back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 4

Đức Giê-su Chịu Cám Dỗ
(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)
1Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. 2Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả. 3Kẻ cám dỗ đến nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi!”
4Ngài trả lời: “Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’ ”
5Rồi quỷ đem Ngài vào thành phố thánh, đặt Ngài đứng trên nóc đền thờ 6và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Kinh Thánh chép:
‘Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi,
Đỡ ngươi trên tay,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”
7Đức Giê-su trả lời: “Kinh Thánh cũng chép: ‘Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”
8Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới với sự huy hoàng của chúng và nói: 9“Nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ ban cho ông tất cả.”
10Đức Giê-su trả lời: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”
11Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài.
Đức Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ Tại Vùng Ga-li-lê
(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)
12Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. 13Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. 14Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã loan báo:
15“Xứ Sa-bu-luân và Nép-ta-li,
Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,
Là Ga-li-lê của người ngoại quốc.
16Dân tộc đắm chìm trong bóng tối,
Đã thấy ánh sáng rực rỡ
Và ánh sáng đã chiếu rạng
Trên những kẻ ở trong vùng đất chết tối tăm.”
17Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”
Chúa Gọi Bốn Môn Đệ Đầu Tiên
(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)
18Đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Đức Giê-su thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người, đang đánh cá dưới biển, vì họ làm nghề đánh cá. 19Ngài bảo: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.” 20Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.
21Đi một quãng nữa, Ngài thấy hai người khác là Gia-cơ, con Xê-bê-đê, và Giăng, em người, cả hai đang vá lưới trong thuyền với cha mình. Ngài cũng kêu gọi họ. 22Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài.
Chức Vụ Của Chúa
(Lu 6:17-19)
23Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng. 24Danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Sy-ri. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ bệnh tật như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt; Ngài đều chữa lành cho họ cả. 25Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đến theo Ngài.

Sure, you can put Surface tablets in everyone’s hands, but that doesn’t always eradicate the culture of Apple. Microsoft knows this all to well. Build a rapport with players, coaches and front office personnel by taking a position in public relations if you cannot find a player development job. Public relations personnel work with players and coaches on photo shoots, public events and autograph sessions throughout the year. Accept that mistakes will happen. cheap football jerseys china Accept that the main reason mistakes seem more prevalent now is because social media goes nuts with them. Thousands of new style hot selling caps will be found here. Many embroidered caps and hats are designed to fit a large generalized topic that makes them very flexible as to their use in a specific and appropriate occasion.. Assuming the Bears do in fact cut ties with Cutler, the next logical assumption is that they target a young quarterback in the first round of the 2017 NFL draft. A lot will depend on where they pick in the top 32, but cheap authentic jerseys there are a few reasons why they might be better served to answer their quarterback dilemma elsewhere.. The reason, according to the researchers, might have to do with something called the hypothalamic pituitary gonadal axis, a triumvirate of glands that control a buttload of stuff, including sex hormone production. The same surge in weight gain that makes fatter babies between birth and 6 months of age also predicted a similar surge in sexual hormones years later, one that hits before their skinny baby buddies get theirs.”Best back up because I’m about to drop a fuck on someone.”. But his accomplishments didn happen only in the sand. Playing indoor volleyball, Kiraly led his college team, the UCLA Bruins, to three NCAA national championships (in 1979, 1981 and 1982) and won two Olympic Gold Medals for the USA. cheap jerseys If your base layer is sufficiently warm, there is no need to wear Wholesale Jerseys a middle pant layer. So custom jerseys for the outermost layer or shell, water and wind proof pants are required. If you want to upgrade, then consider something like an 18 105mm or the ideal “vacation lens,” an 18 200mm. If you are going to carry just one lens, that would be it. Clint Eastwood is an enduring cultural icon of masculinity even as he turns 85 on May 31. The gravelly voiced actor director has left his mark on Hollywood, bringing home five Academy Awards, five Golden Globes, and numerous cheap nfl jerseys other honors. Ross Purity (Norman, Oklahoma)”The Boss” is a former top 10 ranked heavyweight boxer who left the squared circle with a record Wholesale NFL Jerseys of 31 20 3 with 27 knockout wins on his docket. Purity has a steel chin and one punch, crushing knockout power in both hands.

back Back to NVB Online