back Back to NVB Online

Mi-ca 4

Thành Giê-ru-sa-lem Trong Tương Lai
1Trong những ngày đến,
Hòn núi nơi dựng đền thờ của CHÚA
Sẽ được lập vững vàng là núi cao nhất,
Sẽ được nâng cao vượt khỏi các đồi,
Và các dân sẽ đổ về đó.
2Nhiều quốc gia sẽ rủ nhau đến đó:
“Nào, chúng ta hãy lên núi CHÚA,
Chúng ta hãy lên đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
Để Ngài dạy chúng ta đường lối Ngài,
Để chúng ta bước đi trong các nẻo Ngài.
Kinh luật sẽ ra từ núi Si-ôn,
Và lời CHÚA từ thành Giê-ru-sa-lem.
3Ngài sẽ xét xử giữa nhiều dân,
Ngài sẽ phân xử các cường quốc xa xôi.
Người ta sẽ lấy gươm rèn lưỡi cầy,
Lấy giáo rèn dao tỉa cây.
Chẳng còn nước nào giơ gươm lên nghịch cùng nước khác,
Chẳng còn ai học tập chiến tranh nữa.
4Ai nấy sẽ ngồi dưới gốc cây nho
Và cây vả của riêng mình.
Chẳng còn ai gây sợ hãi nữa.
Chính CHÚA Vạn Quân đã phán.
5Dù cho mọi dân, ai nấy bước đi
Theo danh của thần mình,
Chúng tôi vẫn cứ bước đi theo danh của CHÚA,
Đức Chúa Trời chúng tôi, đời đời mãi mãi.”
6 CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
Ta sẽ tập họp những người què,
Ta sẽ gom góp những người lưu đày tản mát,
Phải, những người Ta đã trừng phạt.
7Ta sẽ lập những người què thành giống dân còn sót lại,
Những người bị đày đi xa thành một nước hùng mạnh.”
Và CHÚA sẽ trị vì họ tại núi Si-ôn,
Từ nay cho đến đời đời.
8Về phần ngươi, hỡi Tháp chăn bầy,
Hỡi đồi Ô-phên, hỡi cô gái Si-ôn!
Quyền thống trị ngày xưa sẽ trở về với ngươi,
Vương quốc sẽ giao về cho cô gái Giê-ru-sa-lem.
9Còn bây giờ, tại sao ngươi kêu than như thế?
Trong nước ngươi không có vua sao?
Hay là Đấng Cố Vấn ngươi đã mất rồi,
Nên ngươi quặn thắt như đàn bà chuyển bụng?
10Hỡi cô gái Si-ôn, hãy quặn thắt và sinh ra,
Như đàn bà chuyển bụng,
Vì bấy giờ ngươi sẽ ra khỏi thành,
Ngươi sẽ cắm trại giữa đồng,
Và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn.
Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu,
Tại đó CHÚA sẽ cứu chuộc ngươi
Khỏi tay kẻ thù ngươi.
11Nhưng bây giờ, nhiều quốc gia
Tập họp lại nghịch cùng ngươi.
Chúng nói: “Hãy để cho Si-ôn bị ô uế,
Chúng ta hãy nhìn nó hả hê.”
12Nhưng chúng không biết
Chương trình của CHÚA,
Chúng không hiểu ý định Ngài,
Vì Ngài gom chúng lại như lúa mới cắt gom vào sân đạp lúa.
13Hỡi cô gái Si-ôn, hãy đạp cho nhanh,
Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt,
Vó chân ngươi nên đồng;
Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc,
Và ngươi sẽ hiến cho CHÚA, bằng cách tuyệt diệt lợi phi nghĩa của chúng,
Sức mạnh và quyền thế của chúng, ngươi sẽ dâng cho Chúa của toàn thế giới.

corrine brown and staffer indicted on federal fraud chargesPectus Excavatum Insurance CoverThe key to getting insurance cover for your pectus excavatum surgery if the insurance companies are being withholding is to be very persistent. There have been many cases I’ve heard of personally where people have scheduled a surgery and then hear the insurance company wont be covering the operation and having to cancel the surgery and get insurance cheap jerseys cover back, this going on forth which can last a while and frankly drive you crazy when you know you or your child need the surgery.. I don want to do that year after year. We are hoping to shoot in Libya over the next couple months. Very well done. The only thing which is not too tasty are the cooling slots in the wood, but these are very cheap nfl jerseys complicated to do, I know, without the right expensive tools. Before the game began, with 100 million or so Americans expected to tune in on TV, a chorus of 26 children from Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. Where 20 students and six adults were killed in a shooting rampage in December sang ‘America the Beautiful,’ accompanied by American Idol alum Jennifer Hudson.. We have just lost a great young stayer Cheap NFL Jerseys who was lightly raced and had just run seventh in the Cup. My staff are shattered. “We always really emphasize, ‘Just worry about us. Don’t worry about the opponent. By the time the field was cleared of fans and the Cubs were set to bat in the top of the tenth inning, the umpires called the game because of darkness. The game ended in a 1 1 tie. One can specifically see this use of the term in a Nov. 30, 2014 text from Mr. Just cover your man. Do what you’re supposed to do,” Belichick said. Start small. Get work experience by working for other companies in a similar field that you wish to pursue with the WWE. If this bad scar of the NFL makes the rest of the world aware of what’s going on, it’s damn good. Reporter: Now, two time super fake oakleys bowl champ Eli manning, speaking out, saying football can do better. Both Eagle and Humminbird make cheap oakleys portable fish finders that are replica oakleys both affordable and an excellent choice for shallow freshwater. For very shallow water, two to ten feet, one of the best choices is the Humminbird Fishin Buddy line. Women’s lower body strength tends to be more closely matched to men’s, while their upper body strength is often just half that of men’s upper body strength. In a 1993 study exploring gender differences in muscle makeup, female participants exhibited 52 percent of men’s upper body strength, which the researchers partially attributed to their smaller muscles and a higher concentration of fatty tissues in the top half of the cheap jerseys china female body [source: Miller et al].

back Back to NVB Online