back Back to NVB Online

Mác 14

Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Chống Đức Giê-su
(Mat 26:1-5; Lu 22:1-2; Gi 11:45-53)
1Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật lập mưu để bắt giết Đức Giê-su. 2Họ bàn rằng: “Không nên làm trong kỳ lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”
Đức Giê-su Được Xức Dầu Tại Bê-tha-ni
(Mat 26:6-13; Gi 12:1-8)
3Tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, một người phung, Đức Giê-su đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền, đập bình ra, đổ dầu thơm xức đầu Ngài.
4Nhưng có mấy người tức giận nói với nhau: “Sao lại phí dầu thơm như vậy? 5Dầu nầy có thể đem bán được hơn ba trăm đồng đê-na-ri để cho kẻ nghèo,” rồi họ trách người phụ nữ.
6Nhưng Đức Giê-su bảo: “Hãy để mặc bà, tại sao các con làm phiền bà ấy? Bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 7Vì các con vẫn có người nghèo ở với mình luôn và khi muốn, các con có thể làm phước cho họ, nhưng các con không có Ta mãi. 8Bà đã làm điều mình có thể làm, đã xức dầu thân thể Ta trước để mai táng. 9Thật Ta bảo các con, khắp thế giới hễ nơi nào Phúc Âm được truyền giảng, việc bà đã làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ người.”
Giu-đa Đồng Ý Phản Chúa
(Mat 26:14-16; Lu 22:3-6)
10Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thượng tế để phản nộp Đức Giê-su. 11Nghe vậy họ mừng lắm và hứa cho Giu-đa tiền bạc, còn Giu-đa tìm dịp phản nộp Ngài.
Đức Giê-su Cùng Môn Đệ Đi Dự Lễ Vượt Qua
(Mat 26:17-25; Lu 22:7-14, 21-23; Gi 13:21-30)
12Ngày đầu tiên của kỳ lễ Bánh Không Men, khi người ta dâng tế chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”
13Ngài sai hai môn đồ đi và dặn họ: “Hãy vào trong thành, một người xách vò nước sẽ gặp các con, hãy theo người, 14và khi người vào nhà nào, các con hãy nói cùng chủ nhà ấy: ‘Thầy hỏi: Phòng dành cho khách để Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 15Người sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy dọn cho chúng ta tại đó.”
16Các môn đệ đi vào thành, gặp mọi điều như Ngài đã nói, và họ sửa soạn cho lễ Vượt Qua.
17Chiều tối, Ngài cùng đến với mười hai sứ đồ. 18Khi đang ngồi ăn, Đức Giê-su bảo họ: “Ta nói thật cùng các con, một người trong vòng các con, là người đang ăn với Ta, sẽ phản bội Ta.”
19Họ buồn rầu, từng người một hỏi Ngài: “Thưa Thầy, không phải con chứ?”
20Ngài nói với họ: “Ấy là một trong mười hai người, người chấm vào cùng đĩa với Ta. 21Vì Con Người đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”
Lễ Tiệc Thánh
(Mat 26:26-30; Lu 22:14-20; 1Cô 11:23-25)
22Đang khi ăn, Đức Giê-su lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài bảo: “Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.”
23Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao cho họ, và tất cả đều uống.
24Ngài nói: “Đây là huyết giao ước đổ ra cho nhiều người. 25Thật, Ta nói cùng các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta uống nước nho mới trong Nước Đức Chúa Trời.”
26Sau khi đã hát thánh ca Đức Giê-su và các môn đệ đi ra để lên núi Ô-liu.
Đức Giê-su Báo Trước Việc Phê-rơ Chối Ngài
(Mat 26:31-35; Lu 22:31-34; Gi 13:36-38)
27Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã, như lời Kinh Thánh đã chép:
‘Ta sẽ đánh người chăn
Thì chiên sẽ bị tan lạc.’
28Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi đến Ga-li-lê trước các con.”
