back Back to NVB Online

Mác 11

Đức Giê-su Vào Thành Giê-ru-sa-lem
(Mat 21:1-11; Lu 19:28-40; Gi 12:12-19)
1Khi họ gần đến Bết-pha-giê và Bê-tha-ni tại núi Ô-liu gần thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su sai hai môn đệ đi trước, 2và dặn rằng: “Hãy vào làng đối diện các con, vừa đến nơi các con sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Hãy mở ra và dắt về đây. 3Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh làm vậy?’ Hãy bảo họ: ‘Chúa cần dùng nó, rồi sẽ trả lại đây ngay.’ ”
4Họ đi và thấy một con lừa con đang cột trước cửa một căn nhà bên đường. Họ mở lừa ra. 5Vài người trong số người đứng đó hỏi: “Các anh mở lừa con nầy làm gì?” 6Hai môn đệ trả lời như Đức Giê-su đã dặn, thì người ta để cho họ đi. 7Họ đem lừa về cho Đức Giê-su, trải áo mình trên nó, rồi Ngài ngồi lên. 8Nhiều người trải áo mình trên đường, người khác trải lá cây vừa chặt ngoài đồng. 9Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô:
“Hô-sa-na!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!
10Phước cho vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta!
Hô-sa-na trên nơi chí cao!”
11Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, đi vào đền thờ và quan sát mọi vật chung quanh. Lúc ấy trời đã tối nên Ngài và mười hai môn đệ đi về Bê-tha-ni.
Cây Vả Chết Khô
(Mat 21:18-19)
12Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bê-tha-ni, Đức Giê-su cảm thấy đói. 13Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa vả. 14Đức Giê-su bảo cây vả rằng: “Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa.” Và các môn đệ Ngài đều nghe lời ấy.
Đức Giê-su Vào Đền Thờ
(Mat 21:12-17; Lu 19:45-48; Gi 2:13-22)
15Họ đến Giê-ru-sa-lem, khi vào đền thờ Đức Giê-su bắt đầu đuổi những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật đổ bàn của bọn đổi tiền và ghế của những kẻ bán bồ câu. 16Ngài cấm không cho ai đem đồ vật qua lại trong đền thờ. 17Rồi Ngài truyền dạy họ: “Không phải Kinh Thánh đã chép rằng:
‘Nhà Ta sẽ gọi là
Nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao?’
Nhưng các ngươi đã biến thành hang trộm cướp!”
18Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật nghe được điều nầy thì tìm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài, bởi cả đoàn dân ngưỡng mộ sự giáo huấn của Ngài.
19Tối đến, Đức Giê-su và các môn đệ rời khỏi thành phố.
Bài Học Cây Vả
(Mat 21:20-22)
20Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ. 21Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.”
22Đức Giê-su trả lời: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. 24Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. 25Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. 26Nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho các con.”
Thẩm Quyền Của Đức Giê-su
(Mat 21:23-27; Lu 20:1-8)
27Họ lại lên Giê-ru-sa-lem. Khi Đức Giê-su đang đi trong đền thờ, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật, và các trưởng lão đến hỏi Ngài: 28“Bởi thẩm quyền nào Thầy làm những việc này? Ai cho Thầy thẩm quyền để có thể làm những việc đó?”
29Đức Giê-su trả lời: “Ta hỏi các ông một câu, các ông hãy trả lời cho Ta, rồi Ta sẽ tỏ cho các ông rõ bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy: 30‘Giăng nhận thẩm quyền làm phép báp-tem từ trời, hay từ người? Hãy trả lời cho Ta.’ ”
31Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời ‘từ Đức Chúa Trời’ thì người sẽ nói: ‘Vậy tại sao các người không tin lời Giăng?’ 32Nhưng chúng ta không thể nói: ‘Từ người?’ (Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều tin rằng Giăng chính là vị tiên tri.)
33Nên họ trả lời Ngài: ‘Chúng tôi không biết.’ ” Đức Giê-su bảo: “Ta cũng sẽ không nói cho các người bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

golden tate blocks sean lee with huge hit in cowboys31. Yoan Moncada (11): cheap China Jerseys I’ve said my piece on this. I don’t think there are enough pieces here, but there are some pieces we can build with. But it has to be a partnership, it’s got to be a collaboration between me, the head coach and the general manager so we can get this thing right.”.. And on multiple occasions we were told no. I understand that there may be legal restrictions on them sharing that with us. Functional evidence for a colorectal cancer tumor nfl jerseys cheap suppressor gene at chromosome 8p22 by monochromosome cheap mlb jerseys transfer. Cancer Res 56:5238 PubMed ISI ChemPort Hovey RM, Chu L, Balazs M, DeVries S, Moore D, Sauter G, Carroll PR, and Waldman FM (1998). Cheap NFL Jerseys There you go, so that’s what it’s going to look like with one hand, sideways. And then when you practice have your other hand here by your face, just in case you mess up and get too close and knock you across the head. The Company expectations and beliefs regarding these matters may not materialize, and actual results are subject to risks and uncertainties that could cause actual hockey jerseys results to differ materially from those projected. Factors that could contribute to such differences include the Company ability to implement the restructuring in various jurisdictions; possible changes in the size and components of the expected costs and charges associated with the restructuring; risks associated with the Company ability to achieve the benefits of the restructuring; and the risks more fully described in the Company Annual Report on Form 10 K for the fiscal year cheap oakleys ended December 31, 2015 and Quarterly Report on Form 10 Q for the quarter ended June 30, 2016 filed with the Securities and Exchange Commission. Yet, last week, after Woodward came forward and waived his anonymity, so did a team mate Steve Walters. And then Paul Stewart. Hit some tough shots early in that quarter, they moved the ball, Walton said. Really good at the game of basketball. The submarine’s task was to find and sink the ship carrying the commodore. cheap nhl jerseys Though the commanding officer of Gary was in charge of this particular exercise, because of his seniority, three days prior to the exercise no plan had yet been announced, and I sensed an opportunity. I think coaches take themselves far too seriously. I think there are a lot of coaches in the world that think they can take any decent group of kids and coach them to victory because they’re such good coaches. They play in a conference called the Big East Conference. The team is currently coached by Bob Huggins.

back Back to NVB Online