back Back to NVB Online

Mi-ca 2

Chủ Điền Tham Lam
1Khốn cho các ngươi, các ngươi toan tính điều bạo ngược,
Mưu đồ việc gian ác trên giường mình!
Trời vừa sáng, các ngươi liền thực hiện mưu mô,
Vì các ngươi nắm quyền trong tay mình.
2Các ngươi thèm muốn đồng ruộng thì giật lấy,
Các ngươi tham nhà tham cửa thì tước đoạt,
Các ngươi hà hiếp đàn ông và cưỡng đoạt vợ con họ,
Các ngươi bóc lột dân chúng và cướp đoạt sản nghiệp họ.
3Vì thế, CHÚA phán:
“Này, Ta toan tính hoạn nạn cho dân tộc này,
Các ngươi không thể rút cổ ra khỏi ách được,
Các ngươi không thể đứng thẳng người bước đi được nữa,
Vì đó là thời hoạn nạn.
4Trong ngày ấy, người ta sẽ cất tiếng hát
Chế nhạo các ngươi với lời ca não nuột;
‘Chúng tôi thật tan nát, tả tơi,
Sản nghiệp dân tôi Ngài chuyển sang người khác,
Ngài rút đi phần thuộc về tôi,
Ngài chia ruộng đất chúng tôi cho người phản nghịch.’
5Thật vậy, không một ai trong các ngươi sẽ được giăng dây
Chia đất trong hội chúng của CHÚA.”
6“Đừng giảng nữa,” chúng giảng dạy.
Chúng không giảng về những điều ấy,
Sự xấu hổ sẽ không lìa khỏi chúng.
7Hỡi con cháu Gia-cốp, các ngươi hỏi:
“Lẽ nào CHÚA lại nóng giận sao?
Lẽ nào Ngài làm những điều ấy sao?”
Lẽ nào lời Ta không mang phúc lành
Đến cho người đi theo đường ngay thẳng sao?
8Nhưng các ngươi nổi dậy chống lại dân Ta như kẻ thù.
Các ngươi lột áo choàng sang trọng
Ra khỏi áo dài mặc bên trong
Của những người ung dung qua đường,
Những người trở về từ chiến trận.
9Các ngươi đuổi những người đàn bà trong dân Ta
Ra khỏi căn nhà họ quí mến,
Các ngươi tước mất vinh quang của Ta
Khỏi con cái họ đời đời.
10Hãy đi ngay,
Vì đây không phải là nơi an nghỉ,
Đất đã bị ô uế,
Nó sẽ bị tàn phá nặng nề.
11Nếu có người đi đây đó, gạt gẫm với những lời rỗng tuếch:
“Tôi sẽ giảng cho anh về rượu và bia,”
Người đó đúng là thầy giảng cho dân này!
Những Người Sống Sót
12Hỡi Gia-cốp,
Ta chắc sẽ tập họp toàn dân ngươi,
Ta chắc sẽ gom góp những người còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên,
Ta sẽ gom họ lại như bầy chiên trong chuồng,
Họ sẽ nhôn nhao như bầy chiên giữa đồng cỏ.
13Đấng phá vỡ tường thành đi trước họ,
Họ sẽ phá vỡ tường, đi xuyên qua cổng, ra ngoài.
Vua họ sẽ đi xuyên qua cổng trước họ,
CHÚA sẽ dẫn đầu họ.

how to convert pantone tpxThey will have to remake this roster completely. There aren’t many real assets on the offensive side of the ball. Sixth generation video iPods. The latest iPods, despite being widely predicted, are decidedly not what most people predicted. Two balls end up going in the side pocket by the cluster, and then one each in the opposite side and two lower corner pockets. Meanwhile, the cue ball runs three rails around the table to get the last ball hanging in the upper left corner. You’re not trying to hit the ball, we’re trying to cheap nfl jerseys swing the golf club, hope we hit the ball. So, how cheap jerseys from china to swing a fairway wood is a great question. Leaders have confidence in their abilities. It took a great deal of confidence for the Patriot coach to make that 4th down choice. It’s an extraordinarily brutal, violent game, and of course a Cheap Jerseys theatrical and a thrilling one. We’ve tried to really capture both the beauty and cheap ray bans the brutality of the sport in the show,” says Hinderaker.. For every head coach opening, each team is required under the Rooney Rule to interview one minority candidate before the club ownership makes a hire for head coach. But here’s the problem: Only 13 of the NFL’s 64 coordinators are minorities, so how can teams be expected to give fair consideration to minorities if the talent pool they’re hiring from is so small? The minority pipeline to become an NFL head coach is running dry.USA TODAYBlame government for voting crisis: ColumnThis must be fixed and there are several ways to do it:The NFL must apply the Rooney Rule to coordinator hiring. You can either set it on your finger or on a balanced surface on a table and move your racket up or down to where you find it balancing perfectly. A center balanced racket will generally balance right here in the center of the neck of the handle. Lower body strength will help when blocking. Fake ray bans You use your legs to drive back the rusher. He’s 5’10” and 222 lbs. That makes Russell Wilson taller than someone in the huddle!. Scott Barlow, certainly, cheap oakleys has been outraged that the new boys on the block have hosting rights for next month’s FFA Cup final. The Sydney FC wholesale football jerseys chairman has raised some valid points one of which is that the Sky Blues haven’t had a home game yet. Clicked. The conversation flowed easily, we shared doggy jokes and I walked home a little taller, a little bit excited. The next step is arterial embalming. We take two cannulas and insert them into a major artery and vein usually your common carotid and internal jugular and then drain your blood, replacing it with a cocktail of embalming fluids and water called formalin.

back Back to NVB Online