back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 25

Ngụ Ngôn Về Mười Trinh Nữ
1“Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn. 3Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu. 4Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình. 5Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.
6Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’
7Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng. 8Các cô dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’
9Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’
10Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại.
11Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’
12Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’
13Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ Con Người đến.”
Ngụ Ngôn Về Ba Người Đầy Tớ
(Lu 19:11-27)
14“Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ. 15Ông giao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người nọ một nén, mỗi người tùy theo khả năng, rồi lên đường. 16Người đầy tớ đã nhận năm nén bạc lập tức đi kinh doanh và làm lợi được năm nén bạc nữa. 17Người nhận hai nén bạc cũng thế, làm lợi thêm hai nén nữa. 18Nhưng người nhận một nén bạc, đi đào đất chôn giấu nén bạc của chủ.
19Sau đó khá lâu, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20Người đã nhận năm nén bạc đem thêm năm nén khác trình: ‘Thưa chủ, năm nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được năm nén nữa đây.’
21Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’
22Người đã nhận hai nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, hai nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi được hai nén khác đây.’
23Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh!’
24Người đã nhận một nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không rải. 25Tôi sợ nên đi chôn giấu nén bạc của chủ dưới đất, tôi xin trả nén bạc lại chủ.’
26Chủ trả lời: ‘Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng! Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải, 27thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi về ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời.
28Vậy, hãy lấy nén bạc của tên nầy đem cho người có mười nén. 29Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. 30Còn tên đầy tớ vô dụng này; hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết.’ ”
Sự Xét Xử Các Nước
31“Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang. 32Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.
34Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. 35Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta. 36Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta.’
37Bấy giờ những người công chính thưa: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống? 38Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho? 39Hay có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng?’
40Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’
41Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó. 42Vì khi Ta đói, các người không cho Ta ăn; Ta khát, các người không cho Ta uống. 43Ta là khách lạ, các người không tiếp đãi; Ta trần truồng, các người không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các người không thăm viếng.’
44Bấy giờ họ đáp: ‘Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu?’
45Vua bèn phán với họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các người, hễ các người không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta.’
46Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc.”

NO CONFIDENCE?: The Bucs defense yielded 626 yards , including 513 passing, during last week’s 30 24 overtime loss to Oakland. That may have contributed to the decision Thursday night to decline a 15 yard face mask against custom jerseys the Falcons, settling for kicking a 41 yard field goal for a 13 7 Atlanta lead instead of giving Ryan a chance to convert third and 22 from the Tampa Bay 38. The injury may or may not cause bleeding, but clotting of blood cells (called hematoma) around the fracture is inevitable. Blood clots lay down a framework or foundation for the bone healing. And, yes, I always say “please” and “thank you.”In football, the play of the offensive line and defensive fronts often determines the outcome. In each of these clips cited above, Belichick is railing against his defense. The former Norway international posted four pictures of himself with Gerrard Fake Oakleys on Instagram, along with the caption: ‘The best player I have ever played with announced his retirement from football today. I learned so much from you and you took care of me from day 1. The man seemed to Zhang, called Zhang adidas What what husband. The rain pandora charms takes a air max splash like, people ray ban sunglasses standing polo ralph lauren in nike air the rain to give lulu lemon you rolex watches suffocate! Ray, one roshe run by one, replica watches in hermes bags the chanel bags middle did not neutral yoga pants huarache might be a thunderstorm frontal transit true religion jeans women time. “Probably the best scorer we’ve seen play golf for a long time,” oakley outlet Ogilvy said of Spieth. “[But] it’s the Australian Open. Why do you Fumble Adrian? I know it is a touchy subject but let me explain in a way that will help. Now about The Great Pumpkin and the color Orange. Others kicked in, mostly taking the party line. Australia does not lack for reactionary shock jocks and song and dance Cheap mlb Jerseys columnists. cheap mlb jerseys Sen. Charles Schumer said. She had a cheap oakleys sunglasses tough childhood and at the age of 14 she was the victim of sexual assault by a stranger which left her pregnant. All these circumstances had a huge effect on her psyche and led her to choose a life as a commercial sex worker. Reynolds described himself as being “a little bit blackmailed,” but he rode it out and eventually got to make the Deadpool movie he wanted, a mere 14 years later. Despite its insane incorrectitude, The Principle features interviews with many respected scientists, and is even narrated by former Star Wholesale Jerseys Trek: Voyager star Kate Mulgrew.

back Back to NVB Online