29Phê-rơ thưa với Ngài: “Dù mọi người sẽ vấp ngã, nhưng con sẽ không.”
30Đức Giê-su bảo ông: “Thật, Thầy bảo con, đêm nay trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.”
31Nhưng Phê-rơ càng quả quyết: “Dù phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đệ đều nói như vậy.
Đức Giê-su Cầu Nguyện Tại Ghết-sê-ma-nê
(Mat 26:36-46; Lu 22:39-46)
32Họ đi đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây, trong khi Ta cầu nguyện.” 33Ngài đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo và bắt đầu kinh hãi, sầu não. 34Ngài bảo họ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, hãy đợi ở đây và thức canh.”
35Ngài đi xa thêm một quãng, sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin cho giờ nầy qua khỏi con. 36Ngài thưa: “A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.”
37Ngài trở lại thấy họ đang ngủ, nên bảo Phê-rơ: “Si-môn, ngủ rồi ư? Con không thể thức được một giờ sao? 38Phải tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ, vì tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”
39Ngài lại đi và cầu nguyện như trước. 40Ngài trở lại thấy họ đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu và họ không biết trả lời Ngài thế nào.
41Ngài trở lại lần thứ ba và bảo họ: “Các con còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay kẻ có tội. 42Đứng dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”
Đức Giê-su Bị Bắt
(Mat 26:47-56; Lu 22:47-53; Gi 18:3-12)
43Ngay khi Ngài còn đang nói, Giu-đa, là một trong số mười hai sứ đồ, đến cùng với một đám đông cầm gươm và gậy do các thượng tế, chuyên gia kinh luật và các trưởng lão sai đến.
44Kẻ phản bội cho họ một dấu hiệu này: “Hễ tôi hôn ai, chính là người đó, hãy bắt lấy và dẫn đi cho cẩn thận.” 45Vừa đến, Giu-đa lập tức tới gần Ngài và nói: “Chào Thầy!” rồi hôn Ngài. 46Chúng ra tay bắt Ngài. 47Một trong những người đứng đó rút gươm ra, đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt tai nó.
48Đức Giê-su bảo họ: “Các người cầm gươm và gậy đến bắt Ta như bắt kẻ cướp vậy sao? 49Hằng ngày Ta ở cùng các người, giảng dạy trong đền thờ mà các người không bắt. Nhưng việc xảy ra, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.” 50Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.
51Một thanh niên theo Ngài, trên người chỉ choàng tấm vải, và chúng bắt chàng, 52nhưng chàng bỏ lại tấm vải, trần truồng chạy thoát thân.
Đức Giê-su Trước Tòa Công Luận
(Mat 26:57-68; Lu 22:54-55, 63-71; Gi 18:13-14, 19-24)
53Họ dẫn Đức Giê-su đến vị trưởng tế. Tất cả các thượng tế, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật đều họp tại đó. 54Phê-rơ theo Ngài xa xa, vào tới trong sân của vị trưởng tế, ngồi sưởi chung với đám cảnh vệ bên đống lửa.
55Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng cớ chống Đức Giê-su để xử tử Ngài, nhưng họ không tìm được gì. 56Nhiều người vu cáo chống Ngài, nhưng lời chứng của họ không hợp nhau.
57Có mấy người đứng lên vu cáo Ngài rằng: 58“Chúng tôi nghe hắn nói: ‘Ta sẽ phá hủy đền thờ xây cất bằng tay nầy, trong ba ngày Ta sẽ dựng một đền thờ khác không do tay người xây cất.’ ” 59Nhưng lời chứng của họ cũng không hợp nhau.
60Vị trưởng tế đứng lên giữa họ, hỏi Đức Giê-su: “Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?” 61Nhưng Ngài im lặng, không trả lời chi cả. Vị trưởng tế lại hỏi: “Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời Phúc Lành không?”
