back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 27

1Sáng sớm hôm sau tất cả các thượng tế và trưởng lão trong dân bàn mưu để giết Đức Giê-su. 2Họ trói Ngài và giải nộp cho quan thống đốc Phi-lát.
Cái Chết Của Giu-đa
(Công 1:18-19)
3Khi ấy, Giu-đa, kẻ phản Chúa, thấy Ngài bị lên án, ông hối hận; ông đem ba chục miếng bạc trả lại cho các thượng tế và trưởng lão, 4và nói: “Tôi đã phạm tội phản bội, làm người vô tội phải đổ máu.” Nhưng họ đáp: “Việc đó can hệ gì đến chúng ta? Việc của anh mặc anh.”
5Giu-đa ném bạc vào đền thờ, trở ra và đi thắt cổ.
6Nhưng các thượng tế lượm các miếng bạc ấy rồi nói: “Không nên bỏ bạc này vào kho của đền thờ vì đây là tiền máu.” 7Họ bàn với nhau dùng số bạc ấy mua thửa ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn cất ngoại kiều. 8Cho nên đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu. 9Như thế lời tiên tri Giê-rê-mi được ứng nghiệm: “Họ đã lấy ba chục miếng bạc, là giá con cái Y-sơ-ra-ên đã định trên Ngài và 10đem bạc mua thửa ruộng của người thợ gốm như Chúa đã truyền cho Ta!”
Phi-lát Hỏi Cung Đức Giê-su
(Mác 15:2-5; Lu 23:3-5; Gi 18:33-38)
11Đức Giê-su đứng trước quan thống đốc. Quan hỏi Ngài: “Anh có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giê-su đáp: “Như ông nói đó.”
12Trong lúc bị các thượng tế và trưởng lão tố cáo, Ngài không đối đáp gì cả. 13Nên Phi-lát hỏi Ngài: “Anh không nghe bao nhiêu lời chứng tố cáo anh sao?” 14Nhưng Ngài không đáp một lời nào, đến nỗi quan thống đốc rất ngạc nhiên.
Đức Giê-su Bị Kết Án Tử Hình
(Mác 15:6-20; Lu 23:13-25; Gi 18:39–19:16)
15Vào dịp lễ quan thống đốc có lệ ân xá một tù nhân tùy theo ý dân chúng. 16Lúc đó có một tù nhân khét tiếng tên Ba-ra-ba. 17Khi dân chúng tụ tập, Phi-lát hỏi: “Các người muốn ta tha ai, Ba-ra-ba hay Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế?” 18Vì ông biết rõ bởi lòng ganh ghét họ đã nộp Ngài.
19Khi Phi-lát đương ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: “Đừng đụng đến người công chính đó vì hôm nay tôi bị khổ sở nhiều trong giấc chiêm bao về người đó.”
20Nhưng các thượng tế và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Giê-su.
21Quan thống đốc lại hỏi đám dân: “Trong hai người, các người muốn ta tha ai?” Họ đáp: “Ba-ra-ba.”
22Phi-lát nói với họ: “Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế!” Tất cả đều đáp: “Hãy đóng đinh nó!”
23Ông hỏi: “Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?” Họ lại càng la lớn hơn nữa: “Hãy đóng đinh nó!”
24Phi-lát thấy không làm được gì, mà lại gây thêm náo động. Ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi bảo: “Ta vô tội về máu người này, các người phải chịu trách nhiệm lấy!”
25Cả dân chúng đáp: “Nguyện máu của hắn đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!”
26Phi-lát liền tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đóng đinh.
27Lúc đó lính của quan thống đốc đem Đức Giê-su vào công đường, cả đội quân bao quanh Ngài. 28Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía. 29Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo: “Hoan hô, Vua dân Do Thái!” 30Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh.
Đức Giê-su Bị Đóng Đinh
(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gi 19:17-27)
32Khi đi ra họ gặp một người quê ở Si-ren tên là Si-môn, chúng bắt ông này vác thập tự giá cho Ngài. 33Đến một nơi tên Gô-gô-tha, nghĩa là “Đồi Sọ;” 34chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng, Ngài nếm thử nhưng không uống. 35Sau khi đóng đinh Ngài, chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài. 36Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. 37Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: “Đây là Giê-su, Vua dân Do Thái!” 38Lúc đó có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 39Những người qua lại phỉ báng Ngài, 40lắc đầu nói rằng: “Này, anh sẽ phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu anh là Con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi!”
41Các thượng tế, chuyên gia kinh luật và trưởng lão cũng nhạo báng rằng: 42“Nó cứu người khác nhưng không thể tự cứu mình, nếu nó là vua Y-sơ-ra-ên, hãy xuống khỏi thập tự giá đi rồi chúng ta sẽ tin nó. 43Nó tin cậy Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời giải cứu nó đi nếu Ngài muốn, vì nó tuyên bố rằng: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ” 44Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhục mạ Ngài.
Đức Giê-su Chết
(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gi 19:28-30)
45Từ trưa đến ba giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất. 46Khoảng ba giờ chiều Đức Giê-su kêu lên lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, la-ma sa-bách-tha-ni,” nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”
47Vài người đứng gần đó nghe tiếng Ngài, họ nói: “Người này gọi tiên tri Ê-li.”
48Một người trong đám họ liền chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng đầy giấm, để trên đầu cây sậy rồi đưa cho Ngài uống. 49Nhưng những người khác lại bảo: “Hãy khoan, để xem Ê-li có đến cứu nó không?”
50Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn và trút linh hồn.
51Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới; đất rúng động và đá nứt ra. 52Mồ mả mở ra, nhiều xác của các thánh đã chết được sống lại, 53ra khỏi mộ. Sau khi Đức Giê-su sống lại, họ đi vào thành thánh hiện ra cho nhiều người.
54Khi viên đội trưởng và những lính canh Đức Giê-su thấy đất rúng động và những điều xảy ra, họ kinh sợ, nói: “Người này thật là Con Đức Chúa Trời!”
55Cũng có nhiều phụ nữ ở đó nhìn xem Ngài từ đằng xa. Họ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để phục vụ Ngài. 56Trong số các bà ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của hai con trai Xê-bê-đê.
Đức Giê-su Được Chôn
(Mác 15:42-47; Lu 23:50-56; Gi 19:38-42)
57Đến chiều, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê tên là Giô-sép, cũng là môn đệ Đức Giê-su, 58đến cùng Phi-lát để xin thi thể Ngài. Phi-lát truyền lịnh giao thi thể cho ông. 59Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch, 60và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi. 61Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác cũng ở đó, ngồi đối diện mộ Ngài.
Lính Canh Mộ
62Hôm sau, sau ngày sửa soạn, các thượng tế và người Pha-ri-si họp nhau đến gặp Phi-lát, 63thưa rằng: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ lại tên gian dối này khi còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ 64Vậy xin ngài truyền canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng rằng: ‘Ngài đã sống lại từ cõi chết,’ và sự gian dối sau còn tệ hơn sự gian dối trước.”
65Phi-lát bảo họ: “Các người có lính canh, hãy đem lính canh đi canh mộ cẩn thận theo cách các người biết.” 66Họ đi niêm phong tảng đá trước cửa mộ và cắt lính canh giữ cẩn thận.

At Cal, he showed an NFL level command of the pocket and good arm strength. He got away with some questionable decisions and transitioning to a pro style offense from a pure college spread wholesale jerseys will take some time.. So what this cable does is allow you to you to plug an HDMI cable in to fake oakleys your iPhone. So I’ll take the HDMI cable and plug it right in to here and the other end of that I would plug in to my television. Due to the obvious drug related issues that would arise from importing lots of coca plant into America legally, only cheap nfl jerseys one company has government permission to do it. That company is Coca Cola. Suck it up, pansy.”It’s from either Leviticus or the Buddha. Maybe both?. Voted PFA player of the season last weekend, the Algerian has dazzled the Premier League with his pace and trickery all season. Born in northern Paris spent early stages of his career in the fourth tier of French football, at Quimper and wholesale jerseys then Le Havre. He tested the lionesses’ interest with each descent. Photograph by Evan SchillerThe baby baboon was really struggling with the heat and the father baboon really needed to get him into the shade. Doesn’t this sound a oakley outlet lot like the Pina Colada song, where the protagonist seeking a new girlfriend writes a personal ad, looking for someone who shares all of his favorite things to do? The person who responds positively to his ad to “escape,” meets him at the bar, and it turns out to be his current love. The two presumably live happily ever after, perhaps winning a National Championship within the next few years.. This was a great night for our San Fake Oakleys Francisco family, and looking back I realize that it was particularly special because we were all on the same page. Last night, we all wanted to watch the World Series game. Public relations specialists may also have a variety of other duties, depending on the business. For example, they may have to arrange speaking engagements, prepare speeches, or make visual presentations for meetings or conventions.. Use a video fixing software program. Video Fixer, ASF AVI RM WMV Repair, and Video Repairer are some of the many out there that can fix a corrupted video file. The US Environmental Protection Agency promotes a website called Earth911, where consumers can seek relevant information for recycling certain materials, based on zip code and location. However, surprisingly, incandescent bulbs aren’t in the list. The problem, however, is that this was 150,000 years ago, and humanity didn’t develop even the most basic forms of that stuff until about 10,000 years ago. So how did we go from “early humans being Cheap NFL Jerseys really advanced” to “humans not knowing shit”? The answer, of course, is that at some point they had to start over from scratch, because everyone who knew what they were doing got fucking murdered..

back Back to NVB Online