back Back to NVB Online

Mác 12

Ngụ Ngôn Về Các Quản Gia Của Vườn Nho
(Mat 21:33-46; Lu 20:9-19)
1Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ: “Một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu, và xây một tháp canh. Người ấy giao cho các tá điền rồi đi xa. 2Đến mùa nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng các tá điền để thâu phần hoa lợi. 3Nhưng các tá điền bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. 4Chủ vườn sai một đầy tớ khác, các tá điền nhục mạ và đánh nó bể đầu. 5Chủ sai một đầy tớ khác nhưng bị chúng giết chết và nhiều người khác nữa, kẻ thì bị chúng đánh đập, người bị chúng giết đi.
6Cuối cùng, còn lại con trai yêu dấu của mình, chủ sai con đến cùng họ, tự nhủ: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’
7Nhưng bọn tá điền bàn với nhau: ‘Đây là con thừa tự, hãy giết nó đi thì tài sản nầy sẽ về tay chúng ta.’ 8Chúng bắt người con trai, giết đi và ném thây ra ngoài vườn nho.
9Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Người sẽ đến diệt bọn chúng và giao vườn cho những tá điền khác. 10Các ông chưa đọc lời Kinh Thánh nầy sao?
‘Viên đá bị thợ nề loại bỏ,
Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà;
11Chúa đã làm điều này,
Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ ”
12Các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn nầy để ám chỉ họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi.
Nộp Thuế Cho Ai?
(Mat 22:15-22; Lu 20:20-26)
13Vài người Pha-ri-si và đảng viên Hê-rốt được sai đến để gài bẫy Đức Giê-su trong lời nói của Ngài. 14Họ đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vị nể ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta, nhưng trung thực dạy đường lối của Đức Chúa Trời. Xin Thầy cho biết nộp thuế cho Sê-sa đúng hay là không đúng? Chúng tôi có nên nộp thuế hay không?” 15Nhận biết dã tâm của họ, Ngài đáp: “Tại sao các ông thử Ta? Hãy đem cho Ta xem một đồng tiền.” 16Họ đem đến cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi: “Hình và hiệu nầy của ai?” Họ đáp: “Của Sê-sa.”
17Ngài bảo: “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.” Và họ ngạc nhiên về Ngài.
Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
(Mat 22:23-33; Lu 20:27-40)
18Các người thuộc phái Sa-đu-sê là những người cho rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 19“Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi rằng nếu một người chết để vợ lại nhưng không có con, người em trai phải cưới người vợ góa để có con nối dõi cho anh. 20Có bảy anh em kia, anh cả cưới vợ rồi chết nhưng không có con. 21Người em trai kế lấy người vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. 22Cả bảy người không ai để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 23Trong ngày phục sinh, khi họ sống lại, nàng sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ.”
24Đức Giê-su bảo: “Các ông lầm rồi! Các ông vẫn chưa hiểu Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời sao? 25Khi những kẻ chết sống lại sẽ không còn cưới vợ, lấy chồng nhưng giống như thiên sứ trên trời. 26Về việc kẻ chết sống lại, các ông không đọc kinh sách Môi-se nói về bụi gai, thế nào Đức Chúa Trời đã bảo ông: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp sao?’ 27Ngài là Đức Chúa Trời của người sống, chứ không phải của kẻ chết. Các ông lầm to.”
Điều Răn Lớn
(Mat 22:34-40; Lu 10:25-28)
28Một trong các chuyên gia kinh luật đến đó nghe họ tranh luận và thấy Ngài trả lời rất hay, nên hỏi Ngài: “Trong tất cả các điều răn, điều nào lớn nhất?”
29Đức Giê-su đáp: “Đây là điều lớn nhất: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. 30Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ 31Đây là điều răn thứ hai: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy.”
32Chuyên gia kinh luật nói cùng Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng, chỉ có một Đức Chúa Trời, ngoài ra không có Đấng nào khác. 33Còn yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương người khác như mình quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác.”
34Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Đức Giê-su bảo rằng: “Ông không xa Nước Đức Chúa Trời đâu!” Không còn ai dám chất vấn Ngài nữa.
Câu Hỏi Về Đấng Cứu Thế
(Mat 22:41-46; Lu 20:41-44)
35Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su hỏi: “Tại sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Chúa Cứu Thế là con vua Đa-vít? 36Chính Đa-vít bởi Đức Thánh Linh nói rằng:
‘Chúa phán cùng Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến khi Ta đặt kẻ thù con
Dưới chân con.’
37Chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, lẽ nào Chúa Cứu Thế lại là con của vua?” Đám đông nghe Ngài cách thích thú.
Cảnh Giác Về Các Chuyên Gia Kinh Luật
(Mat 23:1-36; Lu 20:45-47)
38Đang khi dạy dỗ, Ngài bảo: “Hãy coi chừng các chuyên gia kinh luật là những kẻ thích mặc áo thụng đi đây đó, và thích được cúi chào giữa chợ, 39muốn dành ghế chính trong các hội đường và chỗ danh dự trong các đám tiệc. 40Họ chiếm đoạt nhà của những người góa bụa và làm bộ đọc những lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị hình phạt nặng hơn.”
Người Quả Phụ Dâng Hiến
(Lu 21:1-4)
41Đức Giê-su ngồi đối diện rương đựng tiền dâng, Ngài quan sát cách những người đến bỏ tiền vào rương. Lắm người giàu có bỏ rất nhiều tiền, 42cũng có một bà góa nghèo đến dâng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một xu.
43Ngài gọi các môn đệ đến và bảo họ: “Thật, Ta nói cùng các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn hết thảy những người khác. 44Vì mọi người lấy phần dư để đem dâng, còn bà góa nghèo nầy đã dâng tất cả những gì mình có, là tất cả những gì bà ấy có để sống.”

