back Back to NVB Online

Mác 16

Chúa Giê-su Sống Lại
(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Gi 20:1-10)
1Sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Sa-lô-mê mua hương liệu để đến xức thi hài Đức Giê-su. 2Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, họ đến mộ khi mặt trời vừa mọc. 3Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta,” 4vì tảng đá lớn lắm. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn đi rồi. 5Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải. Họ kinh hãi lắm.
6Người ấy nói với họ: “Đừng sợ, các bà tìm Đức Giê-su người Na-xa-rét đã bị đóng đinh. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây. Hãy xem chỗ người ta đặt Ngài. 7Hãy đi nói cho các môn đệ của Ngài và cho Phê-rơ hay rằng Ngài đi trước các ông tới Ga-li-lê; tại đó các ông sẽ thấy Ngài như Ngài đã bảo các ông.”
8Ra khỏi mộ, họ bỏ chạy vì run rẩy và kinh khiếp; họ không dám nói gì với ai vì sợ hãi.
(Phần Kết Luận Dài) Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Ma-ri Ma-đơ-len
(Mat 28:9-10; Gi 20:11-18)
9Sau khi sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, Đức Giê-su hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. 10Bà ấy đi báo tin cho những người đã từng ở với Ngài đang buồn rầu và khóc lóc. 11Khi nghe rằng Ngài đang sống và bà ấy đã thấy Ngài, họ không tin.
Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Hai Môn Đệ
(Lu 24:13-35)
12Sau các việc nầy, Ngài hiện ra trong một dạng khác cho hai người trong số các môn đệ đang trên đường về vùng quê. 13Họ trở lại báo cho những người kia nhưng chẳng ai tin họ.
Đức Giê-su Hiện Ra Cùng Mười Một Môn Đệ
(Mat 28:16-20; Lu 24:36-49; Gi 20:19-23; Công 1:6-8)
14Sau đó, Đức Giê-su hiện ra cho mười một môn đệ khi họ đang ăn. Ngài trách sự vô tín và cứng lòng của họ vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sống lại.
15Ngài bảo họ: “Hãy đi khắp thế giới, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người. 16Ai tin và chịu phép báp-tem sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị đoán phạt. 17Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, 18bắt rắn, và nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bịnh thì người bịnh sẽ được lành.”
Đức Giê-su Thăng Thiên
(Lu 24:50-53; Công 1:9-11)
19Vậy sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giê-su được cất lên trời và ngự bên phải Đức Chúa Trời. 20Còn các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. A-men.
Phần Kết Luận Ngắn
Mấy người đàn bà báo tin cho Phê-rơ và những người đang ở với ông tất cả những gì đã được dặn bảo.
Sau việc nầy, chính Đức Giê-su sai các môn đệ đi từ đông sang tây với sứ điệp thánh và bất diệt của sự cứu rỗi đời đời. A-men.

football history from college game to largest fan followerThe news triggered a lawsuit by the St. Cheap Oakleys Stadium backers say that law doesn’t apply here because their plan would simply extend the city’s current $6 million a year in bond payments, not add any new costs. The interference of YAP/TAZ also down regulated catenin levels and GSK 3 phosphorylation on both stiff and soft substrates, and diminished the stiffness induced differences of GSK 3 phosphorylation (supplementary wholesale jerseys china Fig. 1e). Responsibility weighed, each wicket a reminder that there are frailties still in this Australian team. In that context, Handscomb’s innings grew in substance even as it plateaued in sum. 1Medical Eye Unit, St Thomas’ Hospital, cheap oakleys sunglasses Lambeth Palace Road, London SE1 Cheap NFL Jerseys 7EH, UK2Department of Histopathology, St Thomas’ Hospital, Lambeth Palace Road, London SE1 7EH, UKCorrespondence: Thomas RG Poole, FRCOphth, Moorfields Eye Hospital City Road London ECIV 2PD, UK. In occult giant cell arteritis, where there is ocular involvement by giant cell arteritis without any systemic symptoms and signs of giant cell arteritis,1 the diagnosis is more difficult, and the above investigations will help direct the ophthalmologist before a temporal artery biopsy is carried out. Everyone has their own favorite line with many very good reasons to back it up. So shop around, find out all you can about each line, and make your own decision regarding which one to sail on for your next fabulous vacation.. Zynga’s (NASDAQ:ZNGA) business has lost some of its sheen over the last few years due to several challenges, including a decline in its user base, cheap jerseys from china a surge nfl jerseys cheap in losses, and an inability to come up with new hit cheap ray bans games. Correspondingly, its gross margin has come down from 74% in 2012 to 70% in 2014. Yeah, when we said this condition turns you into a social outcast, we fucking meant it. It even determines your career path. The National Football League, or what is commonly called the NFL, is a league of professional football and is the foundation of American professional games. The National Football League is often associated with barbecues, beer, friends and family gatherings. To review Google’s progress in this direction: first came the Knowledge Graph, then Voice Search and Google Now all providing answers, and sometimes even anticipating the questions. To serve these answers, Google relies on entities rather than keywords.”. The lower part of the bat and the middle. You hardly play any shots from this part of the bat. Think a lot of times you can actually win a lot of ballgames just by playing well in the red area. I don care if a team runs up and down the field [between the 20 yard lines], but if you able to play well in the red area, you actually be OK..

back Back to NVB Online