- New Vietnamese Bible 2014 Giê-rê-mi GIÊ-RÊ-MI Giê-rê-mi Giê GIÊ-RÊ-MI Giới Thiệu Tiên tri Giê-rê-mi sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Trong cuộc đời phục vụ lâu dài của ông, ông cảnh cáo dân Do Thái về những tai họa sẽ xảy đến vì họ đã phạm tội và thờ thần tượng. Tiên tri Giê-rê-mi đã sống để thấy những lời tiên tri của ông ứng nghiệm khi nước Do Thái bị quân đội Ba-by-lôn tấn công, đền thờ bị phá hủy; vua cũng như dân chúng bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Ông cũng tiên tri về cuộc hồi hương và sự phục hồi đất nước Do Thái. Sách Giê-rê-mi có thể chia làm các phần sau: 1. Lời kêu gọi Giê-rê-mi. 2. Các sứ điệp cho các vua Do Thái. 3. Một số dữ kiện từ bản tự thuật của tiên tri Giê-rê-mi. 4. Các sứ điệp của Chúa cho các nước khác. 5. Bản phụ lục lịch sử về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và cuộc lưu đày sang Ba-by-lôn. Giê-rê-mi là một người giàu tình cảm. Ông bày tỏ cảm xúc sâu xa và tranh đấu trong lòng rất nhiều khi phải tuyên bố những hình phạt của Chúa dành cho dân tộc ông. Tuy nhiên Lời Chúa như ngọn lửa, ông không thể nào giữ im lặng. Giê-rê-mi cũng nói đến một thời đại của giao ước mới, vào thời ấy con dân của Chúa sẽ có luật pháp của Chúa trong lòng, không cần thầy giáo dạy họ. Bố Cục 1. Giê-rê-mi được kêu gọi 1:1-19 2. Các sứ điệp tiên tri trong thời một số vua 2:1–25:38 3. Các biến cố trong cuộc đời Giê-rê-mi 26:1–45:5 4. Lời tiên tri nghịch các nước 46:1–51:64 5. Giê-ru-sa-lem sụp đổ 52:1-34 Đây là sứ điệp của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, về dòng tế lễ ở A-na-tốt, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min. CHÚA phán với ông vào năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a, con A-môn, vua Giu-đa, và trong đời vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến năm thứ mười một cuối đời vua Sê-đê-kia, con Giô-si-a, khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm. CHÚA Bổ Nhiệm Giê-rê-mi Vào Chức Vụ Tiên Tri CHÚA phán với tôi: “Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc.” Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA! Thật con chẳng biết nói chi, vì con chỉ là con trẻ.” Nhưng CHÚA phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con chỉ là con trẻ,’ Vì con sẽ đến với mọi người nào Ta sai con đến,1:7 Có bản dịch: “Con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi.” Và con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con nói, Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con.” Đấy là lời của CHÚA. CHÚA giơ tay rờ miệng tôi, và CHÚA phán với tôi: “Này, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con. Ngày nay Ta ban cho con quyền trên các dân, các nước, để bứng gốc và phá sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng.” Hai Thị Kiến CHÚA phán với tôi: “Giê-rê-mi con thấy gì?” Tôi đáp: “Con thấy một nhánh cây hạnh.” CHÚA phán với tôi: “Con thấy đúng, vì Ta thức canh để thực hiện lời Ta phán.” CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: “Con thấy gì?” Tôi đáp: “Con thấy một nồi đặt trên lửa đang thổi, vành miệng nồi nghiêng xuống từ hướng bắc.” CHÚA phán với tôi: “Tai họa từ phương bắc sẽ giáng xuống hết thảy cư dân trên đất.” Đây là lời của CHÚA: “Này, Ta sẽ triệu tập hết thảy các dân1:15 Nt: “gia đình, bộ lạc” từ các vương quốc phía bắc. Chúng sẽ đến, ai nấy đặt ngôi mình Nơi lối vào cổng thành Giê-ru-sa-lem, Nghịch lại tất cả các tường bao quanh thành, Nghịch lại tất cả các thành xứ Giu-đa. Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng1:16 “Chúng” là Giê-ru-sa-lem và Giu-đa Vì mọi việc gian ác chúng làm: Chúng đã lìa bỏ Ta, cúng tế các thần khác, Và thờ lạy công trình tay chúng làm. Về phần con, hãy chuẩn bị tinh thần, hãy mạnh dạn rao báo cho chúng mọi điều Ta truyền dạy con. Con chớ khiếp sợ chúng, e Ta khiến con càng khiếp sợ trước mặt chúng. Về phần Ta, ngày nay Ta lập con lên làm thành kiên cố, làm cột sắt, làm tường đồng, để chống cự lại cả đất nước, các vua quan xứ Giu-đa, các thầy tế lễ và dân trong nước.” Đây là lời của CHÚA: “Chúng sẽ tranh chiến với con, nhưng không thắng được, vì Ta hằng ở với con để giải cứu con.” CHÚA Chăm Sóc Y-sơ-ra-ên CHÚA phán với tôi: “Hãy đi rao báo vào tai thành Giê-ru-sa-lem: CHÚA phán như vầy: ‘Ta còn nhớ lòng chung thủy của ngươi trong tuổi đang thì, Tình yêu của ngươi khi là cô dâu mới, Thể nào con theo Ta nơi sa mạc, Nơi đất không gieo trồng. Y-sơ-ra-ên vốn là dân thánh, thuộc riêng về CHÚA, Là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Mọi kẻ nào ăn nuốt dân ấy đều bị kết tội, Mắc phải tai họa.’ ” Đấy là lời của CHÚA. Tội Lỗi Các Tổ Phụ Hỡi nhà Gia-cốp và toàn thể các bộ tộc nhà Y-sơ-ra-ên, Hãy nghe lời của CHÚA, CHÚA phán như vầy: “Tổ phụ các ngươi có tìm thấy lỗi gì nơi Ta, Mà đã lìa xa Ta, Đi theo các thần phù phiếm, Để rồi chính chúng cũng trở thành phù phiếm? Chúng chẳng hề tự hỏi: ‘CHÚA đâu rồi? Chính Ngài đã đem chúng ta lên khỏi xứ Ai-cập, Dẫn chúng ta đi ngang qua sa mạc, Là vùng đất hoang dã đầy hầm hố, Đất khô cằn và âm u, Đất không người qua lại, cũng chẳng có người ở.’ Ta đem các ngươi đến vùng đất màu mỡ này, Cho các ngươi hưởng hoa lợi cùng mọi điều tốt đẹp trong xứ. Nhưng các ngươi đã đến và làm ô uế đất Ta, Các ngươi đã biến sản nghiệp Ta thành vật gớm ghiếc. Các thầy tế lễ chẳng hề tự hỏi: CHÚA đâu rồi?’ Các nhà chuyên giải Kinh Luật chẳng biết Ta, Các nhà lãnh đạo chống nghịch Ta, Các tiên tri nhân danh Ba-anh nói tiên tri, Và đi theo các thần không giúp ích chi.” CHÚA Buộc Tội Dân Ngài Đây là lời của CHÚA: “Vì thế cho nên Ta tiếp tục buộc tội các ngươi, Và con cháu các ngươi nữa. Hãy băng qua đảo Kít-tim2:10 Tên hiện đại là đảo Cyprus trong biển Địa Trung Hải mà xem, Hãy sai người đến Kê-đa2:10 Đây là vùng đông bắc bán đảo Saudi Arabia và dò xét kỹ càng, Xem việc thể này có từng xảy ra chưa. Có dân nào thay đổi thần của mình, Dù các thần đó không phải là thần? Nhưng dân Ta đã trao sự vinh hiển của mình Để đổi lấy thần không ích chi!” Đây là lời của CHÚA: “Hỡi các tầng trời, hãy kinh ngạc về việc này, Hãy khiếp đảm, hãy tiêu điều cùng cực! Vì dân Ta đã phạm hai tội ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, Là nguồn nước trào tuôn, Và tự đào cho mình những bể chứa nước, Những bể nứt nẻ không chứa nước được. Hậu Quả Của Tội Bất Trung Y-sơ-ra-ên có phải là một tên nô lệ, hoặc một kẻ tôi đòi sinh ra trong nhà chủ không? Thế tại sao nó lại trở thành của cướp bóc? Sư tử tơ gầm rống Vang dậy chống lại nó: Chúng gây cho đất nước nó tan hoang, Các thành phố nó bị thiêu rụi, không người ở. Ngay cả dân thành Nốp và Tác-pha-nết Cũng đã từng đập bể đầu ngươi. Phải chăng ngươi đã tự chuốc lấy cho mình mọi điều ấy, Vì ngươi đã lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đang khi Ngài dẫn dắt ngươi trên đường sao? Bây giờ ngươi đi xuống Ai-cập, Uống nước sông Ninh, được ích gì? Ngươi đi qua xứ A-si-ri, Uống nước sông Ơ-phơ-rát, có lợi chi?” Đây là lời của CHÚA Vạn Quân: “Chính tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, Chính sự bội giáo ngươi sẽ khiển trách ngươi. Hãy nhận biết thấm thía rằng Khi ngươi lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Và không có lòng kính sợ Ta, Đó là điều xấu xa và cay đắng là dường nào!” Tội Ác Bị Trừng Phạt “Này, từ lâu ngươi đã bẻ ách, bứt dây, Ngươi nói: ‘Tôi không muốn phục vụ.’ Thật vậy, trên mỗi đồi cao, dưới mỗi gốc cây rậm lá, Ngươi cúi khòm xuống, bán dâm. Ta đã trồng ngươi, thuộc giống nho đỏ thắm, chọn lọc, Toàn là giống thuần chủng, Thế mà ngươi lại đổi thành Cây nho lạ, hôi tanh! Dù ngươi có tắm gội bằng xà phòng, Rửa mình nhiều lần trong nước tro, Dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ trước mắt Ta,” Đấy là lời của CHÚA Vạn Quân. “Sao ngươi dám nói: ‘Tôi không bị ô uế, Tôi không có đi theo thần Ba-anh.’ Hãy xem đường lối ngươi nơi thung lũng, Hãy nhận biết điều ngươi đã làm: Ngươi khác nào lạc đà cái tơ nhanh nhẹn, Dấu chân quấn quýt vào nhau; Khác nào lừa cái rừng quen sống trong sa mạc, Hít gió khi động đực, Trong lúc này, ai có thể kìm hãm nó được? Lừa đực nào tìm nó khỏi phải mệt nhọc, Vì sẽ gặp được nó trong tháng nó động đực. Đừng cho chân ngươi phải đi trần, Cũng đừng cho cổ họng ngươi phải khát. Nhưng ngươi nói: ‘Để mặc tôi. Tôi đã trót yêu thần lạ, Tôi phải đi theo chúng.’ Như tên trộm xấu hổ khi bị bắt quả tang, Dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên, Gồm cả dân chúng, các vua quan, Các thầy tế lễ, và các tiên tri, cũng xấu hổ dường ấy. Chúng nói với gỗ: ‘Người là cha tôi.’ Và với đá: ‘Người sanh ra tôi.’ Thật chúng đã quay lưng lại với Ta, Thay vì quay mặt. Nhưng khi gặp hoạn nạn, chúng lại nói: ‘Xin đến cứu giúp chúng con!’ Thế các thần mà ngươi đã tự làm cho mình ở đâu? Hãy để chúng đến cứu giúp ngươi Trong giờ hoạn nạn, Nếu chúng cứu giúp được! Vì ngươi, hỡi Giu-đa, Ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần!” Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố Đây là lời của CHÚA: “Các ngươi còn khiếu nại gì nữa? Hết thảy các ngươi đều phạm tội phản nghịch Ta. Ta đánh phạt con cái các ngươi thật phí công, Chúng chẳng chịu sửa dạy. Gươm các ngươi đã giết hại các tiên tri Như sư tử vồ mồi.” Hỡi thế hệ này, hãy lắng nghe lời của CHÚA: “Đối với dân Y-sơ-ra-ên, có phải Ta là sa mạc, Hoặc vùng đất tối tăm dày đặc không? Thế sao dân Ta lại nói: ‘Chúng tôi tự làm chủ lấy, Chúng tôi không đến với Ngài nữa.’ Có trinh nữ nào quên vòng vàng của mình, Hoặc cô dâu nào quên áo cưới của mình không? Thế nhưng dân Ta đã quên Ta Từ những ngày không thể đếm được! Thật ngươi đã khéo sắp xếp lối đi để đeo đuổi đường tình ái. Ngươi còn dạy đường lối ngươi cho cả những người đàn bà xấu nết! Áo quần ngươi cũng vấy máu Của người nghèo vô tội, Dù ngươi đã không bắt gặp họ đập cửa xông vào nhà. Tuy nhiên, bất kể mọi điều ấy, Ngươi vẫn nói: ‘Tôi vô tội, Chắc chắn Ngài không còn giận tôi nữa.’ Này, Ta sẽ xét xử ngươi, Vì ngươi nói: ‘Tôi không phạm tội.’ Thật ngươi đã tự hạ thấp giá trị mình Khi ngươi thay đổi hướng đi. A-si-ri đã làm cho ngươi xấu hổ thể nào, Ai-cập cũng sẽ làm cho ngươi xấu hổ thể ấy. Ngươi sẽ rời khỏi chốn ấy, Hai tay ôm lấy đầu, CHÚA đã từ bỏ những kẻ ngươi nương nhờ, Chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi.” Y-sơ-ra-ên Bất Trung CHÚA phán: “Nếu một người chồng ly dị vợ mình, Và người vợ ra đi, lấy chồng khác, Người chồng trước có thể nào quay về với người vợ ấy không? Đất ấy lẽ nào không bị ô uế kinh tởm sao? Ngươi đã mại dâm với bao nhiêu tình nhân, Lại còn định quay về với Ta sao?” Đấy là lời CHÚA. “Hãy ngước mắt nhìn lên các đồi trọc, Có nơi nào mà ngươi chẳng bị hãm hiếp? Ngươi ngồi bên vệ đường chờ đợi chúng nó, Như dân du mục3:2 Nt: người Ả-rập trong sa mạc. Ngươi đã làm ô uế đất Với những trò dâm loạn gớm ghiếc. Vì thế cho nên mưa đã bị giữ lại, Cũng chẳng có mưa cuối mùa. Dù vậy ngươi vẫn không biết nhục, Trơ mặt ra như cô gái mại dâm. Có phải ngươi vừa mới thưa với Ta: ‘Lạy Cha, Ngài là bạn của con từ thuở thiếu thời. Lẽ nào Ngài căm giận mãi mãi, Phẫn nộ đời đời sao?’ Này, ngươi nói như vậy, Nhưng ngươi đã làm mọi điều ác ngươi có thể làm!” Kêu Gọi Ăn Năn Dưới đời vua Giô-si-a, CHÚA phán với tôi: “Con có thấy điều gì mụ đàn bà tráo trở Y-sơ-ra-ên đã làm không? Nó leo lên mọi đồi cao, và dưới mọi gốc cây rậm lá, nó hành nghề mại dâm! Ta thầm nhủ: ‘Sau khi nó làm hết mọi điều ấy, nó sẽ quay về với Ta. Nhưng nó không quay về, và em gái phản trắc của nó là Giu-đa đã trông thấy. Giu-đa3:8 MT: Ta thấy. LXX, Syr, và một số bản Hy-bá: “Nó thấy” (giống cái) đã thấy rõ chính vì mụ Y-sơ-ra-ên tráo trở phạm tội gian dâm nên Ta đã trao cho nó bản án ly dị và đuổi đi. Nhưng em gái Giu-đa phản trắc của nó vẫn không sợ, lại cũng đi mại dâm. Vì nó coi thường việc bán dâm nên nó đã làm ô uế đất. Nó gian dâm với đá và gỗ. Dù vậy, qua mọi sự việc ấy, em gái Giu-đa phản trắc của nó vẫn chưa hết lòng quay về cùng Ta, nhưng chỉ giả vờ thôi.’ ” Đấy là lời của CHÚA. CHÚA phán với tôi: “Mụ Y-sơ-ra-ên tráo trở thế mà còn khá hơn3:11 Nt: công chính hơn ả Giu-đa phản trắc. Con hãy đi rao báo những lời này hướng về phương bắc: ‘Đây là lời CHÚA: Hỡi Y-sơ-ra-ên tráo trở, hãy trở về! Ta sẽ không sầm mặt với các ngươi nữa, Vì Ta bền lòng yêu thương, Ta sẽ không căm giận mãi mãi. Đấy là lời của CHÚA. Miễn là ngươi nhận tội ác mình: Ngươi đã chống nghịch lại CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Ngươi đã rải “ân huệ”3:13 ở đây có ý nói về một phụ nữ đồng ý cho ai ăn nằm với mình cho các thần lạ Dưới mỗi gốc cây rậm lá, Và ngươi đã không vâng lời Ta.’ ” Đấy là lời của CHÚA. CHÚA phán: “Hỡi con cái tráo trở, hãy trở lại, vì Ta chính là Chúa các ngươi, và Ta sẽ chọn các ngươi, kẻ từ thành này, người từ tộc kia, và Ta sẽ đem các ngươi trở về Si-ôn. Ta sẽ ban cho các ngươi những người lãnh đạo vừa lòng Ta, họ sẽ dùng trí khôn ngoan, óc thông sáng mà chăn dắt các ngươi.” CHÚA phán: “Khi các ngươi sinh sản và gia tăng trong xứ, khi ấy sẽ không còn ai nhắc đến ‘Rương Giao Ước của CHÚA’ nữa, chẳng ai gợi lại hình ảnh ‘Rương Giao Ước’ trong tâm trí, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai nuối tiếc, cũng chẳng ai đóng một rương khác. Đến lúc ấy, người ta sẽ gọi thành Giê-ru-sa-lem là ‘ngôi của CHÚA.’ Mọi dân tộc sẽ tụ họp về nơi đó, về Giê-ru-sa-lem, trong danh của CHÚA. Chúng sẽ không còn sống theo lòng gian ác cứng cỏi của mình nữa. Đến lúc ấy, dân Giu-đa sẽ cùng đi với dân Y-sơ-ra-ên, chúng sẽ cùng nhau ra khỏi đất phương bắc, và trở về xứ mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.” Dân Đức Chúa Trời Thờ Thần Tượng Về phần Ta, Ta thầm nhủ: “Thật Ta ước ao được đãi ngươi như con trai Ta! Ta ban cho ngươi một đất nước trù phú, Một sản nghiệp quý báu hơn mọi sản nghiệp của các dân. Ta những tưởng ngươi sẽ gọi Ta là ‘Cha tôi,’ Và không bao giờ quay lưng, lìa bỏ Ta.” CHÚA phán: “Nhưng hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phản bội Ta, Như người vợ phản bội chồng. Có tiếng vọng từ các đồi trọc, Tiếng dân Y-sơ-ra-ên khóc lóc khẩn xin, Vì chúng đã đi theo con đường quanh quẹo, Quên mất CHÚA, Đức Chúa Trời mình. Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về! Ta sẽ chữa lành tội bội bạc của các ngươi. Chúng con đây, xin đến với Ngài, Vì Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng con. Thật từ các đồi chỉ có sự dối gạt, Từ các núi chỉ có sự huyên náo! Thật sự giải cứu cho dân Y-sơ-ra-ên chỉ đến từ CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng con! Thần Xấu Hổ đã nuốt mất Công lao khó nhọc của tổ phụ chúng con, Từ khi chúng con còn niên thiếu: Chiên, bò, con trai và con gái. Chúng con đáng phải nằm trong sự xấu hổ, Đắp mình bằng nhục nhã, Vì chúng con có phạm tội với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, Chúng con và tổ phụ chúng con, Từ thuở thơ ấu cho đến ngày hôm nay, Chúng con đã không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng con.” Kêu Gọi Ăn Năn CHÚA phán: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, nếu ngươi muốn trở về, Hãy trở về với Ta. Nếu ngươi dẹp bỏ các vật gớm ghiếc khỏi trước mặt Ta, Nếu ngươi không còn đi lông bông nữa, Nếu ngươi nhân danh CHÚA hằng sống mà thề, Với lòng chân thật, công bình và chính trực, Bấy giờ các nước sẽ được Ngài ban phước, Và chúng sẽ tự hào về Ngài.” CHÚA phán với dân Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem như vầy: “Hãy cày ruộng bỏ hoang, Đừng gieo trồng giữa gai gốc. Hỡi dân Giu-đa, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, Hãy mở lòng các ngươi ra cho CHÚA, Hãy cắt bỏ lớp vỏ chai lì của lòng các ngươi,4:4 Nt: hãy vì CHÚA mà cắt bao quy đầu, hãy bỏ bao quy đầu của lòng các ngươi Kẻo cơn giận Ta bừng lên như lửa, Thiêu cháy mà không ai dập tắt nổi, Vì điều ác các ngươi đã làm.” Thảm Họa Gần Kề “Hãy rao ra trong xứ Giu-đa, Hãy loan ra trong thành Giê-ru-sa-lem, Hãy thổi kèn vang khắp đất, Hãy công bố thật to: ‘Nào, hãy tập họp lại, Chúng ta cùng trốn vào các thành kiên cố.’ Hãy giương cờ hướng về Si-ôn, Hãy trốn đến nơi an toàn, đừng dừng lại, Vì Ta sẽ khiến tai họa và đổ nát Tan hoang đến từ phương bắc. Sư tử đã ra khỏi rừng rậm, Kẻ hủy diệt các nước đã nhổ trại, Rời khỏi căn cứ, Để làm cho đất nước ngươi tan hoang, Các thành phố ngươi điêu tàn, Không người ở. Vì thế, hãy quấn vải tang ngang lưng,4:8 Nt: “hãy quấn vải thô ngang lưng,” đó là phong tục để tang bên Do-thái Hãy đập ngực, khóc than: ‘Cơn thịnh nộ của CHÚA Chưa xây khỏi chúng ta!’ ” CHÚA phán: “Trong ngày ấy, Vua quan đều mất hết tinh thần, Các thầy tế lễ kinh hoàng, Các tiên tri khiếp đảm.” Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA! Thật chính Ngài đã lừa gạt dân này và thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đã hứa: ‘Các ngươi sẽ sống bình an,’ trong khi lưỡi gươm đã kề cổ họng.” Lúc ấy, người ta sẽ nói với dân này và thành Giê-ru-sa-lem: “Một ngọn gió nóng bỏng từ các đồi trọc trong sa mạc thổi thẳng vào con gái Ta, tức dân Ta, Nhưng gió này không dùng để quạt thóc hay sảy gạo, Gió mạnh quá cho các việc ấy, gió thổi đến theo lệnh Ta. Bây giờ chính Ta cũng sẽ tuyên án chúng nó. Này, kẻ thù4:13 Nt: nó kéo đến như đám mây, Xe chiến mã nó như vũ bão, Ngựa nó nhanh hơn chim đại bàng. ‘Khốn cho chúng tôi! Xong đời chúng tôi rồi!’ Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rửa sạch gian ác khỏi lòng ngươi, hầu cho ngươi được giải cứu! Ngươi còn chứa chấp âm mưu độc hại trong lòng ngươi cho đến khi nào? Kìa, có tiếng loan ra từ địa phận Đan, Tiếng báo tin độc hại từ núi Ép-ra-im. Hãy thông báo cho các nước: ‘Xem kìa!’ Hãy công bố cho thành Giê-ru-sa-lem: ‘Quân thù bao vây đến từ miền xa xăm, Chúng hò hét chống lại các thành của Giu-đa. Như người canh giữ ruộng, chúng siết chặt vòng vây từ mọi phía, Vì thành này phản loạn chống lại Ta.’ ” Đấy là lời CHÚA. Nếp sống và hành động của ngươi Đã gây ra mọi điều ấy. Đó là hậu quả cay đắng Do gian ác ngươi gây ra, Nó đâm thấu tận đáy lòng ngươi. Tiên Tri Giê-rê-mi Đau Xót Cho Dân Của Ông Ôi! tôi đau lòng! Tôi đau lòng! Tôi quằn quại! Ôi! Lồng ngực tôi! Tim tôi đập thình thịch, Tôi không thể nín lặng, Vì, hỡi linh hồn ta, ngươi có nghe tiếng kèn vang dội, Tiếng hò hét của chiến trận. Đổ nát và đổ nát, Khắp đất nước điêu tàn, Bỗng chốc lều trại tôi tan hoang, Màn giăng bứt đổ trong giây lát! Tôi còn phải nhìn thấy cờ xí quân thù, Và nghe tiếng kèn báo hiệu cho đến khi nào? Dân Ta thật là dại dột, Chúng chẳng nhận biết Ta. Chúng là con cái đần độn, Thiếu hiểu biết, Chúng khéo làm điều ác, Nhưng làm điều lành thì chúng chẳng biết! Giê-rê-mi Nhìn Thấy Cảnh Hủy Diệt Tương Lai Tôi nhìn xuống đất, Này cảnh hỗn độn điêu tàn, Tôi nhìn lên trời, Không thấy ánh sáng đâu cả. Tôi nhìn xem các núi, Này núi rung chuyển, Hết thảy các đồi đều lắc lư qua lại. Tôi nhìn xem, này không một bóng người, Hết thảy chim trời đều bay mất biệt. Tôi nhìn xem, này đất màu mỡ thành sa mạc, Hết thảy các thành đều đổ nát Trước mặt CHÚA, trước cơn thịnh nộ của Ngài. CHÚA phán như vầy: “Khắp đất nước sẽ điêu tàn, Nhưng Ta chưa tận diệt đến cùng. Vì thế, đất sẽ chịu tang, Bầu trời trên cao sẽ tối sầm lại, Vì Ta đã phán, Ta đã định, Ta sẽ không đổi ý, không rút lời. Nghe tiếng kỵ binh và người bắn cung, Thành nào cũng chạy trốn: Dân chúng chui vào bụi rậm, Len lỏi giữa hóc đá. Thành nào cũng bỏ trống, Không người ở. Còn ngươi, hỡi kẻ bị định tội kia,4:30 Hy-bá sa-đút giống đực thay vì giống cái, tối nghĩa. LXX không có từ ấy Ngươi làm gì mà mặc áo đỏ thắm, Trang sức bằng vàng ròng, Dùng chì vẽ mắt cho to ra? Ngươi làm đẹp cũng vô ích! Các tình nhân ngươi Đã bỏ ngươi.” Tôi nghe tiếng, như tiếng người sản phụ chuyển dạ, Tiếng đau đớn của người sản phụ sinh con so. Đó là tiếng của Si-ôn, con gái tôi, Dang hai tay ra, thở hổn hển: “Khốn cho tôi! Tôi sắp ngất! Bọn sát nhân tìm hại mạng sống tôi!” Tội Ác Của Giê-ru-sa-lem Hãy lùng khắp các nẻo đường Giê-ru-sa-lem, Hãy quan sát và ghi chú, Hãy dò hỏi nơi các quảng trường, Xem có tìm được người nào Làm điều công bình, đeo đuổi sự thành tín, Để Ta có thể tha thứ cho thành ấy không? Dù chúng có nói: “Thật như CHÚA hằng sống!” Đó chỉ là thề dối. Ôi! Lạy CHÚA! Có phải mắt Chúa tìm kiếm lòng thành tín? Chúa đã đánh chúng, nhưng chúng không biết đau. Chúa đã tàn hại chúng, nhưng chúng không chịu sửa dạy. Chúng tự làm cho mặt mình cứng như đá, Chúng không chịu quay về. Tôi thầm nhủ: “Nhưng đây chỉ là người nghèo khó, Dại dột, Vì chúng không biết đường lối của CHÚA, Luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Tôi phải đến với những người quyền thế, Trình bày cho họ rõ. Chắc chắn họ biết đường lối của CHÚA, Sắc lệnh của Đức Chúa Trời mình. Nhưng những người này cũng đã bẻ ách, bứt dây. Vì thế sư tử từ rừng rậm sẽ chụp giết chúng, Chó sói từ sa mạc sẽ sát hại chúng, Beo sẽ rình rập bên ngoài thành, Người nào ra khỏi thành sẽ bị cắn xé, Vì vi phạm của chúng quá nhiều, Tội bội bạc của chúng vô số. Làm sao Ta có thể tha thứ cho ngươi được? Con cái ngươi đã lìa bỏ Ta, Chúng nhân danh những thần không phải là thần mà thề. Trong khi Ta nuôi chúng no đủ, Chúng lại phạm tội gian dâm, Tự rạch cắt mình trong nhà chứa! Chúng khác nào ngựa nuôi béo động cỡn, Chạy theo vợ người lân cận mình mà hí.” CHÚA phán: “Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng Vì những điều ấy sao? Đối với một dân tộc như thế, Lẽ nào Ta không thi hành lẽ công chính sao? Hãy len qua các luống nho và chặt phá, Nhưng đừng chặt sạch hết. Hãy chặt bỏ các chồi non, Vì chúng không thuộc về CHÚA. Thật nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phản nghịch Ta thậm tệ.” Đấy là lời của CHÚA. Đức Chúa Trời Cảnh Cáo Dân Ngài Chúng chối bỏ CHÚA, Và nói: “Ngài chẳng làm gì đâu! Chúng ta sẽ chẳng gặp tai họa, Cũng chẳng gặp phải nạn gươm đao đói kém. Các tiên tri rỗng tuếch như gió, Họ không có lời Chúa, Họ sẽ mắc phải tai họa.” Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, phán như vầy: “Vì chúng nói lời ấy, Này, Ta sẽ khiến lời Ta nên như lửa trong miệng ngươi, Dân này như que củi, và lửa sẽ thiêu nuốt chúng.” CHÚA phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, này, Ta sẽ đem một dân tộc từ miền xa xăm Đến xâm chiếm các ngươi, Một dân tộc hùng cường, lâu đời, Các ngươi không biết tiếng nói của chúng, Cũng không hiểu chúng nói gì. Bao đựng tên của chúng giống như huyệt mả mở toang, Sẵn sàng nuốt xác các ngươi. Hết thảy bọn chúng đều là chiến sĩ mạnh dạn. Chúng sẽ ăn nuốt mùa màng và thực phẩm của ngươi, Ăn nuốt con trai và con gái ngươi, Ăn nuốt bầy chiên và bầy bò của ngươi, Ăn nuốt cây nho và cây vả của ngươi. Chúng sẽ dùng gươm đập phá Các thành trì kiên cố mà ngươi hằng nương cậy.” CHÚA phán: “Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày đó, Ta cũng sẽ không diệt sạch các ngươi. Khi chúng hỏi: ‘Vì sao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, lại giáng tất cả những điều này trên chúng tôi?’ Con hãy đáp lời chúng: ‘Các ngươi lìa bỏ CHÚA và phụng sự các thần lạ trong xứ các ngươi thể nào, các ngươi cũng sẽ phụng sự các thần lạ trong xứ chẳng thuộc về các ngươi thể ấy.’ Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp, Hãy công bố ra trong xứ Giu-đa: Hãy lắng nghe đây. ‘Hỡi dân dại dột, u mê, Có mắt mà chẳng thấy, Có tai mà chẳng nghe.’ ” CHÚA phán: “Ta đây, sao các ngươi chẳng kính sợ? Sao các ngươi chẳng run rẩy trước mặt Ta? Ta là Đấng lấy cát làm bờ cõi biển, Làm ranh giới đời đời, Biển không thể vượt qua. Sóng cuồn cuộn cũng chẳng làm gì được. Nhưng dân này có lòng ương ngạnh và phản nghịch, Chúng rẽ lối, đi riêng. Chúng chẳng nói trong lòng rằng: ‘Chúng ta hãy kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, Là Đấng ban mưa xuống đúng thì, mưa mùa thu và mùa xuân, Là Đấng vì chúng ta giữ các tuần lễ đúng thì cho mùa gặt.’ Tội ác các ngươi đã xoay những điều này khỏi các ngươi, Tội lỗi các ngươi đã ngăn cản ơn mưa móc. Có kẻ ác sống giữa dân Ta, Chúng rình rập như người bẫy chim thu nhỏ mình lại, Chúng gài bẫy, bắt người. Nhà chúng đầy của gian trá, Như lồng đầy chim. Vì thế chúng giàu có, mạnh quyền, Chúng béo tốt, mỡ màng. Chúng làm ác vượt bậc, Chúng không xét xử công minh, không bênh vực lý lẽ của người mồ côi, Không xét lẽ của người khốn cùng.” CHÚA phán: “Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng vì những điều ấy sao? Đối với một dân tộc như thế, Lẽ nào Ta không thi hành lẽ công chính sao? Một việc hãi hùng rùng rợn Đã xảy ra trong xứ: Tiên tri nói tiên tri giả dối, Thầy tế lễ cai trị theo ý các tiên tri, Thế nhưng dân Ta lại ưa thích như vậy! Các ngươi sẽ làm gì khi sự cuối cùng đến?” Thành Giê-ru-sa-lem Bị Bao Vây Hỡi dân Bên-gia-min, hãy trốn đến nơi an toàn, Hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem. Hãy thổi kèn báo động tại Thê-cô-a, Hãy đốt lửa báo hiệu tại Bết-ha-kê-rem. Vì tai họa và đổ nát tan hoang Đã lộ ra từ phương bắc. Ta ví Si-ôn, con gái Ta, Với đồng cỏ mượt mà nhất. Các kẻ chăn sẽ dẫn bầy chiên mình đến đó, Cắm trại chung quanh thành, Mỗi người thả chiên ăn cỏ nơi phần của mình. Hãy chuẩn bị xông trận! Nào, ta hãy tấn công vào lúc giữa trưa! Khốn cho chúng tôi, vì ngày đã xế tàn! Bóng chiều đã dài ra! Nào, ta hãy tấn công trong ban đêm! Ta hãy hủy diệt các đền đài chiến lũy! CHÚA Vạn Quân đã phán như vầy: “Hãy đốn cây, Hãy đổ đất đắp mô vây hãm thành Giê-ru-sa-lem! Đó là thành dành cho sự đoán phạt, Trong nó chỉ toàn là đàn áp, bóc lột. Như giếng giữ nước mình tươi mát thể nào, Nó cũng giữ sự gian ác nó cho tươi mới thể ấy. Trong thành chỉ nghe toàn là chuyện bạo ngược tàn phá, Bệnh hoạn và thương tích hằng ở trước mặt Ta. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh cáo, Kẻo Ta lìa xa ngươi, Kẻo Ta khiến ngươi điêu tàn, Không người ở.” Y-sơ-ra-ên Từ Bỏ Đường Lối CHÚA CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Chúng sẽ mót sạch dân Y-sơ-ra-ên còn sót lại Như người ta mót nho. Hãy đưa tay con qua các nhành nho một lần nữa, Như người hái nho.” “Con sẽ nói với ai và cảnh cáo ai, Để họ chịu nghe? Này, tai họ như có lớp da bọc kín,6:10 Nt: tai họ chưa cắt bao quy đầu Họ không thể lắng nghe. Họ khinh thường lời CHÚA, Họ không vui thích nghe lời Ngài. Về phần con, lòng con đầy tràn cơn thịnh nộ của CHÚA, Con không dằn lòng được nữa.” “Hãy đổ nó ra trên trẻ con ngoài đường phố, Trên các thanh niên đang tụ tập. Phải, cả chồng lẫn vợ đều sẽ bị bắt, Các trưởng lão cùng những người già nua cũng vậy.” CHÚA phán: “Nhà cửa chúng sẽ bị giao cho kẻ khác, Luôn cả vườn tược và vợ chúng nó nữa, Vì Ta sẽ dang tay Trừng phạt dân cư trong xứ.” Từ kẻ hèn đến người sang, Hết thảy đều lo trục lợi. Từ tiên tri đến thầy tế lễ, Hết thảy đều gian lận. Chúng chữa vết thương dân Ta Cách sơ sài, Chúng hô hào: “Bình an! Tốt đẹp!” Trong khi chẳng có bình an.6:14 Ctd: trong khi vết thương chẳng lành CHÚA phán: “Chúng làm điều xấu hổ, chúng làm điều gớm ghiếc, Thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ, Cũng chẳng biết nhục nhã là gì. Vì thế chúng sẽ ngã với những kẻ ngã, Đến ngày Ta thăm phạt chúng, chúng sẽ ngã sải dài.” CHÚA phán như vầy: “Hãy đứng nơi các nẻo đường và quan sát, Hãy dò hỏi về các đường lối xa xưa: ‘Đường nào dẫn đến phúc lành?’ Hãy bước đi trên đường ấy, Và tìm sự an nghỉ cho tâm hồn các ngươi.” Nhưng chúng đáp: “Chúng tôi không muốn đi con đường đó.” “Ta đã tự cắt người canh phòng cho các ngươi: ‘Hãy chú ý nghe tiếng kèn thổi!’ ” Nhưng chúng đáp: “Chúng tôi không muốn chú ý.” “Vì thế, hỡi các dân, hãy lắng nghe, Hỡi các chứng nhân, hãy nhận biết Những điều Ta sẽ làm để trừng phạt chúng! Hỡi cả trái đất, hãy lắng nghe! Này, Ta sẽ đem thảm họa đến cho dân này, Đó là bông trái của chính những âm mưu của chúng, Vì chúng chẳng chịu lắng nghe lời Ta, Và luật pháp Ta, chúng đã khước từ. Các ngươi dâng cho Ta6:20 Dịch theo LXX. Nt: Nhũ hương từ Sê-ba đến với Ta… nhũ hương từ Sê-ba, Và xương bồ từ miền xa xăm để làm gì? Ta không nhận tế lễ thiêu của các ngươi, Sinh tế các ngươi chẳng đẹp lòng Ta.” