back Back to NVB Online

Mác 6

Đức Giê-su Trở Về Na-xa-rét
(Mat 13:53-58; Lu 4:16-30)
1Đức Giê-su rời khỏi nơi đó trở về quê hương, các môn đệ cùng theo Ngài. 2Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe Ngài giảng nên ngạc nhiên hỏi: “Nhờ đâu ông này được như vậy? Sao ông ấy sáng suốt đến thế? Sao ông ấy có thể làm được những phép lạ như vậy? 3Ông này chẳng phải là người thợ mộc, con trai bà Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đa và Si-môn sao? Các em ông ấy chẳng ở giữa vòng chúng ta đây sao?” Vì thế họ bực tức với Ngài.
4Đức Giê-su bảo họ: “Có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con, và nhà mình đâu!” 5Tại đó Ngài không thể làm được việc quyền năng nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. 6Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ.
Công Tác Của Mười Hai Sứ Đồ
(Mat 10:5-15; Lu 9:1-6)
Đức Giê-su đi khắp các làng quanh đó giảng dạy. 7Ngài gọi mười hai môn đệ đến, sai họ đi từng toán hai người và ban cho họ quyền uy trên các tà linh.
8Ngài truyền bảo họ đừng mang gì theo khi đi đường, ngoại trừ một cây gậy; không lương thực, không túi xách, không một đồng xu giắt lưng, nhưng chỉ mang dép 9và đừng mặc hai áo choàng. 10Ngài dặn: “Hễ nhà nào các con vào hãy cứ ở đó cho đến khi ra đi. 11Nơi nào không tiếp hoặc không chịu nghe lời các con, hãy ra khỏi chỗ đó, phủi bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ.”
12Các môn đệ lên đường, truyền giảng Phúc Âm để người ta hối cải. 13Họ đuổi nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh.
Cái Chết Của Giăng Báp-tít
(Mat 14:1-12; Lu 9:7-9)
14Vua Hê-rốt nghe đồn về Đức Giê-su vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Một số người nói: “Giăng chết rồi mà nay sống lại, nên mới làm được những phép lạ ấy.”
15Một số khác bảo: “Đấy là Ê-li,” một số khác nữa nói: “Đây là một tiên tri cũng như các tiên tri của Chúa.”
16Nhưng khi nghe vậy, vua Hê-rốt bảo rằng: “Đây chính là Giăng mà ta đã truyền chém, nay sống lại.”
17Số là vua Hê-rốt đã sai bắt Giăng xiềng vào ngục, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em vua và vua đã cưới nàng. 18Vì Giăng đã can vua không nên lấy Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em mình, một việc làm trái luật. 19Nên bà Hê-rô-đia căm giận muốn giết Giăng nhưng không làm gì được. 20Vì vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là người chánh trực và thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ ông. Vua rất thích nghe lời Giăng, dù mỗi khi nghe, Vua thường bối rối.
21Thời cơ đã đến: Nhân lễ sinh nhật, vua Hê-rốt mở tiệc thết triều thần, bá quan văn võ và các thân hào, nhân sĩ miền Ga-li-lê. 22Con gái bà Hê-rô-đia vào trình diễn một vũ khúc làm vua Hê-rốt và các khách dự tiệc say mê, nên vua bảo nàng rằng: “Con muốn gì, cứ xin trẫm sẽ ban cho.” 23Vua lại còn thề: “Con xin gì trẫm cũng ban, dù cả nửa giang san cũng được.”
24Cô gái liền ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô bảo: “Cái đầu của Giăng Báp-tít.”
25Cô gái vội vã trở vào, tâu với vua: “Xin bệ hạ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.”
26Vua rất buồn, nhưng đã lỡ thề trước mặt quan khách nên không thể từ chối. 27Vua liền sai một đao phủ, truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chém đầu Giăng, 28rồi để đầu trên mâm mà đem cho cô gái, và cô gái trao lại cho mẹ. 29Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy thi hài người về chôn cất.
Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn
(Mat 14:13-21; Lu 9:10-17; Gi 6:1-14)
30Các sứ đồ nhóm họp cùng Đức Giê-su và tường trình cho Ngài mọi điều họ đã thực hiện và dạy. 31Ngài bảo họ rằng: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút.” Vì kẻ đi người lại đông đúc, đến nỗi họ không có thì giờ ăn uống.
32Ngài và các môn đệ lên thuyền đi đến một nơi thanh vắng. 33Nhiều người thấy vậy và nhận biết chỗ đó nên từ các thành thị kéo nhau chạy bộ tới trước. 34Vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy đoàn dân đông đúc thì động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều.
35Trời đã xế chiều, các môn đệ đến thưa với Ngài rằng: “Đây là nơi vắng vẻ và đã gần tối, 36xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm quanh đây mua gì để ăn.”
37Nhưng Ngài đáp: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Môn đệ thưa: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng đê-na-ri bánh cho họ ăn sao?”
38Ngài bảo: “Các con đi xem thử ở đây có bao nhiêu bánh?” Khi đã xem xét xong, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá.”
39Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40Họ ngồi xuống từng nhóm, nhóm thì một trăm, nhóm thì năm mươi. 41Đức Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ bánh đưa cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, Ngài cũng chia hai con cá cho mọi người. 42Ai nấy đều ăn no nê. 43Bánh và cá còn thừa đựng đầy mười hai giỏ. 44Trong số người ăn có khoảng năm ngàn người đàn ông.
Chúa Đi Trên Mặt Biển
(Mat 14:22-33; Gi 6:15-21)
45Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ lên thuyền, qua phía thành Bết-sai-đa trước, rồi Ngài giải tán dân chúng. 46Khi họ đã ra về, Ngài lên núi cầu nguyện.
47Tối đến, thuyền ra giữa biển, còn một mình Ngài trên bờ. 48Ngài thấy các môn đệ chèo chống vất vả vì gió ngược. Khoảng bốn giờ sáng đêm ấy Ngài đi bộ trên mặt biển đến cùng họ và định vượt qua họ. 49Các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt biển thì tưởng là ma nên kêu la thất thanh, 50vì ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ.
Nhưng Ngài liền bảo họ: “Hãy yên tâm, Ta đây, đừng sợ!” 51Ngài vừa bước lên thuyền với họ thì gió lặng yên. Mọi người đều kinh ngạc, 52vì họ vẫn không hiểu phép lạ hóa bánh và lòng họ còn cứng cỏi.
Chúa Chữa Bệnh Tại Ghê-nê-sa-rết
(Mat 14:34-36)
53Qua bờ bên kia, Đức Giê-su và các môn đệ cặp bến Ghê-nê-sa-rết. 54Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng đã nhận biết Ngài. 55Họ chạy ngược xuôi khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. 56Bất cứ nơi nào Ngài đến, dù làng mạc, thành phố hay thôn quê, người ta đều đem người bệnh lại các khu họp chợ và nài xin Ngài cho họ chỉ sờ vào gấu áo Ngài. Bao nhiêu người sờ đến Ngài, đều được lành cả.

