back Back to NVB Online

Na-hum 2

Lời Báo Trước Thứ Nhì
1Hỡi Ni-ni-ve, kẻ tàn phá đang xông thẳng vào ngươi!
Hãy cố thủ các đồn lũy,
Canh phòng đường cái quan!
Hãy chuẩn bị chiến đấu
Ra sức củng cố toàn quân!
2Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp,
Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên,
Vì bọn cướp bóc đã cướp sạch dân Ta
Và hủy phá các nhành nho.
3Các chiến sĩ nó mang khiên đỏ tươi,
Mặc binh phục đỏ thắm;
Xe chiến mã rực sáng như lửa
Trong ngày dàn trận,
Gươm giáo vung lên.
4Xe chiến mã chạy loạn xạ qua các đường phố,
Vòng đi vòng lại trong các quảng trường;
Chúng trông như những ngọn đuốc,
Phóng đi như chớp.
5Các tướng lãnh được triệu tập,
Họ vấp ngã khi vội vàng chạy đến bên thành lũy,
Họ dựng mái che chống lằn tên mũi giáo.
Những người khiêng súc gỗ bịt sắt đến để húc đổ tường thành.
6Các cửa cống chặn nước sông hồ đều bị mở tung,
Mọi người trong cung điện đều kinh hoàng.
7Tượng nữ thần bị lột hết trang sức,
Đem đi lưu đày,
Các nữ tỳ rên rỉ như chim bồ câu,
Đấm ngực than khóc.
8Dân thành Ni-ni-ve trốn chạy
Như nước vỡ bờ.
Có tiếng quát tháo:
“Đứng lại! Đứng lại!”
Nhưng không ai quay lại.
9Hãy cướp bạc, cướp vàng,
Vì kho tàng nó vô tận,
Mọi thứ bảo vật nhiều vô số.
10Nó bị tàn phá tan hoang, điêu tàn.
Ai nấy sợ hãi, gối run lẩy bẩy,
Người như mềm nhũn ra, mặt mày tái mét.
11Nào hang sư tử ở đâu,
Nơi sư tử con được cho ăn,
Nơi sư tử cha và sư tử mẹ tụ về
Cùng với sư tử con, bình an vô sự.
12Sư tử xé mồi cho đàn con,
Vồ mồi cho sư tử cái;
Nó chứa mồi đầy hang,
Chứa thịt thú vật bị cắn xé đầy ổ.
13 CHÚA Vạn Quân phán:
Này, Ta chống nghịch ngươi:
Xe chiến mã ngươi, Ta sẽ đốt cháy tan thành mây khói,
Gươm sẽ ăn nuốt sư tử con của ngươi,
Ta sẽ dẹp khỏi xứ mồi ngươi tha về,
Không ai còn nghe tiếng
Của các sứ giả ngươi nữa!

The NFL says when it suspended brown it was unaware nfl jerseys cheap of these details and investigators made repeated attempts both orally and in writing to obtain any and all evidence but that their requests were denied. The police report cheap football jerseys says the league was aware of the couple’s discourse. You might remember him from his best selling memoir about his time in the league called “Slow Getting Up.” Now he has a new work about his latest obsession “Fantasy Man: A Former Wholesale NFL Jerseys NFL Player’s Descent Into The Brutality Of Fantasy Football,” and Baratas Replicas Ray Ban Nate Jackson is with us now from NPR West in Culver City, Calif. Hello. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutSERIES RECORD Seahawks lead 7 5LAST MEETING Seahawks beat Bills 50 17, Dec. 16, 2012LAST WEEK Bills lost to Patriots 41 25; Seahawks lost to Saints 25 20AP PRO32 RANKING Bills No. Deion’s motivation for saving himself, with an assist by Jesus, also fits snugly into jock tradition. He’d lost a step. He permanently interred them in an extra dimensional concentration camp in “The Negative Zone,” a dimension of infinite evil revolving around the Giant Vortex of Doom. No trial, no bail, no chance of ever leaving, which cheap oakleys sunglasses makes Iron Man sort of like Hitler, but in a giant metal suit.. Seriously, check out the dazed, stupefied look the kid on the left is sporting, while her sibling tries desperately to somehow open the giant bottle with a spoon. Both can be explained by the fact that Ayer’s Cherry Pectoral, a self proclaimed cure all for any throat or lung problems, contained opium.. Additional option rights vested on 10/14/2010 at a price of .5752 cents per share for Mr. Meyers were also part of the filed transactions. Finally, with the combination of daring courage and the lions own desire to take cover in some shade, he was able to dash to the safety and shade of a neighbouring tree.And what happened to the baby? It seems the little guy survived with the help of his troop. He was alive and safe in his father’s arms when Evan and Lisa left.matter what, Lisa says. Again, this is Joe Wang with South Bay Youth Sports. Thank you for watching football drills for kids.. Which I might add, is a huge misconception! All Replica Oakleys that anyone has to do, is to apply their own level of creativity and imagination so as to come up with something nice that can be given as a gift. So what if it looks like it has been made by a 2 year old? As long as you’re the creator of that fascinating work of art, and as long Replica Oakleys as its made with love, it will be treasured by your boyfriend.

back Back to NVB Online