how to join a sailing clubHuff has very good hands, showing the ability to snatch the ball. He always catches the ball hockey jerseys away from his body. The cause why girls hit the milestones faster is again because of the boy’s movement. They’re in constant motion along with not focusing on anything for very long, thus it takes lengthier for them to reach their milestones. Online sports shopping sites often provide team discounts for glitter headbands as well as a variety of cheap oakleys sunglasses headbands including sequined and double headbands. Create your own version of glitter sports headbands for your athlete daughter and her team, or make a variety of headbands to sell at sporting events.. There is one issue, however. Few Haitians would be able to afford the price of admission to an NFL game. For now, we have to go cheap nfl jerseys out there and play the way that he motivates us, and the way he leads us to play. Guys just got to step up.”. Now some treadmills vary with the highest speed but I like to take that speed up to a 10 so you decide. So this is Madison Chase, and this is your eHow two minute explanation on how to use a treadmill correctly.. It was during his time as Chris Coleman’s assistant at Fulham that the breakthrough of the only full Asian Michael Chopra is of mixed race to have played in the Premier League arrived. Zesh Rehman played 21 games for the Cottagers in 2004 05, and was hailed as the role model for other Asian players.. The Chef Recipe developer Ivy Manning is something of a do it yourself queen. Her book Better From Scratch features recipes for homemade hot sauce, homemade marshmallows even homemade bacon. MandatoryI am trying to get to .500, and I pick one of the toughest games on the board. That seems smart. Louis Rams RB Todd Gurley picking up the Clay Matthews blitz. Wow.15. I was in their place four years ago, a freshman on the JV team. I lifted weights for the first time, ran up and down the school’s stairwell, shouted “No, Coach” with the rest of the team when McKenna askedfor questions. The other team, which also has 11 players, is called the defense. It tries to stop the offense team from crossing into the end zone. As this charade of hearing was going on in DC, contrary to the testimony of several of the panelist that there was never proselytizing in the field, an evangelistic Christian chaplain was using a mandatory event cheap oakleys to do just that. During a cheap oakleys compulsory suicide prevention training program at a Ranger Battalion in Georgia, this chaplain proclaimed ” Invite Jesus into whatever you are feeling.” Mandatory troop formations have never been appropriate venues Cheap Jerseys for religious proselytizing of wholesale football jerseys china any kind, an axiom seasoned chaplains have always respected..

back Back to NVB Online