Once you locate a top quality leather motorcycle jacket, you’ll want to look into special pieces of flair for self expression. Do you want to express hockey jerseys your patriotism with an eagle or American flag on the back of your jacket? Perhaps you want to show your country roots or Old West values by choosing a leather jacket with fringe.. A federal judge just ruled that the NCAA can’t stop players from selling the rights to their names, images and likeness, striking down NCAA regulations that prohibit them from getting anything other than scholarships and the cost of attendance at schools. This ruling could potentially allow players at big schools to have money generated by television contracts put into a trust fund to pay them when they cheap oakleys leave school.. They will make that determination about seeing two replays. Then, that team gets to watch a full speed replay from every camera angle once andonce only. If it were my cheap nfl jerseys job to assess its credibility, I’d be pretty skeptical. According to pop culture, I should have been a blubbering mess, screaming “that motherfucker raped me!” and sobbing hysterically like Sally Field in a Lifetime movie but in reality, the way I hockey jerseys reacted was much more accurate.. She was told to put Cheap Football Jerseys plates for seven persons. Ray ban sonnenbrille Only six, however, sat down to dinner. Alternate scenarios for the bottom of the ninth inning of Game 6 have been speculated cheap authentic jerseys on by baseball historians, Royals fans, and Cardinals fans alike. Had the correct call have been made and the bases left empty with one out, had Jack Clark then been in position to play Steve Balboni’s routine pop foul to give the Cardinals a second out, had any of the events turned out differently, it would have been the Cardinals winning the championship instead of the Royals. The NFL has already added layers of independent physicians to its concussion protocol, including unaffiliated athletic trainers and neurotrauma consultants on game day whose role is to spot players with possible concussions and, if necessary, stop play. The league says the role of these consultants is to “support the team medical staffs in the diagnosis of in game concussions.”. The stock is trading at only 1.85 times book value per share. It pulls in $2.63 billion in operating cash flow and $2.43 billion in free cash flow. During that time, ESPN Baratas Ray Ban reporter Sal Paolantonio actually heard many of his fellow Philadelphians worrying that short term success would just delay necessary personnel changes. He didn’t buy that argument..

back Back to NVB Online