62Đức Giê-su đáp: “Chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Quyền Năng hiện xuống trên mây trời.”
63Vị trưởng tế xé áo mình, tuyên bố: “Còn cần nhân chứng làm gì nữa? 64Quý vị đã nghe lời phạm thượng. Quý vị thấy thế nào?” Mọi người đều lên án Ngài đáng tội chết. 65Có mấy người bắt đầu nhổ vào Ngài, che mặt Ngài, đấm Ngài và nói với Ngài: “Hãy nói tiên tri đi!” Đám cảnh vệ cũng nắm lấy Ngài, tát Ngài.
Phê-rơ Chối Chúa
(Mat 26:69-75; Lu 22:56-62; Gi 18:15-18, 25-27)
66Khi Phê-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của vị trưởng tế đến, 67thấy Phê-rơ đang ngồi sưởi, nhìn kỹ ông rồi nói: “Anh cũng ở với ông Giê-su, người Na-xa-rét.”
68Nhưng Phê-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu chị nói gì.” Rồi ông đi ra sân trước; lúc ấy gà gáy.
69Đứa đầy tớ gái thấy ông tại đó, lại bắt đầu nói với những người đứng chung quanh: “Người nầy thuộc đám đó.” 70Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người đứng quanh đó lại nói với Phê-rơ: “Đúng rồi, anh thuộc đám đó, vì anh cũng là người Ga-li-lê.”
71Ông bắt đầu rủa rồi thề: “Tôi không biết người các ông nói là ai.”
72Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã bảo mình: “Trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông liền khóc nức nở.

bebe rexha suffers wardrobe malfunction at the british fashion awardsThey would be targeting those with a mobile or tablet screen. In addition, the company was also going to launch a premium package in January for mobile content. The most common argument on a boat is how to set the sails. One sailor is yelling to ‘sheet in’ while another is hollering to let them out. I used the ovals left over from the armholes, cut the tops off and then sewed them to the front for pockets! Voila! oakley outlet Now I have nifty place to stash my phone, the remote, snacks, etc. Again, totally awesome and loved this. Put simply, in a game that was decided only in the final moments, the Breakers’ 10 missed free throws wholesale football jerseys china cost them a victory over former coach Andrej Lemanis. Their 47 per cent success rate (nine of 19) was oakley outlet woefully insufficient, made all the more damaging by Brisbane’s mark of 23 of 27 from the stripe.. You can do all of these exercises Fake Oakleys at home. The first two exercises hit the major calf muscle or gastrocnemius. News NFL Jerseys Cheap blog Politico, added that while the Huffington Post aggregation practices have been criticised and are often notorious, there is a flipside. Huffington Post masthead lists 45 reporters, and that does not include the many editors and analysts who also contribute original reporting. The second stanza was all Melbourne. They controlled where the game was played and how it was played. Once again, our new ownership position in both of these franchises wholesale jerseys china is cheap jerseys wholesale allowing us to monetize these shows in ways we never could before. Late night television has now become considerably more profitable with Colbert and Corden.. Either alternating or both, basically bring the weights above your head, and then come back down to the shoulders. Have your elbow at a 90 degree angle, so coming up and down, you’ll feel this right in the middle of the shoulder. And only the top 3 players have been linked to their profiles to minimize the number of links from the page. However, there is a certain former Chicago Bull that still has my vote as the best NBA player of all time. Bring your sliding scale insulin data to your next doctor appointment. The amount of sliding scale insulin you’re taking on a daily basis will be averaged over several weeks. When it comes to healthy eating, accessibility is key. Dinner choices are often rooted in convenience, so we need to make the healthy option an easy option. Don’t beat yourself up if you find yourself veering off course from your goals, Simmons advised. Failing to get back on course is worse than dusting yourself off and trying again. Faith is not for the faint at heart and that is why it can only be used by the elect of the Lord, the children of God, the remnant. Who but God children can call those things that be not as though they were.

back Back to NVB Online