back Back to NVB Online

Mác 4

Ngụ Ngôn Người Gieo Giống
(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)
1Một lần khác, Đức Giê-su khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền đậu dưới nước, còn cả đám đông ở trên bờ. 2Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng: 3“Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. 4Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. 5Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, 6lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. 7Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. 8Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm.”
9Rồi Ngài bảo: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”
Mục Đích Của Ngụ Ngôn
(Mat 13:10-17; Lu 8:9-10)
10Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 11Ngài đáp: “Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự. 12Để:
‘Họ xem thì vẫn xem mà không thấy,
Nghe thì vẫn nghe mà không hiểu,
E họ hối cải và được tha tội chăng.’ ”
Ý Nghĩa Ngụ Ngôn
(Mat 13:18-23; Lu 8:11-15)
13Rồi Ngài bảo họ: “Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác? 14Người gieo giống là người gieo Đạo. 15Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng. 16Một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận. 17Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã. 18Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo 19nhưng nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được. 20Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm.”
Ngụ Ngôn Về Cây Đèn
(Lu 8:16-18)
21Ngài cũng phán dạy: “Có ai thắp đèn lại để dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải cái đèn được đặt trên giá đèn sao? 22Vì chẳng việc gì giấu kín mà lại không để tiết lộ ra, cũng chẳng việc gì giữ bí mật mà không để phơi bày. 23Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
24Ngài tiếp lời: “Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa. 25Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất luôn cả phần đang có.”
Ngụ Ngôn Về Hạt Giống
26Ngài lại bảo: “Nước Đức Chúa Trời cũng ví như một người kia gieo hạt giống xuống đất. 27Dù ngủ hay thức, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ mọc lên, đâm chồi nẩy lộc thể nào người ấy cũng không hay biết. 28Vì đất tự nó sinh hoa màu, trước hết là cây non, lớn lên trổ hoa, rồi kết hạt. 29Khi lúa chín, người cho gặt hái ngay vì đã đến mùa thu hoạch.”
Ngụ Ngôn Về Hạt Cải
(Mat 13:31-32; Lu 13:18-19)
30Ngài lại bảo: “Chúng ta nên ví Nước Đức Chúa Trời với gì, hay nên dùng ngụ ngôn nào để trình bày? 31Nước Đức Chúa Trời ví như trường hợp hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nhỏ hơn hết thảy các loại hạt trên đất. 32Nhưng khi gieo rồi, hạt mọc thành cây, lớn hơn mọi thứ rau, cành lá sum sê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn cây.”
33Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để dạy Đạo tùy theo khả năng tiếp nhận của họ. 34Ngài chẳng dạy họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhưng khi ở riêng Ngài giải thích tất cả cho các môn đệ.
Dẹp Yên Bão Tố
(Mat 8:23-27; Lu 8:22-25)
35Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. 37Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, 38nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?”
39Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Gió liền yên, và biển lặng như tờ.
40Rồi Ngài bảo các môn đệ: “Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?”
41Họ khiếp sợ bảo nhau: “Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?”

browns among nfl group to fake oakleys visit washington seeking changeOne of the first characters to appear outside the films, Jaxxon was a daredevil rogue and a smuggler who happened to look like Bucky O’Hare having sex with Marvin the Martian. He was a member of a group called the Star Hoppers and worshiped something called “the holy hutch,” which we assume is cheap football jerseys space lingo for “Get it? He’s a fucking rabbit.”. It’s refreshing to see how much fun he’s having. The guy’s having a blast, and he’s doing a great job. This article is one of a series of articles written about some of the current players of the New England Patriots. In this article we will look at hockey jerseys the life and football career of Randy Moss, the Patriot’s star wide receiver. Hey, Bobby Larew. We’re just about out of our pike dive. cheap oakleys Peacebird has over 3000 retail channels and will begin opening Material Girl stores in the fall. Over 600 new stores and in store Material Girl channels will open in the next five years.. The team has also struggled to sell its pricey club seats. Blame a lack of playoff success (three wins in 15 years) and an antiquated stadium that is the league’s third oldest (only California’s other two teams play in older venues). We observed that stiff ECM significantly enhanced the expression level of several members of the Wnt/ catenin pathway in both bone marrow mesenchymal stem cells and primary chondrocytes. The activation of catenin by stiff ECM is not dependent on Wnt signals but is elevated by Replica ray bans the activation of integrin/ focal adhesion kinase (FAK) pathway. Now you have a meeting with a network executive. Maybe an actor pal set it up for you, or you hired a fantastic agent who got you a few minutes with someone at CBS. These non GAAP measures are not intended to be considered in isolation from, as a substitute for, or superior to our GAAP results. We encourage investors to consider all measures before making an investment decision. But in the movie? We close on the sight of buildings collapsing as the now mentally sound narrator and his love interest, Marla, hold hands. They beat the system and fell in love! Aww .. To do this, we focused on three main initiatives: building a rich canvas for marketers; driving increased ROI with improved measurement, bidding, and wholesale jerseys relevance; and increasing scale by leveraging Twitter unique total audience. We believe these areas of focus will enable us to deliver value to advertisers of all sizes and capture incremental budgets for both video cheap nfl jerseys and direct response ads over time.

back Back to NVB Online