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đặt chướng ngại vật trước mặt dân này, Và chúng sẽ vấp ngã. Cả cha lẫn con, hàng xóm và bạn bè đều chết mất.” Quân Xâm Lăng Từ Phương Bắc CHÚA phán như vầy: “Này, một dân đến Từ phương bắc, Một dân hùng mạnh dấy lên Từ nơi đầu cùng đất. Chúng nắm chặt cung và lao, Chúng hung ác, không thương xót, Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét, Chúng cưỡi ngựa, Chúng trang bị đủ để xông trận đánh ngươi, Hỡi Si-ôn, con gái Ta!” Chúng tôi nghe tiếng đồn về bọn chúng, Tay chúng tôi rụng rời, Nỗi lo sợ siết chặt chúng tôi, Lòng chúng tôi quặn thắt như người sản phụ chuyển dạ. “Đừng ra ngoài đồng, Cũng đừng bước đi trên đường cái, Vì quân thù có gươm, Gieo kinh hoàng tứ phía!” “Hỡi dân tôi, con gái tôi, hãy quấn vải thô, Hãy lăn lộn trong tro, Hãy than khóc Như người ta than khóc con trai một! Hãy than khóc đắng cay, Vì kẻ hủy diệt thình lình xông đánh chúng ta.” “Ta đặt con làm người luyện kim, Người thử nghiệm, giữa dân Ta, Để con biết cách Thử đường lối chúng. Hết thảy chúng đều cứng đầu, phản loạn, Ngồi lê đôi mách, Chúng cứng như đồng, như sắt, Hết thảy đều hư hoại. Ống bể thổi, Lửa nung tan hết chì, Người luyện kim luyện luống công, Kẻ ác chưa bị diệt trừ. Chúng bị gọi là ‘bạc phế thải,’ CHÚA đã thải trừ chúng.” Bài Giảng Tại Đền Thờ Đây là lời CHÚA truyền cho Giê-rê-mi: “Con hãy đứng tại cổng đền thờ CHÚA loan báo lời này: ‘Hỡi hết thảy những người Giu-đa bước vào các cổng này để thờ phượng CHÚA, hãy lắng nghe lời Ngài.’ ” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Các ngươi hãy sửa đổi lối sống và việc làm của mình, rồi Ta sẽ cho các ngươi sống tại nơi này. Các ngươi đừng tin cậy những lời giả dối mà tiếp tục rêu rao: ‘Đây là đền thờ CHÚA, đền thờ CHÚA, đền thờ CHÚA!’ Nhưng nếu các ngươi thật lòng sửa đổi lối sống và việc làm mình, nếu các ngươi thật lòng đối xử với nhau cách công bình, nếu các ngươi không hiếp đáp ngoại kiều, cô nhi và quả phụ, nếu các ngươi không làm đổ máu vô tội tại nơi này, nếu các ngươi không đi theo các thần khác để tự chuốc họa vào thân, thì Ta sẽ cho các ngươi sống tại nơi này, trong xứ mà Ta ban cho tổ phụ các ngươi từ nghìn xưa cho đến đời đời. Thế mà các ngươi vẫn tiếp tục tin cậy những lời giả dối, không giúp ích chi. Các ngươi trộm cắp, giết người, gian dâm, thề dối, cúng tế thần Ba-anh, đi theo các thần khác mà các ngươi chưa hề biết, rồi các ngươi đến đứng trước mặt Ta, tại trong đền thờ này, là nơi mang danh Ta, và nói: ‘Chúng ta an toàn rồi!’—an toàn để tiếp tục làm những việc gớm ghiếc kia ư? Các ngươi xem đền thờ này, là nơi mang danh Ta, như sào huyệt bọn cướp sao? Này, chính Ta đây, Ta đã nhìn thấy hết mọi sự.” Đấy là lời CHÚA. “Các ngươi hãy đi đến Si-lô, nơi Ta đặt danh Ta từ ban đầu, và xem điều gì Ta đã làm cho nó, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên Ta.” CHÚA phán: “Và bây giờ, vì các ngươi đã làm tất cả những việc ấy, và dù Ta đã nhiều lần khuyên bảo các ngươi, các ngươi không chịu nghe, dù Ta đã kêu gọi các ngươi, các ngươi vẫn không đáp lời Ta, cho nên điều gì Ta đã làm cho Si-lô, Ta cũng sẽ làm cho đền thờ này, là đền thờ mang danh Ta, là đền thờ mà các ngươi tin cậy, và Ta cũng sẽ làm y như vậy cho nơi mà Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Và Ta sẽ đuổi các ngươi đi khuất mặt Ta, như Ta đã đuổi hết thảy anh em các ngươi, hết thảy dòng giống Ép-ra-im. CHÚA Cấm Giê-rê-mi Cầu Thay Về phần con, đừng cầu thay cho dân này. Con cũng đừng vì chúng cất tiếng kêu xin hay cầu khẩn. Con đừng nài nỉ Ta, vì Ta sẽ không nghe con đâu. Con có thấy điều gì chúng nó làm trong các thành xứ Giu-đa, và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem không? Con lượm củi, cha nhóm lửa, đàn bà thì nhồi bột làm bánh dâng nữ vương trên trời. Chúng cũng dâng rượu cho các thần khác. Hậu quả đương nhiên là chúng xúc phạm đến Ta.” CHÚA phán hỏi: “Có phải chúng làm cho Ta bị tổn thương, hay chúng tự làm cho chúng bị tổn thương, và do đó chuốc lấy tủi nhục?” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ Ta xuống nơi này, trên người và thú, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất. Cơn thịnh nộ Ta sẽ cháy phừng, và không tắt.” Dân Chúng Không Vâng Lời CHÚA CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Hãy dâng tế lễ toàn thiêu kèm với các sinh tế! Hãy ăn thịt sinh tế! Khi Ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, nào Ta có phán bảo hoặc truyền dạy chúng về tế lễ toàn thiêu hoặc sinh tế đâu? Ta chỉ truyền dạy chúng mỗi điều này: ‘Hãy vâng theo tiếng Ta, rồi Ta sẽ là thần các ngươi, và các ngươi là dân Ta. Hãy sống theo trọn đường lối Ta chỉ dạy, để các ngươi được phúc.’ Nhưng chúng không nghe, không chú ý. Chúng sống theo ý riêng, theo lòng gian ác, cứng cỏi của chúng. Chúng đã lùi lại phía sau thay vì tiến tới phía trước. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập cho đến ngày nay, Ta tiếp tục nhẫn nại sai tất cả các đầy tớ Ta, các tiên tri, đến với chúng. Nhưng chúng cứng cổ, không nghe Ta, không chú ý, lại làm điều ác tệ hơn tổ phụ chúng. Con sẽ nói với chúng mọi điều này, nhưng chúng sẽ không nghe con. Con sẽ gọi chúng, nhưng chúng sẽ không đáp lời con. Con hãy nói với chúng: ‘Đây là một dân không chịu vâng theo tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời mình, cũng không chịu sửa sai. Lòng thành tín đã tiêu tan, đã biến mất trên môi miệng chúng.’ ” Tội Ác Tại Thung Lũng Hin-nôm Hãy cạo đầu, vứt tóc! Hãy cất tiếng khóc than trên các đồi trọc! Vì CHÚA đã từ, Ngài đã bỏ thế hệ chọc Ngài giận. CHÚA phán: “Vì dân Giu-đa đã làm điều ác trước mặt Ta, chúng đã đặt những vật gớm ghiếc ngay trong đền thờ mang dang Ta, do đó, làm ô uế đền thờ. Chúng tiếp tục xây miếu tại Tô-phết, trong thung lũng Ben Hin-nôm, để thiêu con trai và con gái chúng trong lửa. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy, cũng chẳng hề nghĩ đến.” CHÚA phán: “Vì thế cho nên sẽ có ngày không ai còn nhắc đến Tô-phết hoặc thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng chỉ nói đến thung lũng Tàn Sát, vì họ sẽ chôn người chết tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa. Xác của dân này sẽ trở thành thức ăn cho chim trời và thú rừng, và không có ai đuổi chúng đi. Và trong các thành xứ Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ chấm dứt tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, vì đất nước sẽ điêu tàn.” CHÚA phán: “Lúc ấy, hài cốt các vua Giu-đa, các quan chức, các thầy tế lễ, các tiên tri, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị đem ra khỏi mộ, và phơi dưới mặt trời, mặt trăng, và hết thảy các tinh tú trên trời mà chúng yêu thương, phục vụ, đi theo, cầu hỏi, và thờ phượng. Các hài cốt không được gom lại để cải táng, nhưng sẽ trở thành phân trên mặt đất. Hết thảy những người trong dòng dõi gian ác này còn sống sót ở khắp nơi nào Ta đày họ tới đều sẽ chọn thà chết hơn là sống.” Đấy là lời của CHÚA Vạn Quân. Tội Ác Và Hình Phạt Con hãy nói với chúng: “CHÚA phán như vầy: ‘Người ngã xuống, chẳng đứng dậy sao? Người lạc lối, há không trở về ư? Thế sao dân này quay đi luôn? Thế sao Giê-ru-sa-lem lạc lối mãi? Chúng ôm chặt điều giả dối, Không chịu quay về. Ta chú ý lắng nghe. Nhưng chúng nói không thành thật. Không người nào ăn năn tội ác mình, Tự hỏi: Tôi đã làm gì vậy? Ai nấy miệt mài theo đường riêng, Như ngựa chiến xông vào trận mạc. Ngay cả chim hạc trên trời cao Còn biết thời tiết; Chim cu, chim én, chim nhạn, Đều giữ thì giờ bay về. Nhưng dân Ta không biết Sắc lệnh của CHÚA. Sao các ngươi dám nói: Chúng tôi khôn ngoan, Chúng tôi có Kinh Luật của CHÚA? Kìa, ngòi bút dối gạt của giáo sư Kinh Luật Đã biến luật Ta thành điều giả dối! Người khôn ngoan sẽ bị xấu hổ, Kinh hoàng, và sa bẫy. Này, họ đã khước từ lời CHÚA, Còn khôn ngoan nỗi gì? Vì thế, Ta sẽ giao vợ chúng cho kẻ khác, Ruộng chúng cho người chủ mới. Vì từ kẻ hèn đến người sang, Hết thảy đều lo trục lợi. Từ tiên tri đến thầy tế lễ, Hết thảy đều gian lận. Chúng chữa vết thương dân Ta, con gái Ta, Cách sơ sài, Chúng hô hào: Bình an! Tốt đẹp! Trong khi chẳng có bình an.’ ” CHÚA phán: “Đáng lẽ chúng phải xấu hổ vì làm điều gớm ghiếc, Thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ, Cũng chẳng biết nhục nhã là gì. Vì thế chúng sẽ ngã với những kẻ ngã, Đến ngày Ta thăm phạt chúng, chúng sẽ ngã sải dài.” CHÚA phán: “Ta sẽ thu gom mùa màng của chúng: Không còn nho trên cây nho, Không còn vả trên cây vả, Lá cũng tàn héo. Những gì Ta đã ban cho chúng Đều tuột khỏi tay chúng. Sao chúng ta lại ngồi thừ thế này! Hãy gom lại! Chúng ta cùng nhau trốn sang các thành kiên cố! Và cùng chết tại đấy, CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đã định cho chúng ta phải chết! Ngài đã cho chúng ta uống nước độc, Vì chúng ta phạm tội với CHÚA. Chúng tôi trông được an ninh, thịnh vượng, Nhưng chẳng gặp điều lành. Chúng tôi trông được chữa lành, Nhưng lại bị tai ương! Từ xứ Đan, đã nghe tiếng ngựa chúng nó khịt mũi; Chiến mã chúng nó hí lên, Khắp đất đều rung chuyển, Chúng xông vào, Ăn nuốt đất đai Và sản vật của đất, Thành phố và dân cư trong đó.” CHÚA phán: “Này, Ta sai rắn đến giữa các ngươi, Rắn độc không ai dụ nổi, Và chúng sẽ cắn các ngươi.” Giê-rê-mi Đau Lòng Vì Dân Mình Sắp Gặp Thảm Họa Niềm vui tôi tan biến, Đau khổ giày vò tôi, Tâm thần tôi rã rượi. Kìa, tiếng kêu cứu của dân tôi, con gái tôi, Từ khắp nơi xa gần trong đất nước! “Có CHÚA tại Si-ôn không? Có Vua của Si-ôn tại đó không?” “Tại sao chúng dám chọc giận Ta với những hình tượng chạm trổ của chúng, Những thần tượng nước ngoài?” Mùa gặt đã qua, Mùa hạ đã dứt, Nhưng chúng tôi chưa được cứu. Lòng tôi tan nát vì cảnh đổ nát tang thương của dân tôi, con gái tôi. Tôi khóc than sầu muộn, tôi kinh hồn khiếp vía. Xứ Ga-la-át có còn dầu xoa dịu vết thương không? Có bác sĩ tại đó không? Thế sao vết thương của dân tôi, con gái tôi, Chưa kéo da non? Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, Mắt tôi là nguồn lệ! Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm, Khóc những người bị tàn sát trong dân tôi, con gái tôi. Đức Chúa Trời Đau Khổ Vì Dân Ngài Ôi! Ước gì Ta có được Một chỗ trọ trong sa mạc, Để Ta có thể bỏ dân Ta Và đi xa khỏi chúng! Vì hết thảy chúng đều gian dâm, Một bè lũ xảo quyệt. “Chúng uốn lưỡi Như người ta giương cung, Chúng nắm quyền trong xứ Nhờ dối gạt chứ không vì trung tín. Chúng làm hết gian ác này đến gian ác nọ, Còn Ta, chúng chẳng màng nghĩ đến.” Đấy là lời CHÚA. “Mỗi người hãy đề phòng bạn bè mình, Cũng đừng tin cậy anh em mình, Vì anh em cũng gạt gẫm như Gia-cốp, Và bạn bè nào cũng đi rong nói xấu. Bạn bè lừa bịp lẫn nhau, Chúng không nói điều chân thật. Chúng luyện lưỡi nói điều dối gạt, Chúng phạm tội ác đến phát mệt. Con đang sống giữa sự gian dối, Cũng vì gian dối mà chúng không chịu nhận biết Ta.”9:6 Cuối câu 5 và 6 có thể hiểu theo cách khác, theo LXX: “Chúng phạm tội ác, chúng mệt quá, không chịu ăn năn. Chúng miệt mài từ áp bức này đến áp bức nọ, từ gian dối này đến gian dối kia, chúng không chịu nhận biết Ta.” Đấy là lời CHÚA. Vì thế CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ thử và luyện chúng nó, Vì Ta có làm gì khác được với dân Ta, con gái Ta? Lưỡi chúng nó là mũi tên sắc lẻm, Nói ra gian dối trong miệng chúng. Ai nấy chúc bình an cho bạn bè mình, Nhưng trong lòng thì lập mưu gài bẫy. Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng vì những điều ấy sao? Đối với một dân tộc như thế, Lẽ nào Ta không thi hành Lẽ công chính sao?” Đấy là lời CHÚA. “Ta sẽ khóc lóc kêu than vì đồi núi, Vì đồng cỏ nơi sa mạc, ta sẽ ca lời ai oán: ‘Ôi! Khắp nơi tiêu điều, không người qua lại, Không tiếng bò rống; Từ chim trời đến thú rừng, Thảy đều trốn biệt, mất luôn.’ Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát, Thành hang chó rừng, Và các thành của Giu-đa sẽ điêu tàn, Không người ở.” Nguyên Do Đoán Phạt Người nào có đủ sự khôn ngoan để hiểu điều này? Người nào nhận được lời từ chính miệng CHÚA để giải thích việc này? Tại sao đất nước tan hoang, điêu tàn như sa mạc, không người qua lại? CHÚA phán: “Vì chúng đã bỏ luật pháp Ta ban cho, không vâng theo tiếng Ta, và cũng không sống theo luật Ta, nhưng lại sống theo lòng cứng cỏi mình, đi theo các thần Ba-anh như tổ phụ chúng đã dạy.” Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. Ta sẽ tản mát chúng giữa các dân mà chúng và tổ phụ chúng chưa hề biết. Và Ta sẽ sai gươm giáo đuổi theo chúng cho đến khi Ta tuyệt diệt chúng.” Khóc Phát Tang CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Hãy chú ý! Hãy cho gọi các bà khóc thuê, Hãy mời các bà khéo kể lể đến! Hãy để các bà Vội cất tiếng khóc than, Cho mắt chúng tôi giọt lệ tuôn tràn, Cho con ngươi chúng tôi đầm đìa nước mắt! Vì từ Si-ôn có tiếng khóc than vọng về: ‘Than ôi! Xong đời chúng tôi rồi! Chúng tôi tủi nhục vô cùng! Chúng tôi phải xa lìa đất nước! Nhà cửa chúng tôi bị phá đổ tan hoang!’ Hỡi các bà, hãy lắng nghe lời của CHÚA! Hãy mở tai ra nhận lãnh lời từ miệng Ngài! Hãy dạy cho con gái các bà bài khóc than kể lể, Hãy dạy cho nhau bài ca ai oán! Thần Chết đã leo qua cửa sổ, Đã lẻn vào các đền đài chiến lũy chúng ta, Để giết hại con trẻ ngoài đường phố, Thanh niên giữa quảng trường.” CHÚA phán như vầy: “Hãy loan báo: Thây người sẽ ngã xuống Như phân ngoài đồng ruộng, Như cọng lúa rớt lại phía sau con gặt, Không người mót lượm!” Vinh Hiển Thật CHÚA phán như vầy: “Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình, Người giàu có, đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này: Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta, Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi, Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất, Vì Ta ưa thích những điều ấy.” Đấy là lời CHÚA. CHÚA phán: “Này, sẽ có ngày Ta thăm phạt tất cả những người chỉ cắt bao quy đầu trong thân xác mà thôi, những người Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp, và tất cả những người sống trong sa mạc, cạo tóc màng tang, vì tất cả những dân tộc đó, cũng như toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên, đều chưa cắt bao quy đầu của lòng họ.” Thờ Thần Tượng Là U Mê Dại Dột Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời CHÚA phán với các ngươi, CHÚA phán như vầy: “Đừng học đòi lối sống của các dân, Đừng khiếp sợ các hiện tượng trên trời, Vì các dân khiếp đảm trước các hiện tượng đó. Thật tập tục các dân chỉ là hư không: Người thợ lấy rìu đốn cây trong rừng về, Dùng chính tay mình đẽo gọt, Chạm bạc trổ vàng cho đẹp, Dùng búa đóng đinh vào cho chặt, Để tượng khỏi ngã đổ. Các thần tượng sống như bù nhìn trong ruộng dưa chuột, Không biết nói, Phải nhờ người khiêng, Vì chúng không biết đi. Đừng sợ các thần ấy, Vì chúng không có khả năng gây họa, Cũng không có quyền ban phúc. Ôi! Lạy CHÚA, chẳng có thần nào giống như Ngài, Ngài thật vĩ đại, Danh Ngài vĩ đại, quyền năng. Ngài là Vua của các nước, Ai mà không kính sợ Ngài? Vì Ngài đáng được tôn kính, Vì giữa hết thảy các bậc hiền triết trong các nước, Giữa hết thảy các bậc vua chúa, Không ai giống như Ngài! Cả thảy đều u mê, khờ dại, Học điều hư không từ khúc gỗ! Bạc dát mỏng nhập từ Tạc-sít, Vàng từ U-pha, Công trình của thợ thủ công, của tay người thợ vàng, Khoác vào lớp áo màu tím và đỏ thẫm, Toàn là công trình của thợ khéo! Nhưng CHÚA thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Đất rúng động khi Ngài nổi giận, Các nước không chịu nổi cơn thịnh nộ Ngài. Các ngươi hãy nói với chúng thế này: ‘Các thần không tạo dựng trời và đất, các thần ấy sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất và dưới bầu trời.’ Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài, Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, Và giương các tầng trời bởi tri thức Ngài. Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời báo động, Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất, Ngài khiến chớp lóe lên trong cơn mưa, Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài. Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết, Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình, Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp, Chẳng có hơi thở bên trong. Các thần tượng đều không giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm, Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Phần Cơ Nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu, Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật, Và Y-sơ-ra-ên là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Hãy Chuẩn Bị Đi Đày Hỡi thành bị vây, Hãy gom nhặt của cải, lìa khỏi xứ!” CHÚA phán như vầy: “Lần này, Ta sẽ ném Dân cư trong nước ra, Ta sẽ siết chặt vòng vây, Để không ai thoát khỏi.” Khốn cho tôi vì nỗi đau đổ vỡ, Vết thương tôi không thể chữa lành! Thế mà tôi những tưởng: “Đây chỉ là một cơn đau tôi đủ sức gánh chịu.” Lều trại tôi sụp đổ, Mọi dây căng lều đều bứt hết, Con cái tôi lìa khỏi tôi đi mất, Không còn ai căng lều cho tôi, Cũng không còn ai treo màn. Các người chăn ngu dại, Không cầu hỏi ý CHÚA. Vì thế chúng thất bại, Cả bầy chiên tan tác. Kìa! Tiếng đồn bay đến, Tiếng chuyển động ào ào từ phương bắc, Để làm cho các thành xứ Giu-đa nên hoang vu, Nên hang chó rừng. Ôi! Lạy CHÚA, con biết loài người không làm chủ số phận mình, Người đi, nhưng không định được các bước mình. Lạy CHÚA, xin Ngài sửa dạy con, nhưng vừa phải thôi, Xin đừng sửa phạt con khi Ngài nổi giận, E Ngài diệt con mất! Xin Ngài trút cơn thịnh nộ Ngài xuống Các nước không nhận biết Ngài, Và các dân tộc không cầu khẩn danh Ngài, Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp, Chúng ăn nuốt và tiêu diệt nó, Chúng phá tan hoang nhà cửa đất đai nó. Dân Y-sơ-ra-ên Bội Ước Đây là lời của CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con hãy lắng nghe các điều khoản của giao ước này và nói lại cho dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Con hãy nói với chúng: ‘CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Người nào không vâng giữ các điều khoản trong giao ước này sẽ bị nguyền rủa. Đấy là giao ước Ta lập với tổ phụ các ngươi trong ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập, là lò luyện sắt. Ta truyền bảo chúng: Nếu các ngươi vâng lời Ta và làm trọn mọi điều Ta truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi.’ Bấy giờ Ta sẽ thực hiện lời Ta thề hứa ban cho tổ phụ các ngươi một đất nước tuôn tràn sữa và mật, như đã có ngày nay.” Tôi đáp: “Vâng, thưa CHÚA.” CHÚA phán với tôi: “Con hãy công bố tất cả những điều khoản này ra trong các thành phố Giu-đa và các ngõ ngách thành Giê-ru-sa-lem. Con hãy nói: ‘Hãy lắng nghe và làm theo các điều khoản trong giao ước này.’ Ta đã nghiêm nghị cảnh cáo tổ phụ các ngươi từ ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập cho đến ngày nay. Ta đã không ngừng cảnh cáo chúng: ‘Hãy vâng lời Ta.’ Nhưng chúng không vâng lời, cũng không lắng tai; trái lại, ai nấy sống theo lòng cứng cỏi gian ác mình. Vì thế Ta đã giáng hình phạt trên chúng theo như tất cả các điều khoản trong giao ước này, là giao ước ta truyền chúng vâng giữ, nhưng chúng không làm theo.” CHÚA phán với tôi: “Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem âm mưu phản loạn: chúng đã quay về với tội ác của tổ phụ chúng trước kia là những người không chịu vâng lời Ta. Chúng đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bội giao ước Ta lập với tổ phụ chúng.” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ giáng tai họa trên chúng, chúng không thể tránh khỏi. Chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ không nghe. Bấy giờ dân cư trong các thành của Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần chúng cúng tế. Chắc chắn là các thần ấy không thể nào cứu giúp chúng trong giờ hoạn nạn. Vì ngươi, hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần! Và Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, là các ngươi lập bấy nhiêu bàn thờ cho đồ đáng xấu hổ, bàn thờ dâng hương cho Ba-anh! Về phần con, đừng cầu thay cho dân này. Con cũng đừng vì chúng cất tiếng kêu xin hay cầu khẩn, vì Ta sẽ không nghe khi chúng kêu cầu Ta trong giờ hoạn nạn. Dân Ta yêu dấu làm gì trong nhà Ta? Chúng đã làm việc đồi bại. Lời hứa nguyện và thịt sinh tế có thể nào ngăn ngừa tai họa xảy đến cho ngươi không? Ngươi vui mừng hớn hở được sao? CHÚA đã từng gọi tên ngươi Là cây ô-liu rậm lá, đẹp đẽ, sai trái tốt tươi. Nhưng nay, có tiếng gầm thét inh ỏi, Ngài đốt cháy lá nó, Bẻ gãy nhành nó.11:16 Hy-bá hai câu 15 và 16 tối nghĩa. Vài chỗ dịch theo LXX và Vg CHÚA Vạn Quân, là Đấng đã trồng ngươi, chính Ngài đã tuyên bố tai họa sẽ giáng xuống ngươi, vì sự gian ác của nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Chúng đã chọc Ta giận khi chúng cúng tế thần Ba-anh.” Chiến Đấu Nội Tâm: Giê-rê-mi Than Trách Vì Dân Làng A-na-tốt Âm Mưu Giết Hại Ông CHÚA đã báo cho tôi biết, và tôi đã biết. Bấy giờ Ngài cho tôi thấy việc làm gian ác của họ. Về phần tôi, tôi giống như cừu non dễ tin bị dắt đến lò sát sinh. Tôi không hề biết họ âm mưu sát hại tôi: “Chúng ta hãy đốn cây đang còn nhựa bên trong, Chúng ta hãy trừ diệt hắn khỏi đất người sống, Để không ai nhớ đến tên hắn nữa.” Lạy CHÚA Vạn Quân, Ngài là thẩm phán công minh, Đấng dò xét lòng dạ và ý tưởng, Xin cho con thấy Ngài báo thù họ, Vì con đã giao phó việc con cho Ngài. Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần dân làng A-na-tốt, là những người tìm cách sát hại con, và bảo con: ‘Ông không được nhân danh CHÚA nói tiên tri nữa, bằng không, ông sẽ chết về tay chúng tôi.’ ” CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ trừng phạt chúng. Thanh niên sẽ chết vì gươm giáo, con trai, con gái chúng sẽ chết vì đói kém. Sẽ không còn một người nào sống sót, vì Ta sẽ giáng họa trên dân làng A-na-tốt trong năm chúng bị trừng phạt.” “Lạy CHÚA, nếu con biện luận với Ngài, Ngài sẽ thắng. Tuy nhiên, con vẫn xin trình bày lời biện luận. Tại sao người gian ác hưng thịnh? Tại sao người phản phúc lại sống ung dung? Ngài đã trồng chúng nó, chúng đâm rễ, Lớn lên, sinh hoa kết quả. Ngài ở gần miệng lưỡi chúng, Nhưng cách xa lòng dạ chúng. Nhưng lạy CHÚA, Ngài đã biết con, Ngài nhìn thấy con, Ngài đã thử và biết lòng con ở với Ngài. Xin Ngài tách chúng nó ra như cừu dành cho lò sát sinh, Xin Ngài biệt riêng chúng ra cho ngày chém giết. Đất nước phải khô héo cho đến bao giờ? Cỏ khắp đồng phải úa tàn cho đến khi nào? Thú rừng và chim chóc bị quét sạch Vì dân cư gian ác, Vì chúng nói: ‘Ngài không thấy điều gì chúng ta làm.’ Nếu con chạy đua với người chạy bộ Mà còn mỏi mệt vì họ, Thì làm sao đua nổi với ngựa? Nếu con chỉ vững tin trong đất nước trù phú, Thì con sẽ ra sao trong rừng rậm sông Giô-đanh? Ngay cả dòng họ con và nhà cha con, Ngay cả họ cũng phản bội con, Ngay cả họ cũng gọi sau lưng con: ‘Đồ say rượu!’ Con đừng tin họ Khi họ dùng lời ngon ngọt nói với con.” CHÚA Đau Khổ Vì Dân Ngài Ta đã từ bỏ dân Ta, Ta đã bỏ cơ nghiệp Ta, Ta đã giao dân Ta yêu quý Vào tay kẻ thù chúng. Dân Ta nghịch lại Ta Như sư tử trong rừng rậm. Chúng lớn tiếng chống lại Ta, Vì thế Ta ghét bỏ chúng. Dân Ta có phải là diều hâu có đốm, Bị diều hâu khác vây quanh? Hỡi tất cả các loài thú rừng, Hãy đến, hãy tụ tập lại, Hãy đến dự tiệc! Nhiều người chăn đã hủy phá vườn nho Ta, Giày đạp phần đất của Ta. Chúng đã biến phần đất đẹp đẽ của Ta Thành đồng hoang tiêu điều. Chúng đã làm cho nó điêu tàn, Nó xơ xác khóc than với Ta. Cả đất nước điêu tàn, Nhưng không ai màng để tâm. Quân thù cướp phá đã tràn đến Khắp các đồi trọc trong sa mạc. Vì lưỡi gươm của CHÚA cắn nuốt cả đất, Từ đầu này đến đầu kia, Không sinh vật nào an toàn cả. Chúng gieo lúa mì, nhưng chỉ gặt gai gốc, Chúng làm việc khổ nhọc luống công. Chúng sẽ xấu hổ vì thu hoạch mình, Vì cơn giận cháy phừng của CHÚA! Lời Hứa Cho Các Nước Láng Giềng CHÚA phán như vầy: “Về phần tất cả những người láng giềng gian ác của Ta đã xâm phạm cơ nghiệp Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ta, này, Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa khỏi giữa chúng. Nhưng sau khi Ta đã bứng chúng đi, Ta lại sẽ thương xót chúng và Ta sẽ đem chúng trở về quê hương mình, mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình. Và nếu chúng sốt sắng học hỏi nếp sống của dân Ta, học biết nhân danh Ta mà thề, ‘Thật như CHÚA hằng sống!’ như ngày trước chúng đã dạy dân Ta thề nhân danh Ba-anh, lúc ấy chúng sẽ vững lập giữa dân Ta. Còn nếu dân tộc nào không vâng lời Ta, Ta sẽ bứng hẳn và tiêu diệt dân ấy.” Đấy là lời CHÚA. Dải Thắt Lưng Bằng Vải Lanh CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy đi mua một dải thắt lưng bằng vải lanh, quấn nó ngang lưng con, nhưng đừng ngâm nó trong nước.” Theo lời CHÚA truyền, tôi mua một dải thắt lưng và quấn nó ngang lưng tôi. CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: “Con hãy lấy dải thắt lưng mà con đã mua và hiện đang quấn ngang lưng con, đem đến Phơ-rát13:4 Đây là tên thường dùng để chỉ sông Ơ-phơ-rát, thuộc nước Ba-by-lôn, cách Giê-ru-sa-lem mấy trăm cây số và giấu nó tại đó, trong một kẽ đá.” Tôi đem dải thắt lưng giấu tại Phơ-rát, y như lời CHÚA dặn bảo tôi. Sau đó một thời gian khá lâu, CHÚA phán với tôi: “Con hãy đến Phơ-rát lấy dải thắt lưng Ta đã bảo con giấu tại đó.” Vậy tôi đi đến Phơ-rát, đào dải thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã chôn giấu nó. Nhưng dải thắt lưng đã mục nát, không dùng được nữa. CHÚA phán với tôi. CHÚA phán như vầy: “Ta cũng sẽ phá đổ sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem như vậy. Dân gian ác này từ chối không chịu vâng lời Ta, sống theo lòng cứng cỏi mình, phụng sự và thờ lạy các thần khác; chúng sẽ giống như dải thắt lưng này, không dùng vào việc chi được nữa; vì như dải thắt lưng thắt sát vào lưng mỗi người thể nào, Ta cũng đã đem trọn nhà Y-sơ-ra-ên và trọn nhà Giu-đa thắt sát vào Ta thể ấy, để họ trở thành dân Ta, làm vinh danh Ta, ca ngợi Ta, và mang vinh quang về cho Ta, nhưng chúng không chịu vâng lời Ta.” Đấy là lời CHÚA. Con hãy nói lời ấy với chúng. Bình Rượu CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu.” Và khi chúng nói với con: “Lẽ nào chúng tôi không biết rõ mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu?” Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đổ rượu đầy miệng hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các tiên tri, và tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi chúng say nhừ. Và Ta sẽ đập bể chúng, đập người này vào người kia, cả cha lẫn con. Ta sẽ không nương tay, không tiếc nuối, không thương xót khi Ta hủy diệt chúng.” Dân Giu-đa Phải Đi Đày “Hãy nghe đây, hãy lắng tai, Đừng kiêu ngạo, CHÚA đã phán! Các ngươi hãy dâng vinh quang cho CHÚA, Đức Chúa Trời mình, Trước khi Ngài cho bóng tối phủ xuống, Trước khi chân các ngươi vấp phải Các sườn núi vào lúc trời chạng vạng, Trước khi Ngài biến ánh sáng các ngươi trông đợi Ra bóng tối tử vong dày đặc. Nhưng nếu các ngươi không chịu nghe, Trong nơi kín, tôi sẽ khóc Về sự kiêu ngạo của các ngươi, Tôi sẽ khóc dầm dề, Nước mắt tôi chảy ràn rụa, Vì bầy chiên của CHÚA bị bắt đi. Con hãy nói với vua và thái hậu: ‘Xin bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất, Vì vương miện vinh quang Đã rơi khỏi đầu. Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín, Không ai giải vây. Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày, Không sót một ai. Hãy ngước mắt lên nhìn Những kẻ đến từ phương bắc! Bầy chiên Ta giao cho ngươi, Ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đâu rồi? Ngươi sẽ nói gì khi những kẻ ngươi từng dạy dỗ, Từng là bạn tin cẩn của ngươi, Được đặt lên thống trị ngươi? Lẽ nào ngươi không đau đớn quặn thắt như sản phụ chuyển dạ?’ Và khi ngươi tự hỏi: ‘Tại sao điều này xảy đến cho tôi?’ Chính vì tội ác ngươi nặng nề Mà chúng lột váy ngươi, Và cưỡng hiếp ngươi bầm giập.13:22 Hy-bá: váy ngươi bị tốc lên, gót chân ngươi bị chà đạp/vằm giập Người Ê-thi-ô-bi có đổi được màu da, Con beo có đổi được đốm nó không? Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác, Có thể nào làm lành được? Vì thế, Ta sẽ rải tung các ngươi ra như trấu Bay trước gió sa mạc.” CHÚA phán: “Đây là số phận của ngươi, Phần Ta lường riêng ra cho ngươi. Vì ngươi đã quên Ta, Và tin cậy các thần giả, Chính Ta sẽ lột tung váy ngươi ra, phủ lên mặt ngươi, Và phơi trần sự lõa lồ ngươi. Ta đã nhìn thấy việc làm gớm ghiếc của ngươi: Ngươi ngoại tình, sàm sỡ như ngựa hí khi động đực, Bán dâm bừa bãi Trên các đồi, nơi đồng nội. Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem, Ngươi không chịu tẩy sạch cho đến khi nào?” Hạn Hán Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi về nạn hạn hán. Giu-đa tang tóc, Các thành phố tiêu điều, Dân chúng mặc màu u tối, cúi rạp xuống đất, Tiếng kêu ai oán vang lên từ thành Giê-ru-sa-lem. Các nhà quyền quý sai đầy tớ đi xách nước, Chúng ra ao hồ, nhưng không có nước, Bình không quay về; Các nhà quyền quý xấu hổ, Nhục nhã, Trùm đầu lại. Đất kinh hoàng vì thu hoạch hiếm hoi, Vì trong xứ không có mưa. Các nông dân xấu hổ Trùm đầu lại. Ngay cả nai cái phải đẻ con ngoài đồng trống, Rồi bỏ đi, Vì thiếu cỏ cây. Lừa rừng đứng sững trên các gò trọc, Thở hổn hển như chó rừng, Mắt chúng đờ dần, Vì không có cỏ. Dân Chúng Cầu Khẩn Lạy CHÚA, dù tội ác chúng con có làm chứng nghịch lại chúng con, Xin Ngài ra tay hành động vì danh Ngài! Thật chúng con bội bạc quá nhiều, Chúng con có phạm tội cùng Ngài. Lạy CHÚA,14:8 LXX: có thêm từ “CHÚA Nguồn Hy Vọng của Y-sơ-ra-ên, Là Đấng giải cứu trong thời hoạn nạn, Tại sao Ngài trở thành như ngoại kiều ở trong xứ, Như lữ khách trọ qua đêm? Tại sao Ngài lại giống như một người bị tấn công đột ngột, Một chiến sĩ dũng cảm không giải cứu được ai? Nhưng, lạy CHÚA, Ngài vẫn ở giữa chúng con, Chúng con mang danh Ngài, Xin đừng lìa bỏ chúng con! CHÚA Đáp Lời CHÚA phán về dân này như vầy: “Chúng nó ưa đi rong như thế, Không biết kiềm chế mình, Nên CHÚA không tiếp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng, Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.” CHÚA phán với tôi: “Con đừng cầu phúc lành cho dân này. Ngay cả khi chúng kiêng ăn, Ta cũng chẳng nghe tiếng chúng kêu xin. Ngay cả khi chúng dâng tế lễ toàn thiêu và tế lễ chay, Ta cũng không đoái nhận chúng. Nhưng Ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém và ôn dịch.” Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, các tiên tri luôn nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ không nhìn thấy gươm đao, cũng chẳng gặp đói kém, vì Ta sẽ ban cho các ngươi bình an vững bền tại nơi này.’ ” Nhưng CHÚA phán với tôi: “Các tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói lời dối gạt. Ta chẳng từng sai chúng, chẳng truyền lệnh, cũng chẳng phán với chúng. Chúng đã nói cho các ngươi một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hão huyền, những lời dối gạt tự chúng suy ra.” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần các tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri dù Ta chẳng hề sai chúng, và chúng đã nói: ‘Gươm đao và đói kém sẽ không xảy ra trong đất này,’ chính các tiên tri ấy sẽ chết vì gươm đao và đói kém. Còn những người đã nghe chúng nói tiên tri cũng sẽ cùng vợ, con trai, và con gái mình chết vì đói kém và gươm đao. Xác chúng nó sẽ bị ném la liệt ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, không ai chôn cất. Ta sẽ khiến tội ác chúng đổ lại trên đầu chúng.” Giê-rê-mi Than Khóc Con hãy nói lời ấy với chúng. Xin cho mắt tôi trào lệ Đêm ngày không ngưng, Vì dân tôi, trinh nữ của tôi, Phải đổ nát tan hoang, Nàng bị thương tích trầm trọng, Không thể chữa lành. Nếu tôi ra ngoài đồng trống, Kìa là thây người ngã vì gươm đao! Nếu tôi vào trong thành phố, Kìa là nạn nhân của đói kém! Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ tiếp tục hành nghề dạo Đến vùng đất họ chưa hề biết.14:18 Hy-bá khó hiểu Dân Chúng Cầu Khẩn Lẽ nào Ngài từ bỏ hẳn Giu-đa? Lẽ nào lòng Ngài gớm ghiếc Si-ôn? Sao Ngài lại đánh chúng con Đến nỗi không thể chữa lành? Chúng con trông được an ninh, thịnh vượng, Nhưng chẳng gặp điều lành. Chúng con trông được chữa lành, Nhưng lại bị tai ương! Lạy CHÚA, chúng con xin nhận tội, tội gian ác của chúng con, Tội ác của tổ phụ chúng con. Thật chúng con có phạm tội với Ngài. Vì danh Ngài, xin đừng coi thường, Xin đừng khinh rẻ ngai vinh quang của Ngài. Xin Ngài nhớ lại, xin đừng hủy bỏ giao ước Ngài đã lập với chúng con. Trong các thần rỗng tuếch của các dân, có thần nào làm cho mưa rơi được không? Bầu trời có thể nào tự nó cho mưa sa xuống không? Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, chỉ có Ngài thôi! Chúng con trông mong vào Ngài, Vì chính Ngài làm nên mọi điều ấy. CHÚA Đáp Lời CHÚA phán với tôi: “Dù Môi-se hoặc Sa-mu-ên có đứng cầu thay trước mặt Ta, Ta cũng chẳng thương xót dân này. Hãy đuổi chúng đi khuất mắt Ta. Nếu chúng hỏi con: ‘Chúng tôi phải đi đâu?’, con hãy bảo chúng: ‘CHÚA phán như vầy: Ai bị định cho ôn dịch, phải chịu ôn dịch, Ai bị định cho gươm đao, phải chịu gươm đao, Ai bị định cho đói kém, phải chịu đói kém, Ai bị định cho tù đày, phải chịu tù đày.’ ” CHÚA phán: “Ta định cho chúng bốn loại hình phạt: gươm sát hại, chó tha đi, chim trời và thú rừng ăn nuốt và hủy diệt. Ta sẽ làm cho mọi dân trên đất kinh tởm chúng vì tội ác Ma-na-se, con Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã phạm tại Giê-ru-sa-lem. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ai sẽ thương xót ngươi? Ai sẽ than khóc ngươi? Ai sẽ quay lại hỏi thăm ngươi?” CHÚA phán: “Chính ngươi đã bỏ Ta, Đã tiếp tục quay lưng lại với Ta, Nên Ta đã đưa tay ra hủy diệt ngươi; Ta đã chán sự đổi ý. Ta sẽ dùng sàng mà sàng chúng trước gió; Rải chúng ra khắp các thành trên đất. Ta sẽ diệt sạch dân Ta, cất con cái chúng đi, Vì chúng không chịu bỏ lối sống cũ, quay về với Ta. Ta sẽ làm cho quả phụ của dân Ta Đông hơn cát biển, Ta sẽ sai kẻ hủy diệt đến Hại mẹ người chiến sĩ lúc giữa trưa, Ta sẽ đổ ụp xuống nàng Tâm thần hoang mang, hoảng sợ. Người mẹ sinh bảy con bủn rủn, Thở ngắc ngoải. Mặt trời nàng đã lặn giữa ban ngày, Nàng xấu hổ, tủi nhục. Những người sống sót, Ta sẽ phó cho gươm kẻ thù chúng sát hại.” Đấy là lời CHÚA. Giê-rê-mi Than Khóc Mẹ ơi, khốn khổ cho con, vì mẹ sinh con ra Làm người phải tranh cãi và biện luận với cả đất nước! Con không cho ai vay mượn, cũng không vay mượn ai, Thế mà mọi người đều khinh rẻ con. CHÚA phán: “Ta chắc sẽ giải cứu con vì phúc lợi chung, Ta chắc sẽ khiến kẻ thù van xin con Trong thời hoạn nạn khó khăn. Ai có thể bẽ gãy sắt được, Sắt và đồng từ phương bắc? Ta sẽ cho quân thù cướp sạch của cải kho báu các ngươi, Khỏi phải đền bù, Vì mọi tội lỗi các ngươi phạm Trong khắp bờ cõi các ngươi. Ta sẽ khiến các ngươi phục vụ kẻ thù mình15:14 Dịch theo vài bản cổ Hy-bá và LXX, Syr Trong một xứ các ngươi chưa hề biết, Vì cơn giận Ta đã bốc lửa, Cháy phừng thiêu đốt các ngươi.” Lạy CHÚA, Ngài biết con! Xin Ngài nhớ đến con và chăm sóc con, Xin Ngài báo thù những kẻ bắt bớ con, Xin Ngài nhẫn nại với con và cho con được sống, Xin Ngài nhớ con đã chịu sỉ nhục vì Ngài. Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã, Vì con mang danh Ngài, Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân! Con không dự phần cũng không cười đùa với đám người vui chơi tiệc tùng. Bàn tay Ngài đặt trên con, Nên con sống tách biệt, cô đơn, Vì cơn giận của Ngài đổ đầy lòng con. Tại sao nỗi đau đớn của con không dứt, Vết thương con trầm trọng, không thể chữa lành? Lẽ nào Ngài đối với con giống như suối lừa bịp, Như dòng nước cạn khô? Vì thế, CHÚA phán như vầy: Nếu con ăn năn, quay về, Ta sẽ nhận con lại, Cho con đứng trước mặt Ta. Nếu con nói lời quý giá thay vì lời thấp hèn, Con sẽ trở nên giống như miệng của Ta. Chúng nó phải quay về với con, Nhưng con không được quay về phía chúng. CHÚA phán: “Đối với dân này, Ta sẽ lập con làm tường đồng kiên cố. Chúng sẽ tranh chiến với con, Nhưng không thắng được, Vì Ta hằng ở với con Để cứu giúp con và giải thoát con. Ta sẽ giải thoát con khỏi tay kẻ độc ác, Chuộc con ra khỏi nanh vuốt kẻ bạo tàn.” Giê-rê-mi Phải Sống Độc Thân CHÚA phán với tôi: “Con đừng bao giờ cưới vợ hoặc sinh con trai con gái tại nơi này. CHÚA có phán như vầy về những con trai con gái sinh tại nơi này, và về những cha mẹ đã sinh ra chúng trong đất nước này: Chúng sẽ chết thê thảm, không ai than khóc, cũng không ai chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân trên mặt đất. Chúng sẽ chết vì gươm đao và đói kém. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng.” CHÚA phán: “Con đừng vào nhà có việc tang chế; con đừng đến than khóc hoặc chia buồn với chúng nó, vì Ta đã rút phước lành, tình yêu bền vững, và lòng thương xót của Ta khỏi dân này.” Đấy là lời CHÚA. “Người sang kẻ hèn đều sẽ chết trong đất nước này. Không ai chôn cất, cũng không ai than khóc chúng. Không ai tự rạch mình hoặc cạo đầu vì chúng. Không ai dọn thức ăn cho người chịu tang để an ủi người về người quá cố. Cũng không ai trao chén an ủi cho người về sự chết của cha hoặc mẹ người. Con cũng đừng vào nhà có tiệc tùng ngồi ăn uống với chúng nó.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Này, ngay trước mắt các ngươi, trong đời các ngươi, Ta sẽ chấm dứt tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu tại nơi này.” “Khi con rao mọi lời ấy cho dân này, chúng sẽ hỏi con: ‘Tại sao CHÚA định giáng mọi tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác chúng tôi là gì? Chúng tôi phạm lỗi gì với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi?’ Con hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán: Vì tổ phụ các ngươi đã lìa bỏ Ta, theo phụng sự và thờ lạy các thần khác. Chúng đã bỏ ta và không vâng giữ Kinh Luật Ta. Nhưng các ngươi lại càng tệ hại hơn tổ phụ các ngươi, vì các ngươi, ai nấy sống theo lòng cứng cỏi và gian ác mình thay vì vâng lời Ta. Vì thế Ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất nước này, vào một xứ các ngươi lẫn tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. Tại đó, các ngươi sẽ phụng sự các thần khác suốt ngày đêm, vì Ta sẽ không thương xót các ngươi.’ ” Phục Hồi Đất Nước CHÚA phán: “Sẽ có ngày không còn ai thề như vầy nữa: ‘Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,’ nhưng người ta sẽ thề: ‘Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước phương bắc và khỏi tất cả những nước mà Ngài đã đày họ đến,’ vì Ta sẽ đem chúng trở về mảnh đất Ta ban cho tổ phụ chúng.” Hình Phạt Sắp Đến CHÚA phán: “Này, Ta sẽ sai nhiều tay đánh cá đến, và họ sẽ bắt chúng nó. Sau đó, Ta sẽ sai nhiều tay thợ săn đến, và họ sẽ săn đuổi chúng ra khỏi mọi núi, mọi đồi và các khe đá. Vì mắt Ta theo dõi mọi đường lối chúng. Chúng không trốn khuất mặt Ta được. Tội ác chúng cũng không giấu khỏi mắt Ta. Trước hết, Ta sẽ báo trả chúng gấp đôi vì gian ác và tội lỗi chúng phạm: chúng đã làm ô uế đất Ta, chúng đã làm cho cơ nghiệp Ta đầy dẫy thây của các thần tượng ghê tởm và các vật gớm ghiếc.” Các Dân Các Nước Sẽ Quay Về Với CHÚA Lạy CHÚA, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con, Là nơi ẩn náu của con trong ngày gian truân. Từ nơi đầu cùng đất, Các dân tộc sẽ đến và thưa với Ngài: “Tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả, Không ra gì, không giúp ích chi. Loài người có thể nào tự làm nên thần cho mình? Đó cũng chỉ là thần tượng, không phải thần. Vì thế Ta sẽ tỏ cho chúng biết, Tỏ cho chúng biết một lần đủ cả, Quyền năng Ta và sức mạnh Ta, Và chúng sẽ biết Danh Ta là CHÚA!” Tội Lỗi Giu-đa Tội lỗi dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt, Khắc bằng ngòi kim cương trên bia lòng họ, Và trên các sừng nơi góc bàn thờ Dâng sinh tế, Cũng như con cái chúng nhớ lại Các bàn thờ dâng sinh tế và các trụ thờ nữ thần A-sê-ra Bên các cây rậm lá, Trên các đồi cao, Trên núi giữa đồng. Ta sẽ cho quân thù cướp sạch Mọi của cải kho báu các ngươi, Vì tội lỗi các ngươi phạm tại các miếu Trong khắp bờ cõi các ngươi. Các ngươi đành phải Buông mất cơ nghiệp Ta ban cho các ngươi. Và Ta sẽ khiến các ngươi phục vụ kẻ thù mình Trong một xứ các ngươi chưa hề biết, Vì các ngươi đã nhen lửa cơn giận của Ta, Lửa sẽ cháy phừng mãi mãi. CHÚA phán như vầy: “Khốn cho kẻ tin cậy loài người, Dựa vào người phàm làm sức mạnh, Và trở lòng lìa bỏ CHÚA. Kẻ ấy giống như cây bách xù17:6 Bụi cây nhỏ có quả đỏ thắm dùng trong y học, tiếng Anh gọi là Juniper trong đồng hoang, Mọc nơi sỏi đá trong sa mạc, Nơi đất mặn, không người ở. Người ấy không hề nhận thấy phúc lành. Phước cho người tin cậy CHÚA, CHÚA làm nguồn tin cậy mình. Người ấy giống như cây trồng gần nước, Đâm rễ bên dòng sông, Không sợ nắng hạ đến, Lá vẫn xanh tươi, Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, Không ngừng ra trái. Lòng người xảo quyệt hơn cả, Và bại hoại, không thể chữa lành. Ai dò được lòng người? Ta là CHÚA, Ta dò xét lòng dạ, Thử nghiệm tâm can, Để báo trả mọi người tùy theo nếp sống họ, Tùy theo kết quả việc họ làm. Kẻ làm giàu phi nghĩa Giống như gà gô ấp trứng nó không đẻ. Giữa đời người, của cải bỏ đi, Và cuối đời, người bị chê là ngu dại. Ngai vinh quang ở trên cao, Đền thánh của chúng tôi có từ ban đầu. Lạy CHÚA, Ngài là Nguồn Hy Vọng của dân Y-sơ-ra-ên! Mọi người lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ nhục. Những người quay khỏi Ngài sẽ bị ghi tên trong sổ Âm Phủ, Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, Là Nguồn nước sống trào tuôn.” Giê-rê-mi Cầu Nguyện “Lạy CHÚA, xin Ngài chữa lành con, cho con được chữa lành! Xin Ngài giải cứu con, cho con được giải cứu! Vì Ngài là Đấng con ca ngợi. Kìa, chúng nó tiếp tục nhạo báng con: ‘Lời CHÚA phán đâu rồi? Sao không thấy ứng nghiệm?’ Con không nài nỉ Ngài giáng tai họa, Con không mong đợi ngày tang thương. Ngài biết lời môi miệng con nói ra, Lời con hằng ở trước mặt Ngài. Xin Ngài đừng làm con khiếp sợ, Ngài là nơi con trú ẩn trong ngày tai ương. Cầu xin những kẻ khủng bố con bị hổ nhục, Nhưng xin Ngài đừng để con bị hổ nhục. Cầu xin chúng phải khiếp sợ, Nhưng xin Ngài đừng để con khiếp sợ. Xin giáng xuống chúng ngày tai họa, Xin đập chúng tan tành.” Ngày Sa-bát CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy ra đứng tại cổng Dân, nơi các vua Giu-đa ra vào, và lần lượt tại mọi cổng thành Giê-ru-sa-lem, nói với chúng: ‘Hỡi các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem, là những người vào thành qua các cổng này, xin hãy lắng nghe lời CHÚA.’ ” CHÚA phán như vầy: “Nếu các ngươi muốn bảo toàn mạng sống mình, hãy cẩn thận, đừng khiêng, cũng đừng mang vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát. Cũng đừng khiêng vật gì ra khỏi nhà các ngươi trong ngày Sa-bát. Đừng làm bất cứ công việc gì, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, y như Ta đã truyền dạy tổ phụ các ngươi. Nhưng chúng không nghe, không lắng tai, lại cứng cổ để khỏi vâng theo hoặc chịu sửa dạy.” CHÚA phán: “Bây giờ, nếu các ngươi thật lòng vâng lời Ta, không mang vật gì vào thành qua các cổng này trong ngày Sa-bát, nhưng biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, không làm bất cứ việc gì trong ngày ấy, thì các vua nối ngôi Đa-vít sẽ đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa vào thành qua các cổng này, có quan tướng theo hầu. Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cũng sẽ vào thành; và thành này sẽ mãi mãi đông đúc dân cư. Từ các thành xứ Giu-đa, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, xứ Bên-gia-min, vùng Sơ-phê-la,17:26 Đây là vùng đồng bằng phía tây Giê-ru-sa-lem, giữa vùng đồi núi và xứ Phi-li-tin vùng đồi núi, vùng Nê-ghép,17:26 Đây là vùng sa mạc khô cằn, phía nam xứ Giu-đa dân chúng sẽ mang đến dâng tại đền thờ CHÚA tế lễ toàn thiêu, sinh tế, tế lễ chay, và nhũ hương, cùng với tế lễ cảm tạ. Nhưng nếu các ngươi không vâng theo lời Ta truyền dạy là phải biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, và đừng khiêng vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa sẽ thiêu hủy các đền đài chiến lũy thành Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được.” Người Thợ Gốm Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.” Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. Khi nào bình đang nắn bị hỏng, như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, thì người nắn lại một bình khác, vừa ý mình. CHÚA phán với tôi: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao?” CHÚA phán: “Này, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay người thợ gốm. Có khi Ta tỏ ý định bứng gốc, phá hủy, và tiêu diệt một dân tộc hoặc một quốc gia, nếu dân tộc Ta định giáng họa xây khỏi điều ác, Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng. Có khi Ta tỏ ý định xây dựng và vun trồng một dân tộc hoặc một quốc gia, nếu dân tộc đó làm điều ác, không vừa ý Ta, không vâng lời Ta, Ta sẽ đổi ý về phúc lành Ta định ban cho chúng. Bây giờ, con hãy nói với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta dự định gây họa cho các ngươi, Ta sắp đặt chương trình hại các ngươi. Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ đường ác, cải thiện nếp sống và việc làm mình.’ Nhưng chúng vẫn nói: ‘Để mặc chúng tôi. Chúng tôi cứ tiếp tục theo chương trình riêng của chúng tôi, ai nấy làm theo lòng cứng cỏi và gian ác mình.’ ” Sự Kiện Khủng Khiếp: Dân Chúng Lìa Bỏ CHÚA Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Hãy hỏi các quốc gia, Có ai đã từng nghe sự việc thể này? Dân Y-sơ-ra-ên, cô gái đồng trinh, Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp. Đỉnh núi Li-ban Có bao giờ không phủ tuyết? Thác nước mát chảy dọc theo sườn núi Có bao giờ khô cạn? Thế mà dân Ta đã quên Ta, Đốt hương cúng tế cho thần giả; Chúng đi trên đường xa xưa, Nhưng vấp ngã vì thần giả, Nên phải rẽ vào các ngõ phụ, Các lối đi chưa xây đắp. Đất nước chúng sẽ điêu tàn, Đến nỗi ngàn đời phải bị chê cười Mọi người qua lại đều sững sờ, Lắc đầu kinh hãi. Ta sẽ làm cho chúng chạy tán loạn trước mặt quân thù Như cơn gió đông thổi bụi mịt mù. Ta sẽ xây lưng, ngoảnh mặt đi, Trong ngày chúng gặp hoạn nạn.” Giê-rê-mi Cầu Nguyện Những người chống nghịch con nói: “Nào, chúng ta hãy bàn mưu chống lại tên Giê-rê-mi, vì chúng ta vẫn còn thầy tế lễ để dạy Kinh Luật, vẫn còn người thông sáng để cố vấn, vẫn còn tiên tri để rao truyền lời CHÚA cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách buộc tội nó qua lời nói, và đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó cả.” Lạy CHÚA, xin để ý đến con, Xin Ngài lắng nghe tiếng của những người chống nghịch con! Có nên lấy ác báo thiện không? Sao chúng lại đào hố hại mạng sống con? Xin Ngài nhớ con đã từng đứng trước mặt Ngài, Cầu xin hộ cho chúng, Xin Ngài xây cơn giận Ngài khỏi chúng. Nhưng bây giờ, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém, Trao chúng dưới quyền gươm đao; Xin Ngài cho đàn bà gặp cảnh mất con, lại thêm góa bụa; Đàn ông chết đi vì dịch lệ, Thanh niên vì gươm giáo ngoài chiến trận. Xin cho tiếng kêu cứu vang lên từ nhà chúng, Khi Ngài sai bọn cướp xông đánh chúng bất ngờ, Vì chúng đã đào hố để bắt con, Gài bẫy dưới chân con. Lạy CHÚA, Ngài biết rõ Mọi âm mưu chúng lập để giết con. Xin Ngài đừng tha thứ tội ác chúng, Xin đừng bôi xóa tội lỗi chúng khỏi trước mặt Ngài, Xin cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài, Xin trừng phạt chúng trong giờ Ngài nổi giận. Đập Bể Bình Sành CHÚA phán như vầy: “Con hãy đến lò gốm, mua một bình sành loại cổ hẹp. Con hãy dẫn theo một vài trưởng lão trong dân chúng và một vài thầy trưởng tế, đi đến thung lũng Ben Hin-nôm, nơi lối vào cổng Gốm, và tại đó, con hãy công bố những lời Ta phán với con. Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này đến nỗi ai nghe đến, cũng phải ù tai, vì chúng nó, cùng tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đã lìa bỏ Ta, biến nơi này thành xa lạ, dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng chưa hề biết, làm cho nơi này đầy dẫy máu vô tội. Chúng tiếp tục xây miếu cúng thần Ba-anh, thiêu con cái chúng trong lửa để dâng tế lễ toàn thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy hay phán bảo, cũng chẳng hề nghĩ đến.’ ” CHÚA phán: “Vì thế cho nên sẽ có ngày chốn này không còn gọi là Tô-phết hoặc thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng chỉ gọi là thung lũng Tàn Sát. Tại chốn này, Ta sẽ phá vỡ chương trình của dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ khiến chúng ngã dưới lưỡi gươm trước mặt quân thù, ngã bởi tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Và Ta sẽ thí thây chúng nó làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. Ta sẽ làm cho thành này điêu tàn, khiến cho người ta phải chê cười. Mọi người qua lại đều sững sờ, chê cười vì tất cả những cảnh thương tích nát tan. Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái chúng. Chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau trong cảnh khắc khoải cùng quẫn do quân thù, những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vây hãm. Con hãy đập bể bình sành trước mắt những người cùng đi với con, và nói với họ: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Ta cũng sẽ đập tan dân này và thành này y như vậy, như người ta đập bể bình sành, không thể nào hàn gắn lại được. Chúng sẽ chôn thây tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa.’ ” CHÚA phán: “Ta sẽ làm cho chốn này và dân cư nó y như vậy: Ta sẽ làm cho thành phố này giống như Tô-phết. Nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa, nghĩa là tất cả những nhà nào mà trên mái nhà có cúng tế hết thảy các tinh tú trên trời, và cúng rượu cho các thần khác, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết.” Giê-rê-mi Bị Bắt Giam Sau khi Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, nơi CHÚA đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong sân đền thờ CHÚA và công bố với toàn thể dân chúng: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Này, Ta sắp giáng xuống thành này và tất cả những thành phụ cận mọi tai họa mà Ta đã phán, vì chúng nó cứng cổ, không chịu vâng lời Ta.” Thầy tế lễ Phát-hua, con trai Y-mê, đang giữ chức quản đốc đền thờ CHÚA, nghe Giê-rê-mi rao truyền những lời ấy. Phát-hua liền đánh tiên tri Giê-rê-mi và cùm chân ông tại cổng thượng Bên-gia-min, trong đền thờ CHÚA. Ngày hôm sau, khi Phát-hua tháo cùm cho Giê-rê-mi, Giê-rê-mi nói với ông: “CHÚA không gọi ông là Phát-hua nữa, nhưng gọi là Ma-go Mít-sa-bíp.”20:3 Phát-hua là tên gốc Ai-cập, nhưng đọc trại theo Aramaic có nghĩa là “thành công về mọi mặt/sai quả mọi nơi.” Trong Hy-bá, ma-go là “kinh hoàng,” và Mít-sa-bíp là “mọi bề/tứ phía.” CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi kinh hoàng cho chính mình và hết thảy bạn hữu ngươi. Chúng sẽ ngã dưới gươm quân thù trước mắt ngươi. Ta sẽ phó toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn, vua sẽ đày chúng về Ba-by-lôn, và dùng gươm giết chúng. Và Ta sẽ phó mọi của cải thành này, mọi thu nhập, mọi bảo vật, cùng mọi kho báu các vua Giu-đa vào tay quân thù chúng. Quân thù sẽ cướp làm chiến lợi phẩm, đem về Ba-by-lôn. Còn ngươi, Phát-hua, cùng với mọi người sống trong nhà ngươi, các ngươi sẽ đi đày. Ngươi sẽ đến Ba-by-lôn, chết tại đó, chôn tại đó, ngươi và hết thảy bạn hữu ngươi, đã từng nghe lời tiên tri dối gạt.” Giê-rê-mi Than Trách CHÚA Lạy CHÚA, Ngài đã dụ dỗ con, và con đã để cho mình bị dụ, Ngài đã uy hiếp con, và đã thắng! Con trở thành trò cười suốt ngày, Mọi người chế nhạo con. Mỗi khi con rao truyền, con phải kêu lên, Con phải gào lên: “Bạo ngược và tàn phá!” Thật lời CHÚA đã khiến cho con Bị sỉ nhục và nhạo cười suốt ngày! Mỗi khi con tự nhủ: “Tôi sẽ không nhắc đến lời Ngài, Hoặc nhân danh Ngài rao truyền nữa,” Thì lời Ngài dồn nén trong xương cốt con, Như lửa cháy trong lòng con. Con không thể dằn lòng được nữa, Con không thể thắng được! Con nghe lắm người thì thầm “Kinh hoàng tứ phía! Hãy loan tin ra, phải, chúng ta hãy loan tin ra!” Hết thảy bạn bè con Mong chờ con vấp ngã: “Biết đâu nó sẽ bị dụ, Chúng ta sẽ thắng nó, Và trả thù nó.” Nhưng CHÚA, Ngài ở với con như một chiến sĩ mạnh bạo, Vì thế, những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng được, Chúng sẽ xấu hổ vô cùng, vì sẽ không thành công, Nhục nhã đời đời, không sao quên được. Lạy CHÚA Vạn Quân, Ngài là Đấng dò xét người công chính, Đấng nhìn thấu lòng dạ và ý tưởng, Xin cho con thấy Ngài báo thù họ, Vì con đã giao phó việc con cho Ngài. Hãy hát mừng CHÚA! Hãy tôn vinh CHÚA! Vì Ngài giải cứu người khốn cùng Khỏi tay kẻ làm ác. Giê-rê-mi Rủa Ngày Sinh Của Mình Ngày tôi sinh ra đời là ngày khốn nạn! Ngày mẹ tôi sinh tôi ra, làm thể nào là ngày phúc lành được? Khốn nạn thay cho người báo tin mừng cho cha tôi, Làm cho cha tôi tràn ngập niềm vui: “Con ông đã ra đời, một con trai!” Người ấy sẽ giống như các thành CHÚA phá đổ, chẳng nuối tiếc. Sáng ngày người sẽ nghe tiếng kêu la cầu cứu, Đến giữa trưa, tiếng hò hét xung phong. Sao tôi không chết phắt đi trong bụng mẹ, Và dạ con mẹ tôi trở thành nấm mồ cho tôi, Mang thai tôi suốt đời? Sao tôi phải lọt lòng mẹ, Để thấy cảnh nhọc nhằn đau khổ, Và đời tôi qua đi trong tủi nhục? Cảnh Cáo Vua Và Dân Giu-đa CHÚA có phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Phát-hua, con trai Manh-ki-gia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, đến nhờ Giê-rê-mi: “Xin ông cầu hỏi ý CHÚA giúp chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đang hãm đánh chúng ta. Biết đâu CHÚA sẽ vì chúng ta làm một phép mầu như Ngài đã từng làm và khiến Nê-bu-cát-nết-sa rút quân đi.” Giê-rê-mi đáp: “Xin các ông tâu lại với nhà vua: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, Ta sẽ đảo ngược binh khí các ngươi cầm trong tay để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi ngoài tường thành, và Ta sẽ thâu chúng lại, chất thành đống ngay giữa thành này. Chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi với bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ, trong cơn giận lôi đình và phẫn nộ mãnh liệt. Ta sẽ giết hại dân cư thành này, người và cả thú vật đều sẽ chết về bệnh dịch kinh khiếp.’ ” CHÚA phán: “Sau đó, Ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các triều thần, và dân chúng, những người còn sống sót trong thành này, chưa chết vì bệnh dịch, gươm dao, hoặc đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay kẻ địch, vào tay những người tìm hại mạng sống chúng. Vua sẽ dùng gươm giết chúng, không tiếc nuối, không nương tay, cũng không thương xót.” “Con hãy nói với dân này: CHÚA phán như vầy: ‘Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống, và con đường dẫn đến sự chết. Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra khỏi thành, đầu hàng quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi, sẽ sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’ ” CHÚA phán: “Ta đã quyết tâm giáng họa thay vì ban phúc lành xuống thành này. Thành sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn, và vua sẽ phóng hỏa đốt thành.” Con hãy nói với hoàng triều Giu-đa: “Hãy lắng nghe lời của CHÚA!” CHÚA phán như vầy: “Hỡi nhà Đa-vít! Sáng ngày hãy phân xử công minh, Giải thoát người bị bóc lột Khỏi tay kẻ hà hiếp, Kẻo cơn giận Ta bừng lên như lửa, thiêu cháy Mà không ai dập tắt nổi, Vì điều ác các ngươi đã làm.” CHÚA phán: “Này, Ta chống lại ngươi, Thành ngự chễm chệ trên cao, nhìn xuống thung lũng, Hòn đá giữa vùng cao nguyên! Dân ngươi nói: ‘Ai có thể xuống đây đánh chúng ta? Ai có thể tiến vào nơi trú ẩn của chúng ta?’ ” CHÚA phán: “Ta sẽ trừng phạt các ngươi tùy theo kết quả việc làm các ngươi. Ta sẽ phóng hỏa đốt cung điện ngươi,21:14 Hy-bá: rừng của nó. Cung điện vua Sa-lô-môn gọi là “cung điện rừng Li-ban” (xem 1Vua 7:2; 10:17, 21) Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh.” Cảnh Cáo Các Vua Giu-đa CHÚA phán như vầy: “Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa, và tại đó công bố lời này. Con hãy nói: ‘Tâu vua Giu-đa ngự trên ngai Đa-vít, xin vua cùng các triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng này lắng nghe lời của CHÚA.’ CHÚA phán như vầy: ‘Hãy thi hành công bình chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ hiếp đáp. Đừng bóc lột, cũng đừng hành hung ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này. CHÚA phán: Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, Ta chỉ chính mình Ta thề rằng cung điện này sẽ điêu tàn.’ ” CHÚA phán như vầy về cung điện của vua Giu-đa: “Dù Ta coi ngươi, như Ga-la-át, Hùng vĩ như đỉnh núi Li-ban, Ta thề quyết sẽ biến ngươi thành sa mạc, Thành phố không người ở. Ta sẽ sai đạo quân hủy diệt Cầm binh khí đánh chiếm ngươi, Chúng sẽ đốn những cây tùng chọn lọc của ngươi, Quăng vào lửa. Dân của các nước sẽ đi ngang qua thành này, và hỏi nhau: ‘Tại sao CHÚA lại khiến thành vĩ đại này ra nông nỗi này?’ Người ta sẽ đáp: ‘Vì chúng nó bội giao ước với CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, đi thờ lạy và phụng sự các thần khác.’ ” Đừng khóc người quá cố, đừng than tiếc người đã mất! Thà hãy khóc người phải ra đi, Vì người sẽ không bao giờ trở về, Nhìn lại quê hương xứ sở. CHÚA phán thế này về Sa-lum đã lên ngai nối ngôi cha mình là Giô-si-a, vua Giu-đa, và đã ra đi khỏi nơi này: “Người sẽ không trở về đây nữa, nhưng sẽ chết tại chốn lưu đày, và sẽ không nhìn lại đất này nữa.” Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền phi nghĩa, Dựng lầu gác bằng phương tiện bất công, Bắt đồng loại phục dịch không công, Không trả thù lao cho họ! Khốn cho kẻ tự hào: “Ta sẽ xây cho ta cung điện nguy nga, Lầu gác khoảng khoát.” Rồi nó trổ cửa sổ, Lát ván tùng, Sơn màu đỏ rực. Có phải ngươi là vua vì ngươi đua tranh Để có nhiều gỗ tùng sao? Không lẽ cha ngươi không ăn uống sao? Người làm điều công bình chính trực, Và bấy giờ được hưng thịnh mọi bề. CHÚA phán: Người xét lẽ phải cho người nghèo khổ khốn cùng, Và bấy giờ đất nước hưng thịnh. Có phải làm như vậy là biết Ta không? Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi Chỉ chăm lo trục lợi, Làm đổ máu vô tội, Bóc lột và hiếp đáp. Vì thế, CHÚA phán như vầy về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa: Sẽ không ai than khóc nó: “Than ôi, anh tôi! Than ôi, chị tôi!” Sẽ không ai than khóc nó: “Than ôi, chúa tôi! Than ôi, vua tôi!” Người ta sẽ chôn nó như chôn con lừa, Kéo lết và quăng xa Bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem. Hãy lên núi Li-ban mà kêu la, Hãy cất tiếng khóc than trên đồi Ba-san, Hãy khóc than từ rặng núi A-ba-rim, Vì mọi tình nhân của ngươi đều bị đánh tan tành. Ta đã phán dạy ngươi trong khi ngươi phè phỡn, Ngươi nói: “Tôi không muốn nghe.” Đó là lối sống của ngươi từ thuở thiếu thời, Ngươi vẫn không vâng lời Ta. Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi, Các tình nhân ngươi sẽ bị đi đày; Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã Vì mọi việc gian ác của ngươi. Ngươi ngự chễm chệ trên núi Li-ban, An ninh trong tổ ấm giữa rừng cây tùng, Ôi! Ngươi sẽ rên rỉ biết bao khi cơn đau ập đến, Quặn thắt như sản phụ chuyển bụng. CHÚA phán: “Thật như Ta hằng sống, dù Cô-nia,22:24 Cô-nia hoặc Giê-cô-nia (24:1), đều là tên của Giê-hô-gia-kin (xem 2Vua 24:8) con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là chiếc nhẫn làm ấn trên tay hữu Ta, thật vậy, Ta cũng sẽ lột ngươi ra. Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ ngươi kinh sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay quân Canh-đê. Ta sẽ ném ngươi và mẹ ngươi đã sinh ngươi vào một nước khác, không phải là nơi sinh quán của hai ngươi, và hai ngươi sẽ chết tại đó. Các ngươi không bao giờ được trở về xứ mà các ngươi ao ước trở về. Cô-nia này, ngươi có phải là một bình đất bị khinh dể, Một bình không ai ưa thích? Vì sao ngươi và dòng dõi ngươi bị ném bỏ, Quăng xa vào một nước họ chưa từng biết? Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước! Hãy lắng nghe lời CHÚA!” CHÚA phán như vầy: “Hãy ghi người này như là người tuyệt tự, Không thành đạt trong đời, Vì dòng dõi người không ai được nối ngôi Đa-vít, Cai trị Giu-đa nữa.” Hy Vọng Cho Tương Lai CHÚA phán: “Khốn cho những kẻ chăn hủy diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ Ta.” Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về những người chăn có trách nhiệm chăn giữ dân Ta: “Chính các ngươi đã làm bầy chiên Ta tan tác và xua đuổi chúng đi, không thăm nom chúng.” CHÚA phán: “Này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì những hành động gian ác của các ngươi. Chính Ta sẽ tập họp những chiên Ta còn sống sót từ khắp mọi nước, nơi Ta đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng, và chúng sẽ sinh sôi, nảy nở.” CHÚA phán: “Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn giữ chúng, chúng sẽ không còn sợ hãi hoặc kinh hoàng nữa, và sẽ không thiếu mất một con chiên nào.” CHÚA phán: “Trong những ngày đến, Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít nảy ra một nhánh chính trực Một vua trị vì cách khôn ngoan, Thi hành sự công bình chính trực trong nước. Trong đời vua ấy, Giu-đa sẽ được giải cứu, Và Y-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn. Và đây là tên của vua: CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ” CHÚA phán: “Vì thế, trong những ngày đến, người ta sẽ không thề như vầy nữa: ‘Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập,’ nhưng là thề: ‘Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem con cháu nhà Y-sơ-ra-ên về từ vùng đất phương bắc, và từ mọi đất nước nơi Ngài đã đuổi chúng đến.’ Và chúng sẽ sống trong đất nước mình. Về các tiên tri: Tâm trí tôi bấn loạn, Xương cốt tôi rã rời, Tôi giống như một người say, Người bị rượu chế ngự, CHÚA, Vì các lời thánh của Ngài: ‘Đất nước đầy bọn gian dâm, Đất khô cằn vì lời rủa sả, Đồng cỏ nơi sa mạc úa tàn. Chúng chạy theo đường ác, Lạm dụng uy quyền.’ ” CHÚA phán: “Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ đều phạm tội phạm thượng, Ta bắt gặp chúng làm điều gian ác ngay trong nhà Ta,” CHÚA phán: “Vì thế, đường chúng đi trơn trợt, Chúng sẽ bị đuổi vào bóng tối, Và ngã nằm dài tại đấy, Vì đến năm Ta Thăm phạt chúng.” “Ta thấy điều sai quấy Nơi các tiên tri Sa-ma-ri: Chúng nhân danh Ba-anh nói tiên tri, Và dẫn dân Y-sơ-ra-ên Ta đi lạc. Nhưng Ta lại thấy một điều rùng rợn Nơi các tiên tri Giê-ru-sa-lem: Chúng phạm tội gian dâm, bước đi trong sự dối trá, Khuyến khích kẻ làm ác, Cho nên không ai xây bỏ đường ác mình. Ta coi hết thảy bọn chúng như thành Sô-đôm, Và dân cư Giê-ru-sa-lem như thành Gô-mô-rơ.” Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán về các tiên tri như vầy: “Này, Ta sẽ cho chúng ăn ngải cứu, Và uống nước độc, Vì từ các tiên tri Giê-ru-sa-lem, Tội phạm thượng đã lan tràn khắp đất nước.” CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Đừng nghe lời các tiên tri ấy nói với các ngươi, Chúng cho các ngươi nghe toàn chuyện phù phiếm, Chúng nói lên cảnh tượng tâm trí chúng suy ra, Chứ không do miệng CHÚA phán dạy. Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh lờn Ta: CHÚA phán: Các ngươi sẽ sống bình an.’ Chúng nói với mọi người sống theo lòng cứng cỏi mình: ‘Các ngươi sẽ chẳng gặp tai họa đâu.’ Vì ai đã đứng chầu trong hội đồng của CHÚA Để nghe thấy lời Ngài? Ai đã chú ý nghe để công bố lời Ngài? Kìa, trận cuồng phong của CHÚA, Cơn giận Ngài đã bừng lên, Cuồng phong xoáy dữ dội, Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác. CHÚA sẽ không nguôi giận Cho đến khi nào Ngài thực hiện Hoàn toàn ý định Ngài. Trong những ngày đến, Các ngươi sẽ hiểu tận tường. Ta không sai phái các tiên tri ấy, Thế nhưng chúng vẫn chạy! Ta không phán bảo chúng, Thế mà chúng vẫn nói tiên tri! Nếu chúng có đứng trong hội đồng của Ta, Ắt chúng đã rao truyền lời Ta cho dân Ta, Khiến cho dân Ta xây bỏ đường ác, Và việc làm gian trá.” CHÚA phán: “Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần, Mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?” CHÚA phán: “Có ai ẩn mình nơi kín đáo Đến nỗi Ta không thấy được sao?” CHÚA phán: “Có phải Ta hiện diện khắp nơi, Đầy dẫy các tầng trời và đất không? Ta có nghe các tiên tri nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt: ‘Tôi chiêm bao! Tôi chiêm bao!’ Điều này tiếp tục trong lòng các tiên tri dối gạt, nói lên sự giả dối của lòng chúng, cho đến khi nào? Chúng chủ mưu làm cho dân Ta quên danh Ta qua những chiêm bao chúng kể cho nhau nghe, y như tổ phụ chúng đã quên danh Ta, theo thần Ba-anh. Tiên tri nào có chiêm bao, hãy kể chiêm bao! Tiên tri nào có lời Ta, hãy rao truyền lời Ta cách trung thực!” CHÚA phán: “Rơm có thể nào ví với thóc được không? CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? như búa đập tan đá tảng sao?” CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri ăn cắp lẫn nhau những lời chúng tự xưng là lời Ta.” CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri dùng lưỡi mình tuyên bố: ‘CHÚA phán.’ ” CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri thuật chiêm bao dối gạt, dẫn dân Ta đi lạc với những lời giả dối khinh xuất, trong khi Ta chẳng sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng.” CHÚA phán: “Thật chúng chẳng giúp ích chi cho dân này. Khi dân này, hoặc tiên tri, hoặc thầy tế lễ, hỏi con: ‘Gánh nặng từ CHÚA là gì?’, con hãy đáp: ‘CHÚA phán: chính các ngươi là gánh nặng. Và Ta sẽ ném các ngươi đi.’ Còn tiên tri, thầy tế lễ, hoặc người dân nào nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ Ta sẽ phạt người ấy cùng với cả gia đình. Đây là điều các ngươi phải hỏi nhau, người này hỏi người kia: ‘CHÚA giải đáp thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ Nhưng các ngươi không được nhắc đến ‘gánh nặng từ CHÚA nữa’ vì ‘gánh nặng’ ấy chỉ là lời riêng của mỗi các ngươi, và như vậy, các ngươi bóp méo lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. Đây là điều các ngươi phải hỏi tiên tri: ‘CHÚA trả lời ông thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ Còn nếu như các ngươi tiếp tục nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ thì CHÚA phán như vầy: ‘Vì các ngươi nói lời này: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ trong khi Ta đã sai người đến dạy các ngươi: ‘Đừng nói: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ vì thế, này, chắc chắn Ta sẽ nhấc các ngươi lên,23:39 Dịch theo LXX, Vg, và Syr Hy-bá: Ta sẽ quên các ngươi và Ta sẽ ném các ngươi luôn với thành Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi mặt Ta. Và Ta sẽ khiến cho các ngươi chuốc lấy xấu hổ đời đời, nhục nhã mãi mãi, không sao quên được.” Hai Giỏ Vả Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, cùng với các quan chức Giu-đa, các thợ thủ công, và thợ kim loại, ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, lưu đày qua Ba-by-lôn, CHÚA cho tôi thấy hai giỏ vả đặt trước đền thờ CHÚA. Một giỏ đựng trái vả rất tốt, giống như vả chín đầu mùa, còn giỏ kia đựng trái vả rất xấu, không ăn được vì quá xấu. CHÚA hỏi tôi: “Giê-rê-mi con thấy gì?” Tôi thưa: “Con thấy trái vả, trái tốt thì rất tốt, còn trái xấu thì rất xấu, không ăn được vì quá xấu.” CHÚA phán với tôi: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Ta sẽ lưu ý đến dân Giu-đa, Ta đã đem ra khỏi chốn này, đày qua nước người Canh-đê, để ban phúc lành cho họ giống như loại vả tốt này. Ta sẽ quan tâm đến họ và ban phúc cho họ. Ta sẽ đem họ trở về đất nước này. Ta sẽ xây dựng chứ không lật đổ, Ta sẽ vun trồng chứ không bứng gốc. Ta sẽ ban cho họ tấm lòng để nhận biết Ta là CHÚA. Họ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, vì họ sẽ hết lòng quay về với Ta.’ ” CHÚA phán như vầy: “Ta sẽ xử Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan chức, và dân Giê-ru-sa-lem còn sót lại, kể cả những người ở lại trong xứ này, và những người định cư tại Ai-cập, như loại vả xấu, không ăn được vì quá xấu. Ta sẽ làm cho mọi nước trên thế giới kinh tởm chúng, coi chúng như một tai họa, một điều sỉ nhục, một câu tục ngữ, một lời mắng nhiếc, một lời nguyền rủa, ở khắp nơi nào Ta đuổi chúng đến. Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng cho đến khi chúng tuyệt diệt khỏi mặt đất mà Ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng.” Quân Thù Phương Bắc Năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, có lời phán với Giê-rê-mi về toàn dân Giu-đa. Tiên tri Giê-rê-mi rao truyền như vầy về toàn dân Giu-đa, và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem: “Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, đến nay, tức là suốt hai mươi ba năm qua, CHÚA có phán dạy tôi; và tôi đã bền lòng rao truyền lời Ngài cho các ngươi, nhưng các ngươi không chịu nghe. CHÚA cũng tiếp tục nhẫn nại sai hết thảy các tôi tớ Ngài, là các tiên tri, đến với các ngươi, nhưng các ngươi không lắng nghe, cũng không chú ý. CHÚA phán: ‘Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ con đường tội ác và việc làm gian tà, rồi các ngươi sẽ được sống trên mảnh đất Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi, từ nghìn xưa cho đến đời đời. Đừng đi theo phụng sự và thờ lạy các thần khác, cũng đừng xúc phạm đến Ta bằng những công trình tay các ngươi làm ra. Như thế, Ta sẽ không giáng họa cho các ngươi.’ CHÚA phán: ‘Nhưng các ngươi không vâng lời Ta, lại xúc phạm đến Ta bằng những công trình bàn tay các ngươi làm ra. Các ngươi đã tự chuốc họa vào thân.’ Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán như vầy: ‘Vì các ngươi không vâng lời Ta, này, Ta sẽ sai toàn thể các bộ lạc phương bắc, luôn cả tôi tớ Ta là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ này và dân cư trong xứ, cùng tất cả các dân chung quanh đây. Ta sẽ tuyệt diệt chúng, làm cho đất nước chúng tan hoang, đổ nát đến ngàn đời, khiến mọi người phải xuýt xoa kinh hoàng. CHÚA phán vậy. Ta sẽ dập tắt khỏi chúng tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, tiếng xay cối, và ánh đèn. Toàn bộ đất nước này sẽ thành đống đổ nát, điêu tàn, và các dân tộc này sẽ phục dịch vua Ba-by-lôn suốt bảy mươi năm.’ CHÚA phán: ‘Mãn bảy mươi năm, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân tộc ấy về tội ác của chúng, và Ta sẽ khiến đất nước Canh-đê muôn đời tan hoang. Ta sẽ thực hiện mọi lời Ta phán về đất nước này, mọi lời ghi chép trong sách này, do tiên tri Giê-rê-mi rao truyền nghịch lại mọi dân tộc. Ngay cả chúng cũng phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại; như vậy, Ta sẽ báo trả chúng tùy theo việc làm của chúng và công trình tay chúng làm ra.’ ” Đức Chúa Trời Hình Phạt Các Dân Tộc CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với tôi: “Con hãy cầm lấy chén rượu, chén thịnh nộ này nơi tay Ta, và cho tất cả các dân tộc Ta sai con đến uống chén ấy. Chúng sẽ uống vào, rồi sẽ ói ra,25:16 Vg và Tg dịch là: bối rối; Syr: sững sờ; LXX: ói ra và hành động điên dại vì lưỡi gươm Ta sai đến giữa chúng.” Vậy tôi nhận chén từ tay CHÚA và cho tất cả các dân tộc CHÚA sai tôi đến uống chén ấy: Thủ đô Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa, cùng các vua và quan chức, để làm chúng trở thành đống đổ nát, điêu tàn, khiến người ta phải xuýt xoa kinh hoàng, và dùng chúng làm câu nguyền rủa, như vẫn còn ngày nay; Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, các triều thần, các quan chức, toàn dân Ai-cập, và tất cả các dân hỗn tạp trong xứ; tất cả các vua xứ U-xơ, tất cả các vua xứ Phi-li-tin, gồm các thành Ách-ca-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và phần còn lại của Ách-đốt; Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; tất cả các vua Ty-rơ, tất cả các vua Si-đôn, và các vua vùng hải đảo ngoài biển khơi; xứ Đê-đan, Thê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc ở hai bên thái dương; tất cả các vua Ả-rập, và tất cả các vua của những giống dân hỗn tạp sống ở sa mạc; tất cả các vua Xim-ri, tất cả các vua Ê-lam, tất cả các vua Mê-đi; tất cả các vua các nước phương bắc, dù gần hay xa, và tất cả các vương quốc trên mặt đất. Cuối cùng, vua Si-sách25:26 Mật mã của Ba-by-lôn sẽ phải uống chén ấy. Con hãy nói với chúng: “CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Hãy uống cho say sưa, rồi mửa ra, hãy ngã vật xuống, đừng đứng dậy nữa, vì lưỡi gươm Ta sai đến giữa các ngươi. Còn nếu chúng từ chối, không nhận chén nơi tay con và uống, con hãy nói với chúng: CHÚA Vạn Quân phán: Các ngươi phải uống.’ ” CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta khởi sự giáng họa xuống chính thành mang danh Ta. Lẽ nào các ngươi thoát khỏi hình phạt? Không đâu! Các ngươi sẽ bị hình phạt, vì Ta đang sai gươm giáo đến với tất cả dân cư trên đất. Về phần con, hãy rao truyền cho chúng mọi lời ấy, và hãy nói: CHÚA gầm lên từ trên cao, Từ cung điện thánh Ngài gào thét, Ngài gầm rống trên chuồng chiên Ngài, Có tiếng giống như tiếng hò khoan của thợ đạp nho Vọng lại trên tất cả dân cư trên đất. Tiếng ầm ầm vọng đến đầu cùng đất, CHÚA buộc tội các dân tộc, Ngài xét xử mọi người, Ngài thí kẻ ác cho gươm đao.” Đấy là lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, tai họa lan tràn Từ nước này đến nước nọ, Bão tố ác liệt nổi dậy Từ các miền cực địa.” Trong ngày ấy, những kẻ bị CHÚA tàn sát sẽ nằm la liệt khắp mặt đất, từ đầu này đến đầu kia, không ai than khóc chúng, cũng không ai gom xác chết lại chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân trên mặt đất. “Hỡi những kẻ chăn bầy, hãy than khóc, hãy kêu la, Hỡi các chủ đàn chiên, hãy lăn lộn! Vì đã đến ngày các ngươi phải vào lò sát sinh, Các ngươi sẽ ngã gục như cừu đực chọn lọc.25:34 Dịch theo LXX. Hy-bá: như bình chén chọn lọc Kẻ chăn bầy không trốn khỏi, Chủ đàn chiên không thoát được. Kìa! Kẻ chăn bầy kêu la, Chủ đàn chiên than khóc, CHÚA phá tan đồng cỏ chúng, Chuồng chiên an lạc nằm tan nát Trước cơn thịnh nộ của CHÚA. Như sư tử rời khỏi hang động, Ngài làm cho đất nước chúng điêu tàn, Trước lưỡi gươm bạo hành, Trước cơn phẫn nộ của CHÚA.” Phiên Tòa Xử Tiên Tri Giê-rê-mi Ngay sau khi Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, vừa lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. CHÚA phán như vầy: “Con hãy đứng nơi sân đền thờ, loan báo cho toàn dân Giu-đa đến thờ phượng tại đền thờ tất cả những lời Ta truyền con phải nói với chúng. Con đừng cắt xén lời nào. Biết đâu chúng sẽ nghe theo, ai nấy từ bỏ đường ác mình, quay về với Ta. Bấy giờ Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng vì hành vi gian ác của chúng. Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: ‘Nếu các ngươi không vâng lời Ta, không sống theo Kinh Luật Ta ban cho các ngươi, không nghe lời các tôi tớ Ta, là các tiên tri Ta thường xuyên sai đến với các ngươi nhưng các ngươi vẫn không nghe Ta sẽ khiến đền thờ này giống như Si-lô, và thành này sẽ trở nên lời nguyền rủa cho mọi dân trên đất.’ ” Các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy ngay trong đền thờ. Khi Giê-rê-mi vừa nói xong mọi lời CHÚA truyền dạy ông nói cho toàn dân, các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều túm lấy ông, và nói: “Ngươi đáng phải chết! Sao ngươi dám nhân danh CHÚA nói tiên tri rằng đền thờ này sẽ giống như Si-lô, và thành này sẽ tan hoang, không người ở?” Và toàn dân xúm lại vây quanh Giê-rê-mi trong đền thờ. Các quan chức Giu-đa nghe tin ấy liền đi từ hoàng cung lên đền thờ, và ngồi lại mở phiên tòa nơi lối ra vào, tại cổng Mới của đền thờ. Các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan chức và toàn dân: “Người này đáng bị xử tử vì đã nói tiên tri chống nghịch lại thành này, như chính tai các ông đã nghe.” Giê-rê-mi nói với toàn thể các quan chức và toàn dân: “Chính CHÚA đã sai tôi rao truyền mọi lời chống nghịch lại đền thờ này và thành này mà các ông vừa nghe. Vậy bây giờ các ông hãy sửa đổi lối sống và việc làm mình, vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông, rồi CHÚA sẽ đổi ý về tai họa Ngài đã báo trước cho các ông. Về phần tôi, tôi hiện ở trong tay các ông. Các ông hãy xử với tôi theo như các ông cho là đúng và phải. Tuy nhiên, xin các ông nhớ rằng nếu các ông giết tôi chết, thì các ông, thành này, và dân cư trong thành đều mắc phải tội làm đổ huyết vô tội, vì thật chính CHÚA đã sai tôi đến rao mọi lời này vào tai các ông.” Các quan chức và toàn dân tuyên bố với các thầy tế lễ và các tiên tri: “Không được xử tử người này, vì người đã rao báo cho chúng ta, nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.” Vài trưởng lão trong xứ cũng đứng lên nói với toàn thể đám đông: “Dưới triều Ê-xê-chia, vua Giu-đa, có Mi-ca, người làng Mô-rê-sết, đã từng nói tiên tri với toàn dân Giu-đa như vầy: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Si-ôn sẽ bị cày như đồng ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ đổ nát tan hoang, Và hòn núi nơi xây đền thờ chỉ còn trơ một đỉnh cao giữa rừng.’ ‘Vua Ê-xê-chia và toàn dân Giu-đa có ra lệnh xử tử Mi-ca không? Trái lại, có phải vua đã kính sợ CHÚA, và cầu khẩn Ngài, cho nên CHÚA đổi ý, không giáng xuống họ tai họa Ngài đã báo trước, còn chúng ta đây, chúng ta suýt chuốc họa lớn vào thân!’ ” Có một người khác cũng đã từng nhân danh CHÚA nói tiên tri. Người này là U-ri, con trai Sê-ma-gia, xuất thân từ thành Ki-ri-át Giê-a-rim. U-ri rao giảng về thành này và đất nước này y như mọi lời Giê-rê-mi đã nói. Khi vua Giê-hô-gia-kim, toàn bộ quân hộ vệ, và toàn thể các quan chức nghe những lời U-ri nói, vua tìm cách thủ tiêu U-ri. Nhưng U-ri nghe tin ấy, hoảng sợ, chạy trốn sang Ai-cập. Vua Giê-hô-gia-kim liền sai En-na-than, con trai Ạc-bồ, cùng vài người nữa qua Ai-cập; họ đem U-ri ra khỏi Ai-cập, giải về cho vua Giê-hô-gia-kim. Vua ra lệnh xử tử U-ri và quăng thây ông vào nghĩa địa thường dân. Tuy nhiên, A-hi-cam, con trai Sa-phan, binh vực Giê-rê-mi, không để ông sa vào tay dân chúng. Ách Vua Ba-by-lôn Sau khi Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy chuẩn bị dây bằng da và thanh gỗ ngang làm ách, quàng vào cổ. Con hãy gởi thông điệp này cho các vua Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, và Si-đôn, qua các đại sứ đến thành Giê-ru-sa-lem yết kiến Sê-đê-kia, vua Giu-đa. Con hãy bảo các đại sứ tâu lại với chúa của họ như sau: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy tâu lại với chúa các ngươi thế này: Chính Ta đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay mạnh mẽ làm nên đất cùng loài người và thú vật trên mặt đất. Ta có quyền ban đất cho ai tùy ý. Nay Ta giao tất cả các đất nước này vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người để phục dịch người. Mọi dân tộc sẽ phục dịch người và con cháu người cho đến khi chính đất nước người phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại.’ ” CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào, hoặc quốc gia nào không chịu phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không chịu quàng ách của vua Ba-by-lôn vào cổ mình, Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém, và bệnh dịch phạt dân tộc ấy cho đến khi Ta phó chúng cho Nê-bu-cát-nết-sa tận diệt. Về phần các ngươi, đừng nghe lời các tiên tri, thầy bói toán, thầy đoán mộng, thầy chiêm tinh, hoặc thầy phù thủy của các ngươi. Họ luôn nói các ngươi sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu. Họ rao truyền cho các ngươi lời tiên tri giả dối, hậu quả là các ngươi sẽ bị diệt vong.” CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào quàng ách vua Ba-by-lôn vào cổ mình, và phục dịch người, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trong đất nước mình. Chúng sẽ canh tác và cư trú tại đó.” Tôi cũng nói những lời ấy với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: “Xin vua và quần thần quàng vào cổ mình ách của vua Ba-by-lôn, phục dịch người và dân tộc người, để vua và quần thần được sống. Tại sao vua và quần thần phải chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch, như CHÚA đã phán dân tộc nào không chịu phục dịch vua Ba-by-lôn phải bị hình phạt thể ấy? Xin vua và quần thần đừng nghe lời các tiên tri tuyên bố rằng vua và quần thần sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu, vì họ nói tiên tri giả dối.” CHÚA phán: “Ta không sai phái chúng. Chúng nhân danh Ta nói tiên tri giả dối, hậu quả là Ta sẽ đuổi các ngươi đi, và các ngươi cùng với các tiên tri ấy sẽ bị diệt vong.” Tôi cũng nói với các thầy tế lễ và toàn dân này: “CHÚA phán như vầy: ‘Đừng nghe lời các tiên tri nói với các ngươi rằng các dụng cụ trong đền thờ sẽ sớm được Ba-by-lôn’ trả về, vì chúng nói tiên tri giả dối. Đừng nghe lời chúng. Hãy phục dịch vua Ba-by-lôn để các ngươi được sống. Tại sao thành này phải đổ nát? Nếu thật sự chúng là tiên tri, và có lời của CHÚA, hãy để chúng cầu xin CHÚA Vạn Quân cho các dụng cụ còn lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem khỏi bị đem qua Ba-by-lôn. CHÚA Vạn Quân phán như vầy về các cột trụ bằng đồng, chậu chứa nước to gọi là bể đồng, và các giá đồng có bánh xe đẩy để kê các chậu nước nhỏ hơn, và các dụng cụ khác còn lại trong thành này, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không mang theo khi vua đày Giê-cô-nia, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đi khỏi Giê-ru-sa-lem, qua Ba-by-lôn, cùng với mọi nhà quý tộc trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về các dụng cụ còn sót lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem: ‘Chúng sẽ bị đem về Ba-by-lôn và giữ tại đó cho đến khi Ta ra lệnh mang chúng trả lại chốn này.’ ” Giê-rê-mi Đối Đầu Với Ha-na-nia Ngay trong năm ấy, tức năm thứ tư triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tháng năm, tiên tri Ha-na-nia ở Ghi-bê-ôn, con trai A-xua, nói với tôi tại đền thờ, trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. Trong vòng hai năm tới, Ta sẽ hoàn lại chốn này mọi dụng cụ trong đền thờ mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã tước đoạt khỏi chốn này, đem về Ba-by-lôn.” CHÚA phán: “Ta cũng sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và tất cả những người Giu-đa bị đầy qua Ba-by-lôn trở về chốn này, vì Ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn.” Tiên tri Giê-rê-mi đáp lại tiên tri Ha-na-nia trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân đang đứng trong đền thờ: “Tốt lắm! Ước gì CHÚA thực hiện điều ấy! Ước gì CHÚA làm ứng nghiệm lời ông nói, đem các dụng cụ trong đền thờ và tất cả những người bị lưu đày trở về nơi này từ Ba-by-lôn. Tuy nhiên, xin ông lắng nghe lời tôi sắp nói với ông và với toàn dân đây: Các đấng tiên tri từ thời xa xưa, trước đời tôi và ông, đã báo trước nạn chiến tranh, thảm họa, và bệnh dịch cho nhiều nước và quốc gia vĩ đại. Còn vị tiên tri nào rao truyền về bình an, thịnh vượng, người ta sẽ biết vị tiên tri ấy thật sự do CHÚA sai phái khi lời ông ta được ứng nghiệm.” Tiên tri Ha-na-nia giật ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, bẻ gãy, và tuyên bố trước mặt toàn dân: “CHÚA phán như vầy: Trong vòng hai năm tới, Ta cũng sẽ cất ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi dân tộc, và bẻ gãy y như vậy.” Tiên tri Giê-rê-mi ra về. Sau khi tiên tri Ha-na-nia bẻ gãy ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con hãy đi nói với Ha-na-nia: CHÚA phán như vầy: Ngươi đã bẻ gãy ách bằng gỗ, nhưng ngươi sẽ làm ách bằng sắt thế vào đó. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta sẽ đặt ách sắt trên cổ mọi dân tộc này, để chúng phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Chúng sẽ phục dịch người. