back Back to NVB Online

Mác 8

Chúa Hóa Bánh Cho Bốn Ngàn Người Ăn
(Mat 15:32-39)
1Trong khoảng thời gian đó, lại có một đoàn dân đông đảo tụ tập và cũng không có gì ăn nên Đức Giê-su gọi các môn đệ đến bảo: 2“Ta thương xót đoàn dân này vì họ đã ở với Ta ba ngày mà không có gì ăn. 3Nếu Ta để họ nhịn đói về nhà, chắc họ sẽ ngất xỉu dọc đường vì có một số người từ xa đến.”
4Các môn đệ thưa: “Trong miền hoang vắng này tìm đâu ra bánh cho họ ăn.”
5Ngài hỏi: “Các con có mấy cái bánh?” Họ thưa: “Dạ bảy cái.”
6Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, rồi lấy bảy cái bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời, bẻ ra, đưa cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. 7Họ cũng có vài con cá nhỏ; Ngài ban phước rồi bảo môn đệ đem phân phát. 8Ai nấy đều ăn no, còn những miếng bánh thừa người ta thu được bảy giỏ. 9Số người ăn ước chừng bốn ngàn. Rồi Ngài cho họ về, 10còn Ngài và các môn đệ liền lên thuyền sang vùng Đa-ma-nu-tha.
Dấu Lạ Từ Trời
(Mat 16:1-4)
11Một số người Pha-ri-si đến tìm cách tranh luận với Ngài, xin Ngài làm một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 12Ngài than thở trong lòng: “Tại sao thế hệ này đòi xem dấu lạ? Ta quả quyết cùng các người, thế hệ này sẽ chẳng được dấu lạ nào.” 13Rồi Ngài rời họ, lên thuyền trở lại sang bờ bên kia.
Men Của Người Pha-ri-si
(Mat 16:5-12)
14Các môn đệ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh. 15Ngài răn dạy họ: “Hãy thận trọng, đề phòng men của người Pha-ri-si và của đảng Hê-rốt.”
16Họ bàn cãi với nhau tại mình không có bánh.
17Biết điều đó, Ngài bảo họ: “Sao các con bàn cãi vì không có bánh? Sao các con còn chưa chịu biết, chưa chịu hiểu mà cứ cứng lòng thế? 18Sao có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các con chẳng nhớ gì sao? 19Khi Ta phân phát năm cái bánh cho năm ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Mười hai giỏ!”
20“Còn khi Ta phân phát bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Bảy giỏ!” 21Ngài bảo họ: “Vậy mà các con chưa hiểu sao?”
Đức Giê-su Chữa Lành Người Mù Ở Bết-sai-đa
22Đức Giê-su và môn đệ vào thành Bết-sai-đa, người ta đem đến cho Ngài một người mù, xin Ngài đặt tay chữa lành. 23Ngài nắm tay người mù dắt ra khỏi làng, phun nước miếng vào mắt và đặt tay trên người anh rồi hỏi: “Anh có thấy gì không?”
24Người mù ngước nhìn, và thưa rằng: “Tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại.”
25Ngài lại đặt tay trên đôi mắt anh; anh ngước nhìn lên, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật. 26Ngài bảo anh về nhà và dặn rằng: “Đừng trở vào trong làng.”
Phê-rơ Xưng Nhận Đức Giê-su Là Chúa Cứu Thế
(Mat 16:13-20; Lu 9:18-21)
27Đức Giê-su và các môn đệ đi đến các làng thuộc vùng Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi: “Người ta nói Ta là ai?”
28Họ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, cũng có người bảo là một trong các tiên tri của Chúa.”
29Ngài lại hỏi: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa rằng: “Thầy là Chúa Cứu Thế.”
30Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói cho ai biết về Ngài.
Đức Giê-su Báo Trước Về Cái Chết Của Ngài
(Mat 16:21-28; Lu 9:22-27)
31Rồi Đức Giê-su bắt đầu dạy họ: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.” 32Ngài nói điều này cách công khai; Phê-rơ mời riêng Ngài ra can gián.
33Nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ, rồi quở Phê-rơ: “Sa-tan, hãy lui ra sau Ta, vì con không lưu tâm đến việc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc loài người.”
Điều Kiện Để Làm Môn Đệ Chúa
34Sau đó, Đức Giê-su gọi dân chúng và các môn đệ đến truyền dạy rằng: “Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 35Vì người nào muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình. 36Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? 37Vì người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại? 38Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài trở lại trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh của Ngài.”

interception game was even worse than the stats suggestApproximately 100 g of the sample was loaded on 50 mg of polysulfoethyl A resin (12 m, 300 PolyLC, Columbia, MD, USA) in a spin column and eluted with 200 l of ammonium acetate pH 3, stepwise, at salt concentrations of 0, 10, 20, 30, 40, 60, 100, 200, 300 and 600 mM, in 0.1% formic acid, 25% acetonitrile. To reduce Fake Oakleys the acetonitrile concentration before reversed phase HPLC separation, 40 l of each fraction was diluted to 100 l Replica ray bans with 0.1% formic acid. In fact, the fastest runners are typically already pulling their legs Cheap NFL Jerseys China backwards underneath them when their feet hit the ground. This naturally keeps leg turnover high, encouraging speed.. It wasn a finish line the NFL crossed in January when owners awarded the Los Angeles market to the Rams, merely the beginning of the next chapter. The Chargers have an initiative on the November ballot aimed at helping pay for a new stadium in downtown San Diego. Aces and twos are worth 10 points. All remaining cards are worth five points.. One day she’ll realise how dull and unfulfilling it is to have a man who doesn’t answer back, who offers no challenge or danger but by Fake Oakleys then she’ll be over the hill and stuck with him for fear of being left on the shelf. Sadly, this is the state of many marriages today.. In Fallout, every insect and mammal within 100 yards will stop what it’s doing to eat you. Even gentle creatures like a radioactive two headed deer might suddenly decide you need to be headbutted to death. Set up your computer to run the program. You need to set your SPAM filter to allow the company email address to send messages because cheap jerseys wholesale they may need to contact you in the future. The San Francisco 49ers are among the NFL teams to run out at Wembley, which may one day host its own franchiseIan Walton/Getty ImagesAlmost 84,000 Fake Oakleys football fans will pack Wembley stadium tomorrow afternoon for a major mid season fixture. England’s stadium is not, however, hosting its national game: this is the first of three American football clashes in London this month.. It’s a wholesale jerseys fact, plain and simple. Unfortunately, I can’t promise that my strategy will guarantee you a winning team for two reasons. We had a massive wind machine, basically an airplane engine on a stand. And we needed a windstorm outside the mausoleum at the end of the movie. Planticola is partly responsible for the decomposition of all plant matter a vital step in the natural life cycle and it’s notoriously aggressive in this role. That’s why it was picked out for experimentation in the first place: Like an Old Testament God, K.

back Back to NVB Online