back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 26

Âm Mưu Giết Chúa Cứu Thế
(Mác 14:1-2; Lu 22:1-2; Gi 11:45-53)
1Khi Đức Giê-su dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: 2“Các con biết, còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá.”
3Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha 4bàn mưu gài bắt Đức Giê-su để giết đi. 5Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn.
Đức Giê-su Được Xức Dầu Tại Bê-tha-ni
(Mác 14:3-9; Gi 12:1-8)
6Đức Giê-su đang ở làng Bê-tha-ni tại nhà Si-môn, người trước kia bị phung. 7Khi Ngài đang ngồi ăn, có một phụ nữ mang một bình ngọc đựng dầu thơm đắt giá đến và đổ lên tóc Ngài.
8Thấy vậy, các môn đệ nổi giận nói: “Tại sao lại phí của như vậy? 9Vì dầu này có thể bán được nhiều tiền để giúp người nghèo khó.”
10Đức Giê-su biết điều này nên bảo các môn đệ: “Tại sao các con làm phiền bà này, bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 11Vì các con vẫn có người nghèo quanh mình luôn, nhưng còn Ta, các con sẽ không có luôn đâu. 12Bà này đã tẩm dầu thơm trên mình Ta là để liệm xác Ta. 13Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Phúc Âm này được truyền giảng trên thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.”
Giu-đa Thuận Ý Phản Chúa
(Mác 14:10-11; Lu 22:3-6)
14Sau đó, một trong mười hai môn đệ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến cùng các thượng tế, 15và nói: “Các ông bằng lòng trả tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông?” Họ trả cho hắn ba chục miếng bạc. 16Từ lúc ấy, Giu-đa tìm dịp để nộp Đức Giê-su.
Dự Lễ Vượt Qua Với Các Môn Đệ
(Mác 14:12-21; Lu 22:7-13, 21-23; Gi 13:21-30)
17Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”
18Ngài đáp: “Hãy đi gặp một người kia trong thành phố và bảo: ‘Thầy nói: Giờ Ta đã gần, Ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại nhà ông.’ ” 19Các môn đệ làm y như lời Đức Giê-su đã dặn bảo, họ lo dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.
20Tối đến, Đức Giê-su và mười hai môn đệ ngồi vào bàn ăn. 21Đang khi ăn, Ngài bảo: “Thật, Ta bảo các con, một người trong vòng các con sẽ phản Ta.”
22Các môn đệ rất buồn phiền và mỗi người đều lần lượt hỏi Ngài: “Thưa Chúa, chắc không phải con chứ?”
23Ngài đáp: “Người đưa tay chấm bánh cùng dĩa với Ta sẽ là người phản Ta. 24Con Người ra đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn nạn cho kẻ phản bội Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.”
25Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng hỏi: “Thưa Thầy, không phải con chứ?” Ngài đáp: “Chính con đã nói ra rồi đó.”
Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh
(Mác 14:22-26; Lu 22:14-20; 1Cô 11:23-25)
26Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: “Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta.”
27Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: “Hết thảy các con hãy uống đi. 28Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”
30Sau khi hát thánh ca, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu.
Lời Cảnh Cáo Phê-rơ
(Mác 14:27-31; Lu 22:31-34; Gi 13:36-38)
31Bấy giờ Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì Ta, như lời Kinh Thánh đã chép:
‘Ta sẽ đánh người chăn,
Thì bầy chiên sẽ bị tan lạc.’
32Nhưng sau khi sống lại, Ta sẽ đi đến miền Ga-li-lê trước các con.”
33Phê-rơ thưa: “Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã.”
34Đức Giê-su đáp: “Thật, Thầy bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần.”
35Phê-rơ thưa: “Dù con phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Các môn đệ đều nói như vậy.
Lời Cầu Nguyện Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
(Mác 14:32-42; Lu 22:39-46)
36Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện.” 37Ngài dẫn theo Phê-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê; Ngài tỏ ra buồn rầu và sầu não. 38Rồi Ngài bảo họ: “Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy!”
39Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”
40Ngài trở lại với ba môn đệ và thấy họ đang ngủ; Ngài nói cùng Phê-rơ: “Vậy, các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao? 41Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”
42Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: “Lạy Cha, nếu chén nầy không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên.”
43Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. 44Ngài để họ đó, và lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nài xin như trước.
45Sau đó, Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: “Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này, đã đến giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. 46Hãy thức dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Thầy đã đến!”
Đức Giê-su Bị Bắt
(Mác 14:43-50; Lu 22:47-53; Gi 18:3-12)
47Khi Ngài còn đang nói, kìa, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, cùng với đám đông mang gươm giáo, gậy gộc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. 48Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy.” 49Và Giu-đa liền đến trước mặt Đức Giê-su nói: “Chào Thầy!” và hôn Ngài.
50Đức Giê-su nói: “Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm?” Bấy giờ chúng tiến đến và ra tay bắt giữ Ngài. 51Nầy, một trong những người theo Đức Giê-su đưa tay rút gươm ra đánh đầy tớ của vị trưởng tế và chém đứt một tai nó.
52Bấy giờ, Đức Giê-su bảo người đó: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? 54Nếu vậy, làm sao lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Việc này phải xảy ra như thế’ để được ứng nghiệm.”
55Lúc ấy, Đức Giê-su bảo đám đông: “Các người đem gươm giáo, gậy gộc đến bắt Ta như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các người không bắt Ta. 56Nhưng tất cả những việc nầy đã xảy ra để Kinh Thánh của các tiên tri được ứng nghiệm.” Bấy giờ tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn.
Đức Giê-su Trước Tòa
(Mác 14:53-65; Lu 22:54-55, 63-71; Gi 18:13-14, 19-24)
57Những kẻ đã bắt Đức Giê-su giải Ngài đến trưởng tế Cai-pha, nơi các chuyên gia kinh luật và trưởng lão tụ họp. 58Phê-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân nhà vị trưởng tế. Ông vào trong sân và ngồi chung với đám cảnh vệ để xem kết cuộc ra sao.
59Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng dối vu cáo Đức Giê-su để xử tử Ngài. 60Nhưng họ không tìm được, mặc dù có nhiều người đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai người đến 61nói rằng: “Người nầy nói Ta có thể phá đền thờ Đức Chúa Trời rồi xây lại trong ba ngày.”
62Vị trưởng tế đứng dậy bảo Ngài: “Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?” 63Nhưng Đức Giê-su vẫn im lặng. Vị trưởng tế tiếp: “Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống ta truyền lệnh cho anh phải khai rõ: ‘Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời không?’ ”
64Đức Giê-su trả lời: “Như ông đã nói đó. Hơn thế nữa, Ta nói với các ông, từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Toàn Năng và đến trên mây trời.”
65Bấy giờ, vị trưởng tế xé áo mình mà nói: “Nó đã phạm thượng; chúng ta cần gì nhân chứng nữa. Quý vị vừa nghe lời phạm thượng đó. 66Quý vị nghĩ sao?” Họ trả lời: “Hắn đáng tội chết.”
67Chúng nhổ vào mặt Ngài, đánh Ngài, cũng có kẻ vả Ngài. 68Chúng nói: “Hỡi Chúa Cứu Thế, hãy nói tiên tri xem ai đã đánh ông?”
Phê-rơ Chối Chúa
(Mác 14:66-72; Lu 22:56-62; Gi 18:15-18, 25-27)
69Bấy giờ Phê-rơ ngồi ngoài sân, một tớ gái đến nói: “Ông cũng là người theo Giê-su, người Ga-li-lê.”
70Nhưng Phê-rơ chối trước mặt mọi người: “Tôi không hiểu chị nói gì?”
71Khi ra đến cổng, một tớ gái khác thấy Phê-rơ, cô nói với mấy người ở đó: “Người nầy cũng theo Giê-su người Na-xa-rét.”
72Ông lại thề mà chối: “Tôi không biết người đó!”
73Một lúc sau, mấy người đứng đó tới nói với Phê-rơ: “Đúng rồi, anh cũng là một người trong bọn chúng, vì giọng nói của anh tố cáo anh.”
74Phê-rơ liền rủa và thề: “Tôi không biết người ấy đâu!” Tức thì gà gáy. 75Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã nói: “Trước khi gà gáy con sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.

