back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 5

Bài Giảng Trên Núi
(Lu 6:20-23)
1Thấy đám đông, Đức Giê-su đi lên núi. Khi Ngài đã ngồi xuống, các môn đệ đến gần, 2Ngài bắt đầu dạy dỗ họ:
3“Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh,
Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.
4Phước cho người than khóc,
Vì sẽ được an ủi.
5Phước cho người khiêm nhu,
Vì sẽ được thừa hưởng đất.
6Phước cho người đói khát sự công chính,
Vì sẽ được no đủ.
7Phước cho người đầy lòng thương,
Vì sẽ được thương xót.
8Phước cho người có lòng trong sạch,
Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9Phước cho người hòa giải,
Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.
10Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ,
Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.
11Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta. 12Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng thưởng ở trên trời vì người ta cũng đã bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế.”
Muối Và Ánh Sáng
(Mác 9:50; Lu 14:34-35)
13“Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân.
14Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. 15Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. 16Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.”
Dạy Về Kinh Luật
17“Đừng nghĩ rằng Ta đến để hủy bỏ Kinh Luật và Kinh Tiên Tri; Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. 18Vì thật, Ta bảo các con: Cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong Kinh Luật cũng không qua đi cho đến chừng tất cả được thành tựu. 19Vì thế nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng. 20Vì Ta nói cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, thì các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.”
Sự Giận Dữ
21“Các con nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ giết người. Ai giết người sẽ bị trừng phạt.’ 22Nhưng Ta bảo các con: ‘Ai giận anh em mình, người ấy đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn, người ấy đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là điên khùng người ấy đáng bị ném vào lửa hỏa ngục.’
23Cho nên khi con dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ lại rằng một anh em con có điều gì bất bình cùng con, 24hãy để lễ vật ở trước bàn thờ, đi giải hòa cùng anh em mình trước đã, và hãy trở lại dâng lễ vật.
25Hãy sớm thỏa thuận với người kiện cáo mình ngay khi còn trên đường đi với họ, kẻo đối phương nộp con trước tòa, quan tòa trao cho người dưới quyền tống giam con. 26Thật, Ta bảo con, con không ra khỏi ngục cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.”
Vấn Đề Ngoại Tình
27“Các con đã nghe lời dạy rằng: ‘Chớ ngoại tình.’ 28Còn Ta dạy các con rằng: ‘Hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi. 29Nếu con mắt bên phải gây cho con phạm tội, hãy móc mắt ấy ném xa khỏi con, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại hơn là cả thân thể bị ném xuống hỏa ngục. 30Nếu tay phải gây cho con phạm tội, hãy chặt bỏ đi, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại còn hơn là toàn thân đi vào hỏa ngục.’ ”
Vấn Đề Ly Dị
(Mat 19:9; Mác 10:11-12; Lu 16:18)
31“Cũng có lời dạy: ‘Ai muốn bỏ vợ hãy cho nàng một giấy ly dị.’ 32Nhưng Ta bảo các con: Ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ là làm cho nàng trở nên người ngoại tình; còn ai cưới người bị ly dị, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
Sự Thề Nguyện
33“Các con cũng nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Đừng bội lời thề, nhưng hãy hoàn thành lời hứa nguyện của con với Chúa.’ 34Nhưng Ta bảo các con: ‘Đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời. 35Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là kinh thành của Vua lớn. 36Đừng chỉ đầu con mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc thành trắng hay đen được. 37Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến.’ ”
Sự Trả Thù
(Lu 6:29-30)
38“Các con nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39Nhưng Ta bảo các con: ‘Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. 40Nếu ai muốn kiện con để lấy áo trong, hãy để họ lấy luôn áo ngoài. 41Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. 42Ai xin hãy cho; ai muốn mượn gì, đừng từ chối.’ ”
Yêu Kẻ Thù
(Lu 6:27-28, 32-36)
43“Các con có nghe lời dạy: ‘Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch.’ 44Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, 45để các con trở nên con cái của Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Nếu các con chỉ thương người thương mình, các con có gì đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47Nếu các con chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu, những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? 48Thế thì, các con hãy toàn hảo, như Cha các con ở trên trời là Đấng toàn hảo.’ ”

A 60 day training plan allows you to plan your workouts well in advance. This replica oakleys takes oakley outlet the guesswork out of figuring out which exercise to do on a particular day, and it also ensures you include a good deal of variety in your training regimen. C,d, The complete structural model of the Cry/MagR magnetosensor. Side (c) and top (d) views of the magnetosensor, with ten Cry molecules (cyan) fully loaded to the MagR core (yellow). If everything visible on the body is part of the uniform, are tattoos included? The complexities about what tattoos mean to the wearer, the Replica ray bans league, the fans, the press, etc. Could lead to an custom jerseys all or nothing rule. The nike outlet online type nikes on sale of cheap jordans automated moncler jackets fake oakleys illustrate jordan 13 to nike factory store logo moncler vest design buy jordans online has cheap jordans brought nike running shoes only christian louboutin sale quite nike women a montblanc pens few adidas outlet incarnations christian louboutin discount inside nike outlet store course christian louboutin mens shoes of nike shoes on sale the adidas sale 116 year mont blanc created. Nike factory outlet The nike outlet moment nike shoes on sale episode nike factory outlet migrated outlet nike your cheap jordan shoes own nike shoes online indiana nike women Coliseum from adidas store the recently nike factory store formulated john nike air max 90 K. You don’t want to choke up too high at the top. So let’s count. The CPD would be almost certain to resist a request for third party candidates to be included, offering Mr Trump an excuse to swerve the debates altogether, something other wholesale jerseys observers have suggested he seems keen to do. On the latest edition of his podcast Keepin’ it 1600, former Obama aide Dan Pfeiffer claimed “the rumour is that Trump may not agree to the debates,” adding that Mr Trump was apparently “not engaged” in the organisation of the debates.. I remembered when I had signed with the team in June. Then I’d had an offer on the table to make a one day appearance endorsing a product for a million dollar paycheck. Recently she made claims of North Melbourne sport scientist overruling club doctors. This was proven not true and she had no evidence of this and therefore had to apologise. To anyone who thinks its silly to pay attention to a video game’s prediction of a real game, we custom jerseys acknowledge your point. But it’s a good way to fill time before the actual game kicks off. Special teams are all about getting off of blocks, winning with leverage, staying in coverage lanes and breaking down to make an open field tackle. To give up two TDs on kick returns (for the second week in a row) is unacceptable at the pro level.

back Back to NVB Online