back Back to NVB Online

Mi-ca 6

Chúa Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên
1Hãy lắng nghe lời CHÚA phán,
Lạy Chúa, xin Ngài công bố bản cáo trạng trước mặt các núi,
Xin Ngài cho các đồi nghe tiếng Ngài.
2Hỡi các núi, hãy lắng nghe bản cáo trạng của CHÚA,
Hỡi các nền đời đời của đất, hãy lắng nghe,
Vì CHÚA có lời buộc tội dân Ngài,
Ngài sẽ chứng tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên biết phần phải thuộc về Ngài.
3Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì hại ngươi?
Ta đã chất gánh nặng gì trên ngươi? Hãy khiếu nại đi!
4Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
Ta đã chuộc ngươi ra khỏi cảnh nô lệ,
Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am
Dẫn đường ngươi.
5Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại
Điều Ba-lác, vua Mô-áp, mưu toan,
Và thể nào Ba-la-am, con Bê-ô, đáp lại hắn.
Hãy nhớ lại đoạn đường từ Si-tim đến Ginh-ganh,
Rồi các ngươi sẽ nhận ra công việc cứu rỗi của CHÚA.
Nếp Sống Đẹp Lòng Chúa
6Tôi sẽ đem lễ vật gì đến dâng cho CHÚA,
Khi tôi quỳ lạy Đức Chúa Trời trên cao?
Hay là tôi dâng Ngài tế lễ thiêu
Bằng bê con một tuổi?
7 CHÚA có vui lòng nhận hàng ngàn chiên đực,
Hàng vạn suối dầu ô-liu không?
Hay là tôi dâng con đầu lòng thay cho vi phạm tôi,
Dâng bông trái của thân tôi làm sinh tế chuộc tội?
8Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,
Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,
Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,
Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.
Chúa Trừng Phạt Dân Ngài
9Người khôn ngoan kính sợ danh Ngài.
CHÚA phán với dân trong thành;
Hãy lắng nghe, hỡi các người đang tập họp trong thành!
10Lẽ nào Ta bỏ qua của cải gian tà chứa trong nhà gian ác,
Và ê-pha non đáng rủa sả kia?
11Lẽ nào Ta tha thứ cân đĩa gian ác,
Và bao đựng quả cân gian xảo?
12Người giàu trong thành đầy dẫy sự bạo ngược,
Dân cư trong thành phố nói điều giả dối,
Lưỡi trong miệng họ chỉ là xảo quyệt.
13Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho thật đau,
Khiến ngươi hao mòn vì cớ tội lỗi ngươi.
14Ngươi sẽ ăn mà không no,
Vì bệnh kiết lỵ sẽ hoành hành trong ruột ngươi.
Ngươi sẽ mang thai đến kỳ nhưng không sinh con được,
Con nào ngươi sinh được Ta sẽ giao cho lưỡi gươm.
15Ngươi sẽ gieo giống, nhưng không được gặt,
Ngươi sẽ ép hạt ô-liu, nhưng không được xức dầu,
Ngươi sẽ ép nho làm rượu mới, nhưng không được uống.
16Ngươi tuân giữ luật lệ của Ôm-ri,
Làm theo mọi lề thói nhà A-háp,
Đi theo các mưu chước của chúng.
Vậy nên Ta sẽ khiến ngươi thành vật kinh hoàng,
Dân cư trong thành sẽ bị huýt gió chế nhạo,
Ngươi sẽ chuốc lấy sự nhục nhã cho dân Ta.

mark wahlberg doesn’t deserve pardon opinionSo, I assume a deal has done for a holiday in the Emirate. However, nobody has outlined what will happen if Israel qualify as to my knowledge they are barred from visas to most, if not all muslim nations.. Kids aren’t stupid. They’re just small people.. How will back up Jimmy Garoppolo fare? cheap nhl jerseys It could be worse. After Monday’s tough opener in Arizona, the Pats face serial no hopers Miami, up and coming Houston and Rex Ryan’s Buffalo Bills before Brady returns in week five to carve Cleveland apart.. There is a larger, cosmopolitan, reason to dislike the IPL; and also a local, patriotic, one. The baleful effects of the tournament should worry Indian liberals who admire that form of capitalism which rewards those with the best ideas rather than those with the best contacts; Indian democrats who wish to nurture a more caring and just society; and Indian replica oakleys cricket fans who want their team cheap nfl jerseys to perform honourably at home and abroad.. Think in a situation where the risk gets to be overwhelming, we definitely have a conversation and back off, but Albert wants to play, Manager Mike Scioscia said. What he here ray bans sale for. But Jordan did not team up with Magic Johnson at the Los Angeles Lakers to win multiple titles, he did it with the players he was given around him. True, Lebron did not Cheap NFL Jerseys China have a Scottie Pippen calibre player on his side at Cleveland, but that could of happened down the track.. Going into the full twist. Once you get your cheerleader to preform a layout nice and consistently getting it high and landing it all the time with a good rotation and body line all the way through you can move on to a full twist with the cheerleader. Teams may renegotiate or extend one player from each Draft class after two seasons of performance. cheap nhl jerseys The rest must wait at least three seasons. What CEOs do in those companies is to insist upfront on high standards of behavior but, importantly, they also set up credible, independent individuals or committees to investigate and to mete out punishment. Their intention is to keep the administration of corporate justice as fair and as consistent as possible, trying to protect the integrity of the company’s reputation while also trying to avoid favoritism or cronyism in the way its employees are treated. The site must include information about the times and location of the camp, the camp fees and what campers can expect Cheap NFL Jerseys from your camp. Also, include contact information and instructions on how to register for camp. Till about the late 1860s, baseball was largely an amateur game until a Cincinnati club the Cincinnati Red Stockings decided to recruit the best players for monetary compensation. The first professional baseball league in the United States was the National Association of Professional Baseball Players, formed in 1871..

back Back to NVB Online