As the eagle eyed Daniel Willis of the Bay Area News Group noted, the Broncos appeared to have just six men lined up on the line of scrimmage when the play was snapped instead of the seven required by Replica ray bans NFL rules. At the left edge of the offensive line, a Broncos player was lined up a step hockey jerseys behind Cheap Jerseys the teammates to his right and therefore not toeing the line of scrimmage.. Journal cheap football jerseys class=visually hidden>Check one or more journals to show results from those journals only. Nature Genetics (25) Nature (15) ray bans sale Oncogene (5) Nature Biotechnology (3) Nature Immunology (2)Choose more journalsSubjectCheck one or more subjects to show results from those subjects only. As long as there’s Brady. The Patriot Way. 15: We will live longer and better. Brilliant new discoveries in the medical field will be aimed at reversing the aging process. When an agreement still hadn’t been reached by the start of spring training in 1995, many teams fielded replacement players drawn from the minors and amateur athletes. The strike ended before the official 1995 season cheap jerseys began, but many of the replacements eventually ended up playing professional ball, although they’re still banned from joining the union [source: Baseball Almanac].. Q2 Digital non GAAP revenue increased 30% year over year to $216 million. Downloadable content and Free to Play micro transaction content was $85 million in Q2, up 33% versus last wholesale jerseys year due to the inclusion of PopCap revenue and The Sims Social game which launched midway through the quarter. We sat down at a table as we went over the rules of our meeting. Any kid who has been in the custody of the state has a right to their information once they become an adult. Eventually, St. Paul stepped in to clear up the issue in his letter to Galatians. Need to know: The 49ers have not allowed a 100 yard rusher in an NFL high 27 consecutive games. The Lions are 5 0 for the first time since 1956. To combat voter apathy, in more than 30 countries, it’s compulsory for all eligible citizens to vote. In those countries, deciding to stay home and play Overwatch instead of participating in democracy means you fucked up as a citizen and you will pay the price. A halfback runs, blocks, receives and sometimes throws passes. A fullback is an extremely powerful runner who is also expected to be a good blocker and pass receiver.. The same injury happens on the football field when a receiver, running back or defensive back goes into a full sprint and suddenly changes directions. The higher up in the muscle that the tear occurs, the more painful the injury.

back Back to NVB Online