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người.” Bấy giờ, tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Ha-na-nia: “Ông Ha-na-nia, xin ông nghe đây. CHÚA không hề sai phái ông. Chính ông đã làm cho dân này tin cậy những lời giả dối. Vì thế, CHÚA phán như vầy: Này, Ta sẽ đem ngươi đi khỏi mặt đất. Ngươi sẽ chết nội trong năm nay, vì ngươi đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA.” Tiên tri Ha-na-nia qua đời ngay chính năm ấy, vào tháng bảy. Thư Gửi Những Kẻ Bị Đày Đây là lời lẽ bức thư tiên tri Giê-rê-mi gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các vị trưởng lão bị lưu đày còn sống sót, các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đã bị Nê-bu-cát-nết-sa đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn. Thư viết sau khi vua Giê-cô-nia, bà thái hậu, các thái giám, các quan chức trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các thợ thủ công và thợ rèn đã bị đày đi khỏi Giê-ru-sa-lem. Thư do Ê-la-sa, con trai Sa-phan, và Ghê-ma-ria, con trai Hinh-kia, chuyển đạt, khi hai ông này được Sê-đê-kia, vua Giu-đa, cử đi qua Ba-by-lôn yết kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa. Thư lời lẽ như sau: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Gửi cho tất cả những người Ta đã đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn. Hãy xây nhà mà ở. Hãy trồng vườn cây mà ăn trái. Hãy cưới vợ, sinh con cái. Hãy dựng vợ, gả chồng cho con cái các ngươi, để chúng cũng sinh con cái. Hãy sinh sôi nẩy nở tại đấy, đừng giảm dân số. Hãy tìm cầu sự bình an thịnh vượng cho thành phố, nơi Ta đày các ngươi đến. Hãy vì thành ấy cầu khẩn CHÚA, vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của thành ấy.” Thật vậy, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Đừng để các tiên tri, các thầy bói, ở giữa các ngươi lừa gạt các ngươi. Cũng đừng chú ý đến các điềm chiêm bao chúng nằm mộng thấy, vì chúng nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt. Ta không hề sai phái chúng.” CHÚA phán vậy. CHÚA phán như vầy: “Khi thời hạn trọn bảy mươi năm dành cho Ba-by-lôn kết thúc, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và thực hiện lời hứa tốt lành Ta ban cho các ngươi: Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi này.” CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” CHÚA phán: “Ta sẽ cho các ngươi gặp được Ta, Ta sẽ phục hồi các ngươi, Ta sẽ tập họp các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi nào Ta đã đuổi các ngươi đi.” CHÚA phán: “Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi mà Ta đã đày các ngươi ra đi.” Vì các ngươi nói: “CHÚA có ban tiên tri cho chúng tôi tại Ba-by-lôn.”29:15 LXX không có các câu 16-20. Bản Hy-lạp Lucian dịch theo thứ tự: câu 14, 16-20, 15, 21. Câu 15 đi trước câu 21 giúp cho đoạn văn mạch lạc hơn CHÚA phán như vầy về vua đang ngự trên ngai Đa-vít, và về toàn dân đang sống trong thành này, tức thân bằng quyến thuộc các ngươi không phải đi đày cùng với các ngươi. CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ khiến chúng nên giống như những trái vả hư thối đến nỗi không ăn được. Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ làm cho mọi nước trên thế giới kinh tởm chúng, coi chúng như một lời nguyền rủa, một vật khủng khiếp, bị chế nhạo, khinh chê, ở khắp nơi nào Ta đuổi chúng đến.” CHÚA phán: “Vì chúng không vâng lời Ta. Ta đã tiếp tục bền lòng sai các tiên tri, là đầy tớ Ta, đến với chúng, nhưng chúng vẫn không nghe. Nhưng các ngươi là tất cả những người Ta đã đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn, hãy lắng nghe lời của CHÚA.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về A-háp, con trai Cô-la-gia, và Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh Ta nói với các ngươi lời tiên tri dối gạt: “Này, Ta sẽ phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và chúng sẽ bị hành hình ngay trước mắt các ngươi. Hết thảy những người Giu-đa bị đày đang sống ở Ba-by-lôn sẽ dùng chúng làm lời nguyền rủa: ‘CHÚA phạt ngươi như Sê-đê-kia và A-háp, bị vua Ba-by-lôn quay chín trong lửa.’ Vì chúng đã phạm tội đồi bại giữa hội chúng dân Y-sơ-ra-ên, chúng đã thông dâm với vợ người lân cận, và nhân danh Ta nói lời dối gạt mà Ta không phán dạy chúng. Chính Ta đã biết và làm chứng về điều ấy.” CHÚA phán vậy. Thông Điệp Gửi Sê-ma-gia Con hãy bảo Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi đã nhân danh mình viết thư cho toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, cho thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, và cho tất cả các thầy tế lễ như sau: CHÚA đã lập ông làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa, để quản đốc đền thờ. Ông có trách nhiệm ra lệnh cùm tay chân và tra gông vào cổ bất cứ người nào điên dại dở trò nói tiên tri. Thế tại sao ông không khiển trách Giê-rê-mi ở A-na-tốt là người đang giở trò nói tiên tri giữa vòng các ông? Hắn dám viết thư cho chúng tôi tại Ba-by-lôn bảo rằng: ‘Thời gian lưu đày còn dài. Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái.’ ” Khi thầy tế lễ Sô-phô-ni đọc thư này cho tiên tri Giê-rê-mi, CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con hãy viết thư gửi toàn dân lưu đày như vầy: CHÚA phán như vầy về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: ‘Vì Sê-ma-gia nói tiên tri với các ngươi, làm cho các ngươi tin lời giả dối, dù Ta không hề sai phái nó,’ vì thế CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phạt Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam và dòng dõi nó. Nó sẽ không còn ai sống sót giữa vòng dân này, và nó sẽ không thấy được phúc lành Ta ban cho dân Ta, vì nó đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA.’ ” CHÚA phán vậy. Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sẽ Được Giải Cứu Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi. CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Con hãy ghi chép mọi lời Ta truyền dạy con vào một cuộn da.” CHÚA phán: “Vì sẽ có ngày Ta phục hưng dân Ta, cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.” CHÚA phán: “Và Ta sẽ đem chúng trở về chiếm hữu đất nước Ta đã ban cho tổ phụ chúng.” Đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. CHÚA phán như vầy: “Ta nghe tiếng hét kinh hoàng, Tiếng hoảng sợ, chẳng có sự bình an. Hãy dò hỏi, xem xét: Đàn ông có sinh đẻ không? Thế tại sao Ta thấy mọi người nam, Mặt tái xanh, Hai tay ôm bụng như phụ nữ chuyển dạ? Ôi! Ngày ấy kinh khiếp làm sao! Chưa hề có ngày nào như vậy! Đó là thời kỳ hoạn nạn cho Gia-cốp, Nhưng nó sẽ được cứu thoát.” CHÚA Vạn Quân phán: “Ngày ấy, Ta sẽ bẻ ách khỏi cổ ngươi, Ta sẽ bứt dây ngươi, Ngươi sẽ không còn phục dịch người nước ngoài nữa. Nhưng các ngươi sẽ phụng sự CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Và Đa-vít là vua Ta sẽ lập lên cho các ngươi.” CHÚA phán: “Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ! Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh khiếp! Vì Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi miền xa xăm, Dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày. Gia-cốp lại sẽ được an cư lạc nghiệp, Không còn sợ hãi ai cả.” CHÚA phán: “Vì Ta hằng ở với ngươi để giải cứu ngươi. Ta tuyệt diệt mọi dân tộc, Ở nơi Ta tản mác các ngươi, Nhưng Ta sẽ chẳng tuyệt diệt ngươi. Ngươi sẽ không tránh khỏi hình phạt, Nhưng Ta sẽ sửa phạt ngươi cách chừng mực.” CHÚA phán như vầy: “Sự đổ nát của ngươi không thể hàn gắn, Vết thương ngươi không thể chữa lành. Không ai bào chữa cho ngươi, Không có thuốc trị cơn đau nhức của ngươi, Vết thương ngươi không kéo da non. Mọi tình nhân ngươi đã quên ngươi, Chúng không còn đoái hoài đến ngươi nữa. Ta đã đánh ngươi như kẻ thù đánh, Ta đã phạt ngươi như kẻ hung bạo phạt, Vì gian ác ngươi quá nặng, Tội lỗi ngươi quá nhiều. Sao ngươi còn kêu than vì sự đổ nát của ngươi, Vì cơn đau ngươi vô phương cứu chữa? Ta đã đối xử với ngươi như thế Vì gian ác ngươi quá nặng, tội lỗi ngươi quá nhiều. Nhưng mọi kẻ ăn nuốt ngươi sẽ bị ăn nuốt, Mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày, Những kẻ cướp giật ngươi sẽ bị cướp giật, Mọi kẻ cướp bóc ngươi Ta sẽ phó cho kẻ cướp bóc.” CHÚA phán: “Dù chúng gọi ngươi là: ‘Si-ôn bị ruồng bỏ, Không ai đoái hoài đến nó,’ Ta sẽ khiến cho vết thương ngươi kéo da non, Ta sẽ chữa lành thương tích ngươi.” CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ phục hồi các lều trại của Gia-cốp, Ta sẽ thương xót nơi cư trú của nó. Thủ đô sẽ được xây lại trên gò đổ nát xưa, Đền đài sẽ được dựng lại đúng vị trí cũ. Từ giữa chúng sẽ vang lên bài ca cảm tạ Và tiếng reo mừng hoan hỉ. Ta sẽ cho chúng sinh sôi nẩy nở, Chứ không giảm số dân, Ta sẽ cho chúng được tôn trọng, Chứ không yếu hèn. Con cái chúng sẽ lại như thuở xưa, Cộng đồng chúng sẽ được vững lập trước mặt Ta. Ta sẽ trừng phạt mọi kẻ hà hiếp chúng. Lãnh đạo của chúng sẽ xuất phát từ dòng dõi chúng, Người cai trị chúng sẽ ra từ giữa vòng chúng. Ta sẽ cho phép người đến gần, Để người có thể đến gần Ta. Vì ai dám liều mạng mình đến gần Ta?” CHÚA phán vậy. “Như thế, các ngươi sẽ là dân Ta, Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi. Kìa, trận cuồng phong của CHÚA, Cơn giận Ngài đã bừng lên, Cuồng phong quét sạch, Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác. CHÚA sẽ không nguôi giận Cho đến khi nào Ngài thực hiện Hoàn toàn ý định Ngài. Trong những ngày đến, Các ngươi sẽ hiểu tận tường.” Trở Về Quê Hương CHÚA phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của mọi bộ tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.” CHÚA phán như vầy: “Một dân tộc thoát khỏi gươm đao Đã nhận được ân huệ trong sa mạc. Khi dân Y-sơ-ra-ên khao khát tìm nơi an nghỉ.” Thời xa xưa ấy, CHÚA đã hiện ra với chúng: “Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, Vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con. Hỡi Y-sơ-ra-ên, con gái đồng trinh của Ta! Ta sẽ xây dựng con lại, để rồi con sẽ được xây dựng lại, Con lại sẽ trang sức bằng trống cơm, Và ra đi nhảy múa với đoàn người hoan hỉ. Con lại sẽ trồng vườn nho Trên các sườn đồi Sa-ma-ri, Và người trồng Sẽ được ăn quả. Vì sẽ có ngày những người canh gác Trên núi Ép-ra-im sẽ kêu lên: ‘Nào, chúng ta hãy lên núi Si-ôn Thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta!’ ” CHÚA phán như vầy: “Hãy vì Gia-cốp mà vui mừng ca hát, Hãy reo hò vì dân tộc hàng đầu này. Hãy tôn vinh chúc tụng vang rền: CHÚA đã giải cứu dân Ngài, Những người còn sống sót trong dân Y-sơ-ra-ên!’ Này, Ta sẽ đem chúng về từ phương bắc, Ta sẽ tập họp chúng từ nơi đầu cùng đất, Cả người mù lẫn người què, Đàn bà thai nghén và đàn bà chuyển bụng, Một đoàn người đông đảo sẽ trở về đây. Chúng sẽ khóc lóc trở về, Nhưng Ta sẽ an ủi chúng và dẫn dắt chúng. Ta sẽ dìu chúng bên các dòng sông, Trên con đường bằng phẳng, chúng sẽ không vấp ngã. Vì Ta là cha của Y-sơ-ra-ên, Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta. Hỡi các dân, hãy lắng nghe lời CHÚA! Hãy rao lời Ngài ra tận các hải đảo xa xăm! Đấng đã làm tản mát dân Y-sơ-ra-ên sẽ tập họp chúng lại, Và chăm sóc chúng như người chăn canh giữ bầy chiên của mình. CHÚA đã giải cứu Gia-cốp, Và chuộc chúng khỏi tay những kẻ mạnh hơn chúng. Chúng sẽ đến reo vui trên đỉnh núi Si-ôn, Mặt mày sáng rỡ vì CHÚA ban phúc lành dồi dào: Nào thóc, rượu mới, và dầu, Nào chiên con và bê. Chúng sẽ như vườn cây đượm nước, Không còn u sầu tàn héo nữa. Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa, Thanh niên và bô lão sẽ hoan hỉ. Ta sẽ biến tang chế ra vui mừng, Ta sẽ an ủi chúng, và ban cho chúng niềm vui thay vì sầu thảm.” CHÚA phán: “Ta sẽ cho các thầy tế lễ no nê với chất béo, Và dân Ta thỏa dạ với thức ăn dư dật.” CHÚA phán như vầy: “Có tiếng than khóc tại Ra-ma, Tiếng khóc lóc xót xa. Đó là Ra-chên thương khóc con cái mình, Nỗi buồn thương khôn nguôi, Vì con cái bà không còn nữa.” CHÚA phán như vầy: “Con hãy ngưng tiếng khóc, Mắt con hãy ráo lệ.” CHÚA phán: “Vì sẽ có phần thưởng cho công khó của con, Con cái con sẽ trở về từ đất quân thù.” CHÚA phán: “Có hy vọng cho thế hệ mai sau, Con cái con sẽ trở về bờ cõi mình. Ta thật có nghe tiếng Ép-ra-im than khóc: ‘Con giống như con bê chưa thuần ách, Chúa đã sửa dạy con, và con đã chịu sửa dạy. Xin Chúa đem con về, để rồi con sẽ được trở về, CHÚA là Đức Chúa Trời của con. Sau khi con quay đi khỏi Chúa, Con đã ăn năn, Sau khi con hiểu biết, Con vỗ đùi tiếc nuối, Con xấu hổ tủi nhục, Con chịu sỉ nhục do tội phạm thời niên thiếu.’ ” CHÚA phán: “Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý, Nâng niu không? Mỗi khi Ta nhắc đến nó, Ta nhớ nó da diết, Lòng Ta xúc động vì nó, Ta chắc chắn sẽ thương xót nó. Hãy đắp đá làm mốc, Hãy dựng bảng chỉ đường. Hãy kiểm soát đường cái quan, Là đường con đã đi qua. Hỡi trinh nữ Y-sơ-ra-ên, hãy trở về! Hãy về lại các thành của con! Hỡi con gái bội bạc, Con còn phân tâm cho đến khi nào? CHÚA đã tạo dựng một điều mới lạ trên đất: Người nữ sẽ bảo bọc người nam.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Khi Ta khôi phục vận mạng đất nước chúng, chúng lại sẽ nói lời này trong các thành trì xứ Giu-đa: ‘Hỡi nơi cư trú công chính, hỡi núi thánh, cầu xin CHÚA ban phúc lành cho ngươi! Tá điền và người chăn bầy sẽ sống chung tại đấy, trong Giu-đa và khắp các thành trì. Vì Ta sẽ cho người mệt xỉu hết khát, và mọi người mòn sức được no đủ.’ ” Lúc ấy, tôi thức giấc, nhìn quanh. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành. CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ gieo giống người và giống súc vật trong nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” CHÚA phán: “Y như Ta đã thức canh để bứng gốc và phá sập, để phá đổ và hủy diệt, để giáng họa, Ta sẽ thức canh để xây dựng và vun trồng. Đến ngày ấy, sẽ không còn ai nói nữa: Cha mẹ ăn nho chua, Con cái ê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình phạm. Người nào ăn nho chua phải chịu ê răng.” CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ lập giao ước mới Với nhà Y-sơ-ra-ên Và nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không giống như giao ước Ta đã lập với tổ phụ chúng Ngày Ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai-cập. Họ đã bội giao ước Ta, trong khi Ta là Chúa họ.” Đấy là lời CHÚA. CHÚA phán: “Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt luật Ta trong lòng chúng. Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng, Và chúng sẽ là dân Ta.” CHÚA phán: “Bạn bè hàng xóm Hoặc anh em họ hàng không cần phải dạy bảo nhau: ‘Hãy nhìn biết CHÚA.’ Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất, Hết thảy chúng đều sẽ biết Ta, Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng, Và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa.” CHÚA, là Đấng ban mặt trời Chiếu sáng ban ngày, Là Đấng định cho mặt trăng và ngôi sao Soi sáng ban đêm Là Đấng khuấy động biển cả, Khiến cho sóng gió gào, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán như vầy: “Nếu khi nào Ta hủy bỏ các định luật này, Thì bấy giờ dòng dõi Y-sơ-ra-ên đời đời Sẽ không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.” CHÚA phán vậy. CHÚA phán như vầy: “Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao, Hoặc dò thấu các nền móng địa cầu bên dưới, Thì bấy giờ Ta sẽ từ bỏ hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên Vì mọi điều chúng làm.” Đấy là lời CHÚA. CHÚA phán: “Sẽ có ngày, vì Ta, thành này sẽ được xây lại từ tháp Ha-na-nên cho đến cổng Góc. Dây đo sẽ kéo thẳng đến đồi Ga-rép đối ngang đấy, và bọc quanh Gô-a. Toàn thung lũng, nơi chứa xác chết và tro, và hết thảy các vườn đắp dọc theo sườn đồi đến suối Khít-rôn, và góc Cổng Ngựa ở phía đông, đều sẽ được thánh hóa cho CHÚA. Thành sẽ không bao giờ bị đào móng hoặc phá đổ nữa.” Giê-rê-mi Mua Thửa Ruộng CHÚA phán dạy Giê-rê-mi vào năm thứ mười triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tức năm thứ mười tám triều Nê-bu-cát-nết-sa. Lúc ấy, quân đội vua Ba-by-lôn đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, còn tiên tri Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh, gắn liền với cung điện vua Giu-đa. Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã ra lệnh tống giam Giê-rê-mi, vì vua có hỏi Giê-rê-mi: “Tại sao ngươi dám nói tiên tri: CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phó thành này vào tay vua Ba-by-lôn, và thành sẽ bị chiếm đóng. Còn Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay quân Canh-đê, nhưng chắc chắn sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, sẽ nhìn thấy người tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt. Sê-đê-kia sẽ bị giải về Ba-by-lôn, và sẽ ở tại đấy cho đến khi Ta xử lý nó. Các ngươi có kháng cự anh dũng đến đâu cũng không thắng được quân Canh-đê. CHÚA phán vậy.’ ” Giê-rê-mi thuật: “CHÚA phán dạy tôi: ‘Này, Ha-na-mê-ên, con Sa-lum, chú con, sẽ đến gặp con và nói: Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc lại thửa ruộng ấy.’ ” Đúng như lời CHÚA phán dạy, Ha-na-mê-ên, con chú tôi, đến sân vệ binh gặp tôi và nói: “Xin anh mua lại thửa ruộng của tôi tại A-na-tốt, thuộc địa phận Bên-gia-min, vì anh có quyền chuộc lại và sở hữu ruộng ấy. Xin anh mua giúp tôi.” Bấy giờ tôi nhận biết Ðấy là lời CHÚA. Thế là tôi mua thửa ruộng của Ha-na-mê-ên, con chú tôi, tại A-na-tốt, và tôi cân cho nó mười bẩy sê-ken bạc. Tôi viết tờ khế, đóng dấu niêm phong, mời người làm chứng, và cân đủ số bạc. Tôi cầm tờ khế mua, gồm cả bản niêm phong có ghi điều kiện mua bán, và bản để ngỏ, giao cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con chú tôi, và các nhân chứng ký tên trong tờ khế mua, và hết thảy những người Giu-đa đang ngồi trong sân vệ binh. Tôi căn dặn Ba-rúc trước mặt họ: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Người hãy cầm lấy các bản này, tức tờ khế mua này, bản niêm phong và bản để ngỏ, đem cất trong một bình gốm, để có thể lưu lại một thời gian dài về sau.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Người ta sẽ lại mua bán nhà cửa, ruộng đất, và vườn nho trong xứ này.” Giê-rê-mi Cầu Nguyện Sau khi tôi giao tờ khế mua cho Ba-rúc, con Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với CHÚA: “Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài. Ngài hằng bày tỏ tình yêu bền vững đến ngàn đời, nhưng Ngài phạt tội của cha mẹ đến đời con cháu. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng. Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm. Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu và những việc nhiệm mầu tại xứ Ai-cập. Ngài vẫn tiếp tục thi thố quyền phép cho đến ngày nay, cả trong xứ Y-sơ-ra-ên, cũng như trên toàn thế giới, đến nỗi ngày nay, mọi người đều biết đến danh Ngài. Ngài đã dùng những điềm kỳ diệu và những việc nhiệm mầu, bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang thẳng, gây ra nỗi kinh khiếp lớn lao để dẫn dắt dân Ngài, tức dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai-cập. Ngài đã ban cho chúng đất nước này, mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ chúng, một xứ tuôn tràn sữa và mật. Nhưng khi chúng tiến vào và chiếm được xứ, chúng không vâng lời Ngài. Chúng không sống theo Kinh Luật của Ngài. Chúng không thi hành bất cứ một điều gì trong mọi điều Ngài truyền dạy. Vì thế Ngài đã giáng tất cả những tai họa này xuống. Kìa quân Canh-đê vây đánh thành đang đắp mô để chiếm thành. Thành sẽ rơi vào tay chúng đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành. Điều Ngài phán đã xảy ra, và chính Ngài nhìn thấy. Thế mà, ôi lạy CHÚA, trong khi thành đã bị phó vào tay quân Canh-đê, chính Ngài lại bảo con: ‘Con hãy dùng bạc mua thửa ruộng, và mời người làm chứng.’ ” Ý Nghĩa Việc Mua Thửa Ruộng CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Này, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Có việc chi khó quá cho Ta chăng?” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Ta sẽ phó thành này vào tay quân Canh-đê, và vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Người sẽ chiếm lấy thành. Quân Canh-đê đang vây đánh thành này sẽ phóng hỏa đốt thành, và thiêu trụi nhà cửa nơi dân chúng xúc phạm đến Ta, lên sân thượng cúng tế cho Ba-anh, và cúng rượu lễ cho các thần khác.” CHÚA phán: “Thật vậy, ngay từ khi mới dựng nước, dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa chỉ làm toàn điều ác trước mặt Ta. Thật dân Y-sơ-ra-ên chỉ biết xúc phạm đến Ta với công trình tay chúng làm. Thật từ ngày được xây dựng cho đến nay, thành này đã gây cho Ta nổi giận và phẫn nộ đến nỗi Ta phải quyết định loại trừ nó ra khỏi mặt Ta, vì dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã xúc phạm đến Ta với mọi điều ác chúng làm, nào chúng, nào các vua, các quan chức, các thầy tế lễ, và các tiên tri của chúng, cùng với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã quay lưng lại với Ta, thay vì quay mặt. Dù Ta tiếp tục nhẫn nại khuyên dạy chúng, chúng vẫn không nghe theo, không chịu sửa dạy. Chúng đã đặt những vật gớm ghiếc ngay trong đền thờ mang danh Ta, và do đó làm ô uế đền thờ, chúng xây miếu thờ Ba-anh trong thung lũng Ben Hin-nôm, để dâng con trai con gái chúng cho Mô-lếc. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy. Ta cũng chẳng hề nghĩ chúng có thể làm việc gớm ghiếc dường ấy để gây cho dân Giu-đa phạm tội. Vì thế, bây giờ CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về thành này, mà con đã nói, ‘Thành sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành;’ Này, Ta sẽ tập họp chúng lại từ mọi đất nước Ta đã đuổi chúng đến trong khi Ta nổi giận, phẫn nộ, và đùng đùng thịnh nộ. Ta sẽ đem chúng trở về chốn này, cho chúng lập nghiệp yên ổn tại đây. Bấy giờ, chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ Ta trọn đời, để chúng và con cháu chúng sau này được phước lành. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, Ta sẽ không hề lìa bỏ chúng, hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ Ta, để chúng không xây khỏi Ta. Ta sẽ vui mừng vì chúng, Ta sẽ vui mà ban phước cho chúng. Với tất cả ý chí và tấm lòng của Ta, Ta quyết chắc sẽ trồng chúng trong đất nước này.” CHÚA phán như vầy: “Như Ta đã giáng tất cả những tai họa thảm khốc đó xuống dân này, Ta sẽ ban cho chúng mọi phước lành Ta hứa với chúng hiện giờ. Người ta lại sẽ mua bán ruộng nương trong đất nước này mà con đã nói, ‘Không một bóng người và thú. Đất nước điêu tàn, bị phó vào tay quân Canh-đê.’ Người ta sẽ dùng bạc mua ruộng, viết khế ước mua bán, đóng dấu, niêm phong, và mời người làm chứng, tại trong lãnh thổ Bên-gia-min, các vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, các thành phố Giu-đa, các thành vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la,32:44 Đây là vùng đồng bằng phía tây, dưới chân đồi và vùng Nê-ghép.32:44 Đây là vùng sa mạc phía nam Vì Ta sẽ cho chúng được hưng thịnh trở lại.” CHÚA phán vậy. Lời Hứa Tuyệt Diệu CHÚA phán với Giê-rê-mi lần thứ nhì, trong khi ông vẫn còn bị giam giữ tại sân vệ binh. CHÚA, là Đấng tạo dựng, nắn nên, và lập cho vững bền mọi vật, danh Ngài là CHÚA, phán như vầy: “Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu.” CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về nhà cửa trong thành này và cung điện các vua Giu-đa đã bị phá đổ để làm tuyến phòng thủ chống lại các lũy đất và gươm giáo của quân Canh-đê đang vây hãm thành. Những nơi nhà cửa bị phá sập này lại đầy xác chết của những người bị Ta đánh phạt trong cơn phẫn nộ, khi Ta che mặt, không thèm nhìn thành này nữa, vì tất cả việc ác chúng làm: “Ta sẽ phục hồi sức khỏe, chữa lành cho thành; Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, và ban cho chúng thái bình thịnh vượng. Ta sẽ cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên được hưng thịnh trở lại; Ta sẽ xây dựng đất nước chúng như thuở trước. Ta sẽ tẩy sạch mọi tội ác chúng đã phạm, và tha thứ mọi việc gian ác chúng đã làm chống nghịch Ta. Thành phố này sẽ mang lại cho Ta danh tiếng, sự vui mừng, ca ngợi, và vinh quang trước mặt tất cả các nước khác trên thế giới, khi chúng nghe tin về mọi phước lành Ta ban cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Các nước ấy cũng sẽ run sợ trước tất cả những phước lành và an ninh thịnh vượng Ta ban cho thành này.” CHÚA phán như vầy: “Con nói về chốn này, ‘Nó đổ nát, không một bóng người và thú.’ Chính trong các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem điêu tàn, không người ở, cũng chẳng có một con thú nào, sẽ lại nghe tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, tiếng của những người mang tế lễ cảm tạ vào đền thờ CHÚA, vừa đi vừa hát: ‘Hãy cảm tạ CHÚA Vạn Quân, CHÚA nhân từ, Vì tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời!’ ” CHÚA phán: “Vì Ta sẽ cho đất nước này hưng thịnh trở lại như xưa.” CHÚA Vạn Quân phán: “Tại chốn đổ nát này, không một bóng người và thú, và trong tất cả các thành, lại sẽ có đồng cỏ cho người chăn dẫn bầy mình đến nghỉ ngơi.” CHÚA phán: “Trong các thành vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la, vùng Nê-ghép, các thành thuộc lãnh thổ Bên-gia-min, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, và các thành phố Giu-đa, bầy cừu lại sẽ đi ngang qua dưới bàn tay người đếm.” CHÚA phán: “Trong những ngày đến, Ta sẽ làm trọn lời tốt lành Ta hứa với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” “Trong những ngày ấy, đến lúc ấy, Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít đâm ra một chồi chính trực, Người sẽ thi hành sự công bình chính trực trong nước. Trong những ngày ấy, Giu-đa được giải cứu, Giê-ru-sa-lem sẽ ở yên ổn, Và sẽ mang tên CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ” CHÚA phán như vầy: “Dòng dõi Đa-vít sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai của nhà Y-sơ-ra-ên. Các thầy tế lễ dòng Lê-vi cũng sẽ không bao giờ thiếu người túc trực trước mặt Ta để dâng tế lễ toàn thiêu, tế lễ chay, và các tế lễ khác.” CHÚA phán với Giê-rê-mi: CHÚA phán như vầy: “Nếu giao ước Ta lập với ngày và đêm bị phá hủy đến nỗi ngày và đêm không xuất hiện theo kỳ hẹn, bấy giờ giao ước Ta lập với Đa-vít, tôi tớ Ta, mới bị phá hủy, nghĩa là người sẽ không có con cháu ngự trên ngai mình trị vì, và giao ước Ta lập với các thầy tế lễ dòng Lê-vi phụng sự Ta cũng vậy. Ta sẽ làm cho dòng dõi Đa-vít, tôi tớ Ta, và dòng dõi những người Lê-vi phụng sự Ta gia tăng thêm nhiều như sao trên trời không thể đếm được, như cát bãi biển không ai lường được.” CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con có nghe thấy các dân này nói: ‘CHÚA đã chọn hai bộ tộc, rồi lại bỏ đi?’ Chúng nó khinh dể dân Ta, không xem dân Ta như là một nước nữa. CHÚA phán như vầy: Nếu Ta không có lập giao ước với ngày và đêm, không ấn định các luật lệ cai quản trời và đất, bấy giờ Ta sẽ từ bỏ dòng dõi Gia-cốp và Đa-vít, tôi tớ Ta, và sẽ không chọn ai trong dòng dõi người để trị vì trên con cháu Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Thật Ta sẽ cho chúng được hưng thịnh trở lại, và Ta sẽ thương xót chúng.” Giê-rê-mi Cảnh Cáo Vua Sê-đê-kia CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và toàn quân đội người, cùng với mọi vương quốc trên đất, và mọi dân tộc dưới quyền người đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành phụ cận. CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Con hãy đi nói với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta sắp nộp thành này vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ phóng hỏa đốt thành. Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay người, nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị bắt và nộp vào tay người. Ngươi sẽ nhìn thấy vua Ba-by-lôn tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt. Và ngươi sẽ bị giải về Ba-by-lôn. Tuy nhiên, hỡi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, hãy lắng nghe lời của CHÚA. CHÚA phán về ngươi như vầy: Ngươi sẽ không tử trận. Ngươi sẽ qua đời bình an. Như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức các vua trị vì trước ngươi, họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi, chúa tôi! Chính Ta đã phán lời hứa này.’ Đấy là lời của CHÚA.” Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại với Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tất cả những lời ấy tại trong thành Giê-ru-sa-lem, trong khi đội quân vua Ba-by-lôn vây đánh thành Giê-ru-sa-lem và tất cả những thành còn đang kháng cự trong Giu-đa, tức La-ki và A-xê-ka. Đó là những thành trì kiên cố duy nhất còn sót lại trong Giu-đa. Dân Chúng Bội Giao Ước Trả Tự Do Cho Người Nô Lệ CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi vua Sê-đê-kia lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, công bố trả tự do cho nô lệ. Mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Hê-bơ-rơ, nam hoặc nữ, của mình; không ai được quyền bắt anh chị em người Do Thái mình làm nô lệ. Tất cả các quan chức và toàn dân vâng theo, ký giao ước trả tự do cho nô lệ nam hoặc nữ, không bắt giữ ai làm nô lệ nữa. Chúng vâng theo và trả tự do cho nô lệ mình. Nhưng sau đó chúng đổi ý, bắt những người nô lệ nam và nữ được trả tự do trở về làm nô lệ như cũ. Bấy giờ CHÚA phán với Giê-rê-mi: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Khi Ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi nhà nô lệ, Ta đã lập giao ước với chúng, dạy rằng: Đến năm thứ bảy,34:14 Xem Xuất 21:2; Phục 15:1, 12 mỗi người trong các ngươi phải trả tự do cho anh chị em người Hê-bơ-rơ bán thân làm tôi cho mình. Sau khi người ấy giúp việc ngươi được sáu năm, ngươi phải trả tự do cho người. Nhưng tổ phụ các ngươi không vâng lời Ta, cũng không lắng tai nghe. Gần đây các ngươi đã ăn năn và làm điều phải trước mắt Ta. Các ngươi công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em mình. Và các ngươi đã lập giao ước trước mặt Ta, ngay trong đền thờ mang danh Ta. Nhưng rồi các ngươi lại đổi ý và làm nhục danh Ta. Mỗi người trong các ngươi bắt các nô lệ nam và nữ được các ngươi trả tự do theo ý muốn trở về làm nô lệ như cũ.” Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Chính các ngươi không vâng lời Ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em, bạn bè mình. CHÚA phán: Này Ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm đao, bệnh dịch, và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi. Những người vi phạm giao ước Ta, không thi hành các điều kiện trong giao ước chúng đã lập trước mặt Ta, Ta sẽ làm cho chúng giống như con bê bị chúng xẻ đôi để đi ngang qua giữa hai phần. Các quan chức Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các quan thái giám, các thầy tế lễ, và toàn dân trong nước, hết thảy những người nào đi ngang qua giữa hai phần của con bê đều sẽ bị nộp vào tay quân thù chúng, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, và các quan chức người vào tay quân Ba-by-lôn đang rút đi khỏi các ngươi.” CHÚA phán: “Này Ta sẽ truyền lệnh kéo quân ấy về đánh thành này. Chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành. Ta sẽ làm cho các thành phố Giu-đa điêu tàn, không người ở.” Gương Sáng Của Người Rê-cáp CHÚA phán với Giê-rê-mi dưới triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa: “Con hãy đến nhà gia tộc Rê-cáp, thăm hỏi họ, rồi đưa họ lên đền thờ, vào trong một phòng, mời họ dùng rượu.” Vậy tôi mời Gia-a-xa-nia, con Giê-rê-mi, cháu Ha-bát-xi-nia, anh em ông, và tất cả các con trai ông, cùng toàn thể gia tộc Rê-cáp, và đưa họ lên đền thờ, vào phòng các con trai của Ha-nan, con Gi-đa-lia, người của Đức Chúa Trời, bên cạnh phòng các quan chức triều đình, và ngay trên phòng của Ma-a-sê-gia, con Sa-lum, người canh cổng. Tôi dọn tách và những bầu đầy rượu ra trước mặt những người nam trong gia tộc Rê-cáp, và mời họ: “Mời anh em dùng rượu.” Nhưng họ đáp: “Chúng tôi không hề dùng rượu, vì tổ phụ chúng tôi là Giô-na-đáp, con Rê-cáp, đã truyền dạy chúng tôi: ‘Các con và con cháu các con đừng bao giờ uống rượu. Cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng vườn nho, hoặc tậu những thứ đó. Nhưng các con cứ sống trong lều trại suốt đời để được sống lâu trên đất nơi các con chỉ là khách trọ.’ Và chúng tôi đã vâng theo mọi điều tổ phụ chúng tôi là Giô-na-đáp, con Rê-cáp, truyền dạy. Chúng tôi, vợ chúng tôi, con trai con gái chúng tôi, trọn đời không hề dùng rượu. Chúng tôi cũng không xây nhà để ở, cũng không tậu vườn nho, hoặc ruộng để gieo trồng. Nhưng chúng tôi sống trong lều trại. Chúng tôi đã vâng giữ mọi điều tổ phụ Giô-na-đáp chúng tôi truyền dạy. Nhưng khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, tấn công vào đất nước, chúng tôi rủ nhau: ‘Nào, chúng ta hãy đi vào thành Giê-ru-sa-lem để thoát khỏi quân Canh-đê và quân A-ram.’ Vì thế, chúng tôi hiện đang sống trong thành Giê-ru-sa-lem.” Bấy giờ, CHÚA phán với Giê-rê-mi. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Con hãy đi nói với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem: CHÚA phán: ‘Các ngươi không chịu sửa dạy và vâng lời Ta sao? Giô-na-đáp, con Rê-cáp, đã truyền dạy con cháu đừng uống rượu, và chúng đã vâng theo, không uống rượu cho đến ngày nay. Chúng đã vâng giữ lời truyền dạy của tổ phụ chúng. Còn Ta, Ta đã bền lòng phán dạy các ngươi, nhưng các ngươi không vâng lời Ta. Ta tiếp tục nhẫn nại sai tất cả các đầy tớ Ta là các tiên tri đến khuyên nài các ngươi: Các ngươi ai nấy hãy bỏ đường ác, cải thiện việc làm mình, cũng đừng đi theo phụng sự các thần khác, để các ngươi được sống tiếp tục trên đất Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi không lắng tai nghe, cũng không vâng lời Ta. Thật con cháu Giô-na-đáp, con Rê-cáp, đã vâng giữ lời truyền dạy của tổ phụ chúng, nhưng dân này không vâng lời Ta.’ Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này Ta sẽ giáng xuống dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem mọi tai họa Ta đã báo trước, vì Ta đã phán dạy chúng, nhưng chúng không vâng theo, Ta đã kêu gọi chúng, nhưng chúng không đáp lời.’ ” Giê-rê-mi nói với gia tộc Rê-cáp: “CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vì các ngươi đã nghe lời truyền dạy của Giô-na-đáp, tổ phụ các ngươi, vâng giữ và thi hành mọi điều người dạy bảo, cho nên CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Dòng họ Giô-na-đáp, con Rê-cáp, sẽ mãi mãi có người phụng sự Ta.’ ” Ba-rúc Đọc Lời Chúa Cho Toàn Dân Tại Đền Thờ Năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, CHÚA phán với Giê-rê-mi lời này: “Con hãy lấy một cuộn sách,36:2 Đây là cuộn giấy cói (papyrus) vì da đốt khó cháy lại có mùi (xem câu 23) viết xuống mọi điều Ta phán dạy về Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và tất cả các nước khác, kể từ ngày Ta khởi phán dạy con dưới triều Giô-si-a cho đến ngày nay. Có lẽ khi dân Giu-đa nghe về mọi tai họa Ta định giáng xuống chúng, chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và Ta sẽ tha thứ gian ác và tội lỗi chúng.” Giê-rê-mi gọi Ba-rúc đến, và Ba-rúc ghi chép vào cuộn sách mọi điều CHÚA phán với Giê-rê-mi, do chính miệng Giê-rê-mi thuật lại. Giê-rê-mi bảo Ba-rúc: “Tôi bị quản chế, không được phép vào đền thờ. Chính anh hãy lên đền thờ, và trong ngày lễ kiêng ăn, anh hãy đọc những lời CHÚA phán do chính miệng tôi thuật lại và anh đã ghi chép xuống cuộn sách này, cho dân chúng nghe. Anh cũng đọc cho toàn dân Giu-đa từ các thành kéo về nghe nữa. Có lẽ chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và CHÚA sẽ nhậm lời chúng cầu khẩn, vì cơn giận và thịnh nộ của CHÚA thật khủng khiếp khi Ngài cảnh cáo dân này.” Ba-rúc, con Nê-ri-gia, làm y theo mọi điều tiên tri Giê-rê-mi dặn bảo, ông lên đền thờ, đọc lời CHÚA trong cuộn sách. Tháng chín, năm thứ năm,36:9 Nhằm tháng 12 năm 604 T.C. triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, và hết thảy những người từ các thành khác trong Giu-đa tựu về Giê-ru-sa-lem đều giữ lễ kiêng ăn trước mặt CHÚA. Ba-rúc lên đền thờ, vào phòng của Ghê-ma-ria, con Sa-phan, thư ký triều đình, trên sân thượng, cạnh lối ra vào Cổng Mới của đền thờ. Tại đây, Ba-rúc đọc cho toàn dân nghe lời của Giê-rê-mi trong cuộn sách. Ba-rúc Đọc Lời CHÚA Cho Các Quan Chức Triều Đình Khi Mi-cai-gia, con Ghê-ma-ria, cháu Sa-phan, nghe đọc mọi lời của CHÚA trong cuộn sách, ông liền đi xuống cung vua, vào văn phòng thư ký triều đình, gặp tất cả các quan chức đang ngồi họp: Thư ký triều đình Ê-li-sa-ma, Đê-la-gia, con Sê-ma-gia, En-na-than, con Ạc-bồ, Ghê-ma-ria, con Sa-phan, Sê-đê-kia, con Ha-na-nia, và tất cả quan chức khác. Mi-cai-gia thuật lại cho họ tất cả những lời ông vừa nghe Ba-rúc đọc cho dân chúng trong cuộn sách. Bấy giờ tất cả các quan chức đều sai Giê-hu-đi, con Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cu-si, đến thưa với Ba-rúc: “Xin ông cầm theo cuộn sách vừa đọc cho dân chúng nghe đó, và đi với tôi.” Ba-rúc, con Nê-ri-gia, cầm cuộn sách đến gặp họ. Họ nói: “Mời ông ngồi. Và xin ông đọc cho chúng tôi nghe.” Vậy Ba-rúc đọc cho họ nghe. Vừa nghe xong mọi lời ấy, họ hoảng sợ nhìn nhau, và nói với Ba-rúc: “Chúng tôi phải tâu lên vua mọi điều này.” Họ hỏi Ba-rúc: “Xin ông cho chúng tôi biết làm sao ông viết được mọi điều này? Có phải ông ta đọc cho ông chép không?” Ba-rúc đáp: “Phải. Ông ấy đọc mọi lời này, và tôi dùng mực chép vào cuộn sách.” Các quan chức nói với Ba-rúc: “Ông và Giê-rê-mi hãy đi ẩn mình, và đừng cho ai biết các ông ở đâu.” Họ cất cuộn sách trong phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma, rồi đến sân chầu tâu mọi sự lên vua. Vua Đốt Cuộn Sách Vua liền sai Giê-hu-đi đem cuộn sách về. Giê-hu-đi lấy cuộn sách từ phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma về đọc cho vua nghe và tất cả các quan chức đứng chầu bên vua đều nghe. Bấy giờ là tháng chín, Vua đang ngồi trong cung mùa đông, và lửa đang cháy trong lò sưởi trước mặt vua. Mỗi khi Giê-hu-đi đọc được ba hoặc bốn cột chữ, vua liền dùng dao rọc giấy rọc đứt ra, ném vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi trọn cuốn sách cháy rụi trong lò. Vua và tất cả quần thần nghe mọi lời ấy, nhưng không ai hoảng sợ hoặc xé áo. Hơn nữa, En-na-than, Đê-la-gia, và Ghê-ma-ria có nài xin vua đừng đốt cuộn sách, nhưng vua vẫn không nghe. Vua lại truyền lệnh cho hoàng tử36:26 Các học giả chưa ngã ngũ về “hoàng tử” là con vua, hoặc là một chức vụ trong triều đình. Xem 1Vua 22:26; Giê 38:6 Giê-ra-mên, cùng với Sê-ra-gia, con Ách-ri-ên, và Sê-lê-mia, con Áp-đê-ên, đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng CHÚA đã giấu hai người. Ba-rúc Chép Cuộn Sách Khác Sau khi vua đốt cuộn sách do Ba-rúc ghi chép theo lời Giê-rê-mi đọc, CHÚA phán với Giê-rê-mi: “Con hãy lấy một cuộn sách khác, chép lại y mọi lời đã ghi trong cuộn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt rụi. Con hãy nói về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: ‘CHÚA phán: Ngươi đã đốt cuộn sách này và hỏi: Tại sao ngươi dám viết trong sách rằng vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ đến phá hủy đất nước này, và diệt sạch người và thú?’ Vì thế CHÚA phán về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: Con cháu nó sẽ không được ngự trên ngai Đa-vít. Thây nó sẽ bị ném ra ngoài, phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm. Ta sẽ hình phạt nó, dòng dõi nó, và quần thần nó vì tội ác của chúng. Ta sẽ giáng xuống chúng nó, xuống dân cư thành Giê-ru-sa-lem, và dân Giu-đa tất cả những tai họa Ta đã báo trước cho chúng, nhưng chúng không chịu nghe.” Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác, trao cho thư ký Ba-rúc, con Nê-ri-gia. Giê-rê-mi đọc lại cho Ba-rúc chép tất cả những lời trong cuộn sách mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt. Ông cũng đọc thêm nhiều lời khác tương tự như vậy nữa. Vua Sê-đê-kia Nhờ Giê-rê-mi Cầu Nguyện Cho Đất Nước Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, lập Sê-đê-kia, con Giô-si-a, làm vua nước Giu-đa thế cho Cô-nia, con Giê-hô-gia-kim. Nhưng cả vua Sê-đê-kia, quần thần, và dân trong nước, không một ai chú ý đến lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi. Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con Sê-lê-mia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con Ma-a-sê-gia, đến thưa với tiên tri Giê-rê-mi: “Xin ông vì chúng tôi cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.” Lúc ấy, Giê-rê-mi chưa bị giam cầm nên còn đi lại tự do giữa dân chúng. Quân Canh-đê đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin quân của Pha-ra-ôn đã tiến ra khỏi Ai-cập, liền rút đi khỏi thành. Bấy giờ CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vua Giu-đa đã sai các ngươi đến cầu hỏi ý Ta. Hãy tâu lại như vầy: ‘Quân đội của Pha-ra-ôn đã tiến lên cứu giúp các ngươi sẽ quay trở về xứ mình, về Ai-cập. Quân Canh-đê sẽ trở lại vây đánh thành này, chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành.’ ” CHÚA phán: “Các ngươi đừng tự dối mình, đừng tự nhủ: ‘Quân Canh-đê thế nào cũng rút đi khỏi chúng ta!’ vì chúng sẽ không rút khỏi đâu. Dù cho các ngươi có đánh tan quân Canh-đê đang hãm đánh các ngươi, đến nỗi chỉ còn lại những thương binh trong lều, chúng cũng sẽ vùng dậy, phóng hỏa đốt trụi thành này.” Giê-rê-mi Bị Bắt Giam Sau khi quân Canh-đê rút khỏi thành Giê-ru-sa-lem vì quân của Pha-ra-ôn đang tiến về thành, Giê-rê-mi định ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đi về địa phận Bên-gia-min để nhận phần cơ nghiệp của mình giữa dân tại đấy. Nhưng khi tiên tri Giê-rê-mi vừa đến cổng Bên-gia-min thị bị Di-rê-gia (con Sê-lê-mia, cháu Ha-na-nia), viên đội trưởng tuần cảnh tại đấy, chặn lại, buộc tội: “Ông đào ngũ theo quân Canh-đê!” Giê-rê-mi đáp: “Không phải vậy! Tôi không có đào ngũ theo quân Canh-đê.” Nhưng Di-rê-gia vẫn không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi giải về cho các quan chức. Các quan giận Giê-rê-mi lắm, ra lệnh đánh đòn và giam trong nhà thư ký Giô-na-than, vì nhà này đã chuyển thành nhà tù. Vậy Giê-rê-mi bị giam trong xà lim dưới hầm, và giữ tại đó lâu ngày. Sau đó, vua Sê-đê-kia ra lệnh giải Giê-rê-mi về cung, vua hỏi kín Giê-rê-mi: “CHÚA có phán lời gì không?” Giê-rê-mi đáp: “Muôn tâu bệ hạ, có.” Ông nói tiếp: “Bệ hạ sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn.” Và Giê-rê-mi thưa với vua Sê-đê-kia: “Tôi có phạm lỗi gì với bệ hạ, hoặc với quần thần, hay dân chúng này mà bệ hạ lại bỏ tù tôi? Còn các tiên tri đã từng rao báo là vua Ba-by-lôn sẽ không bao giờ tấn công bệ hạ và đất nước này, các tiên tri ấy hiện ở đâu? Muôn tâu bệ hạ, giờ đây xin bệ hạ nghe lời tôi khẩn nài. Xin bệ hạ đừng trả tôi về nhà của thư ký Giô-na-than, kẻo tôi chết mất tại đấy.” Vua Sê-đê-kia truyền lệnh giữ Giê-rê-mi tại sân vệ binh, và phát cho ông mỗi ngày một khoanh bánh mì từ phố lò bánh, cho đến khi trong thành không còn bánh nữa. Vậy Giê-rê-mi bị giam tại sân vệ binh. Giê-rê-mi Bị Thả Xuống Giếng Sê-pha-tia, con Mát-tan, Ghê-đa-lia, con Phát-hua, Giu-can, con Sê-lê-mia, và Phát-hua, con Manh-ki-gia, đều có nghe lời Giê-rê-mi giảng cho toàn dân: CHÚA phán như vầy: ‘Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra đầu hàng quân Canh-đê sẽ được sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’ ” CHÚA phán: “Thành này chắc chắn sẽ bị nộp vào tay quân đội vua Ba-by-lôn, và vua sẽ chiếm đóng thành.” Các quan chức này tâu vua: “Tâu bệ hạ, tên này đáng bị xử tử, vì nó nói những lời đó làm nhụt chí các chiến sĩ còn lại trong thành, và cũng làm cho toàn dân nản lòng nữa. Tên này không tìm phúc lợi cho dân chúng, nhưng chỉ gây thiệt hại cho họ thôi.” Vua Sê-đê-kia đáp: “Này, Ta giao nó cho các ngươi.” Vì vua không thể làm gì ngăn chặn họ38:5 Dịch theo LXX, MT: ngăn chận các ngươi cả. Vậy họ bắt Giê-rê-mi thả xuống giếng trong sân vệ binh. Giếng này thuộc về Manh-ki-gia, một người trong hoàng tộc. Họ dòng dây thừng thả Giê-rê-mi xuống. Giếng không có nước, chỉ có bùn lầy, và Giê-rê-mi lún xuống bùn. Thái giám E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi, làm việc trong hoàng cung, nghe tin họ thả Giê-rê-mi xuống giếng. Bấy giờ vua đang ngự tại cổng Bên-gia-min. E-bết Mê-léc rời hoàng cung đến chầu vua: “Muôn tâu bệ hạ! Những người ấy đối xử với tiên tri Giê-rê-mi thật là ác độc! Họ thả tiên tri xuống giếng để ông chết đói dưới đó, vì trong thành không còn thực phẩm nữa.” Vua truyền lệnh cho E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi: “Hãy đem theo ba mươi người38:10 Một bản cổ Hy-bá: ba người từ đây đến kéo tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi giếng trước khi ông ta chết.” E-bết Mê-léc đem người theo với mình về hoàng cung, xuống kho quần áo38:11 Hy-bá MT: “xuống nơi bên dưới kho bạc” 2Vua 10:22 có nói đến kho quần áo lấy giẻ rách và quần áo cũ, dùng dây thừng dòng xuống giếng cho Giê-rê-mi. E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi nói với Giê-rê-mi: “Ông nhét mấy miếng giẻ rách và quần áo cũ này giữa nách và dây thừng.” Giê-rê-mi làm y như vậy. Họ dùng dây thừng kéo Giê-rê-mi lên khỏi giếng. Sau đó, Giê-rê-mi được giữ trong sân vệ binh. Vua Sê-đê-kia Hỏi Ý Tiên Tri Giê-rê-mi Vua Sê-đê-kia sai giải tiên tri Giê-rê-mi đến lối vào đền thờ, cửa thứ ba. Vua nói với Giê-rê-mi: “Trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng giấu trẫm điều chi hết.” Giê-rê-mi đáp lời vua Sê-đê-kia: “Nếu tôi nói ra, bệ hạ chắc sẽ giết tôi. Nếu tôi có khuyên bệ hạ, bệ hạ cũng không nghe.” Vua Sê-đê-kia kín đáo thề với Giê-rê-mi: “Trẫm chỉ CHÚA hằng sống, là Đấng ban sự sống cho chúng ta, mà thề rằng trẫm sẽ không giết ngươi, cũng không nộp ngươi vào tay những người đang tìm hại mạng sống ngươi.” Giê-rê-mi tâu vua Sê-đê-kia: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi chỉ cần ra đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn thì ngươi sẽ được sống. Thành này cũng không bị thiêu hủy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn, thành này sẽ rơi vào tay quân Canh-đê, chúng sẽ đốt thành, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng.” Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: “Trẫm ngại nhóm người Do Thái đã đào ngũ theo quân Canh-đê, e quân Canh-đê nộp trẫm cho chúng hành hạ.” Giê-rê-mi đáp: “Quân Canh-đê sẽ không nộp bệ hạ cho chúng đâu. Tôi xin bệ hạ vâng theo lời CHÚA, lời tôi đang trình bày với bệ hạ đây, để bệ hạ được phúc lành và được sống. Còn nếu bệ hạ không chịu đầu hàng, thì CHÚA cho tôi thấy điều này: Hết thảy những phụ nữ còn lại trong cung vua Giu-đa đều bị dẫn ra nộp cho các tướng lãnh vua Ba-by-lôn. Họ vừa đi vừa nói: ‘Bạn bè thân tín của bệ hạ Đã dối gạt bệ hạ và thắng thế! Khi chân bệ hạ lún xuống bùn, Họ quay lưng bỏ đi.’ Hết thảy các hoàng hậu, cung phi, công chúa và hoàng tử đều sẽ bị nộp cho quân Canh-đê. Chính bệ hạ cũng không thoát khỏi tay chúng. Bệ hạ sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn, và thành này sẽ bị thiêu hủy.” Vua Sê-đê-kia dặn Giê-rê-mi: “Đừng cho ai biết về cuộc hội kiến này, kẻo ngươi bị xử tử. Nếu các quan chức nghe tin trẫm có tiếp xúc với ngươi, và họ đến hạch hỏi ngươi: ‘Xin cho chúng tôi biết ông đã nói gì với vua, và vua đã nói gì với ông. Xin đừng giấu chúng tôi điều gì cả, để ông khỏi phải chết,’ ngươi hãy đáp lời họ: ‘Tôi khẩn xin vua đừng trả tôi về nhà ngục Giô-na-than, kẻo tôi chết tại đấy.’ ” Và khi hết thảy các quan chức đến hạch hỏi Giê-rê-mi, ông đáp lời họ theo như mọi điều vua dặn. Vậy họ ngừng gạn hỏi, vì không ai nghe biết gì về cuộc hội kiến giữa ông và vua. Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh cho đến ngày thành Giê-ru-sa-lem thất thủ. Khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ…38:28 Có thể đây là phần đầu của 39:3 Giê-ru-sa-lem Thất Thủ Tháng mười, năm thứ chín triều vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dốc toàn quân tấn công và vây hãm thành Giê-ru-sa-lem. Ngày mồng chín tháng tư, năm thứ mười một triều vua Sê-đê-kia, tường thành bị chọc thủng. Khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ, tất cả các tướng lãnh vua Ba-by-lôn tiến vào ngồi chỉ huy tại cổng Giữa: Nẹt-gan Sa-rết-se,39:3 Có thể đây là con rể vua Nê-bu-cát-nết-sa, cai trị nước Ba-by-lôn từ 560-556 T.C. người thành Sam-ga,39:3 Tiếng Ba-by-lôn (Akkadian) đọc là Sinh-ma-ghia, tên một thành phố hoặc quận của Ba-by-lôn Nê-bô Sa-sê-kim, 39:3 Đây là một hình thức khác của tên Nê-bu-sa-ban (câu 13) chỉ huy trưởng quân sự, Nẹt-gan Sa-rết-se, một sĩ quan cao cấp, và tất cả các quan tướng khác của vua Ba-by-lôn. Khi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, nhìn thấy tình hình, vua và toàn quân tìm đường tẩu thoát. Ban đêm, họ ra khỏi thành, đi ngang qua vườn ngự uyển, xuyên qua cổng giữa hai bức tường, hướng về thung lũng sông Giô-đanh. Nhưng quân Canh-đê đuổi theo họ, và đuổi kịp vua Sê-đê-kia nơi vùng đồng bằng khô hạn gần thành Giê-ri-cô. Chúng bắt vua, giải lên cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, xét xử tại Ríp-lát, thuộc lãnh thổ Ha-mát. Vua Sê-đê-kia nhìn thấy tận mắt các con trai mình bị hành quyết tại Ríp-lát, theo lệnh vua Ba-by-lôn; vua Ba-by-lôn cũng ra lệnh hành quyết tất cả những người thuộc dòng dõi quý tộc của Giu-đa. Kế đến vua Sê-đê-kia bị móc cả hai mắt, xiềng bằng xích đồng, và giải về Ba-by-lôn. Trong khi đó, quân Canh-đê đốt rụi hoàng cung, nhà cửa dân chúng, và phá sập tường thành Giê-ru-sa-lem. Tướng Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, ra lệnh lưu đày qua Ba-by-lôn những người dân còn sót lại trong thành cùng với những người đã đào ngũ theo ông, và những người thợ thủ công còn lại. Lúc ấy, ông chừa lại trong xứ Giu-đa những người nghèo khổ nhất, không có tài sản chi hết, và cấp phát vườn nho và ruộng đất cho họ. Giê-rê-mi Được Trả Tự Do Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho tướng Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, về Giê-rê-mi như sau: “Hãy đem ông ấy về, lo liệu chu đáo. Đừng làm gì hại ông hết, nhưng hãy chấp thuận bất cứ điều gì ông yêu cầu.” Vậy Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, cùng với Nê-bu-sa-ban, chỉ huy trưởng quân sự, Nẹt-gan Sa-rết-se, một sĩ quan cao cấp, và hết thảy các tướng lãnh vua Ba-by-lôn sai tìm Giê-rê-mi, đem ông ra khỏi sân vệ binh, giao cho Ghê-đa-lia (con A-hi-cam, cháu Sa-phan) đưa ông về nhà. Và Giê-rê-mi sống giữa dân mình. Chúa Hứa Giải Cứu E-bết Mê-léc CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi ông còn bị giam giữ tại sân vệ binh: “Con hãy đi nói cho E-bết Mê-léc người Ê-thi-ô-bi: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này Ta sẽ giáng tai họa chứ không phải phúc lành xuống thành này, theo như lời Ta đã phán. Đến lúc ấy ngươi sẽ chứng kiến sự kiện tận mắt.’ ” CHÚA phán: “Nhưng đến lúc ấy Ta sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không rơi vào tay những người ngươi đang sợ.” CHÚA phán: “Vì Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, nhưng ngươi sẽ thoát thân được, vì ngươi đã tin cậy Ta.” Giê-rê-mi Ở Lại Trong Xứ Giu-đa CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi tướng Nê-bu A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, trả tự do cho ông tại Ra-ma, đang khi ông bị xiềng và cùng với cả đoàn dân từ thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa trên đường lưu đày qua Ba-by-lôn. Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ dẫn Giê-rê-mi đi riêng ra và nói: “CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, đã cảnh cáo trước, Ngài sẽ giáng tai họa xuống chốn này. Và bây giờ Ngài đã giáng họa xuống. CHÚA đã thực hiện điều Ngài phán, vì dân chúng phạm tội với CHÚA, không chịu vâng lời Ngài. Vì thế mà việc này đã xảy ra. Bây giờ tôi tháo xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-lôn với tôi, mời ông đi, tôi sẽ lo liệu cho ông chu đáo. Còn nếu ông không muốn, thì đừng đi. Kìa, toàn cõi đất nước này ở trước mặt ông. Ông muốn đi nơi nào tùy ý.” Giê-rê-mi chưa đáp lời, Nê-bu A-đan lại nói tiếp: “Hay là ông về với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan. Hoàng thượng40:5 Nt: vua Ba-by-lôn vừa bổ nhiệm người làm tổng trấn các thành xứ Giu-đa. Ông có thể ở với Ghê-đa-lia và sống giữa dân mình. Hoặc ông thấy cần đi nơi nào khác thì cứ tùy nghi mà đi.” Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cấp thực phẩm và vật dụng cho Giê-rê-mi rồi thả ông đi. Giê-rê-mi đi về Mích-ba, ở với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, và sống giữa dân chúng còn lại trong xứ. Tổng Trấn Ghê-đa-lia Khởi Sự Gây Dựng Cộng Đồng Giu-đa Tất cả các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng quê, cấp chỉ huy và quân lực của họ, đều nghe tin vua Ba-by-lôn đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, làm tổng trấn trong nước, để cai trị những người gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con, thuộc thành phần nghèo khổ nhất trong xứ không bị đày qua Ba-by-lôn. Các sĩ quan chỉ huy này gồm có Ích-ma-ên (con Nê-tha-nia), Giô-ha-nan và Giô-na-than (con Ca-rê-át), Sê-ra-gia (con Tan-hu-mết), các con trai của Ê-phai ở Nê-tô-pha, và Giê-xa-nia (con một người Ma-a-ca). Họ đem quân theo đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba. Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, dùng lời thề trấn an họ: “Anh em đừng ngại phục vụ người Ba-by-lôn. Anh em cứ ở trong nước, phục vụ vua Ba-by-lôn, rồi sẽ được an cư lạc nghiệp. Tôi phải ở lại Mích-ba để đại diện cho anh em tiếp xúc với người Ba-by-lôn mỗi khi họ đến. Nhưng anh em được quyền thu hoạch rượu, các loại trái cây mùa hạ, dầu, và trữ trong lọ, bình. Hãy định cư trong các thành anh em đã chiếm đóng.” Hết thảy những người Do Thái ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, và ở khắp các nước khác cũng nghe tin vua Ba-by-lôn đã chừa lại một số dân trong xứ Giu-đa, và đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, cai trị họ. Hết thảy những người Do Thái này tản mát khắp nơi đều trở về Giu-đa, đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và thu hoạch được một số lượng dồi dào rượu và trái cây mùa hạ. Ghê-đa-lia Bị Ám Sát Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và hết thảy các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng thôn quê đến gặp Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và báo tin: “Chắc hẳn tổng trấn biết tin Ba-a-lít, vua Am-môn, đã sai Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, về ám sát tổng trấn?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, không tin lời họ. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, cũng gặp kín Ghê-đa-lia tại Mích-ba và đề nghị: “Xin cho tôi thủ tiêu Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, mà không ai biết hết. Sao lại để cho nó ám sát tổng trấn, để rồi toàn dân Do Thái tụ họp chung quanh tổng trấn phải tản lạc, và dân còn sót lại trong xứ Giu-đa cũng chết mất?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, can ngăn Giô-ha-nan, con Ca-rê-át: “Đừng làm vậy! Điều anh nói về Ích-ma-ên không đúng đâu!” Tuy nhiên, đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, cũng là một trong các tướng lãnh của nhà vua, đem theo mười bộ hạ đến yết kiến tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, tại Mích-ba. Trong khi họ cùng dùng bữa tại đó, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, và mười bộ hạ theo mình vụt đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn trong nước. Ích-ma-ên cũng hạ sát luôn tất cả những người Do Thái hầu cận Ghê-đa-lia tại Mích-ba và những người lính Ba-by-lôn có mặt tại đó. Cuộc Tàn Sát Lan Rộng Ngày hôm sau, khi chưa ai biết về vụ ám sát tổng trấn Ghê-đa-lia, có tám mươi người đến từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri. Họ đã cạo râu, xé rách áo, và rạch da thịt. Họ mang theo tế lễ chay và nhũ hương để lên đền thờ dâng cho CHÚA. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, từ Mích-ba lên đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ích-ma-ên ân cần: “Mời các ông ghé vào đây chào tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.” Vào được giữa thành, Ích-ma-ên và bộ hạ liền tàn sát họ và quăng thây xuống giếng. Nhưng mười người trong nhóm nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn dự trữ lương thực giấu ngoài đồng: lúa mì, lúa mạch, dầu ô-liu và mật ong.” Vậy Ích-ma-ên tha, không giết họ chung với các bạn đồng hành. Ích-ma-ên quăng thây của tất cả những người anh ta tàn sát xuống một hồ to do vua A-sa đào để phòng thủ trong khi nguy cơ chiến tranh với Ba-i-sa, vua Y-sơ-ra-ên, đe dọa. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, lấy thây người lấp đầy hồ. Ích-ma-ên bắt tất cả những người còn lại tại Mích-ba, gồm các công chúa và hết thảy dân chúng mà tướng Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng quân sự, chừa lại ở Mích-ba, dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt họ, dẫn đi về hướng Am-môn. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông nghe về mọi việc tàn ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã làm. Họ liền tập họp toàn thể lực lượng, đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp anh ta gần ao lớn ở Ghi-bê-ôn. Hết thảy đoàn dân bị Ích-ma-ên dẫn đi đều mừng rỡ khi họ nhìn thấy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi cùng với ông. Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt dẫn đi khỏi Mích-ba đều quay lại, chạy về phía Giô-ha-nan, con Ca-rê-át. Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cùng với tám bộ hạ, thoát khỏi tay Giô-ha-nan, và trốn qua xứ Am-môn. Trốn Qua Ai-cập Hết thảy người còn lại bị Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt đi khỏi Mích-ba sau khi anh ta ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, gồm có binh sĩ, đàn bà, trẻ con, và thái giám. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông dẫn hết thảy những người này ra khỏi Ghi-bê-ôn. Họ tiếp tục đi, và dừng lại tại Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai-cập. Họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, là người vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong nước. Dân Chúng Xin Giê-rê-mi Cầu Hỏi Ý Chúa Tất cả các sĩ quan chỉ huy, kể cả Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và Giê-xa-nia, con Hô-sa-gia, và toàn thể dân chúng, thượng lưu hay thấp hèn, đều đến nài nỉ tiên tri Giê-rê-mi: “Chúng tôi van ông! Xin ông nhậm lời chúng tôi. Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, cho chúng tôi, cho tất cả những người còn sót lại này. Như chính mắt ông thấy, chúng tôi xưa vốn đông đảo, nhưng bây giờ chỉ còn lại một số ít thôi. Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, dạy chúng tôi biết phải đi đường nào và phải làm điều gì.” Tiên tri Giê-rê-mi đáp: “Được rồi! Ta sẽ cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi để biết mọi điều CHÚA phán dạy. Ta sẽ không giữ lại một điều nào cả.” Họ liền thề: “Cầu xin CHÚA chân thật và thành tín làm chứng rằng Ngài sẽ trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi không làm y theo mọi điều CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, sai ông truyền lại cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn Ngài. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, để được phúc lành. Phải, chúng tôi sẽ vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi.” CHÚA Đáp Lời Giê-rê-mi Cầu Xin Mười ngày sau, CHÚA phán với Giê-rê-mi. Ông triệu tập Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, tất cả các sĩ quan chỉ huy, và toàn thể dân chúng, từ cao sang đến thấp hèn. Ông nói: “Các ngươi có nhờ tôi trình dâng lên CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lời cầu xin của các ngươi. Đây là lời Ngài phán: ‘Nếu các ngươi bằng lòng sống trong đất nước này, Ta sẽ không phá đổ, nhưng Ta sẽ xây dựng các ngươi; Ta sẽ không bứng gốc, nhưng Ta sẽ vun trồng các ngươi. Ta đau lòng vì tai họa Ta đã giáng xuống các ngươi. Đừng sợ vua Ba-by-lôn mà các ngươi hiện đang sợ. Đừng sợ nữa.’ ” CHÚA phán: “Vì Ta ở với các ngươi. Ta sẽ cứu giúp các ngươi, Ta sẽ giải cứu các ngươi ra khỏi tay vua. Ta sẽ thương xót các ngươi, khiến cho vua cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi ở lại trong đất nước mình. Còn nếu các ngươi không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, nếu các ngươi tiếp tục nói: ‘Chúng tôi không muốn sống trong xứ này; không đâu! nhưng chúng tôi sẽ đi xuống Ai-cập, nơi đó chúng tôi sẽ không thấy chiến tranh, không nghe tù và thổi, cũng không đói khát thức ăn; chúng tôi muốn sống tại đó,’ thì các ngươi là những người còn sống sót trong xứ Giu-đa, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Nếu các ngươi quyết định đi xuống Ai-cập, trú ngụ tại đó, thì gươm đao mà các ngươi sợ sẽ bắt kịp các ngươi trong xứ Ai-cập, và đói kém mà các ngươi lo ngại cũng sẽ bám sát các ngươi tại Ai-cập, và các ngươi sẽ chết tại đó. Tất cả những người nào quyết định đi xuống Ai-cập trú ngụ tại đó, sẽ chết vì gươm dao, đói kém và bệnh dịch. Không một người nào sống sót, không một người nào thoát khỏi tai họa Ta sẽ giáng xuống chúng.’ ” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Như Ta đã trút cơn giận và cơn thịnh nộ Ta xuống dân cư thành Giê-ru-sa-lem thể nào, Ta cũng sẽ trút cơn thịnh nộ Ta xuống các ngươi khi các ngươi đi xuống Ai-cập. Người ta sẽ chửi rủa, kinh tởm các ngươi, dùng các ngươi làm câu rủa độc, lời nhục mạ. Các ngươi sẽ không bao giờ được nhìn lại chốn này nữa. Các ngươi là những người còn sống sót trong xứ Giu-đa, CHÚA đã phán dạy các ngươi: ‘Đừng đi xuống Ai-cập.’ Các ngươi biết rõ ngày nay ta đã cảnh cáo các ngươi. Các ngươi đã liều mạng tự dối mình khi các ngươi sai ta đến với CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi: ‘Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta giùm chúng tôi, rồi truyền cho chúng tôi biết mọi điều CHÚA phán dạy chúng tôi. Chúng tôi sẽ vâng theo.’ Ngày nay ta đã trình bày cho các ngươi, nhưng các ngươi không chịu vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi, không chịu làm theo mọi điều Ngài đã sai ta nói lại với các ngươi. Vậy bây giờ, các ngươi hãy biết chắc rằng các ngươi sẽ chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch tại chính nơi mà các ngươi ước ao đi đến để trú ngụ.” Giê-rê-mi Bị Cưỡng Bức Đi Xuống Ai-cập Với Đoàn Dân Giê-rê-mi vừa công bố xong cho toàn dân mọi lời ấy, mọi lời của CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, truyền ông nói lại với chúng, A-xa-ria, con Hô-sa-gia, và Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và hết thảy những người ngạo mạn liền nói: “Ông nói dối! CHÚA Đức Chúa Trời của chúng tôi không có sai ông bảo chúng tôi: ‘Các ngươi đừng bao giờ xuống Ai-cập trú ngụ.’ Chính Ba-rúc, con Nê-ri-gia, đã xúi ông chống lại chúng tôi, để nộp chúng tôi vào tay quân Ba-by-lôn: chúng sẽ giết chúng tôi, hoặc đầy chúng tôi qua Ba-by-lôn.” Vậy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan chỉ huy, cùng toàn dân nhất quyết không vâng lời CHÚA dạy phải ở lại sinh sống trong xứ Giu-đa. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan chỉ huy bắt tất cả những người còn lại trong xứ Giu-đa, gồm có những người tản lạc khắp mọi nước đã trở về sinh sống trong xứ Giu-đa, và tất cả những người mà tướng Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng quân sự, đặt dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, nào đàn ông, đàn bà, trẻ con, và các công chúa, luôn cả tiên tri Giê-rê-mi và Ba-rúc, con Nê-ri-gia, và dẫn đi xuống Ai-cập, vì họ không vâng lời CHÚA. Họ đi đến thành Tác-pha-nết. Lời Tiên Tri Về Việc Nê-bu-cát-nết-sa Xâm Chiếm Ai-cập Tại Tác-pha-nết, CHÚA phán bảo Giê-rê-mi: “Con hãy khuân vài tảng đá lớn, đem chôn dưới xi-măng, dưới sân gạch, nơi lối vào cơ quan chính quyền tại Tác-pha-nết, ngay trước mắt người Do Thái, cho họ thấy. Rồi con hãy nói với chúng: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, Ta sẽ sai gọi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ta sẽ đặt ngai nó trên tảng đá này mà Ta đã chôn giấu, và nó sẽ căng tán ra che trên đó. Nó sẽ đến và đánh bại Ai-cập, giết chết những kẻ bị định phải chết, bắt tù đày những kẻ bị định cho tù đày, và dùng gươm đao đâm chém những kẻ bị định cho gươm đao. Nó sẽ phóng hỏa đốt các miếu đền của các thần Ai-cập. Nó sẽ thiêu hủy các thần tượng hoặc đem chúng đi lưu đày. Nó sẽ cướp sạch xứ Ai-cập như người chăn bắt rận sạch áo mình. Nó sẽ ra về bình an. Nó sẽ đập phá các cột trụ hình tháp ở Bết Sê-mết trong xứ Ai-cập, và nó sẽ thiêu rụi các miếu đền của các thần Ai-cập.’ ” Lời Chúa Cho Dân Do Thái Tại Ai-cập CHÚA phán với Giê-rê-mi về hết thảy những người Do Thái đang sống tại Ai-cập, ở Mích-đôn, Tác-pha-nết, và Mem-phít, và vùng Pha-trô: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Các ngươi đã thấy tất cả các tai họa Ta đổ xuống thành Giê-ru-sa-lem và toàn bộ các thành xứ Giu-đa. Kìa, ngày nay các thành ấy vẫn còn đổ nát, không người ở, vì điều ác dân cư trong thành đã làm. Chúng đã xúc phạm đến Ta, chúng đi theo phụng sự và dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng, hoặc các ngươi, hoặc tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. Dù Ta đã bền lòng tiếp tục sai hết thảy các tiên tri đầy tớ Ta đến khuyên dạy: ‘Các ngươi đừng làm điều gớm ghiếc này, là điều Ta ghê tởm!’ chúng vẫn không nghe, không lắng tai, không từ bỏ điều ác chúng làm, là dâng sinh tế cho các thần khác. Vì thế Ta trút cơn thịnh nộ lôi đình xuống, đốt cháy các thành Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Ngày nay, các thành ấy vẫn còn đổ nát, tiêu điều.” Và bây giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Sao các ngươi lại tự gây cho mình tai họa lớn lao này, đến nỗi đàn ông, đàn bà, trẻ em, và con nít còn bú phải bị diệt trừ khỏi xứ Giu-đa, không còn một người nào sống sót giữa các ngươi? Sao các ngươi lại xúc phạm đến Ta với công việc tay các ngươi làm? Tại xứ Ai-cập, nơi các ngươi đến tị nạn, các ngươi dâng sinh tế cho các thần khác, để rồi phải bị diệt vong, và trở thành một lời nguyền rủa, một điều ô nhục giữa mọi dân trên đất. Lẽ nào các ngươi quên những việc gian ác mà tổ phụ các ngươi đã làm trong xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem? Đến ngày nay, các ngươi vẫn chưa ăn năn, chưa kinh sợ, chưa sống theo Kinh Luật và quy luật Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi.” Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta đã quyết định giáng họa xuống các ngươi và diệt trừ cả xứ Giu-đa. Ta sẽ cất đi hết những người còn sót lại trong xứ Giu-đa mà đã quyết định xuống Ai-cập tị nạn. Chúng sẽ bị tiêu diệt hết trong xứ Ai-cập. Chúng sẽ ngã xuống vì gươm dao. Chúng sẽ tiêu hao mất vì đói kém. Từ kẻ hèn đến người sang, mọi người đều sẽ chết vì gươm đao hoặc đói kém. Người ta sẽ chửi rủa, kinh tởm chúng, dùng chúng làm câu rủa độc, lời nhục mạ. Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và bệnh dịch hình phạt những người sống ở Ai-cập cũng như Ta đã hình phạt thành Giê-ru-sa-lem. Trong số những người Giu-đa còn sót lại đã xuống tị nạn tại Ai-cập, sẽ không có một người nào thoát khỏi hoặc sống sót để trở về xứ Giu-đa, là nơi chúng hằng mong mỏi quay về sinh sống. Chúng sẽ không được trở về, ngoại trừ vài người thoát nạn.” Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình cúng tế cho các thần khác, và hết thảy những phụ nữ hiện diện, một hội chúng đông đảo, và hết thảy những người ngụ ở Ai-cập và vùng Pha-trô, cùng đáp lời Giê-rê-mi: “Chúng tôi sẽ không vâng theo lời ông nhân danh CHÚA truyền lại cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi quyết định làm y theo mọi điều chúng tôi đã hứa nguyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cúng sinh tế, và dâng rượu lễ cho Nữ Vương trên trời, y như chúng tôi, tổ phụ chúng tôi, các vua quan chúng tôi đã từng làm trong các thành xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, chúng tôi ăn uống thỏa thuê, làm ăn phát đạt, và không hề bị hoạn nạn. Nhưng từ khi chúng tôi ngừng cúng sinh tế và dâng rượu cho Nữ Vương trên trời, chúng tôi thiếu thốn mọi điều, và chết dần chết mòn vì gươm đao, đói kém.” Các bà phụ thêm:44:19 Dịch theo Syriac. MT không có phần này “Khi chúng tôi cúng tế và dâng rượu cho Nữ Vương trên trời, lẽ nào chồng chúng tôi không đồng ý mà chúng tôi lại dám nặn bánh nướng theo tượng Nữ Vương mà dâng rượu lễ cho Nữ Vương hay sao?” Giê-rê-mi nói với mọi người, cả đàn ông lẫn đàn bà, hết thảy những người vừa đáp lời ông như trên: “Việc các ngươi, tổ phụ và vua quan các ngươi, cùng dân chúng trong nước, cúng tế trong các thành xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem, CHÚA không nhớ, không nghĩ đến sao? CHÚA không chịu đựng nổi việc làm gian ác và gớm ghiếc của các ngươi nên đất nước các ngươi phải đổ nát, điêu tàn, không người ở, và bị người ta dùng làm câu rủa độc như ngày nay. Tai họa này đã giáng xuống các ngươi như vẫn còn hiện nay, vì các ngươi phạm tội với CHÚA, lo cúng tế, không vâng lời CHÚA, không sống theo Kinh Luật, quy luật, và lời răn dạy của Ngài.” Giê-rê-mi lại nói tiếp với cả đoàn dân, kể cả các bà: “Xin mọi người Do Thái đang sống ở Ai-cập lắng nghe lời của CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi, các ngươi thật đã hành động y theo lời các ngươi nói: ‘Chúng tôi quyết định giữ trọn lời hứa nguyện cúng tế và dâng rượu lễ cho Nữ Vương trên trời.’ Phải, hãy giữ trọn lời hứa! Hãy hoàn thành điều các ngươi hứa! Tuy nhiên, hết thảy những người Do Thái đang sống tại Ai-cập, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA phán: ‘Này, Ta nhân danh vĩ đại của Ta mà thề rằng sẽ chẳng còn một người Do Thái nào trên toàn xứ Ai-cập kêu cầu danh Ta như vầy nữa: Thật như CHÚA hằng sống!’ Này, Ta sẽ thức canh để giáng họa xuống chúng, chứ không phải ban phúc lành. Mọi người Do Thái sống ở Ai-cập đều sẽ chết vì gươm đao, hoặc đói kém, cho đến khi chúng bị tận diệt. Chỉ một số ít thoát khỏi gươm đao sẽ từ Ai-cập trở về Giu-đa. Bấy giờ, hết thảy những người còn sót lại trong xứ Giu-đa mà đã xuống Ai-cập tị nạn sẽ biết rõ lời ai đúng, lời Ta hoặc lời họ.” CHÚA phán: “Và đây là dấu hiệu Ta sẽ hình phạt các ngươi tại chốn này, để các ngươi biết Ta chắc chắn sẽ thực hiện lời Ta hứa sẽ giáng họa xuống các ngươi.” CHÚA phán như vầy: “Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ai-cập, vào tay kẻ thù nó, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống nó, như Ta đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù tìm hại mạng sống nó.” Chúa Hứa Giải Cứu Ba-rúc Sau khi Ba-rúc, con Nê-ri-gia, chép vào cuộn sách những lời tiên tri Giê-rê-mi đọc cho ông vào năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, Giê-rê-mi nói với Ba-rúc: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán với Ba-rúc như vầy: Con than trách: ‘Khốn khổ cho tôi! CHÚA lại chồng chất phiền muộn vào nỗi đau buồn của tôi. Tôi mệt mỏi vì rên rỉ, tôi không nghỉ yên.’ Con hãy nói với Ba-rúc: ‘CHÚA phán như vầy: Ta phá đổ những gì Ta xây, Ta bứng gốc những gì Ta trồng. Ta sẽ làm như vậy trên khắp cả đất nước. Thế mà con lại tìm kiếm danh vọng45:5 Nt: những việc lớn lao cho mình sao?’ CHÚA phán: ‘Đừng tìm kiếm nữa. Này, Ta sẽ giáng họa xuống mọi người, nhưng Ta sẽ cho con được thoát thân bất cứ nơi nào con đi.’ ” Lời Tiên Tri Về Ai-cập CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về các nước ngoài: Về Ai-cập, liên quan đến quân đội của Pha-ra-ôn Nê-cô, vua Ai-cập, bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đánh bại tại Cạt-kê-mít, gần sông Ơ-phơ-rát, vào năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa. Hãy chuẩn bị khiên và thuẫn, Tiến ra trận! Hỡi các kỵ binh, Hãy thắng yên ngựa, cưỡi lên! Hãy đội mũ, Đứng vào hàng, Chùi bóng ngọn giáo, Mặc áo giáp vào! CHÚA phán: “Sao Ta thấy chúng hoảng sợ, Quay lưng bỏ chạy? Các chiến sĩ bị đánh tan tành, Trốn chạy tán loạn, Không dám ngoảnh lại! Kinh hoàng tứ phía! Người nhanh chân không trốn kịp, Người mạnh sức không thoát khỏi! Trên miền Bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, Chúng lảo đảo ngã xuống. Ai kia, dâng trào lên như sông Ninh, Như các dòng sông nước chảy cuồn cuộn? Ai-cập dâng trào lên như sông Ninh, Như các dòng sông nước chảy cuồn cuộn! Ai-cập tự hào: Ta sẽ dâng lên, tràn ngập đất, Tiêu diệt thành phố và dân cư trong thành! Ngựa chiến, hãy phóng lên! Xe chiến mã, hãy lao tới! Các chiến sĩ, hãy tấn công! Các chiến sĩ Ê-thi-ô-bi và Ly-bi chuyên cầm khiên, Các chiến sĩ Ly-đi có tài bắn cung. Nhưng ngày ấy thuộc về CHÚA Vạn Quân, Ngày CHÚA báo trả những kẻ thù nghịch Ngài. Lưỡi gươm sẽ ăn nuốt đến thỏa dạ, Uống máu đến đã khát, Vì đó là tế lễ dâng lên CHÚA Vạn Quân, Tại miền đất phương Bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Hỡi nàng Ai-cập, trinh nữ kia, Hãy đi lên Ga-la-át tìm dầu xoa! Ngươi có chữa trị bao nhiêu thuốc cũng vô hiệu, Vết thương ngươi chẳng kéo da non! Các nước ngoài nghe tin ngươi bị ô nhục, Tiếng ngươi kêu cứu vang dội khắp đất. Chiến sĩ vấp phải chiến sĩ, Cả hai cùng ngã dài.” CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về việc Nê-bu-cát-nết-sa tiến đánh Ai-cập: “Hãy loan tin khắp Ai-cập, hãy rao ra tại Mích-đôn, Mem-phít, và Tác-pha-nết: ‘Hãy đứng vào hàng, chuẩn bị sẵn sàng, Vì lưỡi gươm chém giết tứ phía chung quanh ngươi!’ Tại sao thần A-bít trốn chạy? Thần bò đực của ngươi không đứng nổi vì CHÚA đã xô nó xuống! Ngài làm cho nhiều người vấp ngã. Người này rủ người kia: ‘Đứng dậy mau, ta trở về với dân tộc ta, Trở về nơi chúng ta sinh ra, Tránh xa lưỡi gươm kẻ ức hiếp!’ Tại đấy, chúng sẽ gọi Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, ‘Cái miệng huênh hoang đã đánh mất cơ hội!’ ” Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán: “Thật như Ta hằng sống, Kẻ thù sẽ đến, như ngọn Tha-bô giữa các núi, Như núi Cạt-mên bên bờ biển cả.” Hỡi nàng Ai-cập ngự chễm chệ, Hãy chuẩn bị hành trang đi đày! Vì thành Mem-phít sẽ nên hoang vu, Bị thiêu trụi, không người ở. Ai-cập là bò cái tơ đẹp đẽ, Nhưng lại bị ruồi trâu Từ phương Bắc chích! Ngay cả bọn lính đánh thuê ở giữa quân đội Ai-cập, Giống như bò con béo tốt, Cũng quay lưng, trốn chạy, Không giữ nổi vị trí. Vì ngày hoạn nạn đã đến với chúng, Giờ phán xét chúng đã điểm! Nàng kêu lên như tiếng rắn trườn đi, Vì kẻ thù tràn đến với đội quân hùng mạnh. Chúng cầm rìu xông tới Như đoàn phu đốn củi. CHÚA phán: “Chúng chặt ngã rừng nàng, Vì rừng sâu không xuyên qua được. Chúng đông hơn cào cào, Không thể đếm được. Nàng Ai-cập nhục nhã, Vì nàng bị nộp vào tay quân phương bắc.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: “Này, Ta sẽ hình phạt thần A-môn ở thành Thê-bê, nước Ai-cập, các tà thần và các vua Ai-cập, Pha-ra-ôn và những kẻ tin cậy người. Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay các cận thần của người. Nhưng sau đó, dân cư Ai-cập sẽ sống trở lại như ngày xưa.” CHÚA phán vậy. “Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ! Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh khiếp! Vì Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi miền xa xăm, Dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày. Gia-cốp lại sẽ được an cư lạc nghiệp, Không còn sợ hãi ai cả. CHÚA phán: Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ, Vì Ta hằng ở với ngươi. Ta sẽ tuyệt diệt mọi dân tộc, Nơi nào Ta tản mát các ngươi, Nhưng Ta sẽ chẳng tuyệt diệt ngươi. Ngươi sẽ không tránh khỏi hình phạt, Nhưng Ta sẽ sửa phạt ngươi cách chừng mực.” Lời Tiên Tri Về Dân Phi-li-tin CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn tiến đánh Ga-xa. CHÚA phán như vầy: “Kìa, nước dâng lên từ phương Bắc, Biến thành dòng sông tuôn tràn, Tràn ngập đất nước và sản vật của đất, Các thành phố và dân cư trong thành. Dân chúng sẽ kêu gào, Mọi dân cư trong nước đều than khóc. Nghe tiếng vó ngựa chiến đập thình thịch, Xe ngựa chạy ào ào, Bánh xe lăn rầm rầm, Cha mẹ kinh hoàng bủn rủn tay chân, Không quay lại giúp đỡ con cái. Vì đã đến ngày Hủy diệt hết thảy dân Phi-li-tin, Diệt trừ mọi người sống sót Có thể cứu giúp được từ thành Ty-rơ và Si-đôn. CHÚA sẽ hủy diệt dân Phi-li-tin, Dân sót lại từ đảo Cáp-tô. Dân Ga-xa cạo đầu chịu tang, Dân Ách-ca-lôn nín lặng. Hỡi dân sót lại vùng đồng bằng, Các ngươi tự rạch cắt mình cho đến khi nào? Ôi, gươm của CHÚA, Ngươi không chịu nghỉ yên cho đến bao giờ? Hãy rút về trong vỏ, Nằm yên, không động đậy! Làm thế nào nó nghỉ yên được, Khi CHÚA đã truyền dặn nó, Khi Ngài đã giao cho nó nhiệm vụ Hình phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải?” Lời Tiên Tri Về Dân Mô-áp Về Mô-áp. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Đáng thương thay cho thành Nê-bô đổ nát! Thành Ki-ri-a-tha-im xấu hổ vì bị chiếm đóng, Thành trì kiên cố nhục nhã, tan hoang! Danh tiếng Mô-áp không còn nữa. Tại Hết-bôn, chúng bàn mưu hại Mô-áp: ‘Nào, chúng ta hãy tận diệt dân này, xóa bỏ Mô-áp trên bản đồ các nước!’ Thành Mát-mên, ngươi cũng sẽ than khóc, Gươm đao sẽ đuổi theo ngươi! Dân thành Hô-rô-na-im kêu than: ‘Điêu tàn và đổ nát tan hoang! Mô-áp sụp đổ rồi!’ Tiếng kêu than vang đến thành Xoa.48:4 Dịch theo LXX và Isa 15:5. Hy-bá: con trẻ chúng kêu la Trên đường lên thành Lu-hít, Chúng không ngừng khóc lóc. Trên đường xuống thành Hô-rô-na-im, Sự tàn phá gây nên bao tiếng la thất thanh. Hãy trốn chạy thoát mạng! Hãy sống như lừa rừng48:6 Dịch theo LXX. Hy-bá: Hãy trở nên như thành A-rô-e trong sa mạc. Phục 2:36 nói đến thành A-rô-e, nhưng chúng ta không hiểu lý do sự so sánh này. Vg: như một bụi cây nhỏ trong sa mạc. (17:6 cây bách xù). Bản NEB: như gà gô trong sa mạc trong sa mạc! Vì ngươi cậy vào công lao của cải mình, Nên chính ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng. Thần Kê-mốt của ngươi cũng sẽ đi đày Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần. Kẻ hủy diệt sẽ tàn phá mọi thành phố, Không thành nào thoát khỏi. Thung lũng sẽ điêu tàn, Vùng cao nguyên cũng tan nát, Y như lời CHÚA phán. Hãy rải muối trên xứ Mô-áp, Vì nó chắc sẽ bị hủy diệt tan tành. Các thành phố nó điêu tàn, Không người ở. Khốn nạn cho kẻ làm công việc CHÚA cách dối trá! Khốn nạn cho kẻ không cho gươm mình vấy máu! Mô-áp quen sống an nhàn từ thuở nhỏ, Giống như rượu nằm yên trên cặn, Chưa chắt gạn từ bình này sang bình khác, Chưa hề đi lưu đày, Cho nên mùi rượu còn y nguyên, Vì rượu chưa dịu xuống.” CHÚA phán: “Vì thế, sẽ có ngày Ta sai thợ chắt rượu đến, Chúng sẽ gạn chắt sạch bình Rồi đập tan cả vò. Và Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt Cũng như nhà Y-sơ-ra-ên xấu hổ Về Bê-tên mà chúng tin cậy. Sao các ngươi dám tự hào: ‘Chúng tôi là chiến sĩ dũng cảm, anh hùng thiện chiến?’ Kẻ hủy diệt xông lên tàn phá Mô-áp và các thành phố nó, Các thanh niên ưu tú bị đưa xuống lò sát sinh. Đó là lời của Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Mô-áp sắp đến thời nguy kịch, Tai họa hối hả kéo đến. Hết thảy các nước lân bang, Và mọi người nghe danh Mô-áp, Hãy chia buồn với nó: ‘Ôi, gậy uy quyền, gậy vinh quang đã gãy đổ!’ Hỡi nàng Đi-bôn ngự chễm chệ, Hãy bước xuống khỏi ngai vinh hiển, Ngồi dưới đất khô cằn.48:18 Hy-bá: “ngồi trong cơn khát.” Chỉ cần sửa một dấu nguyên âm thành ra “ngồi dưới đất khô cằn.” Hy-lạp: “ngồi nơi ẩm thấp.” Syr: “ngồi trong tủi nhục.” Vì kẻ hủy diệt Mô-áp Đã xông lên đánh ngươi, Tàn phá các thành trì kiên cố của ngươi. Hỡi nàng A-rô-e ngự chễm chệ, Hãy đứng nơi đường cái trông chờ, Hãy hỏi những người chạy thoát, cả nam lẫn nữ: ‘Chuyện gì đã xảy ra?’ ” “Mô-áp nhục nhã vì đã bị tàn phá. Hãy khóc lóc kêu than! Hãy loan báo khắp vùng sông Ạt-nôn: Mô-áp bị hủy diệt!” Cả vùng cao nguyên bị trừng phạt: Các thành Hô-lôn, Gia-xa, Mê-phát, Đi-bôn, Nê-bô, Bết Đíp-lát-tha-im, Ki-ri-a-tha-im, Bết Ga-num, Bết Mê-ôn, Kê-ri-giốt, Bốt-ra, Và tất cả các thành xa gần trong xứ Mô-áp. CHÚA phán: “Sừng của Mô-áp đã bị chặt đứt, Cánh tay nó đã gãy. Hãy cho Mô-áp uống say túy lúy, Vì nó đã xấc xược chống lại CHÚA. Mô-áp sẽ nôn mửa lai láng Và chính nó sẽ thành trò cười. Có phải ngươi cũng đã từng xem Y-sơ-ra-ên như trò cười sao? Y-sơ-ra-ên có bao giờ bị bắt quả tang cùng với bọn trộm cướp không? Mà sao hễ khi nào ngươi nhắc đến nó, Ngươi cũng lắc đầu chế nhạo? Hỡi dân Mô-áp, hãy lìa bỏ nơi đô thị, Hãy ẩn náu nơi các khe đá! Hãy nên như chim bồ câu, Xây tổ nơi sườn vực sâu! Chúng tôi có nghe về tính kiêu căng của Mô-áp, Kiêu căng vô cùng, Kiêu ngạo, kiêu căng, Tự đắc, tự cao, tự đại!” CHÚA phán: “Chính Ta biết tính xấc xược của nó, Lời nó khoe khoang không nền tảng, Việc nó làm không giá trị. Vì thế tôi sẽ than khóc Mô-áp, Tôi sẽ kêu la vì toàn cõi Mô-áp, Tôi sẽ rên xiết vì dân thành Kiệt Hê-re. Hỡi cây nho Síp-ma, Ta khóc ngươi nhiều hơn ta khóc Gia-xe! Các nhánh ngươi vươn xa tận bờ biển, Vươn lên tận thành Gia-xe. Kẻ hủy diệt đã đáp xuống, Phá hại trái cây mùa hạ và mùa nho của ngươi. Vui mừng hoan hỉ không còn nữa Trong xứ Mô-áp, Vốn là đất ruộng màu mỡ. Ta đã khiến cho các bể đạp nho cạn hết rượu, Không còn ai đạp nho với tiếng hò reo vui nữa, Tiếng hò hét không phải là tiếng hò vui. Dân chúng kêu gào vang dội từ thành Hết-bôn Đến thành Ê-lê-a-lê và Gia-hát, Chúng cất tiếng kêu la từ thành Xoa, đến thành Hô-rô-na-im và Ê-lát Sê-li-sia. Ngay cả nước sông Nim-rim cũng khô cạn.” CHÚA phán: “Ta sẽ dứt khỏi Mô-áp Những kẻ nào cúng tế tại các miếu đền, Những kẻ dâng sinh tế cho thần tượng.” Vì thế, tôi than khóc Mô-áp như tiếng sáo rên da diết, Tôi than khóc dân thành Kiệt Hê-re như tiếng sáo ủ ê, Vì của cải chúng thâu góp đã tiêu tan. Mọi người đều cạo trọc đầu, Cạo sạch râu, Cắt rạch tay, Quấn vải tang ngang lưng. CHÚA phán: “Trong toàn xứ Mô-áp, mọi người đều khóc than tang chế Trên mọi sân thượng, Tại các quảng trường, Vì Ta đã đập bể Mô-áp Như một cái bình không ai ưa thích. Ôi, Mô-áp tan nát! Chúng khóc lóc thảm thương! Ôi, Mô-áp quay lưng, tủi nhục! Mô-áp đã thành trò cười, Nỗi khiếp sợ cho mọi nước lân bang.” CHÚA phán như vầy: “Kìa, kẻ thù bay vút lên cao như chim đại bàng, Xòe cánh ra bao phủ đất Mô-áp! Thành Kê-ri-giốt bị chiếm đóng, Các đồn lũy thất thủ. Ngày ấy, các chiến sĩ Mô-áp dũng cảm đều mất hết hồn vía Như thiếu phụ chuyển bụng đẻ. Dân tộc Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, Vì chúng dám tự cao tự đại chống nghịch CHÚA.” CHÚA phán: “Hỡi dân Mô-áp, Kinh hoàng, vực sâu, cạm bẫy đang chờ các ngươi!” CHÚA phán: “Người nào thoát khỏi kinh hoàng sẽ rơi xuống vực sâu. Người nào leo lên khỏi vực sâu sẽ sa vào cạm bẫy. Vì Ta sẽ giáng mọi điều ấy xuống dân Mô-áp Vào năm Ta trừng phạt chúng. Dân tỵ nạn kiệt sức Dừng lại dưới bóng thành Hết-bôn. Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn, Ngọn lửa từ giữa cung Si-hôn, Thiêu nuốt toàn dân Mô-áp, Sọ của dân ồn ào xấc xược. Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi! Dân của thần Kê-mốt đã bị hủy diệt, Vì con trai ngươi bị bắt đi đày, Con gái ngươi cũng vậy.” CHÚA phán: “Tuy nhiên, đến thời cuối cùng, Ta sẽ phục hồi dân tộc Mô-áp.” Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Mô-áp chấm dứt tại đây. Chúa Trừng Phạt Dân Am-môn Về dân Am-môn. CHÚA phán như vầy: “Phải chăng Y-sơ-ra-ên không có con trai? Không người thừa kế? Tại sao thần Minh-côm49:1 Theo Hy-lạp, Syr và Vg Hy-bá: vua chúng nó xâm chiếm tỉnh Gát, Và dân nó định cư trong các thành của Gát?” CHÚA phán: “Vì thế, sẽ có ngày, Ta sẽ khiến tiếng hò hét của chiến trận vang dội Khắp thủ đô Ráp-ba của dân Am-môn: Thủ đô sẽ thành gò đổ nát hoang tàn, Các làng mạc xung quanh sẽ bị lửa thiêu hủy, Và Y-sơ-ra-ên sẽ đánh đuổi Quân xâm lược.” CHÚA phán vậy. “Hỡi Hết-bôn, hãy gào than, vì thành A-hi49:3 Đây không phải thành A-hi trong Giô-suê 8. Có thể hiểu như một danh từ chung: “vì đống vụn đổ nát điêu tàn!” điêu tàn! Hỡi các làng mạc xung quanh Ráp-ba, hãy kêu la, Hãy quấn vải tang ngang lưng, hãy đấm ngực, Hãy rạch cắt mình, chạy tới chạy lui!49:3 Hy-bá: “chạy tới chạy lui giữa các hàng rào bằng đá rào chuồng cừu.” Đổi chữ r thành chữ d có nghĩa là “rạch cắt mình.” Vì thần Minh-côm sẽ đi đày Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần. Hỡi cô gái bội bạc, Sao ngươi tự hào về thung lũng, Về thung lũng phì nhiêu của mình? Ngươi tin cậy vào của cải mình, và thách thức: ‘Ai dám tấn công ta?’ ” CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ khiến kinh hoàng đổ ập xuống ngươi Từ mọi nước xung quanh. Các ngươi sẽ tháo chạy tán loạn, mỗi người mỗi ngả, Không ai tập hợp dân tỵ nạn.” CHÚA phán: “Tuy nhiên, sau này, Ta sẽ phục hồi dân Am-môn.” Lời CHÚA Phán Về Ê-đôm Về dân Ê-đôm. CHÚA Vạn Quân phán: “Phải chăng vùng Thê-man không còn người khôn ngoan? Người thông sáng đã mất tài cố vấn? Trí khôn ngoan của họ đã mòn? Hỡi dân Đê-đan, hãy quay đi, trốn chạy, Hãy ẩn mình nơi sâu kín, Vì Ta sẽ giáng tai họa xuống nhà Ê-sau, Đến thời Ta trừng phạt nó. Nếu thợ hái nho đến vườn ngươi, Chúng sẽ không chừa sót lại quả nào cho người mót. Nếu bọn trộm đến ban đêm, Chúng sẽ cướp phá thỏa thuê.49:9 Câu này khác với Áp-đia 5 ở chỗ vế thứ nhì và thứ tư theo thế khẳng định, chứ không phải câu hỏi Thật vậy, chính Ta đã lột trần Ê-sau, Phơi bày chỗ ẩn núp của nó, Để nó không thể trú ẩn được. Con cháu, họ hàng, láng giềng nó đều chết mất. Không ai ra tay cứu giúp:49:10 Hy-bá: “nó không còn nữa.” Hy-lạp Sym và Lucian: “không ai nói.” ‘Hãy giao cô nhi cho tôi lo liệu, Các quả phụ hãy tin cậy tôi.’ ” CHÚA phán như vầy: “Nếu những kẻ không đáng tội uống chén này vẫn phải uống, lẽ nào ngươi tránh khỏi sự trừng phạt? Không đâu, ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén này.” CHÚA phán: “Ta chỉ chính mình Ta thề rằng thành Bốt-ra sẽ điêu tàn, đổ nát, bị khinh chê, nguyền rủa, và hết thảy các thành xung quanh nó đều sẽ thành đống vụn đổ nát mãi mãi.” Tôi nghe tin từ CHÚA, Ngài đã sai sứ giả đến với các nước: “Hãy tập hợp lại, tấn công nó! Hãy chuẩn bị ra trận! Này, Ta sẽ khiến ngươi nên hèn mọn nhất giữa các nước, Bị nhân loại khinh chê. Sự kinh hoàng ngươi gieo rắc, Và lòng ngạo mạn của ngươi đã lừa gạt ngươi; Ngươi sống trong khe đá, Ngươi chiếm đỉnh đồi cao; Dù ngươi xây tổ mình trên cao như chim đại bàng, Ta cũng sẽ hạ ngươi xuống.” Đấy là lời CHÚA. Ê-đôm sẽ hoang vắng đến phát khiếp; Mọi người đi ngang qua đều kinh hồn xuýt xoa Trước tất cả những cảnh tượng tàn khốc ấy. CHÚA phán: “Ê-đôm sẽ bị hủy diệt giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Và các thành phụ cận. Sẽ không có người sống tại đó, Cũng không ai đến đó định cư. Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi, Ta sẽ đuổi người chăn ra khỏi nước trong chốc lát, Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị. Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo? Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta? Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ê-đôm, Và kế hoạch Ngài dự trù cho dân Thê-man: Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi, Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng. Đất rúng động khi nghe chúng sụp đổ, Tiếng kêu la vang dội đến Biển Đỏ. Này, kẻ thù giống như chim đại bàng bay vút lên cao, Dang cánh ra bủa đánh Bốt-ra; Trong ngày ấy, tinh thần các chiến sĩ Ê-đôm Giống như lòng người phụ nữ đang chuyển bụng.” Lời CHÚA Phán Về Thành Đa-mách Về Đa-mách. Dân thành Ha-mát và Ạt-bát đều bối rối Vì chúng nghe tin dữ; Chúng lo âu thấp thỏm Như biển cả không lặng sóng. Dân thành Đa-mách bủn rủn Quay lưng bỏ chạy; Chúng khiếp vía kinh hồn, Đau đớn quặn thắt Như người phụ nữ đang chuyển bụng. Ôi, thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, Đã rơi vào quên lãng! Vì thế, trong ngày ấy, những người trai trẻ sẽ ngã xuống ngoài đường phố, Và hết thảy các chiến sĩ sẽ nằm yên, không động đậy. CHÚA Vạn Quân phán vậy. Ta sẽ nhen lửa đốt tường thành Đa-mách, Và lửa sẽ thiêu nuốt các thành trì kiên cố của Bên Ha-đát. Lời CHÚA Phán Về Dân Kê-đa Về dân Kê-đa và các làng định cư trong sa mạc bị vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm. CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh Kê-đa, Tàn phá dân phương đông. Chúng sẽ đem đi lều trại và bầy súc vật, Luôn cả màn trại và hết thảy các vật dụng khác, Lạc đà chúng cũng cưỡi đi, Và từ trên lưng lạc đà chúng la hét: ‘Kinh hoàng tứ phía!’ ” CHÚA phán: “Hãy bỏ chạy, lánh đi thật xa, Hãy ẩn náu nơi sâu kín với dân các làng định cư, Vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dự trù hại các ngươi, Và lập kế hoạch chống lại các ngươi.” CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh một dân tộc sống nhàn hạ, yên ổn, Sống tách biệt, không cần cửa đóng, then gài.” CHÚA phán: “Nhưng lạc đà của chúng sẽ cướp đi, Bầy bò đông đảo sẽ thành chiến lợi phẩm; Ta sẽ rải dân cạo tóc màng tang ra khắp các hướng gió; Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía. Làng định cư sẽ thành hang chó rừng, Tiêu điều hoang vắng đến muôn đời. Không ai sống tại đó, Cũng không người nào đến đó định cư.” Lời CHÚA Phán Về Ê-lam Đây là lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam, vào đầu triều vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa. CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ bẻ gãy cung của Ê-lam, Là rường cột của sức mạnh chúng. Ta sẽ kéo đến Ê-lam Bốn ngọn gió từ bốn phương trời, Ta sẽ rải dân Ê-lam ra theo tất cả các ngọn gió ấy, Đến nỗi sẽ không còn nước nào Mà dân tị nạn Ê-lam không kéo đến. Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù, Và những kẻ tìm hại mạng sống chúng.” CHÚA phán: “Ta sẽ giáng họa trên chúng, Giáng cơn phẫn nộ phừng phừng của Ta, Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng, Cho đến khi nào Ta tận diệt chúng.” CHÚA phán: “Ta sẽ đặt ngai Ta tại Ê-lam, Và Ta sẽ tiêu diệt vua quan khỏi nước.” CHÚA phán: “Tuy nhiên, trong những ngày đến, Ta sẽ phục hồi dân Ê-lam.” Lời CHÚA Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhất Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê. “Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo, Hãy giương cờ và thông báo, Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên: ‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm, Thần Bên xấu hổ, Thần Mê-rô-đác50:2 A-si-ri đọc là “Mạt-đúc.” khiếp đảm, Các tượng đúc xấu hổ, Các thần tượng khiếp đảm.’ Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó, Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng, Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa, Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.” CHÚA phán: “Trong những ngày ấy, vào lúc ấy, Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến, Chúng vừa đi vừa khóc lóc, Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình. Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn, Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy: ‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA, Với một giao ước đời đời Không hề quên lãng.’ Dân Ta là đàn cừu đang chết mất; Bọn chăn dẫn chúng đi lạc, Rẽ loanh quanh trên núi; Chúng lang thang từ núi đến đồi, Quên mất ràn của mình. Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng; Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội, Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính, Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’ Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn, Hãy ra khỏi đất nước người Canh-đê, Hãy trở nên như dê đực dẫn đầu bầy dê cừu. Này, Ta sẽ dấy lên một liên hiệp các nước lớn từ phương bắc; Chúng sẽ tiến đánh Ba-by-lôn, Chúng sẽ dàn binh, Đánh chiếm thành; Mũi tên chúng là mũi tên của chiến sĩ gieo tang tóc,50:9 Một số bản cổ khác: mũi tên của tay thiện xạ Không trở về tay không.” CHÚA phán: Đất nước Canh-đê sẽ bị cướp phá, Tất cả những người cướp phá nó sẽ no nê. Hỡi những kẻ cướp bóc tài sản của Ta, Dù các ngươi vui mừng hí hửng, Dù các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa,50:11 Hy-lạp và La-tinh: như bò cái tơ trên đồng cỏ xanh Và hí lên như ngựa giống, Mẹ các ngươi sẽ xấu hổ vô cùng, Người sinh đẻ các ngươi sẽ mang tủi nhục, Vì này, đất nước các ngươi sẽ trở nên hèn yếu nhất, Một sa mạc, khô hạn và hoang vu. Vì cơn phẫn nộ của CHÚA, Toàn cõi đất nước sẽ hoang vu, không người ở; Ai đi ngang qua Ba-by-lôn cũng kinh hoàng xuýt xoa Vì tất cả đều hoàn toàn đổ nát. Hỡi tất cả những chiến sĩ bắn cung, Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn! Hãy bắn vào thành, đừng tiếc mũi tên nào, Vì nó phạm tội chống nghịch CHÚA! Hãy reo hò tứ phía! Nó giơ tay đầu hàng; Các tháp canh sụp đổ, Các tường thành bị phá sập. Đây là sự báo trả của CHÚA. Hãy báo trả nó! Hãy xử với nó y như nó đã xử! Người gieo giống và người cầm lưỡi liềm vào mùa gặt, Hãy rời khỏi Ba-by-lôn! Vì lưỡi gươm ức hiếp, Ai nấy hãy quay về với dân tộc mình, Hãy trốn về quê hương mình! Dân Y-sơ-ra-ên là đàn cừu tản lạc, Bị sư tử rượt đuổi; Trước kia, vua A-si-ri ăn nuốt chúng, Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương chúng. Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và đất nước nó, Như Ta đã trừng phạt vua A-si-ri. Nhưng Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ chúng, Chúng sẽ ăn cỏ trên núi Cạt-mên và đồi Ba-san, Chúng sẽ ăn thỏa thuê Trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át.” CHÚA phán: “Trong những ngày ấy, đến lúc ấy, Không ai tìm được Tội ác của Y-sơ-ra-ên, Cũng chẳng ai kiếm được Lỗi của Giu-đa, Vì Ta sẽ tha thứ những người Ta cho phép sống.” CHÚA phán: “Hãy tiến lên đánh phá đất nước Mê-ra-tha-im Và những người sống ở Phê-cốt!50:21 Mê-ra-tha-im là vùng gần vịnh Ba-tư hoặc gần cửa sông Ơ-phơ-rát và sông Tigris; Phê-cốt là một bộ lạc vùng đông nam Ba-by-lôn. Cả hai tên đều ám chỉ Ba-by-lôn Hãy tàn sát, hãy tận diệt chúng, Hãy thi hành mọi điều Ta phán dạy. Trong nước vang rền tiếng giặc giã, Tàn phá khốc liệt khắp mọi nơi. Ôi, cây búa của toàn thế giới Bị chặt gãy và đập nát tan tành! Ôi, Ba-by-lôn nằm giữa các nước, Hoang vu rùng rợn! Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã gài bẫy ngươi, Và ngươi bị sập bẫy mà không biết; Ngươi đã bị lùng bắt Vì ngươi thách thức CHÚA. CHÚA đã mở toang kho vũ khí, Ném ra ngoài các khí giới phẫn nộ; CHÚA Vạn Quân có việc phải làm Trong đất nước Canh-đê. Hãy tiến vào đất nó từ mọi phía, Hãy mở toang các vựa lúa, Hãy chất thành đống như đống lúa, Hãy diệt sạch, Đừng chừa sót một ai! Hãy giết tất cả những con bò đực, Hãy đưa chúng xuống lò sát sinh! Khốn thay cho chúng, Vì ngày đoán phạt chúng đã đến! Nghe này, dân tị nạn trốn khỏi Ba-by-lôn, Đến Si-ôn thuật lại Về sự báo trả của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Ngài báo thù cho đền thờ của Ngài, Hãy triệu tập tất cả những người bắn cung Đánh lại Ba-by-lôn! Hãy đóng quân bao vây thành, Đừng cho ai chạy thoát! Hãy báo trả nó tùy theo việc nó làm, Hãy xử với nó y như nó đã xử, Vì nó xấc xược với CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” CHÚA phán: “Vì thế, những kẻ trai trẻ của nó sẽ ngã xuống ngoài đường phố, Và tất cả những lính chiến của nó bị giết chết trong ngày ấy.” CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta chống nghịch ngươi, hỡi kẻ xấc xược! Vì ngày của ngươi đã đến, Giờ Ta trừng phạt ngươi đã tới. Kẻ xấc xược sẽ vấp ngã, Không ai đỡ nó dậy. Ta sẽ nhen lửa đốt các thành nó, Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật xung quanh.” CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Dân Y-sơ-ra-ên bị ức hiếp, Dân Giu-đa cũng vậy. Tất cả những người đã bắt giữ chúng Đều nắm chặt lấy chúng, không chịu thả chúng đi. Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật quyền oai, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng, Cho đất nước chúng thanh bình, Nhưng dân Ba-by-lôn lại gặp rối loạn.” CHÚA phán: “Lưỡi gươm chống nghịch dân Canh-đê, Và những người sống ở Ba-by-lôn, Các quan chức và những kẻ khôn ngoan trong nước. Lưỡi gươm chống nghịch bói toán, Khiến chúng ra ngu dại. Lưỡi gươm chống nghịch các chiến sĩ, Làm cho chúng khiếp vía. Lưỡi gươm chống nghịch các ngựa chiến và xe chiến mã, Và tất cả bọn lính thuê, Khiến chúng thành đàn bà. Lưỡi gươm chống nghịch các kho châu báu, Khiến chúng bị cướp phá. Cơn hạn hán giáng xuống các mạch nước, Khiến chúng cạn khô. Vì đây là đất thờ hình tượng, Và dân chúng điên cuồng chạy theo các tượng ghê rợn. Vì thế, mèo rừng và chó rừng sẽ ở đó, Cùng với đà điểu; Không hề có người đến đó ở nữa, Từ đời này qua đời kia, không ai đến đó định cư.” CHÚA phán: “Như khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Và các thành phụ cận, Sẽ không có người ở đó, Cũng chẳng ai đến đó lập cư. Này, một dân kéo đến từ phương bắc, Một dân tộc hùng mạnh, Và nhiều vua dấy lên từ các đầu cùng đất. Chúng nắm chặt cung và lao, Chúng hung ác, không thương xót, Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét, Chúng cưỡi ngựa, Chúng trang bị như chiến sĩ sẵn sàng xông trận đánh ngươi, Hỡi Ba-by-lôn, cô gái mỹ miều! Vua Ba-by-lôn nghe tiếng đồn về bọn chúng, Tay vua rụng rời, Vua lo sợ, lòng vua quặn thắt Như người sản phụ chuyển dạ. Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi, Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nước trong chốc lát; Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị. Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo? Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta? Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ba-by-lôn, Và kế hoạch Ngài dự trù cho đất nước Canh-đê: Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi, Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng. Đất rúng động khi nghe Ba-by-lôn thất thủ, Tiếng kêu la vang dội giữa các nước.” Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhì CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ khiến gió nổi lên Hủy diệt Ba-by-lôn và dân Canh-đê.51:1 Hy-bá: “Lê-ca-mai,” là mật mã cho từ “Canh-đê.” Ta sẽ sai bọn rê thóc51:2 Hy-bá: “người nước ngoài,” cùng một từ, nhưng đổi dấu, thành ra “rê thóc”, theo một số bản Hy-lạp và La-tinh cổ đến, chúng sẽ rê sạch Ba-by-lôn, Làm cho đất nước điêu tàn, Vì chúng vây đánh nó tứ phía, Trong ngày hoạn nạn. Người bắn cung hãy giương cung, Mặc áo giáp đứng sẵn sàng. Đừng thương xót những kẻ trai tráng, Hãy giết sạch toàn đội quân. Kẻ bị đâm ngã xuống đất Canh-đê, Người bị thương ngã xuống ngoài đường phố. Vì Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không gặp cảnh góa bụa, Không thiếu vắng Đức Chúa Trời, CHÚA Vạn Quân; Nhưng đất Canh-đê đầy dẫy tội lỗi, Chống nghịch Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn! Ai nấy phải lo cứu mạng sống mình! Đừng chết lây vì tội ác nó! Vì đây là thời kỳ báo ứng của CHÚA, Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng. Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay CHÚA, Làm cho thế giới say mèm; Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn, Vì thế chúng phát điên. Bỗng chốc Ba-by-lôn sụp đổ tan tành. Hãy khóc than nó! Hãy xoa dầu lên vết thương nó! Biết đâu nó sẽ lành. Chúng ta cố gắng cứu chữa Ba-by-lôn, Nhưng nó vẫn không lành. Hãy bỏ mặc nó! Chúng ta ai nấy hãy trở về quê hương mình, Vì sự đoán phạt nó lên đến tận trời, Cao đến tận mây. CHÚA đã báo thù cho chúng ta. Hãy đến, chúng ta hãy rao truyền tại Si-ôn Công việc của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy chuốt mũi tên, bỏ đầy bao!51:11 Từ Hy-bá này có nghĩa là “thuẫn” hoặc “bao đựng cung, tên.” CHÚA đã giục lòng các vua Mê-đi Xông đánh Ba-by-lôn, Vì Ngài có chương trình hủy diệt nó; Vì đây là sự báo trả của CHÚA, Ngài báo trả cho đền thờ của Ngài. Hãy giương cờ chống lại tường thành Ba-by-lôn, Hãy tăng cường trạm gác, Hãy đặt lính canh, Chuẩn bị quân phục kích! CHÚA đã hoạch định, Và Ngài sẽ thi hành điều Ngài phán về dân Ba-by-lôn. Ngươi sống giữa nhiều dòng sông, Ngươi có nhiều kho của báu, Đời ngươi đã kết thúc, Phần lời bất lương của ngươi đã bị cắt. CHÚA Vạn Quân lấy chính mình Ngài mà thề: Chắc chắn Ta sẽ khiến quân địch tràn ngập thành như châu chấu, Tiếng chúng reo hò chiến thắng vang dội khắp nơi. CHÚA Là Đấng Tạo Hóa51:15-19 ghi chép lại 10:12-16 Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài, Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài. Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động, Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất, Ngài khiến chớp lóe lên trong cơn mưa, Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài. Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết, Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình, Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp, Chẳng có hơi thở bên trong. Các thần tượng đều không có giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm, Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng phần cơ nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu, Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật, Và Y-sơ-ra-ên51:19 MT không có, nhưng Hy-lạp, La-tinh, và nhiều bản cổ Hy-bá có từ “Y-sơ-ra-ên” là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Ba-by-lôn Bị Trừng Phạt Ngươi là cây búa, Là vũ khí chiến trận của Ta, Ta dùng ngươi đập tan các nước, Tiêu diệt các vương quốc. Ta dùng ngươi đập tan ngựa chiến và kỵ binh, Ta dùng ngươi đập tan xe ngựa và người đánh xe; Ta dùng ngươi đập tan đàn ông và đàn bà, Ta dùng ngươi đập tan già và trẻ, Ta dùng ngươi đập tan thanh niên và thiếu nữ; Ta dùng ngươi đập tan người chăn và bầy dê cừu, Ta dùng ngươi đập tan người cầy ruộng và bò kéo cày, Ta dùng ngươi đập tan tỉnh trưởng và quận trưởng.” CHÚA phán: “Nhưng Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và toàn dân Canh-đê tất cả những công việc ác chúng làm cho Si-ôn, ngay trước mắt các ngươi.” CHÚA phán: “Này, hỡi núi hủy diệt, Ta chống nghịch ngươi, Ngươi hủy diệt cả thế giới, Nhưng Ta sẽ dang tay đánh ngươi, Ta sẽ khiến ngươi lăn xuống hốc đá, Ngươi sẽ thành một núi gạch vụn cháy đen.” CHÚA phán: “Không ai sẽ moi ra được từ ngươi một tảng đá dùng làm đá góc nhà Hoặc để xây nền, Vì ngươi sẽ điêu tàn mãi mãi. Hãy giương cờ lên cao trên đất! Hãy thổi tù và vang khắp các nước! Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó! Hãy điều động các vương quốc A-ra-rát, Minh-ni, Và Ách-kê-na chống lại nó! Hãy cử tổng tư lệnh! Ngựa chiến hãy xung trận như châu chấu lởm chởm đầy mặt đất! Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó: Vua Mê-đi Và các tỉnh trưởng, quận trưởng, Và tất cả các lãnh thổ dưới quyền vua. Đất rúng động trong cơn đau quặn thắt, CHÚA thực hiện ý định của Ngài, Biến đất nước Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu, Không người ở. Các chiến sĩ Ba-by-lôn ngừng giao chiến, Nép mình trong đồn lũy; Họ cạn sức, Trở nên như đàn bà; Nhà cửa trong thành bị đốt cháy, Then cài cổng thành bị bẻ gãy. Người đưa tin chạy gặp người đưa tin, Sứ giả chạy gặp sứ giả, Báo cáo lên vua Ba-by-lôn: Cả kinh thành đều thất thủ. Những khúc sông cạn, có lối đi băng qua, đều bị chiếm giữ; Các ao sậy đều bị đốt cháy; Các chiến sĩ kinh hồn khiếp vía.” CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Ba-by-lôn giống như sân đạp lúa Trong giờ đạp lúa; Mùa gặt sẽ đến trong chốc lát. Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Ăn nuốt tôi và phá rối tôi, Vét sạch tôi như một cái nồi trống, Nuốt chửng tôi như rắn nuốt mồi, Ăn đầy bụng những món cao lương mỹ vị của tôi, Rồi đuổi tôi đi. Dân thành Si-ôn nói: ‘Cầu xin sự tàn ác gây cho tôi và dòng họ tôi Đổ lại trên dân Ba-by-lôn!’ Giê-ru-sa-lem nói: ‘Cầu xin huyết tôi đổ lại trên dân Canh-đê!’ ” Vì thế CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ biện hộ cho con, Ta sẽ báo thù cho con; Ta sẽ làm cho biển nó khô, Và mạch nước nó cạn. Ba-by-lôn sẽ đổ nát thành đống đá, Thành hang chó rừng, Chốn hoang vu kinh rợn, không người ở; Ai đi ngang qua phải xuýt xoa. Chúng đều rống lên như sư tử, Gầm gừ như sư tử con.” CHÚA phán: “Khi chúng nóng tiết, Ta sẽ dọn tiệc cho chúng, Cho chúng say sưa vui thỏa, Để rồi chúng ngủ giấc ngủ ngàn thu, Không bao giờ thức dậy nữa. Ta sẽ đem chúng xuống lò thịt Như chiên con, Như cừu đực và dê đực. Ôi, thành Si-sách đã thất thủ! Kinh thành cả thế giới từng ca ngợi đã bị chiếm đóng! Ôi, Ba-by-lôn hoang vu rùng rợn Giữa các nước! Biển nổi dậy, Các lượn sóng gào thét tràn ngập Ba-by-lôn. Các thành phố điêu tàn, Đất nước Ba-by-lôn khô hạn, hoang vu, Không người ở, Cũng không người qua lại. Ta sẽ trừng phạt thần Bên tại Ba-by-lôn, Bắt nó nhả ra những gì nó đã nuốt; Các dân tộc không còn lũ lượt kéo về cúng bái nữa, Ngay cả tường thành Ba-by-lôn cũng sụp đổ. Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, Ai nấy hãy chạy thoát thân, Tránh khỏi cơn phẫn nộ của CHÚA! Đừng ngã lòng, cũng đừng hoảng sợ Vì tin đồn trong nước. Năm nay, tin thế này, năm sau lại có tin thế kia. Cảnh bạo ngược tàn khốc xảy ra trong nước, Các tướng lãnh tranh giành quyền thế sát hại lẫn nhau. Vì thế, sẽ có ngày Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn, Cả đất nước sẽ nhục nhã ê chề, Mọi người sẽ bị đâm, ngã xuống chết giữa thành.” CHÚA phán: “Trời và đất, cùng mọi vật trên trời, dưới đất, Đều reo mừng, Vì quân tàn phá hủy diệt từ phương bắc Xông vào đánh Ba-by-lôn. Hỡi dân Y-sơ-ra-ên bị đâm chết, phải, dân Ba-by-lôn sẽ ngã xuống chết, Cũng như những người bị Ba-by-lôn Đâm chết ngã xuống khắp cả đất. Hỡi những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm, Hãy đi, đừng dừng lại! Từ xa, hãy tưởng nhớ CHÚA, Hãy gợi lại trong tâm trí hình ảnh Giê-ru-sa-lem. Chúng con xấu hổ Vì chúng con bị chế nhạo, Chúng con nhục nhã trùm mặt lại, Khi quân nước ngoài xông vào Đền thánh của CHÚA.” CHÚA phán: “Vì thế, sẽ có ngày Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn, Và khắp đất nước, Kẻ bị thương sẽ rên xiết.” CHÚA phán: “Dù Ba-by-lôn có lên cao đến tận trời, Dù nó xây tường thành kiên cố cao chót vót, Ta cũng sẽ sai quân tàn phá hủy diệt xông đánh nó. Hãy lắng nghe! Tiếng kêu la vang lên từ Ba-by-lôn, Tiếng tàn phá khốc liệt từ đất nước Canh-đê. CHÚA đang hủy diệt Ba-by-lôn, Các lượn sóng quân thù như nước lũ gào thét, Chúng reo hò át mất Tiếng kêu la của Ba-by-lôn. Vì kẻ hủy diệt xông đánh Ba-by-lôn; Các chiến sĩ nó bị bắt, Gẫy cung; CHÚA là Đức Chúa Trời thưởng phạt, Ngài chắc chắn sẽ báo trả.” Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán: “Ta sẽ khiến cho các cấp lãnh đạo và cố vấn, Các tỉnh trưởng, quận trưởng, và các chiến sĩ đều say mèm, Để rồi chúng ngủ giấc ngàn thu, không hề thức dậy.” CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Các tường thành dày chắc của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng, Các cổng thành cao vút sẽ bị đốt cháy, Dân chúng khổ nhọc luống công, Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa.” Tiên Tri Giê-rê-mi Giao Cuộn Da Ghi Chép Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn Cho Sê-ra-gia Đây là lời tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi ông đi qua Ba-by-lôn với vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, vào năm thứ tư triều vua Sê-đê-kia. Lúc ấy, Sê-ra-gia giữ chức tổng trưởng cục quân nhu.51:59 Nt: “quan lo việc sắp xếp chỗ nghỉ dọc đường;” Hy-lạp và Tg (Aramaic): “quan lo việc triều cống.” Giê-rê-mi chép vào một cuộn sách tất cả những tai họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức là tất cả những lời ghi chép ở trên về Ba-by-lôn. Giê-rê-mi bảo Sê-ra-gia: “Khi ông đến Ba-by-lôn, ông nhớ đọc lớn tiếng tất cả lời này, rồi cầu nguyện: ‘Lạy CHÚA, chính Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành này, đến nỗi không người nào ở nữa, thậm chí thú cũng không, và nơi này sẽ hoang vu mãi mãi. Khi ông đọc xong, ông hãy cột một hòn đá vào sách này, rồi quăng xuống sông Ơ-phơ-rát và nói: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy, chẳng bao giờ nổi lên nữa, vì tai họa Ta sẽ giáng xuống trên nó.’ ” Lời của Giê-rê-mi chấm dứt ở đây. Giê-ru-sa-lem Thất Thủ Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi, người Líp-na. Vua làm điều ác trước mặt CHÚA, theo như mọi điều vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Những việc này xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem và trong nước Giu-đa đã gây cho CHÚA nổi giận đến nỗi Ngài quay lưng khỏi chúng. Vua Sê-đê-kia nổi loạn chống lại vua Ba-by-lôn. Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín đời vua Sê-đê-kia, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, kéo toàn quân xuống đánh Giê-ru-sa-lem. Chúng xây đồn đắp lũy bao vây thành. Thành bị vây mãi đến năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia. Ngày mồng chín tháng tư năm ấy, nạn đói trong thành trầm trọng đến nỗi dân chúng không còn thức ăn; tường thành bị chọc thủng. Ban đêm, trong khi quân Canh-đê vẫn còn bao vây thành, toàn quân trốn ra khỏi thành, xuyên qua cổng giữa hai bức tường, gần vườn ngự uyển, hướng về trũng A-ra-ba. Nhưng quân Canh-đê đuổi theo vua Sê-đê-kia, và đuổi kịp vua nơi vùng đồng bằng, chỗ khô cạn gần thành Giê-ri-cô, trong khi quân lính bỏ vua chạy tán loạn. Quân Canh-đê bắt vua Sê-đê-kia, giải về Ríp-lát thuộc lãnh thổ Ha-mát, cho vua Ba-by-lôn xét xử. Vua Sê-đê-kia, nhìn thấy tận mắt các con trai mình bị hành quyết cùng với tất cả các vương hầu quan chức Giu-đa tại Ríp-lát, theo lệnh vua Ba-by-lôn. Kế đến, vua Ba-by-lôn sai móc cả hai mắt vua Sê-đê-kia, rồi xiềng vua lại bằng xích đồng, giải về Ba-by-lôn, giam trong ngục cho đến chết. Ngày mồng mười tháng năm, nhằm năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, đại diện vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. Ông ra lệnh thiêu hủy đền thờ, cung điện, và mọi nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ dinh thự nào cũng bị lửa thiêu rụi. Hết thảy quân Canh-đê đi cùng với tướng chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ phá sập tất cả các bức tường bao bọc thành Giê-ru-sa-lem. Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, ra lệnh lưu đày những người dân nào còn lại trong thành, cùng với bọn đào ngũ đầu hàng vua Ba-by-lôn, và những thợ thủ công còn sót lại. Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, chừa lại thành phần nghèo nhất trong dân, những người nghèo nhất trong nước, để trồng nho và làm ruộng. Cướp Phá Đền Thờ Quân Canh-đê đập bể các trụ đồng của đền thờ, đế, và biển đồng trong đền thờ, rồi chở hết đồng về Ba-by-lôn. Chúng cũng khuân đi nào là nồi, xẻng, kéo, chậu, đĩa, và tất cả những dụng cụ khác bằng đồng dùng trong việc thờ phượng. Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cũng đem đi các dụng cụ bằng vàng và bằng bạc, tùy theo loại: chén, nồi đựng than, chậu, nồi, chân đèn, đĩa, chén dâng rượu. Không thể nào cân nổi khối lượng đồng của hai cột trụ, một cái bể, mười hai con bò đực bên dưới cái bể, và các đế khác do vua Sa-lô-môn cung cấp tại đền thờ. Mỗi cột trụ cao khoảng mười tám am-ma,52:21 Khoảng 9m chu vi mười hai am-ma,52:21 khoảng 6m rỗng ruột, dầy độ bốn ngón tay.52:21 khoảng 7.5cm Trên đầu cột có chóp đồng, cao khoảng năm am-ma,52:22 khoảng 2.5m chạm trổ đường viền tinh vi hình mạng lưới và trái lựu toàn bằng đồng chung quanh chóp. Cột thứ nhì cũng y như vậy, chạm trổ hình trái lựu, mỗi một am-ma chạm tám trái lựu, cứ thế suốt mười hai am-ma.52:22 “Mỗi nửa mét… sáu mét,” dịch theo LXX Thế là có chín mươi sáu trái lựu, thêm vào bốn trái lựu cho bốn hướng,52:23 “Thêm vào… bốn hướng,” một số các học giả đề nghị thêm vào cho rõ nghĩa; bản cổ MT chép sai tất cả là một trăm trái lựu trên đường viền mạng lưới chung quanh chóp. Đánh Giết Các Nhà Lãnh Đạo Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ bắt Sê-ra-gia, thầy trưởng tế, Sô-phô-ni, phó trưởng tế, và ba thầy tế lễ gác cổng đền thờ. Trong thành Giê-ru-sa-lem, ông cũng bắt thêm một viên thái giám chỉ huy quân đội, bảy cận thần của nhà vua có mặt trong thành, viên bí thư của tổng chỉ huy quân đội lo việc động viên quân ngũ, và sáu mươi người vùng ngoại ô đang có mặt trong thành. Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, bắt những người này, giải về cho vua Ba-by-lôn tại Ríp-lát. Vua Ba-by-lôn ra lệnh đánh và xử tử họ tại Ríp-lát, thuộc lãnh thổ Ha-mát. Dân Giu-đa Bị Lưu Đày Thế là dân Giu-đa bị lưu đày xa quê hương. Đây là số người bị Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày: Năm thứ bảy, 3,023 người Giu-đa; Năm thứ mười tám đời Nê-bu-cát-nết-sa, 832 Người từ Giê-ru-sa-lem; Năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, Lưu đày 745 người Giu-đa. Tổng cộng là 4,600 người. Vua Giê-hô-gia-kin Được Ân Xá Sau khi Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, bị lưu đày ba mươi bảy năm, Ê-vin Mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, lên ngôi. Ngày hai mươi lăm tháng chạp, năm vua lên ngôi, vua ra lệnh ân xá và thả Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, ra khỏi ngục. Vua nói năng từ tốn với Giê-hô-gia-kin, và đặt ông ngồi cao hơn ngôi các cựu hoàng khác cũng đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Giê-hô-gia-kin thay bỏ áo tù và thường xuyên ngồi ăn đồng bàn với vua trong suốt những ngày còn lại trong đời mình. Vua Ba-by-lôn ra lệnh cung cấp lương thực đều đặn cho Giê-hô-gia-kin, theo nhu cầu từng ngày, suốt những ngày còn lại của đời ông, cho đến khi ông qua đời.