back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 8

Chữa Lành Người Phung
(Mác 1:40-45; Lu 5:12-16)
1Khi Đức Giê-su từ trên núi xuống, có rất đông người đi theo Ngài. 2Kìa, một người phung đến quỳ gối xin: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con.”
3Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán: “Ta muốn, hãy lành bệnh!” Lập tức người phung được lành. 4Đức Giê-su dặn người ấy: “Này, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ vật theo như Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ.”
Chữa Lành Người Đầy Tớ Của Đội Trưởng
(Lu 7:1-10)
5Khi Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um, một đội trưởng đến xin Ngài: 6“Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng.”
7Ngài phán: “Ta sẽ đến chữa lành cho nó.”
8Nhưng viên đội trưởng đáp: “Thưa Thầy, tôi không xứng đáng tiếp Thầy vào nhà. Xin Thầy chỉ truyền một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành. 9Vì tôi ở dưới quyền người khác, cũng có binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Hãy đi,’ thì nó đi, và bảo người kia: ‘Hãy đến,’ thì nó đến; hoặc bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc này,’ thì nó làm.”
10Nghe vậy, Đức Giê-su lấy làm ngạc nhiên; Ngài bảo những người theo mình: “Thật, Ta bảo các con, Ta không thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin như thế này. 11Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng. 12Nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng Nước Thiên Đàng sẽ bị ném ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết.”
13Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: “Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin.” Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành.
Chữa Lành Nhiều Người Khác
(Mác 1:29-34; Lu 4:38-41)
14Đức Giê-su vào nhà Phê-rơ, thấy bà gia của ông đang bị sốt nằm trên giường bệnh. 15Ngài nắm tay bà, cơn sốt liền dứt. Bà ngồi dậy và lo tiếp đãi Ngài.
16Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. 17Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri I-sa:
“Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta
Và cất đi bệnh tật của chúng ta.”
Làm Môn Đệ Chúa
(Lu 9:57-62)
18Thấy đám đông chung quanh mình, Đức Giê-su ra lệnh đi qua bờ bên kia. 19Có một chuyên gia kinh luật đến xin Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó.”
20Đức Giê-su bảo người ấy: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
21Một môn đệ của Chúa đến thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, cho con về chôn cất cha con trước đã.”
22Nhưng Đức Giê-su đáp: “Con hãy theo Ta, để người chết chôn kẻ chết của họ.”
Khiến Bão Yên Lặng
(Mác 4:35-41; Lu 8:22-25)
23Đức Giê-su xuống thuyền và các môn đệ đi theo. 24Bỗng nhiên biển động mạnh, đến nỗi thuyền bị sóng đánh gần chìm. Nhưng Ngài đang ngủ. 25Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy và cầu cứu: “Chúa ơi, xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết chìm!” 26Ngài bảo: “Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin?” Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng. 27Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: “Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lời Người?”
Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Mác 5:1-20; Lu 8:26-39)
28Sau khi đã qua bên kia bờ, Ngài vào khu vực người Ga-đa-ra. Có hai người bị quỷ ám từ các nhà mồ đi ra gặp Ngài. Hai người này rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua con đường đó. 29Thấy Ngài họ liền kêu la: “Con Đức Chúa Trời ơi! Chúng tôi đâu có sinh sự với Ngài? Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao?”
30Xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31Các quỷ cầu xin Ngài: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo.” 32Ngài phán: “Hãy xuất đi!” Khi xuất khỏi hai người, chúng nhập vào bầy heo. Lập tức bầy heo lao đầu từ bờ vực xuống biển chết chìm hết. 33Mấy người chăn heo bỏ chạy vào làng và báo cáo mọi sự cùng với việc đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34Thế là cả dân làng ra gặp Đức Giê-su. Thấy Ngài, họ yêu cầu Ngài rời khỏi địa bàn của họ.

donald trump choice for treasuryHe Fake Oakleys also had his pick of NFL Jerseys China targets to throw to. Without Gronkowski, held out because of a sore hamstring, Garoppolo spread his 24 completions to six receivers. Super Bowl boulevard this an Cheap china Jerseys incredible opportunity for us to share this with our community here in the new York New Jersey region. And I think people are feeling the excitement and the energy and that’s a great thing for cheap football jerseys china us that’s what football’s all about that’s what the Super Bowls about. If I go into the store, you will see we actually redesigned the store to get you more of the information and more of the apps that you want. There is thousands of apps and we have got picks for you. Stocks of all the three bluefin species the Southern, Pacific and Atlantic have oakley outlet reduced over the past 15 years due to overfishing. Currently, the bluefin tuna population is at an all time low of less than 4% of its unfished size. Okay, so maybe it’s a result of America’s pop culture obsession with violence and retribution getting internalized by the mentally ill? But it gets weirder: A study of 1,080 schizophrenic Eurasians found that Georgian and Pakistani sufferers were seemingly immune to visual hallucinations they only heard voices. What the hell?”Man, I wish I had a picture to go with my voice.”. It’s so common that the phenomenon has its own word: Confabulation. Essentially the brain confuses an imagined event with an actual memory.. Other martial arts experts don’t care which Fake ray bans of their body parts you’re looking at, as long as it appears to be bigger than their head. Jackie Chan loves showing us how much bigger his giant fist and/or foot are than his head whether he’s showing off his impressive cheap ray bans punching power by breaking through paper .. Saints get back to .500 with 38 17 win vs. Brees threw three touchdown passes and Malcolm Jenkins returned an interception for another score to get the Saints back to .500 with a 38 17 victory over the Raiders. Apply in person at your local ward’s office to receive a certificate of seal registration. A registered seal and a certificate of registration are required to complete any and all legal contracts in Japan. My grandmother was a nurse and a midwife and delivered virtually all the babies in her small farming community over the course of about 40 years. My father (her first child) was born prematurely in 1940. A birdie means one under par for the hole, an ace would mean a hole in one. And then a bogie means you’re one stroke over expected par, and a Double Bogie is two strokes over expected par, and a triple bogie is three strokes over expected par.

back Back to NVB Online