back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 23

Chúa Khiển Trách Người Pha-ri-si Và Các Chuyên Gia Kinh Luật
(Mác 12:38-40; Lu 11:39-44, 46-52; 20:45-47)
1Bấy giờ Đức Giê-su phán dạy đoàn dân đông và các môn đệ Ngài: 2“Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si ngồi trên ghế giáo huấn của Môi-se. 3Vậy hãy làm và giữ tất cả những gì họ dạy nhưng đừng hành động như họ vì họ nói mà không làm. 4Họ buộc những gánh nặng quá sức trên vai người khác, nhưng chính mình thì không muốn động đến một ngón tay.
5Họ làm mọi điều cốt để người ta thấy vì vậy mà họ làm thẻ bài mình cho to và kết tua áo lễ cho dài. 6Họ thích ăn trên ngồi trước nơi bàn tiệc hay trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi giữa phố chợ và gọi mình là thầy.
8Nhưng các con đừng để người ta gọi mình là thầy vì các con chỉ có một Thầy còn tất cả đều là anh em. 9Và đừng gọi ai dưới đất là cha của các con. Vì các con chỉ có một Cha trên trời. 10Cũng đừng chịu cho ai gọi mình là người lãnh đạo vì các con chỉ có một vị lãnh đạo là Chúa Cứu Thế. 11Còn giữa vòng các con, ai là người lớn nhất sẽ làm đầy tớ cho các con. 12Ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn cao.
13Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông khóa cửa Nước Thiên Đàng trước mặt người ta. Chính các ông đã không vào mà ai muốn vào các ông cũng không cho.” 14Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả, Các ông ăn nuốt nhà cửa của đàn bà góa nhưng lại giả vờ cầu nguyện thật lâu cho người ta thấy, vì thế các ông sẽ bị hình phạt nặng nề hơn.
15“Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông vượt biển băng ngàn để chinh phục một người theo đạo, khi được rồi thì các ông làm cho kẻ ấy trở thành con của hỏa ngục gấp đôi các ông.
16Khốn cho các ông, những người dẫn đường mù lòa! Các ông dạy: ‘Nếu ai chỉ thánh điện mà thề, lời thề ấy không giá trị, nhưng ai chỉ vàng trong thánh điện mà thề, người ấy phải giữ lời thề.’ 17Hỡi những kẻ dại dột và mù lòa! Vàng hay thánh điện làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18Các ông cũng dạy: ‘Nếu ai chỉ bàn thờ mà thề, lời thề ấy không giá trị, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, người ấy phải giữ lời thề.’ 19Hỡi những kẻ mù lòa! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ cả bàn thờ lẫn tất cả lễ vật trên bàn thờ mà thề. 21Ai chỉ thánh điện mà thề là chỉ cả đền thờ lẫn Đấng ngự trong thánh điện mà thề. 22Ai chỉ trời mà thề là lấy ngai Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngai ấy mà thề.
23Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần nhưng các ông bỏ những điều quan trọng hơn trong Kinh Luật là công bằng, lòng thương xót và trung tín. Những điều này các ông phải thực hành nhưng cũng không được bỏ các điều kia. 24Hỡi những kẻ dẫn đường mù lòa, các ông lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà.
25Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông rửa bên ngoài chén đĩa mà bên trong đầy tham tàn trụy lạc. 26Hỡi người Pha-ri-si mù lòa! Trước hết hãy rửa bên trong chén đĩa để bên ngoài cũng được sạch luôn.
27Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông giống như những mồ mả tô trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy những hài cốt và mọi thứ dơ bẩn. 28Các ông là thế, bề ngoài có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì toàn là đạo đức giả và vô luật pháp.
29Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, là kẻ đạo đức giả! Vì các ông xây mồ cho những tiên tri và dựng bia cho những người công chính. 30Các ông nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ tiên thì chúng tôi đã không thông đồng làm đổ máu các tiên tri.’ 31Như thế chính các ông tự chứng thực rằng mình là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. 32Vậy hãy làm cho ứng nghiệm những điều tổ tiên các ông đã làm.
33Hỡi loài rắn hổ mang, dòng dõi rắn độc kia! Làm thế nào các ông tránh khỏi hình phạt hỏa ngục được? 34Vì thế, Ta sai các tiên tri, những người khôn ngoan và các chuyên gia kinh luật đến cùng các ông. Có người sẽ bị các ông giết và đóng đinh, có người sẽ bị các ông đánh đập trong hội đường và lùng bắt từ thành này qua thành khác. 35Vậy tất cả máu vô tội đã chảy ra trên đất đổ lên các ông, từ máu A-bên là người công chính đến máu Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi mà các ông đã giết khoảng giữa thánh điện và bàn thờ. 36Thật, Ta bảo các ông, tất cả những điều này sẽ đến trên thế hệ này.”
Lời Than Về Giê-ru-sa-lem
(Lu 13:34-35)
37“Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn họp con cái ngươi như gà mẹ gom con lại dưới cánh mình nhưng các ngươi không chịu. 38Rồi đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. 39Vì Ta bảo các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.’ ”

If you come into practice and games like you have control and power, more than likely the players won’t respond well. Keep to their level of power. You want to hold this for about 30 seconds and try to work up to about a minute. Okay, number three, it’s called stretch for longevity. As a matter of fact, she wants a staggering total of $88,969 per month. But, it’s not as outlandish as it sounds.. In fact, instead of negative emotions, the study found that a powerful person actually experiences a positive internal response. These people feel joyful relaxation as a result of lying their fucking faces off.. You’ll see, on page one of the New York Times, a start up called Fantex touting oakley sunglasses a new investment vehicle that allows fans of NFL wholesale nfl jerseys running back Arian Foster to support his career by purchasing stock that gives them a share of his future earnings. Fake ray bans (What didn’t make page one: Foster’s career worst game the very next Sunday.) This investment opportunity, which will appeal mainly to those too young to remember Bowie Bonds, is a terrible idea on multiple fronts: It bases returns on the unpredictable wholesale nfl jerseys performance of professional athletes, it gives stock that can only be traded on a private, relatively illiquid exchange, and its single athlete stock can be converted into common Fantex stock whenever the company feels like it.. Basically you’re taking that hundred meter sprint and prolonging it for another hundred meters. So you want to get out with a great start to that max top speed and be able to maintain that speed all the way through the end of the race. Not any more. Last weekend my first feeling was envy. While Brady and New England have been the focus of much attention ever since their Super Bowl victory over the Seattle Seahawks in February, the rest of the AFC East has been getting stronger. Even with Brady available for the first four games, the Patriots face a tough first match against the Steelers and have lost some key personnel.. Allen reached out to his cheap jerseys former teammates, coaches, and the fans of Minnesota in a statement, “I can only hope that I have left with you all, with even a fraction of the positive support and impact you have had on my life, my foundation and my family. I am very excited about this next chapter in my career with the Chicago Bears and can’t wait to cheap china jerseys see what the future holds for us.”.. 1 pick in the draft and select tackle Orlando Pace, a future Hall of Famer. Louis Rams made a stunning move, trading up five spots and leapfrogging the Oakland Raiders to grab the No. So my knee doesn’t involuntarily rotate cheap jerseys and I don’t injure myself. Again, shoulders are back, abs are stabilized.

back Back to NVB Online