back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 28

Đức Giê-su Phục Sinh
(Mác 16:1-10; Lu 24:1-12; Gi 20:1-10)
1Sau ngày Sa-bát, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.
2Và này có cơn động đất dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, đến lăn tảng đá đi và ngồi lên trên. 3Hình dáng người như chớp và áo trắng như tuyết. 4Những lính canh hoảng sợ run rẩy và trở nên như người chết.
5Thiên sứ nói cùng các bà rằng: “Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-su, Đấng đã bị đóng đinh. 6Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài. 7Hãy mau mau đi báo cho các môn đệ Ngài biết: ‘Ngài đã sống lại. Kìa, Ngài đi đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Ngài.’ Này tôi đã nói cho các bà biết.”
8Mấy người đàn bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, và chạy đi báo tin cho các môn đệ Ngài hay. 9Và này, Đức Giê-su gặp các bà và nói: “Chào các con.” Các bà đến gần ôm chân Chúa, và thờ lạy Ngài. 10Đức Giê-su phán cùng các bà: “Đừng sợ! Hãy đi bảo các anh em Ta lên Ga-li-lê, họ sẽ gặp Ta ở đó.”
Lính Canh Báo Cáo Dối
11Khi các bà ấy đi, thì mấy người lính canh vào thành phố báo cáo cho các thượng tế mọi việc đã xảy ra. 12Các thượng tế họp với các trưởng lão và sau khi thảo luận, lấy một số tiền lớn cho các lính canh, 13căn dặn: “Các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi ngủ, môn đệ của nó đến ăn cắp xác nó đi. 14Nếu việc này đến tai quan thống đốc chúng ta sẽ thuyết phục người và làm cho các anh khỏi bị phiền phức.” 15Mấy lính canh nhận tiền và làm y theo lời dặn. Tiếng đồn này đã loan truyền giữa vòng người Do Thái cho đến ngày nay.
Mạng Lịnh Trọng Đại
(Mác 16:14-18; Lu 24:36-49; Gi 20:19-23; Công 1:6-8)
16Mười một môn đệ trở về Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã chỉ cho. 17Khi các môn đệ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. 19Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

Sew all your points and sides together. Slide it over the head gluing the ends inside the bottom. It would seem that the act of one expressing oneself, whether it is politely, racially or visually, should not be punishable under the law until that person physically broke the rules through aggressive behavior that endangered another person well being. As they say, action speaks louder than words. That’s 2,880 total players in the NFL. After the fourth pre season game, each team is mandated to get down to 53. “These ideas are resonating for the sports community at all levels, from the leagues to the players to the corporate sponsors. And perhaps most importantly, oakley sunglasses they are resonating for fans,” he continued. It’s going to get more cheap oakleys challenging. This is always an option. When I see her on the red carpet, she handles it really well and that’s a good set of skills to have in life. My eldest son went to university and got his degree, and that worked for him. “My passion for the game is such that runs like this are where I feel the most hurt, but to be honest with you there is nothing that comes with football that compares to some of the things I have Fake ray bans had to cope with in my life. Those things help me cope when things are not going well on the field. She oakley outlet said he then kicked her in the knee and threw her phone across the driveway, according to the court document. The woman said she went inside after getting her phone.. We’ve been picking someone out every day, telling them it’s their day today so that we get them out of their shell. All the boys try to get around them and make sure we’re talking more.”. (g,h) In sections of a glaucomatous eye, similar AFAP1 distribution was observed (data not shown). Labelling in the layers of the retina (g,h) was also similar to that in a normal eye. This is the victory for wholesale nfl jerseys the National Football League. They are the Teflon Dons in this whole situation. Taken as a whole, more people have watched CBS News this season than any other network news division. CBS News is capitalizing on this momentum by building our new online platform CBSN. “Schmidt asked if he had any film of when he played in high school or oakley sunglasses outlet college and Marvin hung his head and said, ‘I didn’t play cheap jerseys in high school. I didn’t play in college.’ So Schmidt said, ‘What makes you think you can play professional ball?'”He said, ‘Coach, I just believe the first time I touch the ball I would score a touchdown.’ And Joe said, ‘I like your enthusiasm, so let me think about it.'”Schmidt says he told the singer, “If I could sing like you, I certainly wouldn’t want to play football,” believing that Gaye and Barney were joking when they first met with him.

back Back to NVB Online