư Kinh Luật phàn nàn với các môn đệ Ngài: “Tại sao các anh ăn uống với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?” Đức Giê-su đáp: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.” Họ hỏi Ngài: “Các môn đệ Giăng cũng như các môn đệ người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các môn đệ Thầy lại ăn uống như thường!” Đức Giê-su đáp: “Các ông có thể bắt các chàng phụ rể5:34 Nt: các con trai của phòng tiệc cưới kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? Khi nào5:35 Nt: những ngày chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.” Ngài cũng kể ngụ ngôn này cho họ nghe: “Không ai xé vải áo mới vá vào áo cũ. Làm như thế sẽ rách áo mới, mà miếng vải mới cũng không hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới5:37 Rượu mới làm vào bầu da cũ. Như thế, rượu mới sẽ làm nứt bầu cũ, rượu chảy hết mà bầu cũ cũng hư luôn, nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn!’ ”5:39 Nt: rượu cũ ngon Hái Bông Lúa Mì (Mat 12:1-8; Mác 2:23-28) Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Mấy người Pha-ri-si trách: “Tại sao các anh làm điều trái luật ngày Sa-bát?” Đức Giê-su đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít đã làm khi vua và đoàn tùy tùng bị đói sao? Vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày trên bàn thờ và cho các người theo vua ăn nữa. Đó là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ; có phải vậy không?” Ngài tiếp: “Con Người là Chúa ngày Sa-bát.” Người Liệt Tay (Mat 12:9-14; Mác 3:1-6) Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường dạy dỗ. Tại đó, có một người liệt bàn tay phải. Các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si theo dõi xem thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tìm lý do tố cáo Ngài. Nhưng Ngài biết mưu định của họ, nên bảo người liệt tay: “Hãy đứng dậy, đứng giữa đây!” Người đó đứng dậy. Ngài bảo họ: “Ta hỏi các người một câu: Trong ngày Sa-bát nên làm việc nào cho đúng luật, làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?” Ngài nhìn quanh tất cả họ, rồi bảo người liệt tay: “Anh hãy duỗi bàn tay ra!” Người bệnh duỗi ra, thì tay được lành. Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si giận dữ, bàn luận với nhau xem họ phải làm gì với Đức Giê-su. Chúa Chọn Mười Hai Sứ Đồ (Mat 10:1-4; Mác 12:13-19) Trong những ngày đó, Đức Giê-su đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ. Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; An-rê, em Si-môn; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp; Ba-thê-lê-mi; Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con A-phê; Si-môn, được gọi là Xê-lốt; Giu-đa, con Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội sau này. Ngài cùng họ6:17 Ctd: các sứ đồ xuống núi, đứng tại một nơi bằng phẳng; có đám đông môn đệ6:17 Nt: một đoàn môn đệ đông đảo cùng rất đông dân chúng từ khắp các vùng Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, vùng duyên hải Ty-rơ và Si-đôn đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bệnh tật. Những người bị tà linh6:18 Nt: uế linh hành hạ cũng được chữa lành. Cả đoàn dân đều tìm cách sờ vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.6:19 Nt: tất cả Phước Và Họa (Mat 5:1-12, 38-48; 7:12) Ngài đưa mắt nhìn các môn đệ và phán dạy: “Phước cho những người nghèo khổ, Vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các con. Phước cho những người hiện đang đói khát, Vì các con sẽ được no đủ. Phước cho những người hiện đang khóc lóc Vì các con sẽ vui cười. Phước cho các con khi vì Con Người Mà bị người ta ghen ghét, Loại trừ, lăng mạ, và xóa bỏ tên các con như phường gian ác. Ngày ấy, các con hãy vui mừng nhảy múa, vì các con sẽ được trọng thưởng6:23 Ctd: phần thưởng con trên trời; vì tổ phụ họ cũng đã bạc đãi các tiên tri của Chúa như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, Vì các ngươi được an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no nê, Vì các ngươi sẽ đói. Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang vui cười, Vì các ngươi sẽ khóc lóc than vãn. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, Vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế. Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình; Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình. Ai tát con má bên này, hãy đưa luôn má kia cho họ. Ai lấy áo ngoài của con, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì có được ân huệ gì đâu! Chính các kẻ tội lỗi cũng yêu thương những người yêu thương họ. Nếu các con làm ơn6:33 Ctd: làm lành cho những kẻ làm ơn cho mình, thì có ân huệ gì đâu! Chính kẻ tội lỗi cũng làm y như thế. Nếu các con cho mượn mà trông mong thu6:34 Nhận lại thì có ân huệ gì đâu! Những kẻ tội lỗi cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi thu lại đủ số. Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.” Lên Án Người Khác (Mat 7:1-5, 16-20, 24-27; 12:33-35) “Đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.” Ngài còn dạy họ ngụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn đường cho người mù không? Cả hai chẳng té xuống hố sao? Môn đệ không hơn thầy, nhưng nếu được dạy dỗ đầy đủ thì sẽ như thầy mình. Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không nhìn biết cây xà trong mắt mình? Sao con dám bảo anh em mình: ‘Này anh, để tôi lấy cái dằm trong mắt cho anh!’ mà không thấy cây xà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ mà lấy cái dằm trong mắt anh em con. Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. Hãy xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra. Tại sao các con gọi Ta là: ‘Chúa, Chúa!’ mà không thực hành lời Ta dạy? Ta sẽ cho các con biết người đến cùng Ta, nghe lời Ta và thực hành thì giống như ai? Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá; khi có lụt, nước sông chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất, không nền móng, khi bị nước sông chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại nặng nề.” Đầy Tớ Của Một Đội Trưởng Được Lành Bệnh (Mat 8:5-13) Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um. Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết. Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: “Đội trưởng đáng được Thầy giúp, vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta.” Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy,7:6 Một cách xưng hô tôn trọng xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà.7:6 Nt: dưới mái nhà tôi Vì tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm.” Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên,7:9 Nt: ngạc nhiên về người ấy “đại đội trưởng” quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: “Ta cho các ngươi biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!” Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Một Thanh Niên Ở Na-in Hôm sau, Ngài đi vào một thành tên là Na-in; các môn đệ và một đoàn dân đông đi theo Ngài. Khi đến gần cổng thành, gặp đám tang người con duy nhất của một bà góa.7:12 Nt: Kìa, được khiêng ra người con một của mẹ mình, và bà này góa bụa Nhiều người trong thành cùng đi đưa đám với bà. Thấy bà, Chúa động lòng thương xót, bảo: “Đừng khóc nữa!” Ngài đến gần, sờ quan tài,7:14 Người Do Thái không dùng quan tài, nhưng chỉ liệm và bó xác lại để lên chiếc cáng khiêng đi an táng những người khiêng liền dừng lại. Ngài bảo: “Hỡi cậu trai trẻ, Ta truyền cho con hãy ngồi dậy!” Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài giao cậu lại cho mẹ. Tất cả dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Một tiên tri lớn đã đến giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài!” Lời này7:17 Nt: lời này về Ngài loan ra khắp miền Giu-đê và cả các vùng phụ cận. Câu Hỏi Của Giăng Báp-tít (Mat 11:2-19) Các môn đệ của Giăng báo cho ông biết mọi việc này. Giăng gọi hai môn đệ, sai đi gặp Chúa mà hỏi: “Chúa chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?” Họ đến thưa với Ngài: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?’ ” Trong lúc đó,7:21 Giờ Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn, đau yếu, bị tà linh ám và cho những người mù lòa thấy được. Ngài đáp: “Các con hãy về báo cho Giăng những việc các con đã nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại và kẻ nghèo được truyền giảng Phúc Âm. Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!” Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: “Các ngươi đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay? Thế các ngươi đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. Thế các ngươi đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các ngươi, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa. Đây là lời Kinh Thánh viết về người: ‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con; Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’7:27 Mal 3:1 Thật Ta bảo các ngươi, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta.” Toàn thể những người đã được Giăng làm phép báp-tem nghe lời Ngài dạy—kể cả những kẻ thu thuế—đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng các người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ. “Ta có thể ví người của thế hệ này với điều gì? Họ giống ai? Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau: Bọn tao thổi sáo Mà sao bọn bay không nhảy múa! Bọn tao hát nhạc đám tang Mà sao bọn bay không khóc lóc kêu than? Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’ Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: ‘Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’ Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh.” Chúa Giê-su Tại Nhà Si-môn Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc.7:37 Nt: tội lỗi Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: “Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc.” Đức Giê-su nói với Si-môn: “Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!” Ngài bảo: “Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn?” Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!” Chúa khen: “Con nói đúng lắm!” Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: “Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.” Ngài bèn bảo người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.” Các khách dự tiệc hỏi nhau: “Ông này là ai mà tha tội được?” Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!” Các Nữ Môn Đệ Sau đó, Đức Giê-su cứ đi từ thành này sang thành khác, từ làng nọ qua làng kia để truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời. Mười hai sứ đồ theo Ngài cùng với các phụ nữ đã từng được Ngài đuổi quỷ,8:2 Nt: tà linh chữa bệnh: Ma-ri còn gọi là Ma-đơ-len, người được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ, Giô-a-na, vợ của Chu-xa, người quản lý hoàng cung Hê-rốt, Su-sa-na, và nhiều bà khác nữa. Họ dùng tài sản mình phục vụ Chúa và các môn đệ Ngài.8:3 Nt: phục vụ họ Người Gieo Giống (Mat 13:1-23; Mác 4:1-20) Trong khi một đám đông tụ họp, và những người từ các thành kéo nhau đến với Đức Giê-su, Ngài dùng một ngụ ngôn dạy họ: “Một người kia đi gieo giống. Đang khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị dẫm lên rồi chim ăn hết. Một số khác rơi nhằm chỗ đá sỏi, mọc lên rồi khô héo vì thiếu ẩm ướt. Hạt khác rơi vào giữa nơi gai góc, mọc lên chung với gai và bị nghẹt. Nhưng một số khác nữa rơi vào đất tốt, mọc lên, kết hạt8:8 Nt: kết quả gấp trăm lần.” Khi nói những điều này, Ngài kêu lớn: “Ai có tai, hãy lắng nghe!” Các môn đệ hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có nghĩa gì. Ngài đáp: “Đức Chúa Trời cho các con hiểu biết huyền nhiệm của8:10 Ctd: về Nước Đức Chúa Trời, còn những người khác phải dùng ngụ ngôn để họ, Nhìn mà không thấy, Nghe mà chẳng hiểu.” “Đây là ý nghĩa ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời Đức Chúa Trời; Hạt giống rơi dọc đường là những người nghe nhưng rồi bị quỷ vương đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rỗi. Hạt giống rơi nhằm chỗ đá sỏi là những người nghe và vui mừng tiếp nhận lời Chúa, nhưng không đâm rễ, chỉ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc.8:13 Ctd: sa ngã Hạt giống rơi vào nơi gai góc là người đã nghe, nhưng trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, giàu sang và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt không trưởng thành được. Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những người với tấm lòng thanh cao, tốt đẹp nghe đạo, giữ vững đạo và nhờ kiên trì sinh kết quả.” Cái Đèn (Mác 4:21-25) “Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng8:16 Ctd: bình, chậu hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng. Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày. Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm; ai không có, cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có.” Mẹ Và Các Em Chúa Giê-su (Mat 12:46-50; Mác 3:31-35) Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được. Có người thưa với Ngài: “Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy.” Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời!” Thuyền Gặp Bão (Mat 8:23-27; Mác 4:35-41) Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!” Vậy họ chèo thuyền đi. Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.8:23 Nt: họ bị ngập nước và nguy hiểm Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!” Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên. Ngài trách các môn đệ: “Đức tin các con ở đâu?” Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: “Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió8:25 Nt: gió và nước thì chúng vâng theo?” Người Bị Quỷ Ám (Mat 8:28-34; Mác 5:1-20) Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê. Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài, xin đừng hành hạ tôi,” vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang. Đức Giê-su hỏi nó: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Đạo binh!” Vì anh này bị nhiều quỷ ám. Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu. Ở đó, có một bầy heo rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy heo, Ngài chấp thuận. Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả. Các kẻ chăn heo thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê. Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. Những người đã chứng kiến thuật lại cho họ nghe người bị quỷ ám đã được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh vùng Giê-ra-sê đều xin Ngài đi nơi khác vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. Người được giải thoát khỏi quỷ năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Ngài cho anh về, bảo: “Con hãy về nhà mình, thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con!” Vậy, anh ấy đi khắp thành, công bố những việc Đức Giê-su đã làm cho mình. Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Xuất Huyết (Mat 9:18-26; Mác 5:21-43) Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu8:44 Nt: sự xuất huyết liền ngưng liền cầm lại. Đức Giê-su hỏi: “Ai sờ Ta vậy?” Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: “Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!” Nhưng Đức Giê-su đáp: “Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra.” Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. Ngài bảo bà: “Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!” Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: “Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy8:49 Nt: giáo sư nữa!” Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!” Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: “Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!” Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: “Con ơi,8:54 Nt: bé gái ơi! hãy dậy!” Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra. Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Truyền Giáo (Mat 10:5-15; 14:1-12; Mác 6:7-29) Đức Giê-su gọi mười hai sứ đồ lại, ban cho năng lực và thẩm quyền để trừ9:1 Nt: quyền uy trên tất cả tất cả các quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người đau ốm. Ngài bảo họ: “Đi đường, các con đừng đem theo gì cả; đừng đem theo gậy, túi, thực phẩm,9:3 Nt: bánh mì tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo choàng. Các con vào nhà nào, cứ ở lại đó cho đến khi đi.9:4 Ctd: Đến vùng nào, các con cứ ở một nhà cho đến khi ra khỏi vùng ấy Nếu thành nào người ta không tiếp đón các con thì khi ra khỏi thành ấy, hãy phủi bụi nơi chân để tỏ ý đối kháng với họ.” Các sứ đồ ra đi, từ làng này qua làng khác, truyền giảng Phúc Âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Nghe về mọi việc xảy ra, Hê-rốt, vua chư hầu, rất hoang mang vì có người nói: “Giăng Báp-tít đã sống lại từ cõi chết;” cũng có người bảo: “Tiên tri Ê-li đã hiện ra!” Nhưng có kẻ khác lại cho rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng vua Hê-rốt nói: “Giăng thì Ta đã chém đầu rồi, còn người này là ai mà ta nghe đồn người đã làm những việc như thế?” Nên vua tìm cách gặp9:9 Nt: xem Đức Giê-su. Chúa Cho Năm Ngàn Người Ăn Bánh (Mat 14:13-21; Mác 6:30-44; Gi 6:1-14) Các sứ đồ trở về tường trình cho Ngài những việc họ đã làm. Ngài đem họ đi riêng ra, đến thành Bết-sai-đa, nhưng dân chúng biết được, kéo theo Ngài. Ngài đón tiếp họ, giảng giải về Nước Đức Chúa Trời và chữa cho những người cần được lành bệnh. Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang.” Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Các sứ đồ thưa: “Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!” Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người.” Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân. Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy. Phê-rơ Xác Nhận Niềm Tin Về Chúa Cứu Thế (Mat 16:13-19; Mác 8:27-29) Đang lúc Đức Giê-su ở riêng cầu nguyện, có các môn đệ bên cạnh, Ngài hỏi họ: “Đoàn dân nói Ta là ai?” Họ thưa: “Người thì nói là Giăng Báp-tít, kẻ thì bảo là Ê-li, những người khác lại cho rằng Thầy là một tiên tri thời xưa sống lại.” Ngài hỏi tiếp: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời!” Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai điều ấy. Chúa Báo Trước Ngài Sẽ Hy Sinh Và Sống Lại (Mat 16:20-28; Mác 8:30–9:1) Đức Giê-su dạy: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật khai trừ, giết chết rồi sau ba ngày sẽ sống lại.” Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được.9:24 Nt: cứu nó Nếu một người được cả thế gian mà chính mình phải bị hư mất hay tổn hại, thì lợi ích gì đâu? Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh. Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời.” Chúa Hóa Hình (Mat 17:1-8; Mác 9:2-8) Độ tám ngày sau khi phán dạy những điều ấy, Đức Giê-su đem theo Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát. Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Phê-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng khi thấy hào quang của Ngài và của hai người đứng với Ngài thì tỉnh hẳn. Khi hai người từ giã Ngài, Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở lại đây tốt quá! Ta hãy dựng ba lều; một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói mà không hiểu mình nói gì. Phê-rơ còn đang nói, một đám mây kéo đến che khuất Ngài, Môi-se và Ê-li; khi họ vào trong đám mây các môn đệ sợ hãi. Từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta, Đấng đã được chọn. Hãy nghe theo Ngài!” Khi tiếng phán vang ra, chỉ còn lại một mình Đức Giê-su mà thôi. Trong những ngày đó các môn đệ im lặng, không thuật lại cho ai những điều mình được chứng kiến. Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám Được Chữa Lành (Mat 17:14-18, 22-23; Mác 9:14-27, 30-32) Hôm sau, khi Đức Giê-su và các môn đệ xuống núi, một đoàn dân đông đến đón Ngài. Một người trong đám đông kêu lớn: “Thưa Thầy, con xin Thầy đoái xem con trai con đây, vì con chỉ có một mình nó. Quỷ9:39 Nt: tà linh nhập vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi bọt mép, cứ gây thương tích cho nó và ít khi chịu rời nó.9:39 Nt: rời bỏ nó Con đã xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi nổi.” Đức Giê-su đáp: “Ôi, thế hệ vô tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Hãy đem con trai ngươi lại đây!” Lúc đứa trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm nó giãy giụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại cho cha nó. Cả đoàn dân đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy lắng nghe cho kỹ những điều Ta nói đây! Con Người sắp bị nộp vào tay người ta.” Nhưng họ không hiểu lời ấy, vì còn bị che khuất đối với họ, khiến họ không nhận biết được và họ cũng sợ không dám hỏi Ngài về lời này. Ai Là Người Lớn Nhất (Mat 18:1-5; Mác 9:33-40) Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong nhóm mình. Đức Giê-su biết ý tưởng họ, nên đem một đứa trẻ lại đứng bên cạnh Ngài, và bảo: “Ai nhân danh Ta tiếp đón đứa trẻ này tức là tiếp đón Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai ta. Vì người hèn mọn nhất trong các con,9:48 Nt: người hèn mọn hơn trong tất cả các con là cao trọng là người cao trọng nhất.” Giăng thưa: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy để đuổi quỷ, nhưng chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không theo chúng ta.” Ngài bảo: “Đừng ngăn cấm, vì ai không chống đối các con là người thuận với các con!” Người Sa-ma-ri Chống Đối Gần đến ngày về trời, Đức Giê-su quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài sai các sứ giả đi trước; trên đường họ vào một làng Sa-ma-ri để chuẩn bị chỗ trọ cho Ngài, nhưng dân chúng không chịu tiếp Ngài, vì Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng thấy thế, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy họ không?” Nhưng Ngài quay lại quở trách hai người, rồi cùng các môn đệ đi qua một làng khác. Điều Kiện Làm Môn Đệ Chúa (Mat 8:19-22) Khi đang đi đường, một người thưa với Ngài: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó!” Đức Giê-su đáp: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!” Ngài bảo một người khác: “Con hãy theo Ta!” Nhưng người ấy thưa: “Xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã!” Ngài tiếp: “Con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ! Còn con, hãy đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời!” Một người khác thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã!” Đức Giê-su đáp: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời!”9:62 Nt: Không ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoảnh nhìn chuyện đằng sau mà lại xứng hợp với thiên đàng Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai10:1 Nhiều bản ghi bảy mươi môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng,10:2 Nt: nhiều nhưng thợ gặt10:2 Nt: công nhân lại ít. Vậy hãy nài xin chủ10:2 Nt: chúa vụ mùa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai10:4 Chào hỏi rườm rà mất nhiều thì giờ dọc đường. Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng10:6 Nt: trên người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác. Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi!’ Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: ‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các ngươi! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ Ta bảo các con, trong ngày ấy,10:12 Ngày phán xét Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này! Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ10:13 Nt: việc quyền năng làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ! Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.” Các Môn Đệ Trở Về (Mat 11:25-27; 13:16-17) Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa,10:17 Nt: trong danh Chúa chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!” Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.” Niềm Hân Hoan Của Chúa Vào giờ đó, Đức Giê-su vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!” “Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.” Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: “Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được.” Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành Một giáo sư Kinh Luật đứng lên hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?” Ngài hỏi lại: “Trong Kinh Luật đã chép những gì? Ông đọc thấy thế nào?” Giáo sư Kinh Luật thưa: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính10:27 Nt: agapáo (Yêu với tình yêu thiên thượng) Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương10:27 Agapáo người lân cận như mình.” Ngài bảo: “Ông trả lời đúng! Hãy thực hành điều ấy thì ông sẽ sống!” Nhưng ông ấy muốn biện minh cho mình, nên hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lân cận tôi?” Nhân đó Đức Giê-su kể: “Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân,10:31 Nt: người ấy thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa10:34 Nt: thú vật của mình, chở đến quán trọ săn sóc. Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: ‘Hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho!’ Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?” Giáo sư Kinh Luật thưa: “Người đã có lòng thương xót nạn nhân!” Đức Giê-su bảo: “Hãy đi, làm y như vậy!” Ma-thê Và Ma-ri Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia; một người đàn bà tên Ma-thê tiếp rước Ngài vào nhà. Nàng có cô em gái tên là Ma-ri, ngồi10:39 Ctd: ngồi bên nàng dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. Nhưng Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: “Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!” Ngài đáp: “Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!” Lời Cầu Nguyện Của Chúa (Mat 6:9-13; 7:7-11) Ngày kia, tại một địa điểm nọ, Đức Giê-su vừa cầu nguyện xong, một môn đệ nói: “Thưa Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đệ mình.” Ngài bảo họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, Nguyện danh Cha được tôn thánh, Nước Cha được đến! Xin cho chúng con thức ăn đủ sống mỗi ngày! Xin tha tội11:4 Nt: tha cho chúng con chúng con, Vì chúng con cũng tha mọi người mắc nợ11:4 Chỉ về tội lỗi chúng con! Và xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ.” Ngài dạy tiếp: “Giả định một người trong các con có người bạn, nửa đêm đến nhà bạn ấy yêu cầu: ‘Anh ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh, vì tôi có bạn đi đường mới tới, nhưng tôi không có gì mời ăn.’ Người bạn trong nhà đáp: ‘Anh đừng quấy rầy tôi! Cửa đã đóng rồi; các con tôi đang ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể nào dậy lấy bánh cho anh được!’ ” Ta bảo các con: “Dù người kia không chịu dậy đưa bánh vì tình bằng hữu, nhưng cũng phải dậy đưa đầy đủ số bánh bạn mình cần vì bị kèo nài.” Ta cũng bảo các con: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con. Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở. Trong các con, có người nào làm cha mà con mình xin cá lại cho rắn, xin trứng lại cho bò cạp không? Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?” Chúa Cứu Thế Và Bê-ên-xê-bun (Mat 12:22-30, 38-45; Mác 3:20-27) Đức Giê-su đuổi một quỷ câm, khi quỷ xuất, người câm nói được, nên dân chúng kinh ngạc. Nhưng có vài người nói: “Ông ấy cậy quỷ vương Bê-ên-xê-bun11:15 Nt: trong Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ.” Một số người khác xin Ngài làm một dấu lạ từ trời để thử Ngài. Biết thấu tư tưởng họ, Ngài đáp: “Nước nào chia rẽ sẽ bị suy vong; nhà nào phân ly sẽ bị đổ vỡ. Nếu Sa-tan tự chia rẽ với mình, thì vương quốc nó làm sao tồn tại11:18 Nt: đứng được? Vì các ngươi nói rằng Ta nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ. Nếu Ta cậy Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi sẽ nhờ ai11:19 Nhờ gì mà đuổi quỷ? Trong việc này, chúng sẽ xử đoán các ngươi. Nếu Ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi! Khi một kẻ mạnh bạo, vũ trang đầy đủ phòng thủ lâu đài mình, thì tài sản được an toàn. Nhưng khi có ai mạnh hơn tấn công chiến thắng nó, thì người ấy tước khí giới nó nhờ cậy và phân phát chiến lợi phẩm. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta. Ai không kết hợp với Ta đều tản lạc. Khi một tà linh11:24 Nt: uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô hạn tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm không được, nó tự nhủ: ‘Ta sẽ trở về nhà mà ta mới ra khỏi!’ Về đến nhà, thấy đã quét dọn và sắp xếp lại, nó liền đi đem bảy quỷ khác, dữ hơn nó vào ở trong nhà và tình trạng về sau của người này trở thành tệ hại hơn trước.” Khi Ngài đang dạy những điều ấy, một người đàn bà trong đám đông lên tiếng: “Phước cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Ngài đáp: “Những người nghe lời Đức Chúa Trời và vâng giữ còn có phước hơn!” Thấy đoàn dân kéo đến càng đông, Ngài bắt đầu phán dạy: “Thế hệ này thật là một thế hệ gian ác! Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giô-na. Vì Giô-na là dấu lạ cho dân Ni-ni-ve thể nào, thì Con Người cũng là dấu lạ cho thế hệ này thể ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy nghịch cùng những người của thế hệ này và lên án họ, vì bà đã từ chân trời góc bể11:31 Nt: Những nơi tận cùng của đất đến nghe lời khôn ngoan11:31 Nt: sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn. Trong ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án thế hệ này, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Giô-na giảng, mà nay tại đây có Đấng vĩ đại hơn Giô-na! Không ai thắp đèn rồi đem giấu vào chỗ khuất hoặc dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn để những người bước vào đều thấy ánh sáng. Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt tinh tường, thì cả con người11:34 Nt: thân thể cũng sáng sủa. Nhưng nếu mắt kém, thì cả con người cũng tối tăm. Vậy, hãy coi chừng, để ánh sáng trong các ngươi không phải là bóng tối. Nếu cả thân thể các ngươi sáng sủa, không có phần nào tối tăm thì mới sáng sủa hoàn toàn, như khi ánh đèn tỏa sáng trên các ngươi.” Đức Giê-su vừa dạy xong, một người Pha-ri-si mời Ngài dùng bữa. Bước vào nhà, Ngài ngồi vào bàn ăn. Người Pha-ri-si này thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn thì ngạc nhiên. Nhưng Chúa bảo ông ta: “Người Pha-ri-si các ông chỉ hay rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ông lại đầy dẫy sự gian ác và trộm cướp. Sao khờ dại thế! Đấng dựng nên bên ngoài lại không tạo nên bề trong sao? Nhưng hãy bố thí những gì mình có, thì mọi sự đều trong sạch cho các ông. Nhưng khốn cho các ông là người Pha-ri-si, vì các ông dâng phần mười bạc hà, rau cần, và mọi thứ rau cỏ, mà bỏ qua công lý và lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Các ông cần phải làm các điều này, nhưng đừng bỏ các điều kia. Khốn cho các ông, người Pha-ri-si, vì các ông thích ngồi ghế danh dự trong hội đường và ưa được chào hỏi giữa phố phường. Khốn cho các ông vì các ông giống như mồ hoang không còn tàn tích, người ta đạp lên mà không biết!” Một giáo sư Kinh Luật nói: “Thưa Thầy, Thầy nói thế là nhục mạ luôn cả chúng tôi nữa!” Ngài đáp: “Khốn cho các ông, giới giáo sư Kinh Luật, vì các ông chất trên người khác những gánh nặng khó mang, còn chính các ông không động ngón tay vào. Khốn cho các ông, vì các ông xây mộ cho các tiên tri mà tổ phụ các ông đã giết hại. Vì thế, các ông làm nhân chứng và hoàn toàn tán thành việc làm của họ: Tổ phụ thì giết tiên tri, còn các ông lại xây mộ. Bởi thế, lời cao minh11:49 Nt: sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời đã nói: ‘Ta sẽ sai các tiên tri và các sứ đồ đến cùng chúng; Chúng sẽ giết người này, bức hại kẻ kia,’ để có thể đòi thế hệ này trả nợ máu của mọi tiên tri đã đổ ra từ thuở khai thiên lập địa, từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, là người bị giết giữa bàn thờ và nhà thờ.11:51 Nt: nhà Phải, Ta bảo các ông, sẽ phải đòi thế hệ này trả nợ ấy. Khốn cho các ông là các giáo sư Kinh Luật, vì các ông giữ chìa khóa kho tri thức, chính các ông không vào đó nhưng ai vào, thì các ông ngăn chặn!” Khi Ngài rời nơi đó, các người Pha-ri-si và các giáo sư Kinh Luật rất căm giận, theo vặn hỏi Ngài đủ điều, rình rập để bắt bẻ từng lời nói của Ngài. Cảnh Cáo Người Đạo Đức Giả (Mat 10:26-31) Trong khi đó, một đoàn dân đông hàng vạn người tụ họp chen chúc đến nỗi dẫm lên nhau. Ngài bắt đầu dạy các môn đệ trước: “Các con hãy đề phòng men của người Pha-ri-si, tức là lối sống đạo đức giả. Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày; không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. Vì thế, những lời12:3 Nt: những gì các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng;12:3 Nt: nghe trong ánh sáng những tiếng rỉ tai trong phòng riêng sẽ được công bố trên sân thượng. Ta bảo các con, những bạn thân của Ta: ‘Đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng Ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai: Hãy sợ Đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, Ta bảo các con, hãy sợ Đấng ấy!’ Có phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai đồng tiền12:6 Đơn vị tiền cổ của La-mã trị giá tiền công một ngày sao? Thế mà, không một con nào bị Đức Chúa Trời bỏ quên! Hơn nữa, ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ, vì các con còn quý12:7 Nt: khác hơn nhiều chim sẻ!” Công Nhận Chúa Hoặc Chối Bỏ Ngài (Mat 10:26-31) “Ta bảo các con, hễ ai tuyên xưng Ta trước mặt loài người, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời; còn ai chối từ Ta trước mặt loài người sẽ bị chối từ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói phạm12:10 Nt: nói một ít lời đến Con Người sẽ được tha thứ; nhưng ai phạm thượng chống Thánh Linh sẽ không được tha đâu! Khi người ta giải các con ra hội đường, hoặc ra trước các người cai trị, các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải biện bạch cách nào hoặc đối đáp làm sao, vì chính giờ đó, Thánh Linh sẽ dạy các con điều cần phải nói.” Người Giàu Dại Dột Trong đám đông, có người nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con!” Ngài đáp: “Này anh12:14 Nt: người kia, ai lập Ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Ngài bảo dân chúng: “Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!” Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: “Ruộng của một người kia rất trúng mùa. Ông này ngẫm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’ Rồi tự nhủ: ‘Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó.’ Ta sẽ bảo linh hồn ta: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’ Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai? Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế.’ ” Sự Lo Lắng Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Vậy nên Ta bảo các con, đừng lo lắng về đời sống, phải lấy gì ăn để sống, lấy gì mặc để che thân. Vì mạng sống12:23 Nt: linh hồn giá trị hơn thức ăn, thân thể giá trị hơn quần áo. Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao! Có ai trong các con nhờ lo lắng mà kéo dài đời12:25 Ctd: tầm vóc mình thêm được một khoảnh khắc12:25 Nt: Cu-bít (42.20cm) nào không? Nếu một việc rất nhỏ như thế còn không làm nổi, tại sao các con lo lắng về những việc khác? Hãy nghĩ xem các loài hoa huệ12:27 Ctd: hoa đồng mọc lên cách nào. Chúng chẳng nhọc công kéo chỉ, dệt tơ, thế mà, Ta bảo các con: Dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo đẹp như một trong những đóa hoa này. Hỡi những kẻ ít đức tin, hoa cỏ là loài nay ở ngoài đồng, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp đến thế, huống chi các con. Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu. Vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy, nhưng Cha các con biết các con cần những điều ấy rồi. Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời,12:31 Nước Ngài thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con. Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn, và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại. Vì tiền của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” Thức Canh “Hãy thắt lưng và thắp đèn lên. Các con hãy làm như người chờ đợi chủ mình khi người đi dự tiệc cưới về, vừa đến gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ tự thắt lưng rồi cho những đầy tớ ấy ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Phước cho các đầy tớ khi chủ về lúc canh hai,12:38 Theo người Do Thái và Hy-lạp. 10 giờ tối đến 2 giờ sáng canh ba12:38 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng vẫn thấy họ thức canh!12:38 Nt: như vậy Nhưng các con nên biết: Nếu chủ nhà rõ giờ nào kẻ trộm sẽ đến, thì không để cho kẻ trộm đào ngạch khoét vách vào nhà mình đâu! Chính các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ!” Phê-rơ nói: “Thưa Chúa, ngụ ngôn này Chúa dạy riêng cho chúng con thôi hay cho cả mọi người?” Ngài đáp: “Vậy,12:42 Ctd: Thế thì, bởi thế cho nên ai là người quản gia trung tín, khôn sáng được chủ đặt lên coi sóc gia nhân để phân phát cho họ phần ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về thấy đang chu toàn phận sự.12:43 Nt: đang làm như vậy Thật Ta bảo các con, chủ sẽ lập đầy tớ ấy quản lý cả tài sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy thầm nghĩ: ‘Chủ ta trì hoãn chưa về,’ rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, và ăn uống say sưa, chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, vào giờ nó không hay, và xé xác nó, cho nó đồng số phận với bọn bất trung.12:46 Nt: vô tín Đầy tớ ấy đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ sẽ bị phạt đòn nhiều. Còn đầy tớ không biết ý chủ mà phạm tội đáng phạt12:48 Nt: làm việc đáng đánh đòn sẽ bị phạt đòn nhẹ hơn. Ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều; còn ai được giao nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn.” Sự Phân Rẽ (Mat 10:34-35) “Ta đã đến để nhen lửa trên đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn mong ước gì nữa? Có một phép báp-tem mà Ta phải chịu; Ta khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới sao? Ta bảo các con: Không, thật ra là đem sự phân ly; vì từ nay một gia đình năm người sẽ chia rẽ, ba chống hai và hai chống ba; họ sẽ chia rẽ, cha chống con trai, con trai nghịch cha, mẹ chống con gái, con gái nghịch mẹ, mẹ chồng chống nàng dâu, nàng dâu nghịch mẹ chồng!” Phân Biệt Các Thời Đại (Mat 16:2-3) Ngài cũng bảo dân chúng: “Khi thấy mây kéo lên phía tây, các ngươi liền nói: ‘Trời sắp mưa bão!’ thì có mưa bão thật. Khi thấy gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sắp nóng bức!’ thì trời oi bức. Hỡi bọn đạo đức giả, đã biết phân biệt các hiện tượng của trời đất, sao các ngươi không biết phân biệt thời đại hiện nay?” Giải Hòa (Mat 5:25-26) “Tại sao các ngươi không tự mình phán đoán điều gì là phải? Khi người đi hầu tòa với đối phương, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp12:58 Giải quyết cho xong với họ, kẻo họ lôi người đến trước quan tòa và quan tòa sẽ giao cho giám ngục bỏ tù12:58 Nt: sẽ giao cho giám ngục, giám ngục sẽ bỏ tù người. Ta bảo cho các ngươi biết, người không thể nào ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền nợ cuối cùng.” Nếu Không Ăn Năn Sẽ Bị Chết Mất Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương13:2 Nt: người Ga-li-lê họ nên bị tàn sát sao? Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.” Ngụ Ngôn Về Cây Vả Không Trái Đức Giê-su lại kể ngụ ngôn này: “Người kia trồng cây vả trong vườn nho mình, nhưng khi đến hái trái lại chẳng tìm được quả nào. Chủ bèn bảo người trồng nho: ‘Đã ba năm ta đến tìm quả nơi cây vả này, nhưng chẳng thấy gì cả. Vậy hãy đốn cây ấy đi! Sao để nó chiếm đất mà không sinh hoa lợi?’ Nhưng người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin cứ để yên nó thêm một năm này nữa, để tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân vào. Có lẽ trong tương lai, nó sẽ ra trái;13:9 Nt: nếu thật nó ra trái trong tương lai nếu không, thì chủ sẽ đốn!’ ” Chữa Lành Người Đàn Bà Trong Ngày Sa-bát Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát. Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!” Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời. Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: “Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh13:14 Nt: đến và được chữa lành vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát.” Chúa đáp: “Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao? Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?” Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện. Hạt Cải Và Men (Mat 13:31-33; Mác 4:30-32) Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.” Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn13:21 Nt: giấu vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.” Cửa Hẹp (Mat 7:13-14, 21-23) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. Một người hỏi: “Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?” Ngài nói cùng họ: “Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các ngươi mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: ‘Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến!’ Lúc ấy các người ấy thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ bảo các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’ Các ngươi sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi phải bị quăng ra ngoài. Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời; Thật thế,13:30 Nt: kìa người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối.” Chúa Than Vãn Về Thành Phố Giê-ru-sa-lem (Mat 23:27-39) Ngay giờ ấy, vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy nên bỏ đây mà đi nơi khác, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy!” Ngài đáp: “Hãy đi bảo con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta vẫn đuổi quỷ, chữa bệnh và ngày kia thì Ta sẽ hoàn thành công tác.’ Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri của Chúa không thể chết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Bao lần Ta ước muốn tập họp đàn con ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không chịu! Này, nhà cửa các ngươi sẽ bị bỏ hoang! Ta bảo thật, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi nào các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ” Người Phù Thũng Được Chữa Lành Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc14:1 Nt: ăn bánh tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. Đức Giê-su hỏi14:3 Nt: đáp các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. Ngài bảo họ: “Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?” Họ không thể nào biện bác được. Khiêm Nhường Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và ngươi phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. Nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế ngươi sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.” Nên Mời Ai? Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn.14:12 Nt: thưởng Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.” Bữa Tiệc Lớn (Mat 22:1-10; 10:37-38; 5:13; Mác 9:50) Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: “Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời.” Ngài đáp: “Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: ‘Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’ Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: ‘Tôi mới mua một đám ruộng, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’ Người khác nói: ‘Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’ Người khác nữa lại nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’ Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: ‘Ngươi hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’ Rồi đầy tớ thưa: ‘Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’ Chủ lại bảo đầy tớ: ‘Ngươi hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’ ” Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: “Nếu ai đến theo14:26 Nt: đến với Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!” “Ai trong các ngươi muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: ‘Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’ Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? Nếu không, khi địch14:32 Nt: người ấy còn ở xa (chỉ về vua địch) còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!” Ngụ Ngôn Về Con Chiên Đi Lạc (Mat 18:12-14) Bấy giờ, tất cả người thu thuế và người tội lỗi đều đến gần Chúa để nghe Ngài dạy dỗ. Các người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật lầm bầm: “Ông này tiếp hạng người tội lỗi và ăn uống với họ!” Đức Giê-su bèn dạy họ ngụ ngôn này: “Có ai trong các ông có một trăm con chiên, mất một con, lại không để chín mươi chín con kia giữa đồng hoang để đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được? Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc!’ Ta bảo các ông: Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn. Hoặc có người đàn bà nào có mười quan tiền mất đi một quan, mà lại không thắp đèn, quét nhà; và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được? Khi tìm được, nàng mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được quan tiền bị mất!’ Ta bảo các ông: ‘Cũng thế, các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn.’ ” Ngài tiếp: “Một người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha: ‘Cha ơi, xin cha cho con phần tài sản15:12 Nt: phần tài sản về phần (con) của con.’ Người Cha chia gia tài cho các con. Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi15:13 Nt: sống trác táng, tiêu sạch gia tài mình. Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu túng ngặt. Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ, và được sai ra đồng chăn15:15 Nt: nuôi heo. Nó mơ ước được ăn vỏ đậu heo ăn để lấp đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con15:19 Nt: làm cho con thành như là một người làm thuê của cha.” ’ Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn. Người con thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa.’ Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. Cũng hãy bắt15:23 Nt: đem con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.’ Vậy họ bắt đầu ăn mừng. Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp: ‘Em cậu mới về, nên ông chủ15:27 Nt: cha cậu hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe.’ Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. Nhưng nó đáp: ‘Bao nhiêu năm qua, con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó.’15:30 Nt: cho nó Cha nó giải thích: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được.’ ” Ngụ Ngôn Về Người Quản Gia Bất Lương Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: “Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Chủ gọi anh đến bảo: ‘Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa!’ Quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức ta thì ta phải16:3 Ctd: nên làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà.’ Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm thùng16:6 Mỗi thùng chứa được 45l dầu ô-liu.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng!’ Rồi anh hỏi người khác: ‘Còn ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm giạ16:7 Một giạ chứa được 450kg lúa.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ viết tám chục!’ Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế. Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn để khi của ấy cạn đi, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. Vậy, nếu các con không trung tín16:11 Ctd: không đáng tín nhiệm về của cải bất chính thì ai dám giao của cải thật cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai dám giao cho các con của cải thuộc phần các con?16:12 Một số bản cổ ghi: “của cải của chúng ta” chỉ về Chúa Cha và Chúa Con Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét chủ này, thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”16:13 Ctd: thần tài Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. Chúa bảo họ: “Các ông là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ông; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét16:17 Ctd: một dấu phảy trong Kinh Luật. Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình.” Người Giàu Và La-xa-rơ “Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là,16:19 Nt: thường mặc gấm điều và vải gai mịn hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người. Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. Bị khổ hình nơi Âm Phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. Người giàu kêu xin: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!’ Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ khi còn sống con đã hưởng những điều sung sướng; còn La-xa-rơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ La-xa-rơ được an ủi, còn con chịu đau đớn. Hơn nữa, giữa chúng ta và con, có một vực thẳm bao la, hai bên cách biệt hẳn, nên ai muốn từ đây qua đó, hoặc từ đó qua đây đều không được.’ Người giàu van xin: ‘Tổ phụ ơi, thế thì xin tổ sai La-xa-rơ đến nhà cha con —vì con còn năm anh em—để người làm chứng cho họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này!’ Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Môi-se và các tiên tri của Chúa, hãy để chúng nghe lời họ!’ Người giàu cố nài: ‘Tổ phụ ơi, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến nói thì họ mới ăn năn!’ Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri của Chúa, thì dù có người chết sống lại cũng chẳng thuyết phục chúng được đâu!’ ” Các Huấn Thị Khác (Mat 18:6-7, 21-22; Mác 9:42) Đức Giê-su dạy các môn đệ: “Việc gây vấp phạm không thể nào không có, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra việc ấy. Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn là để nó gây cho một trong các kẻ bé mọn này phạm tội. Các con phải cảnh giác! Nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo17:3 Nt: quở trách và nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ. Nếu trong một ngày, người ấy phạm lỗi bảy lần với con, rồi bảy lần đến nói: ‘Tôi ăn năn,’ thì con cũng hãy tha thứ!” Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!” Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy tự nhổ gốc lên và xuống trồng dưới biển!’ thì nó cũng vâng lệnh các con. Ai trong các con có một đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Vào ngồi ăn ngay đi!’ Chẳng phải các con bảo nó như thế này sao? ‘Hãy dọn cơm và thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong, rồi con hãy ăn uống?’ Người chủ có cám ơn đầy tớ vì nó vâng lệnh không? Các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo, hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận17:10 Ctd: chúng con đã làm điều chúng con buộc phải làm của chúng con.’ ” Mười Người Phung Được Lành Bệnh Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung17:12 Nt: đàn ông ra đón. Họ đứng đàng xa, lên tiếng kêu xin: “Lạy Thầy17:13 Nt: Chủ Giê-su, xin thương xót chúng con!” Thấy vậy, Ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!”17:14 Theo Luật Môi-se chỉ khi nào được thầy tế lễ khám nghiệm chứng nhận bệnh cùi đã hết và cho phép người bệnh được trở về sống với gia đình và xã hội Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung. Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri. Đức Giê-su hỏi: “Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?” Rồi Ngài bảo người ấy: “Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!” Nước Chúa Được Thiết Lập (Mat 24:23-28, 37-41) Các người Pha-ri-si hỏi Chúa: “Bao giờ Nước Đức Chúa Trời mới đến?”17:20 Nt: đến Ngài đáp: “Nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được. Không ai có thể nói: Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng17:21 Ctd: ở vừa tầm tay các ngươi. Một số bản dịch là: ở trong các ngươi các ông!” Chúa bảo các môn đệ: “Sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày17:22 Nt: Một trong những ngày của Con Người mà không được. Người ta sẽ bảo các con: ‘Kìa, Ngài ở đây!’ ‘Kìa, Ngài ở đó!’ Nhưng các con đừng đi, cũng đừng chạy theo! Vì như tia chớp lòe sáng và chiếu rạng từ phương trời này đến phương trời kia thể nào, thì Con Người, trong ngày Ngài hiện ra cũng sẽ như thế. Nhưng trước hết, Con Người phải chịu đau khổ đủ điều và bị thế hệ này loại bỏ. Trong thời Nô-ê thể nào thì thời Con Người cũng thể ấy. Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. Thời của Lót cũng thế, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất, nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, trời mưa lửa và diêm sinh xuống hủy diệt tất cả. Ngày Con Người hiện đến17:30 Nt: được khải thị, biểu lộ cũng giống như thế. Trong ngày ấy, ai ở trên sân thượng có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay về lấy của cải. Hãy nhớ lại vợ của Lót! Hễ ai tìm cách bảo tồn mạng sống thì sẽ mất; nhưng ai chịu mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó. Ta bảo các con, trong đêm ấy, hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại; hai người nữ cùng xay cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.”17:36 Một số bản cổ thêm câu 36: “Hai người nam ở ngoài đồng, người này được đem đi, người kia bị bỏ lại.” Các môn đệ hỏi: “Thưa Chúa, việc ấy xảy ra tại đâu?” Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, diều hâu bâu tại đó!” Ngụ Ngôn Về Thẩm Phán Và Quả Phụ Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn18:1 Ctd: ẩn dụ để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt. Ngài nói: “Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người. Ở đó cũng có một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: ‘Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi!’ Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người, nhưng vì mụ góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mụ, kẻo mụ cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình!’ ”18:5 Nt: đánh bầm mắt. Ctd: Kẻo mụ cứ đến mãi thì cuối cùng ta kiệt sức Chúa bảo: “Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói! Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao?18:7 Ctd: Ngài sẽ kiên nhẫn với họ Ta bảo các con: Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?” Ví Dụ Về Người Pha-ri-si Và Kẻ Thu Thuế Đức Giê-su kể ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi cậy mình mà khinh dể người khác:18:9 Chỉ hạng người phàm “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện như vầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như bọn người phàm, tham ô, bất lương, gian dâm, hoặc như tên thu thuế này. Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần.18:12 Vào thứ hai và thứ năm Tôi dâng phần mười tất cả các lợi tức.’ Nhưng người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!’ Ta bảo các con, người này về nhà được kể là công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao.” Trẻ Em Đến Với Chúa (Mat 19:13-15; Mác 10:13-16) Người ta đem trẻ em đến với Đức Giê-su để Ngài đặt tay ban phước.18:15 Ctd: đặt tay lên Các môn đệ thấy thế, quở trách họ. Nhưng Đức Giê-su gọi chúng đến bảo: “Hãy để trẻ thơ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng nó; vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng vậy. Thật Ta bảo cho các con biết: Ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.” Một Quan Chức Giàu Có (Mat 19:16-30; Mác 10:17-31) Một viên quan hỏi Ngài: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh phúc?” Đức Giê-su đáp: “Tại sao ông gọi Ta là nhân lành? Không có ai nhân lành ngoại trừ Đức Chúa Trời. Ông đã biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ.” Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ.” Nghe vậy, Đức Giê-su dạy: “Ông còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả tài sản, đem phân phát cho người nghèo khổ, ông sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta.” Nghe lời ấy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông giàu có lắm. Đức Giê-su nhìn ông bảo: “Người giàu có18:24 Ctd: người bo bo giữ của khó vào Nước Đức Chúa Trời biết bao! Thật thế, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.” Những người nghe câu ấy hỏi Chúa: “Thế thì ai mới được cứu rỗi?” Ngài đáp: “Việc loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được cả!” Phê-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ tất cả những gì mình có để theo Thầy!” Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai bỏ nhà cửa hoặc vợ chồng,18:29 Nt: vợ hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái vì Nước Đức Chúa Trời, mà lại không lãnh được gấp nhiều lần hơn trong đời này và được sự sống vĩnh phúc trong đời sau!” Chúa Báo Trước Sự Hy Sinh Của Ngài Lần Thứ Ba (Mat 20:17-19; Mác 10:32-39) Đức Giê-su đem mười hai sứ đồ riêng ra mà bảo: “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem; tất cả những điều các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho người ngoại quốc, bị chế nhạo, mắng nhiếc, phỉ nhổ và sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Ngài đi, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Nhưng các sứ đồ không hiểu nổi những lời này. Ý nghĩa lời ấy bị giấu kín,18:34 Nt: bị giấu kín đối với họ nên họ không biết Ngài nói gì cả. Người Hành Khất Mù Được Chữa Lành Ở Giê-ri-cô (Mat 20:29-34; Mác 10:46-52) Khi gần đến thành Giê-ri-cô, Đức Giê-su gặp một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe tiếng đoàn dân đông kéo qua, anh hỏi có việc gì vậy? Họ bảo: “Đức Giê-su, người Na-xa-rét đang đi qua đây!” Anh mù kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Những người đi trước quở trách người mù và bảo anh nín đi. Nhưng anh càng kêu to: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Đức Giê-su dừng lại, truyền đem anh mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Người mù đáp: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!” Đức Giê-su bảo anh: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin con đã chữa lành con!” Lập tức, người mù được sáng mắt, liền đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng chứng kiến việc ấy cũng đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Xa-chê Gặp Chúa Vào đến Giê-ri-cô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố. Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế rất giàu có. Ông muốn nhìn xem Đức Giê-su là ai nhưng không được, vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. Ông chạy trước leo lên một cây sung,19:4 Các cổ bản Hy-lạp viết từ này nhiều cách khác nhau để có thể nhìn thấy Ngài vì Ngài sắp đi qua đó. Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-su nhìn lên bảo: “Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!” Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài. Mọi người thấy vậy đều lầm bầm: “Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!” Nhưng Xa-chê đứng dậy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư!” Đức Giê-su bảo Xa-chê: “Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Áp-ra-ham. Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Ví Dụ Về Mười Mi-na Bạc (Mat 25:14-30) Vì lúc ấy, Đức Giê-su tới gần Giê-ru-sa-lem và dân chúng tưởng Nước Đức Chúa Trời sắp xuất hiện đến nơi, nên khi họ đang nghe Ngài dạy, Ngài kể thêm một ngụ ngôn sau đây: “Một thái tử đi phương xa để được phong vương19:12 Nt: nhận một vương quốc cho mình rồi mới về nước. Ông gọi mười đầy tớ đến, giao cho họ mười mi-na bạc19:13 Một đơn vị tiền bạc Hy-lạp tương đương với ba tháng lương và bảo: ‘Hãy kinh doanh cho đến khi ta về!’ Nhưng dân ghét thái tử, nên cử một phái đoàn theo sau đưa thỉnh nguyện: ‘Chúng tôi không muốn thái tử này cai trị chúng tôi.’ Sau khi thụ phong, tân vương quay về, cho gọi những đầy tớ đã được giao bạc đến, để xem mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến thưa: ‘Thưa, mi-na bạc của ngài sinh lợi được mười mi-na.’ Vua khen: ‘Được lắm, đầy tớ giỏi của ta. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ngươi sẽ được quản trị mười thành.’ Đầy tớ thứ hai đến trình: ‘Thưa, mi-na bạc của ngài sinh lợi được năm mi-na.’ Vua đáp: ‘Ngươi sẽ được quản trị năm thành!’ Một đầy tớ khác đến thưa: ‘Thưa, đây là mi-na bạc của ngài, con đã gói cất trong khăn, vì con sợ ngài; bởi ngài là người nghiêm ngặt, lấy những gì không đặt, lại gặt những gì không gieo!’ Vua phán: ‘Ta căn cứ vào lời ngươi mà xét xử ngươi, tên đầy tớ gian ác kia! Ngươi đã biết ta nghiêm ngặt, lấy những gì ta không đặt, lại gặt những gì ta không gieo, phải không? Thế sao ngươi không gửi bạc ta vào ngân hàng,19:23 Nt: bàn đổi bạc là nơi người xưa gửi tiền để sinh lợi để khi ta về, ta có thể thu lại cả vốn lẫn lời?’ Rồi vua ra lệnh cho các người hầu cận: ‘Hãy lấy mi-na bạc của nó mà cho người có mười mi-na.’ Họ tâu: ‘Thưa, người ấy đã có mười mi-na rồi!’ Vua phán: ‘Ta bảo cho các ngươi biết, ai đã có sẽ được cho thêm; nhưng ai không có sẽ bị lấy mất luôn điều gì họ có. Còn những tên chống nghịch, không muốn ta cai trị, hãy giải chúng đến đây mà xử tử trước mặt ta.’ ” Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn Dạy xong những điều ấy, Đức Giê-su dẫn đầu đoàn dân đi lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ đi, và dặn rằng: “Các con hãy vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó, chưa từng có ai cưỡi. Hãy mở dây dắt nó về đây. Nếu ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở lừa ra?’ các con cứ đáp: ‘Vì Chúa cần nó.’ ” Các môn đệ ấy19:32 Nt: những kẻ được sai đi ra đi, gặp đúng như điều Ngài đã báo trước. Khi họ đang tháo lừa con, các người chủ nó hỏi: “Tại sao các anh tháo lừa con ra?” Họ đáp: “Vì Chúa cần nó!” Họ dắt lừa con về cho Đức Giê-su, phủ áo mình trên lưng lừa, rồi đỡ Ngài lên cưỡi. Ngài cưỡi lừa đi, nhiều người trải áo mình ra trên đường. Lúc đến gần sườn núi Ô-liu, cả đoàn môn đệ đông đảo đều mừng rỡ lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về những việc quyền năng họ đã được chứng kiến. Họ tung hô: “Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!”19:38 Thi 118:26 Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đệ Thầy!” Chúa đáp: “Ta bảo cho các người biết: Nếu họ nín lặng, đá sẽ tung hô!” Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Ngài khóc cho nó, rằng: “Ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an! Nhưng bây giờ, những điều ấy bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được. Vì sẽ có ngày, địch quân kéo đến, đắp lũy, bao vây ngươi và đồng loạt tấn công19:43 Nt: dồn ép tất cả các mặt; chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa, chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”19:44 Ctd: được Đức Chúa Trời thăm viếng Dẹp Sạch Đền Thờ (Mat 21:12-17; Mác 11:15-19; Gi 2:13-22) Đức Giê-su vào đền thờ, xua đuổi những kẻ buôn bán ở đó, và quở trách họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp!’ ” Hằng ngày, Ngài dạy dỗ trong đền thờ; nhưng các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật, và các nhà lãnh đạo dân chúng tìm cách giết Ngài, song chưa tìm dược phương kế vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy. Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su (Mat 21:23-27; Mác 11:27-33) Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và truyền giảng Phúc Âm; các thượng tế, các giáo sư Kinh Luật và các trưởng lão chợt kéo đến, gạn hỏi Ngài: “Xin Thầy cho biết: Thầy lấy thẩm quyền gì để làm những việc này, hoặc ai đã ban cho Thầy quyền ấy?” Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ông một câu, hãy nói cho Ta biết: Phép báp-tem của Giăng đến từ trời hay từ người ta?” Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta đáp: ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ Còn nếu chúng ta đáp: ‘Từ người ta,’ thì dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin quyết rằng Giăng là một tiên tri của Chúa.” Họ trả lời không biết từ đâu đến. Đức Giê-su bảo họ: “Ta cũng không nói cho các ông biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm các việc này!” Ngụ Ngôn Về Vườn Nho Và Các Tá Điền (Mat 21:33-46; Mác 12:1-17) Ngài bắt đầu kể ngụ ngôn này cho dân chúng: “Một người kia trồng một vườn nho, cho người làm công thuê, rồi đi xa một thời gian dài. Đến mùa, chủ sai một đầy tớ tới gặp các người làm công để thu phần hoa lợi họ sẽ nộp cho mình. Nhưng các người làm công đánh đập đầy tớ ấy và đuổi về tay không. Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, chửi mắng rồi đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, nhưng họ đánh đập nó trọng thương rồi quăng ra ngoài. Chủ vườn nho nói: ‘Ta làm gì bây giờ? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đi, chắc họ sẽ nể con ta.’ Nhưng khi thấy con trai chủ, các người làm công bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa tự. Ta hãy giết nó đi, gia tài sẽ thuộc về chúng ta.’ Họ quăng con trai chủ ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? Chủ sẽ đến, diệt bọn người làm công ấy, và giao vườn cho người khác.” Nghe xong, họ nói: “Đời nào có chuyện ấy!” Nhìn thẳng họ, Ngài hỏi: “Thế thì câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì: ‘Phiến đá bị các thợ nề loại bỏ Lại trở nên đá đầu góc nhà?’20:17 Tảng đá quan trọng nhất trong việc xây cất một ngôi nhà Ai rơi nhằm đá ấy sẽ bị nát vụn; còn đá ấy rơi nhằm ai thì nghiền kẻ ấy ra như bột!”20:18 Thi 118:22 Ngay giờ ấy, các giáo sư Kinh Luật và các thượng tế tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài dùng ngụ ngôn này ám chỉ họ, nhưng họ còn sợ dân chúng. Họ theo dõi Ngài, sai mật thám giả dạng người lương thiện đi rình mò bắt lỗi Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho các nhà cầm quyền và tòa thống đốc20:20 Nt: thẩm quyền tổng trấn La Mã. Bọn mật thám gài hỏi Ngài: “Chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách chính trực, không thiên vị ai, nhưng trung thực dạy đuờng lối của Đức Chúa Trời. Vậy, chúng tôi có nên đóng thuế cho Sê-sa20:22 Nt: từ ngữ gọi chung các hoàng đế La-mã hay không?” Nhận thấy mưu kế quỷ quyệt20:23 Nt: sự khéo léo của họ, Ngài bảo: “Hãy đưa Ta xem một đồng tiền! Hình và danh hiệu của ai đây?” Họ đáp: “Của Sê-sa.” Ngài phán: “Thế thì, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa; những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời!” Họ không thể nào bắt lỗi lời Ngài trước mặt dân chúng. Sửng sốt về câu trả lời của Ngài, nên họ đành câm miệng. Câu Hỏi Về Sự Sống Lại (Mat 22:23-33; Mác 12:18-27) Vài người Sa-đu-sê là phái phủ nhận sự sống lại, đến gần hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Môi-se đã ghi trong Kinh Luật cho chúng ta: ‘Nếu một người nam có anh cưới vợ rồi chết không con, người đó phải cưới chị dâu để sinh con nối dõi cho anh.’ Gia đình kia có bảy anh em, cậu cả cưới vợ rồi chết không con. Cậu hai, cậu ba cho đến cậu bảy cũng thế, cậu nào cũng lấy nàng rồi chết không con. Rốt cuộc, người đàn bà cũng qua đời. Vậy, trong ngày sống lại, nàng sẽ làm vợ của ai đây? Vì bảy anh em đều là chồng của nàng cả!” Đức Giê-su đáp: “Người20:34 Nt: con cái ở cõi đời này mới cưới gả, chứ những người được kể là xứng đáng hưởng cõi đời sau và được sống lại từ cõi chết sẽ không còn cưới gả, bởi họ không thể chết được nữa mà giống như20:36 Ctd: ngang hàng với thiên sứ và là con cái của Đức Chúa Trời vì đã được sống lại.20:36 Ctd: họ là con cái của Đức Chúa Trời của sự sống lại Về sự kiện người chết sống lại, chính Môi-se đã cho thấy, qua câu chuyện về bụi gai khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết nhưng của người sống, vì tất cả đều sống đối với Ngài.” Vài giáo sư Kinh Luật nhìn nhận: “Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng!” Họ không còn dám gài hỏi Ngài điều gì nữa. Con Đa-vít (Mat 22:41-46; Mác 12:35-40) Nhưng Đức Giê-su hỏi lại họ: “Sao người ta gọi Chúa Cứu Thế là con của Đa-vít? Vì chính Đa-vít đã viết trong Thánh Thi: ‘Chúa phán bảo Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta Cho đến khi Ta bắt các thù địch con làm bục chân con.’ Đa-vít đã gọi Chúa Cứu Thế là Chúa thì sao Ngài lại là con Đa-vít được?” Trong khi cả dân chúng đang nghe, Ngài dạy các môn đệ: “Hãy đề phòng các giáo sư Kinh Luật, là những kẻ ưa mặc áo dài để đi qua đi lại, thích người ta chào mình giữa chợ, và chọn ngồi những ghế hạng nhất trong hội đường và ghế danh dự nơi bàn tiệc. Họ nuốt nhà cửa của đàn bà góa, lại còn giả bộ cầu nguyện dài dòng! Họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn!” Tiền Dâng Của Bà Góa (Mác 12:41-44) Chúa ngước mắt lên nhìn thấy những người giàu có dâng lễ vật vào thùng đựng tiền dâng. Ngài cũng thấy một bà góa nghèo khổ dâng hai đồng tiền, Ngài nói: “Thật Ta bảo cho các con biết, bà góa nghèo khổ này đã dâng nhiều hơn tất cả, vì những người kia lấy của dư mà dâng, còn bà này dù túng ngặt, đã dâng hết số tiền mình có để nuôi sống.” Chúa Báo Trước Đền Thờ Sẽ Bị Tàn Phá (Mat 24:1-2; Mác 13:1-2) Vài môn đệ nói về đền thờ trang hoàng bằng đá quý và những đồ lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Đức Giê-su bảo: “Những gì các con thấy đây sẽ có ngày bị phá đổ, không còn phiến đá nào chồng lên phiến đá khác!” Thời Đại Cuối Cùng (Mat 24:3-14; Mác 13:3-13) Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, khi nào những biến cố đó sẽ xảy ra và dấu hiệu khi những điều này sắp xảy đến là gì?” Ngài đáp: “Hãy cảnh giác để các con khỏi bị lừa vào con đường lầm lạc. Vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến, tự xưng, ‘Ta đây là Chúa Cứu Thế’21:8 Nt: chính ta đây và bảo ‘ngày tận thế đã gần!’21:8 Nt: thì giờ gần đến Các con đừng theo họ! Khi các con nghe tin chiến tranh và loạn lạc, thì đừng khiếp sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế chưa đến ngay đâu.” Ngài tiếp: “Dân này sẽ nổi lên chống dân khác; nước nọ nghịch nước kia; sẽ có những trận động đất lớn; nhiều nơi bị nạn dịch và nạn đói xảy ra; cũng có những biến cố kinh hoàng và các dấu lạ lớn trên trời. Nhưng trước khi các việc ấy xảy ra, người ta sẽ tra tay bắt bớ, bách hại các con, giải nộp các con đến các hội đường và ngục thất; các con sẽ bị đem ra trước các vua chúa, thống đốc vì danh Ta. Đây sẽ là cơ hội để các con làm chứng, nên các con hãy ghi nhớ: Đừng lo nghĩ trước phải đối đáp như thế nào, vì chính Ta sẽ cho các con lời nói21:15 Nt: miệng và sự khôn ngoan mà không một kẻ thù nào có thể chống nổi hoặc bài bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu phản nộp; họ sẽ giết một số người trong các con. Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta. Nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các con sẽ bị mất. Nhờ kiên trì các con sẽ giữ được linh hồn mình.”21:19 Ctd: hãy bảo tồn mạng sống mình bởi sự nhẫn nại của các con Giê-ru-sa-lem Sẽ Bị Tiêu Diệt (Mat 24:15-21; Mác 13:14-19) “Khi thấy Giê-ru-sa-lem bị quân thù bao vây, các con biết nó sắp bị hoang tàn đến nơi rồi. Ai đang ở trong vùng Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành, hãy ra ngoài thành; ai đang ở ngoài đồng, đừng vào trong thành. Vì đó là những ngày đoán phạt, đúng như lời Kinh Thánh đã ghi chép. Trong những ngày ấy, thật khốn cho đàn bà mang thai hoặc có con đang bú, vì đất nước này sẽ bị đại họa và thịnh nộ sẽ giáng xuống dân tộc này; người thì ngã dưới lưỡi gươm, kẻ thì bị bắt đày đi khắp các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân tộc ngoại quốc dày xéo cho đến khi thời kỳ ngoại bang chấm dứt. Sẽ có dấu lạ xuất hiện trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Còn dưới đất, các dân lo lắng hoang mang vì biển cả gầm thét nổi sóng gió. Người ta ngất xỉu vì khiếp sợ và phập phồng chờ đợi các biến cố xảy ra trên thế giới; vì quyền năng trên các tầng trời sẽ bị rung chuyển. Lúc ấy, người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong một đám mây, đầy quyền năng và vinh quang vô cùng. Khi những việc này bắt đầu, các con hãy đứng thẳng và ngước đầu lên vì sự cứu chuộc các con đến gần rồi.” Ngụ Ngôn Về Cây Vả (Mat 14:32-35; Mác 13:28-31) Đức Giê-su kể cho họ nghe ngụ ngôn này: “Các con hãy nhìn cây vả và tất cả cây cối. Khi các cây trổ lá, các con biết mùa hè gần tới. Cũng thế, khi các con thấy các biến cố này xảy ra, các con biết Nước Đức Chúa Trời đã gần đến. Thật Ta bảo cho các con biết: Thế hệ này không qua đi cho đến khi những biến cố ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta chẳng bao giờ qua đi. Hãy cẩn thận, kẻo sự ăn chơi, say sưa và mải lo mưu sinh tràn ngập lòng các con, đến nỗi ngày ấy tới bất thình lình trên các con như bẫy sập, vì ngày ấy cũng sẽ đến trên tất cả mọi người khắp thế giới. Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện để các con có thể thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và trình diện21:36 Nt: đứng trước mặt Con Người.” Ban ngày, Đức Giê-su cứ dạy dỗ trong đền thờ, còn buổi tối, Ngài ra ở trên núi Ô-liu. Mỗi sáng, tất cả dân chúng đều đến đền thờ để nghe Ngài giảng dạy. Âm Mưu Nghịch Đức Giê-su Gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua. Các thượng tế, và các giáo sư Kinh Luật tìm cách22:2 Ctd: tìm xem có cách nào giết Chúa vì sợ dân chúng. Sa-tan nhập vào Giu-đa gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. Giu-đa đi bàn tính với các thượng tế và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ22:4 Nt: các vị chỉ huy quân lính về cách mà hắn có thể nộp Ngài cho họ. Họ mừng lắm, đồng ý trả tiền cho hắn. Giu-đa ưng thuận, tìm dịp nộp Ngài cho họ khi không có mặt đoàn dân đông. Đến ngày ăn bánh không men, tức là ngày phải giết chiên con lễ Vượt Qua, Đức Giê-su sai Phê-rơ và Giăng: “Các con hãy đi sửa soạn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua!” Họ thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn tại đâu?” Ngài đáp: “Này, khi vào thành, các con sẽ gặp một người đàn ông vác bình nước. Cứ theo người ấy đến nhà nào người vào, và nói với chủ nhà: ‘Thầy bảo: Phòng khách là nơi Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng lớn trên lầu, đã xếp đặt sẵn sàng. Các con hãy sửa soạn tại đó!” Các môn đệ ra đi, gặp mọi điều đúng như Ngài đã báo trước, và họ sửa soạn lễ Vượt Qua. Đến giờ, Đức Giê-su ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ và bảo họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi bị nạn, vì Ta bảo cho các con biết, Ta sẽ không ăn lễ Vượt Qua nữa cho đến khi lễ ấy được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời.” Ngài cầm một cái chén, tạ ơn và bảo: “Hãy cầm chén này, chia nhau uống, vì Ta bảo các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi Nước Đức Chúa Trời hiện đến.” Ngài lấy một cái bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: “Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!” Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con. Nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với Ta. Vì thật Con Người phải đi đúng như đã ấn định, nhưng khốn nạn cho kẻ phản Ngài!” Các sứ đồ bàn luận với nhau xem ai là kẻ sẽ phản Ngài. Họ cũng tranh cãi nhau, xem trong đám họ, ai lớn nhất. Nhưng Ngài nói: “Các vua chúa dân ngoại thường thống trị thần dân; còn những người cầm quyền thì được gọi là ‘ân nhân.’ Nhưng các con thì khác, người lớn trong các con phải trở nên nhỏ,22:26 Nt: người lớn hơn trong các con hãy trở thành người nhỏ hơn và ai lãnh đạo thì phải phục vụ. Vì người ngồi ăn và người phục vụ,22:27 Ctd: người phục vụ ai lớn hơn? Không phải là người ngồi ăn sao? Nhưng chính Ta đang sống giữa các con như một người phục vụ. Các con là những người đã kiên trì theo Ta qua những cuộc thử thách của Ta, nên Ta lập các con lên cai quản Nước Ta, cũng như Cha đã lập Ta cai quản, để các con được ăn uống cùng bàn với Ta trong Nước Ta, và các con sẽ ngồi trên ngai để xét xử mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì, nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh.” Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa, con sẵn lòng theo Chúa, đồng tù đồng chết!”22:33 Nt: con sẵn sàng đi với Chúa vào cả trong tù lẫn sự chết Nhưng Ngài đáp: “Phê-rơ ơi, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối không biết Ta ba lần!” Ngài lại hỏi họ: “Khi Ta sai các con ra đi, không bạc, không bao, không giày dép, các con có thiếu gì không?” Họ thưa: “Dạ không!” Ngài bảo tiếp: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc hãy lấy đem đi; ai có bao cũng vậy; ai không có gươm hãy bán áo mà mua. Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh này phải được ứng nghiệm nơi bản thân Ta:22:37 Nt: trong ta ‘Người bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp;’22:37 Isa 53:13 thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.” Họ thưa: “Lạy Chúa, chúng con có hai thanh gươm đây.” Ngài đáp: “Thế là đủ rồi!” Chúa Cầu Nguyện Trên Núi Ô-liu (Mat 26:36-46; Mác 14:32-42) Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. 22:43-44 Một số văn bản cổ không có câu 43 và 44 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. Ngài gọi họ: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” Chúa Bị Phản Bội (Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gi 18:3-11) Ngài còn đang nói, bỗng một đám đông kéo đến, dẫn đầu là Giu-đa,22:47 Nt: một người tên Giu-đa một trong mười hai sứ đồ. Hắn lại gần Đức Giê-su mà hôn Ngài. Nhưng Đức Giê-su bảo: “Giu-đa ơi, con phản bội Con Người bằng cái hôn sao?” Thấy những sự việc diễn biến như vậy,22:49 Nt: thấy điều sắp xảy ra các môn đệ22:49 Nt: những kẻ ở quanh Ngài hỏi: “Lạy Chúa, chúng con nên lấy gươm đánh không?” Một môn đệ chém một đầy tớ của vị trưởng tế, đứt mất vành tai bên mặt. Nhưng Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng đánh nữa!” rồi đưa tay chữa lành người đầy tớ. Sau đó, Đức Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm.” Phê-rơ Chối Chúa (Mat 26:57-58, 69-75; Mác 14:53-54, 66-72; Gi 18:12-18, 25-27) Bọn ấy bắt Đức Giê-su điệu đi và giải đến dinh trưởng tế. Phê-rơ theo sau Ngài xa xa. Khi bọn ấy nhóm lửa giữa sân dinh, ngồi quây quần với nhau, Phê-rơ cùng ngồi với họ. Bỗng một người tớ gái thấy Phê-rơ đang ngồi bên ánh lửa, nhìn ông và nói: “Người này cùng bọn với ông ấy!” Nhưng Phê-rơ chối: “Này chị, tôi đâu có biết ông ta!” Một lúc sau, có người22:58 Nt: người đàn ông trông thấy Phê-rơ lại bảo: “Anh cũng là người của bọn đó!” Nhưng Phê-rơ chối: “Không phải đâu, anh ơi!” Độ một giờ sau, lại có người khác quả quyết: “Đúng rồi, tên này cũng theo22:59 Nt: ở với ông ấy, vì nó là người Ga-li-lê.” Nhưng Phê-rơ đáp: “Anh ơi, anh nói gì tôi không hiểu!” Ngay khi Phê-rơ còn đang nói thì gà liền gáy. Chúa quay lại, nhìn Phê-rơ; ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phê-rơ liền đi ra ngoài, khóc lóc đắng cay. Chúa Bị Tra Tấn (Mat 26:67-68; Mác 14:65) Bấy giờ, những kẻ bắt giữ Chúa chế nhạo và đánh đập Ngài, bịt mắt Ngài hỏi giễu:22:64 Nt: hỏi phạm thượng “Nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh đó!” Họ còn dùng nhiều điều khác nhục mạ Ngài. Đến sáng, hội đồng trưởng lão của dân gồm các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật họp lại. Họ giải Chúa ra trước hội đồng và hỏi: “Nếu anh là Chúa Cứu Thế, hãy khai cho chúng ta biết!” Nhưng Ngài đáp: “Ta nói, các ông cũng không tin. Ta có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay về sau Con Người sẽ ngự bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.”22:69 Nt: bên hữu của quyền năng của Đức Chúa Trời Tất cả đều hỏi: “Vậy, anh có phải là Con Đức Chúa Trời không?” Ngài đáp: “Thì chính các ông nói đó!”22:70 Nt: tự ngươi nói ra chính là ta Họ bảo nhau: “Chúng ta đâu cần tang chứng22:71 Nt: lời chứng nữa vì chính chúng ta đã nghe tận tai lời từ miệng hắn!” Trước Tòa Phi-lát (Mat 27:1-2, 11-26; Mác 15:1-15; Gi 18:28–19:16) Lúc ấy, cả đám đông đứng dậy, giải Ngài đến thống đốc Phi-lát. Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi phát hiện tên này xúi giục dân chúng chống nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là Chúa Cứu Thế, tức là Vua!” Phi-lát tra hỏi: “Ngươi có phải là Vua dân Do Thái không?” Ngài đáp: “Chính thống đốc nói đó!” Phi-lát bảo các thượng tế và dân chúng: “Ta chẳng thấy người này phạm tội ác nào cả!” Nhưng họ cứ nằng nặc tố: “Tên này sách động quần chúng, thuyết giáo khắp cả vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê rồi đến tận đây.” Nghe vậy, Phi-lát điều tra xem Ngài có phải là người Ga-li-lê không. Biết Ngài thuộc thẩm quyền vua Hê-rốt, Phi-lát sai giải Ngài qua cho vua23:7 Nt: Hê-rốt (mấy ngày đó, vua Hê-rốt đang ở tại Giê-ru-sa-lem). Thấy Đức Giê-su, vua Hê-rốt mừng lắm, vì từ lâu đã nghe đồn về Ngài, vua mong ước được gặp và hy vọng được xem Ngài làm dấu lạ.23:8 Nt: Vua hy vọng xem Ngài thực hiện một phép lạ nào đó Vua tra vấn Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không đáp một lời. Các thượng tế và các giáo sư Kinh Luật đứng tại đó tố cáo Ngài kịch liệt. Vua Hê-rốt cùng binh sĩ khinh miệt và chế giễu Ngài, khoác cho Ngài chiếc áo sặc sỡ rồi sai giải Ngài trả về cho Phi-lát. Phi-lát và Hê-rốt vốn thù nhau nhưng ngày hôm đó trở thành bạn. Phi-lát triệu tập các thượng tế, các nhà lãnh đạo cùng dân chúng và bảo: “Các ngươi giải nộp người này cho ta như một kẻ xúi dân nổi loạn, nhưng điều tra trước mặt các ngươi, ta chẳng thấy người này phạm tội ác nào như lời các ngươi tố cáo. Vua Hê-rốt cũng thế,23:15 Nt: cũng chẳng vì đã giao trả người về cho ta. Vậy, người này không làm gì đáng chết cả, nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra.”23:16 Một số cổ bản có thêm câu 17: “Bây giờ ông buộc phải thả cho họ một người trong dịp lễ” Nhưng họ đồng thanh gào thét: “Diệt nó đi! Thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” Ba-ra-ba đang bị tù vì tội nổi loạn trong thành và giết người. Phi-lát muốn thả Đức Giê-su, nên lại nói với dân chúng. Nhưng dân chúng la hét: “Đóng đinh nó lên thập tự giá! Đóng đinh nó lên thập tự giá!” Phi-lát nói với dân chúng lần thứ ba: “Nhưng người này đã làm điều ác gì? Ta xét người này không làm gì đáng chết cả. Vì vậy, đánh đòn xong, ta sẽ thả đi!” Nhưng dân chúng lại la hét áp đảo đòi phải đóng đinh Ngài cho được. Tiếng gào thét của họ đã thắng. Phi-lát tuyên án theo yêu sách của họ, phóng thích tên tù mà họ đòi tha dù phạm tội nổi loạn và giết người, nhưng giao Đức Giê-su cho họ làm gì mặc ý. Chúa Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự (Mat 27:32-56; Mác 15:21-41; Gi 19:17-30) Lúc giải Ngài đi, họ bắt một người miền Sy-ren tên là Si-môn từ vùng quê lên, buộc vác23:26 Nt: đặt lên anh thập tự giá đi sau Đức Giê-su. Một đoàn người rất đông theo Ngài gồm dân chúng và các phụ nữ đang đấm ngực, thương khóc Ngài. Đức Giê-su quay lại bảo họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem! Đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho bản thân và con cái các con! Vì sẽ có ngày người ta nói: ‘Phước cho đàn bà hiếm muộn, cho dạ không sinh đẻ, cho vú không con bú!’ Lúc đó người ta sẽ, Khởi sự kêu các núi ‘Hãy đổ xuống chúng tôi!’ Và gọi các đồi: ‘Hãy phủ lên chúng tôi!’ Vì nếu cây tươi bị đối xử thế này, thì số phận cây khô còn ra sao nữa?” Họ cũng giải theo hai phạm nhân để xử tử với Ngài. Đến một nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. Đức Giê-su cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!” Họ bắt thăm chia nhau áo của Ngài. Dân chúng đứng xem. Nhưng các người lãnh đạo phỉ báng Ngài: “Nó đã cứu người khác, hãy để nó tự cứu mình, nếu nó đúng là Chúa Cứu Thế, Đấng Đức Chúa Trời chọn lựa!” Các binh sĩ cũng chế giễu Ngài, đến gần đưa giấm lên cho Ngài, và nói: “Nếu anh là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi!” Trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi: “Đây là Vua dân Do Thái.” Một trong hai tên tử tội đang bị treo trên thập tự giá cũng phỉ báng Ngài: “Ông không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự cứu mình và cứu luôn chúng tôi đi!” Nhưng tên cướp kia quở trách nó.23:40 Nt: đáp lại và quở “Bị cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Mày và tao bị xử thật công minh vì hình ta chịu xứng với tội ta làm. Nhưng Người này không làm điều gì trái!” Tên cướp tiếp: “Lạy Đức Giê-su, khi vào đến Nước Ngài, xin nhớ đến con!” Chúa đáp: “Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi.”23:43 Ctd: thiên đàng Lúc ấy khoảng giữa trưa,23:44 Nt: giờ thứ sáu nhưng khắp đất đều tối đen cho đến ba giờ chiều,23:44 Nt: giờ thứ chín Mặt trời ngưng sáng. Bức màn trong đền thờ bị xé làm hai ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn: “Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn23:46 Nt: tâm linh con trong tay Cha!” Nói xong, Ngài trút linh hồn. Viên đội trưởng thấy những việc xảy ra, thì tôn vinh Đức Chúa Trời mà rằng: “Chắc chắn, Người này vô tội!”23:47 Ctd: công chính Tất cả đoàn dân tụ tập để theo dõi23:48 Nt: sự xem các diễn tiến, được chứng kiến sự việc xảy ra, thì đấm ngực quay về nhà. Tất cả những người quen biết Ngài và các phụ nữ đã theo Ngài từ Ga-li-lê đều đứng xa xa theo dõi mọi sự. Chúa Được An Táng (Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Gi 19:38-42) Có một người tên Giô-sép, quê ở thành A-ri-ma-thê thuộc Giu-đê, nghị viên hội đồng Do Thái, là người tốt và công chính, đang trông chờ Nước Đức Chúa Trời. Ông không tán đồng quyết định và hành động của hội đồng. Ông đến yết kiến Phi-lát, xin thi thể Đức Giê-su, rồi hạ thi thể xuống, khâm liệm bằng vải gai và an táng trong một ngôi mộ đục trong đá, chưa bao giờ dùng chôn cất ai. Hôm ấy là ngày chuẩn bị lễ Vượt Qua, sắp đến ngày Sa-bát. Các phụ nữ đã theo Ngài từ Ga-li-lê xuống cũng đi cùng, thấy ngôi mộ và cách họ mai táng thi thể Ngài, rồi trở về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật định. Chúa Phục Sinh (Mat 28:1-10; Mác 16:1-8; Gi 20:1-10) Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa. Họ thấy24:2 Nt: tìm thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giê-su đâu cả. Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi: “Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: ‘Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’ ” Họ nhớ lại lời Ngài đã phán. Từ mộ ra về, họ báo tin này cho mười một sứ đồ và tất cả các môn đệ khác. Các phụ nữ gồm có: Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na và Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ. Nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là vô lý24:11 Nt: các lời này đối với họ có vẻ điên dại nên không tin. Song Phê-rơ đứng dậy, chạy ra mộ, cúi nhìn vào bên trong, chỉ thấy tấm vải liệm mà thôi. Ông quay về, kinh ngạc về những việc đã xảy ra. Chúa Hiện Đến Với Hai Môn Đệ (Mác 16:12-18; Mat 28:16-20; Gi 20:19-23; Công 1:6-8) Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ lên đường đến làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số.24:13 Nt: 60 Sta-đi-a; 60 Ếch-ta-đơ là 11km rưỡi Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra, họ đang bàn luận, thì chính Đức Giê-su đến gần, cùng đi chung với họ. Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài. Ngài hỏi: “Các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy?” Họ đứng lại, sắc mặt buồn bã. Một trong hai người—tên Cơ-lê-ô-ba—trả lời: “Chắc chỉ có mình ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem không hay biết các việc xảy ra mấy ngày qua sao?” Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ thưa: “Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-su người Na-xa-rét, một nhà tiên tri từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân, thể nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá. Chúng tôi từng hy vọng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, việc xảy ra đã ba ngày rồi! Nhưng, có mấy phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm, họ viếng mộ, song không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ thấy có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống. Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi việc đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy đâu cả!” Ngài trách: “Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói! Chẳng phải Chúa Cứu Thế phải bị thống khổ thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?” Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ. Đến gần làng Em-ma-út24:28 Ctd: làng họ định đi tới Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn, nhưng họ nài ép Ngài: “Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và gần tối rồi!” Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ. Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ. Lúc ấy, mắt họ bừng mở, nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi,24:31 Nt: biến đi khỏi không còn thấy nữa. Họ bảo nhau: “Khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích24:32 Nt: mở Kinh Thánh cho chúng ta Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao?” Ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay về Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ và các người khác đang tụ tập với nhau, họ nói: “Chúa thật đã sống lại! Ngài đã hiện ra cho Si-môn!”24:34 Nt: được Si-môn thấy Rồi hai môn đệ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Họ còn đang nói về các việc ấy, chính Đức Giê-su đã đứng giữa họ mà bảo: “Bình an cho các con!” Nhưng họ kinh hãi và khiếp sợ vì tưởng mình thấy ma. Chúa tiếp: “Tại sao các con hoảng hốt và lòng các con nghi ngờ như thế? Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì thật chính Ta đây! Hãy sờ Ta xem! Ma chẳng có xương có thịt như các con thấy Ta có đây!” Chúa bảo xong, lại đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ vẫn chưa tin vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Ngài hỏi: “Tại đây các con có gì ăn không?” Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô.24:42 Có cổ bản thêm “và mật ong.” Ngài cầm lấy, ăn trước mặt họ, rồi bảo: “Đây là những lời Ta đã nói với các con trong khi Ta còn ở với các con: ‘Tất cả những điều chép về Ta trong Kinh Luật Môi-se, các Kinh Tiên Tri và các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.’ Lúc ấy, Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh, và bảo: Kinh Thánh đã ghi: ‘Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba phải sống lại từ cõi chết. Hãy nhân danh Ngài truyền giảng cho tất cả các dân tộc ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.’ Các con là nhân chứng về các điều ấy. Kìa, Ta ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trời!”24:49 Nt: từ trên cao Chúa Thăng Thiên (Mác 16:19-20; Công 1:9-11) Chúa dẫn các môn đệ đến làng Bê-tha-ni rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ. Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời.24:51 Ctd: rời họ Họ thờ lạy Ngài, rồi quay về Giê-ru-sa-lem, lòng rất vui mừng.24:52 Nt: với niềm hân hoan lớn Họ ở luôn trong đền thờ, tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời.