back Back to NVB Online

Mác 15

Đức Giê-su Ứng Hầu Trước Phi-lát
(Mat 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Gi 18:28-38)
1Vào lúc sáng sớm, các thượng tế cùng các trưởng lão, các chuyên gia kinh luật và cả hội đồng họp hội nghị với nhau. Họ cho trói Đức Giê-su và dẫn đi nộp cho Phi-lát.
2Phi-lát hỏi Ngài: “Anh có phải là Vua dân Do Thái không?” Ngài đáp: “Chính ông nói điều đó.”
3Các thượng tế tố cáo Ngài nhiều điều. 4Phi-lát lại hỏi: “Anh không trả lời gì sao? Xem đấy, họ tố cáo anh nhiều điều.”
5Nhưng Đức Giê-su chẳng trả lời thêm, khiến Phi-lát càng ngạc nhiên.
Đức Giê-su Bị Kết Án Tử Hình
(Mat 27:15-26; Lu 23:13-25; Gi 18:39; 19:16)
6Vào dịp lễ, Phi-lát thường phóng thích một tù nhân do dân chúng yêu cầu. 7Có một người tên Ba-ra-ba bị tù cùng với những người nổi loạn. Người này đã can tội sát nhân trong một cuộc nổi dậy. 8Đám đông kéo đến, xin Phi-lát làm cho họ như thường lệ.
9Nhưng Phi-lát trả lời: “Các người có muốn ta tha Vua dân Do Thái cho các người không?” 10Vì ông biết do lòng ganh ghét mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11Nhưng các thượng tế xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba.
12Phi-lát đáp lại chúng: “Các người muốn ta làm gì với người mà các người gọi là Vua dân Do Thái?”
13Họ lại la lên: “Hãy đóng đinh hắn!”
14Phi-lát nói: “Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì?” Nhưng chúng càng la lên: “Hãy đóng đinh hắn!”
15Vì muốn làm vừa lòng đám đông nên Phi-lát tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đem đi đóng đinh.
Quân Lính Chế Giễu Đức Giê-su
(Mat 27:27-31; Gi 19:2-3)
16Quân lính dẫn Ngài vào bên trong công đường (tức là dinh thống đốc); và tập họp tất cả đội quân tại đó. 17Họ khoác cho Ngài một chiếc áo đỏ tía và đội cho Ngài một mão đan bằng gai. 18Họ chào Ngài: “Hoan hô Vua dân Do Thái!” 19Họ lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quỳ lạy Ngài. 20Sau khi chế giễu, họ lột áo tía ra, mặc áo của Ngài lại và dẫn đi để đóng đinh.
Đức Giê-su Bị Đóng Đinh
(Mat 27:32-44; Lu 23:26-43; Gi 19:17-27)
21Họ ép buộc Si-môn, người Sy-ren, cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ ngoài đồng về ngang qua đó vác thập tự giá cho Ngài. 22Họ đem Ngài đến một nơi gọi là đồi Gô-gô-tha, nghĩa là đồi Sọ. 23Họ cho Ngài uống rượu pha với một dược, nhưng Ngài không uống. 24Họ đóng đinh Ngài, rồi chia nhau áo của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào.
25Vào lúc chín giờ sáng họ đóng đinh Ngài. 26Bảng ghi án Ngài viết: “Vua Dân Do Thái.” 27Họ cũng đóng đinh hai tên cướp chung với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 28Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm như vầy: “Ngài bị kể như những kẻ phạm nhân.” 29Những kẻ đi ngang qua đó phỉ báng Ngài, lắc đầu nói rằng: “Ê! Người đòi phá hủy đền thờ và cất lại trong ba ngày, 30hãy tự cứu mình, và xuống khỏi thập tự giá đi!”
31Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật cũng làm như vậy, họ chế nhạo Ngài và nói với nhau: “Hắn cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được, 32bây giờ hãy để Chúa Cứu Thế, Vua dân Y-sơ-ra-ên, xuống khỏi thập tự giá cho chúng ta thấy và tin.” Hai tên cướp bị đóng đinh chung với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài.
Đức Giê-su Chết
(Mat 27:45-56; Lu 23:44-49; Gi 19:28-30)
33Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, tối tăm bao trùm khắp đất. 34Vào lúc ba giờ chiều, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bách-tha-ni?”, nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”
35Mấy người đang đứng đó nghe vậy, nói rằng: “Xem kìa, hắn gọi Ê-li.”
36Một người chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống, nói rằng: “Hãy để yên! Coi Ê-li có đến đem hắn xuống không?”
37Nhưng Đức Giê-su kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở.
38Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. 39Viên đội trưởng đứng đối diện với Ngài, thấy Ngài tắt thở như thế thì nói: “Người nầy thật là Con Đức Chúa Trời!”
40Cũng có những phụ nữ từ đàng xa nhìn xem, trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và của Giô-sê, và Sa-lô-mê, 41là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Ga-li-lê, và nhiều phụ nữ khác là những người cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài.
Lễ An Táng Đức Giê-su
(Mat 27:57-61; Lu 23:50-56; Gi 19:38-42)
42Đến chiều tối, vì là ngày chuẩn bị trước ngày Sa-bát, 43Giô-sép người A-ri-ma-thê, một nghị viên đáng kính của hội đồng quốc gia, cũng là người đang trông đợi Nước Đức Chúa Trời, mạnh dạn đi đến gặp Phi-lát để xin thi thể Đức Giê-su. 44Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết rồi nên cho gọi viên đội trưởng đến hỏi xem Ngài đã chết lâu chưa. 45Được viên đội trưởng xác nhận, ông mới giao thi thể cho Giô-sép. 46Sau khi mua một tấm vải gai, ông đem Ngài xuống, quấn vải quanh thi hài, và đặt Ngài trong mộ đã được đục trong đá; rồi ông lăn một tảng đá chận cửa mộ. 47Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ Giô-sép đều thấy nơi mai táng Ngài.

It was also the kind of payment that may do the club untold damage. The news of its existence alone appears to be an example of cynical self interest taking precedence over the public good. Soon enough, the money won’t be an issue. When the NFL opens the draft Thursday at Auditorium Theatre in Chicago, Goff will either cheap jerseys be selected first by the Cheap NFL Jerseys Rams, or second by the Eagles, and immediately before or after North Dakota State quarterback Carson Wentz. Alfred Kinsey wasn’t winging it when he developed his scale either. It might look like he just slapped numbers on some bathroom signs and called cheap nfl jerseys it a day, he did quite a bit of, ahem, grunt work. This is breathing out. Breathing in. The Redskins are well aware of the problem. The team owner refuses to budge. ‘I think maybe they took it home that week. You think he (Jack) can’t do anymore, but believe me he does more. The first few weeks of the season were filled with question marks for an undermanned Celtics squad that cheap nfl jerseys faced key absences all over the rotation. That finally changed on Saturday night when Jae Crowder and Al Horford returned to the lineup, giving head coach Brad Stevens a healthy roster for the first time all season.. Exhale both elbows are sent right, straighten the left leg. Pull the lowest part of the abdomen in. “We cheap jerseys have the International Space Station and Space Shuttle submerged underneath 30 feet of water so that you can actually be floating like you’re in space,” he says. “We’re in this white suit looking like a Michelin Man, they lower you down in the water and one of the things they forgot to put in my helmet was this little pad on your neck ring.”. Relative strength is on the lower side of neutral at 41, and daily historical volatility at 29% is uncharacteristically low for natural gas. Open interest, the total number of open long and short positions on NYMEX natural gas futures contracts, has fallen from 1,054,711 on May 18 to 934,772 contracts on Friday, September 4. Louis Union Station and encompass about 24 acres on land near Interstate 64 currently owned by the Missouri Department of Transportation. cheap nfl jerseys The city has an option to buy the site, but the value is still being appraised.SC STL said it would fund “much” of the stadium construction cheap jerseys cost, but St. Oh, wait, no. She and her husband decided to do it again, to another victim. Wilson’s completion percentage of 66.7 percent is a top 10 mark in the league, but it doesn’t tell the whole story. The QB has battled various injuries since the start of the year that have limited his ability to scramble out of the backfield.

back Back to NVB Online