back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 3

Giăng Báp-tít Truyền Giảng
(Mác 1:1-8; Lu 3:1-18; Gi 1:19-28)
1Lúc ấy, Giăng Báp-tít truyền giảng trong đồng hoang Giu-đê. 2Ông kêu gọi: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.” 3Vì đây là người mà lời tiên tri I-sa phán rằng:
“Có tiếng kêu vang trong đồng hoang,
Hãy sửa soạn đường Chúa,
Đắp thẳng các lối Ngài.”
4Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp vùng Giu-đê và cả vùng châu thổ sông Giô-đanh đều đến với ông. 6Sau khi xưng tội, họ được ông làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.
7Khi thấy người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin nhận phép báp-tem, Giăng bảo họ: “Hỡi loài rắn độc! Ai đã báo cho các người tránh cơn thịnh nộ sắp tới? 8Vậy hãy kết quả cho xứng đáng với sự ăn năn. 9Đừng tự hào: ‘Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi.’ Vì ta phán cùng các người: ‘Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp-ra-ham.’ 10Lưỡi búa đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa.
11Ta làm phép báp-tem cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau ta, vĩ đại hơn ta; ta không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12Tay Ngài cầm sàng rê sạch lúa mình, chứa lúa vào kho, và thiêu đốt trấu trong lửa không hề tắt.”
Đức Giê-su Nhận Phép Báp-tem
(Mác 1:9-11; Lu 3:21-22)
13Thế rồi Đức Giê-su từ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh để nhận phép báp-tem. 14Nhưng Giăng từ chối, và nói rằng: “Chính tôi mới cần Ngài làm phép báp-tem, thế sao Ngài lại đến với tôi?”
15Đức Giê-su đáp: “Bây giờ hãy cứ làm đi, để chúng ta làm trọn mọi quy lệ công chính, vì như thế là hợp lẽ.” Giăng vâng lời Ngài.
16Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Đức Giê-su liền bước lên khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. 17Có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Now most people upon arriving at the spooky deserted road would have just tossed the pizzas in the ditch, but not Brian Wells. He was dedicated to his minimum wage delivery job.. FATSIS: Well, by conventional cheap oakleys metrics it is as dominant as a sports league has ever been. $10 billion a year in revenue, by far the biggest audiences on TV, billions spent on gambling and fantasy. It has to be in the Broncos’ familiar home navy color (for a wholesale Jerseys home jersey) or in cheap nhl jerseys white (for the visitors jersey). The name patch is about 18 inches long and 3 inches wide.. Unlike Lockheed Martin’s heavy investing into R to continually innovate and evolve new products, Disney has gone about innovating its business wholesale jerseys through smart and extremely profitable acquisitions. Since buying Pixar in 2006, the studios have produced 8 movies, which have world wide box office revenues over $5.2 billion. If he bought a new pair of shoes and he scuffed them, he wouldn’t clean them. He would just chuck them in the spare room and buy a new pair. This means a generous cash reward. It’s no wonder many have dreamed about being an owner of a football team that belongs to them in the National football league team.. Noticing a pattern here? Last Wednesday, the government got the green light from a federal appeals court for this specific rationale for isolating “citizen combatants.” And less than two days later, last Thursday evening, federal lawyers had used it in the Fake ray bans Padilla case to try to preclude him from seeing his lawyers.Why mess with a winning recipe, the government figures. What’s good for a bunch of federal judges in Virginia ought to be good enough for a bunch of federal judges in New York.We’ll see. Now, more “realistic” fantasy games like the Elder Scrolls series allow your characters to choose real world races but still base their in game stats around race. For example, the Redguard share skin pigmentation and cultural signifiers with the Moors .. A higher ratio suggests a stock is expensive because, in a sense, it takes cheap jerseys china more years of earnings for investors to get back they paid for it. A lower ratio suggests it is cheap.. Golf club covers also known as head covers primarily serve the purpose of protecting your clubs. When you add a cover to your club it protects the head of the club from scratches, dents, and dust all which can affect your clubs performance. When the leader is out of the room, the team usually stops work concerned about the consequences of continuing wholesale football jerseys china without the micromanagement. After the activity the team reports that they are frustrated, angry and disengaged. They can motivate their employees by literally “keeping the door open” and having constructive and positive two way communications. This strategy leads to an amicable atmosphere that is free from employee relations issues and results in high productivity and profits..

back Back to NVB Online