back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 22

Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới
(Lu 14:15-24)
1Đức Giê-su lại dùng ngụ ngôn dạy họ: 2“Nước Thiên Đàng ví như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3Vua sai đầy tớ đi nhắc khách được mời dự tiệc nhưng họ không chịu đến.
4Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn: ‘Hãy thưa với khách được mời rằng tiệc đã chuẩn bị xong, bò và bê mập đã làm thịt rồi, tiệc đã sẵn sàng, xin mời đến dự.’
5Nhưng khách không lưu ý họ cứ bỏ đi, người đi thăm ruộng, kẻ lo việc buôn bán, 6những kẻ khác bắt đầy tớ của vua đánh đập, và giết đi. 7Nhà vua nổi giận, sai quân lính đến hủy diệt những kẻ sát nhân và đốt phá thành phố của họ.
8Thế rồi vua bảo các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng nhưng khách được mời không xứng đáng dự tiệc. 9Vậy hãy đi ra các ngã đường, mời bất cứ ai các ngươi gặp vào dự tiệc.’ 10Đầy tớ đi ra các đường phố gặp ai cũng mời, kẻ xấu cũng như người tốt, vào ngồi đầy phòng tiệc cưới.
11Nhưng khi vào xem khách dự tiệc, vua chợt thấy một người không mặc lễ phục. 12Vua bảo người ấy: ‘Anh kia, sao anh không mặc lễ phục mà vào đây được?’ Anh ta không trả lời được.
13Kế đó, vua truyền bảo đầy tớ: ‘Hãy trói chân tay hắn lại, ném ra nơi tối tăm là nơi có than khóc và rên xiết.’
14Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”
Vấn Đề Đóng Thuế
(Mác 12:13-17; Lu 20:20-26)
15Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu làm thế nào để gài bẫy lời Đức Giê-su nói. 16Họ sai môn đệ của mình cùng với một số người thuộc đảng Hê-rốt đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, dạy dỗ đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực, không vị nể ai, vì Thầy không thiên vị người nào. 17Xin cho chúng tôi biết: ‘Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?’ ”
18Biết ác ý của họ, Đức Giê-su bảo: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, sao lại thử Ta? 19Hãy đưa cho Ta xem đồng tiền đóng thuế.” Họ đem cho Ngài một đồng tiền. 20Ngài hỏi họ: “Hình và hiệu này là của ai?”
21Chúng trả lời: “Của Sê-sa.” Ngài bèn phán: “Vậy, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.”
22Nghe Ngài nói thế, họ rất ngạc nhiên và bỏ đi.
Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
(Mác 12:18-27; Lu 20:27-40)
23Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24“Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết, không có con nên để vợ lại cho em kế. 26Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”
29Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gả chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”
33Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.
Điều Răn Trọng Đại
(Mác 12:28-34; Lu 10:25-28)
34Người Pha-ri-si nghe Đức Giê-su đã làm cho người Sa-đu-sê không trả lời được, họ tụ họp với nhau; 35một chuyên gia kinh luật trong nhóm ấy hỏi để thử Ngài: 36“Thưa Thầy, trong Kinh Luật điều răn nào quan trọng nhất?”
37Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 38Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. 39Còn điều răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ 40Tất cả Kinh Luật và Kinh Tiên Tri đều dựa vào hai điều răn này.”
Câu Hỏi Về Con Vua Đa-vít
(Mác 12:35-37; Lu 20:41-44)
41Khi những người Pha-ri-si đang tụ họp với nhau, Đức Giê-su hỏi họ: 42“Các ông nghĩ thế nào về Chúa Cứu Thế? Ngài thuộc dòng dõi của ai?” Họ đáp: “Dòng dõi Vua Đa-vít.”
43Ngài lại hỏi: “Thế tại sao Vua Đa-vít được Đức Thánh Linh soi dẫn, gọi Ngài là ‘Chúa?’ ” Vua nói:
44“Chúa phán cùng Chúa tôi:
Hãy ngự bên phải ta,
Cho đến khi ta đặt kẻ thù con
Dưới chân con.
45Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’ thì Ngài là con vua ấy sao được?” 46Không ai đáp được một lời, và từ ngày ấy chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

anthony joshua vs wladimir klitschko fight q what is the latestI am particularly pleased that among our peers CBS has delivered the highest lift in viewers in DVR playback and even without the DVR’s, established shows continue to claim the top spots early in the season. CSI is still the top rated show with more than 20 million live viewers and another 3.2 million through playback, for a total of just under 24 million viewers. This gave him remote access to the work stations of several cheap jerseys employees . Including his supervisor, BSAS CEO Greg Warren. Short Blocks: Short blocks are a drill that you and your catcher do together. They can be done indoors or out. In addition, Marriott has teamed up with NFL network’s Rich Eisen to promote the Courtyard name. Look for the company to continue to leverage the NFL partnership this season to grow their brand with fans.. More recent studies have explored how a vegan diet might affect, or help prevent, type 2 diabetes. A 2009 report published in the journal Nutrition Reviews summed up cheap nfl jerseys several discoveries. I’ve done a lot of building and I can guarantee the construction. And if the local government knows I’m behind it, they cheap fake oakleys can feel comfortable because I’ve changed the town, in regards to conventions.”Public financing would come from a hike in room taxes, which would bring in $50 million over 15 years to financea good chunk of the stadium.USA TODAYTim Tebow signs minor league contract with New York Mets”We’re only talking about $750 million,” Adelson said. It would cloud anyone’s judgment to have strong emotional ties to the people whose fates are being decided. Leaders can have trouble getting good data. However, top salespeople understand the sales cycle and the need to continually prime the pump by developing relationships with customers who are at various stages of readiness to purchase. This also means that the salesperson will be willing and able to knock on as many doors as necessary to make Cheap NFL Authentic Jerseys the sale without losing cheap oakleys enthusiasm.. We then helped each other pull the game jerseys over the shoulder pads and rib pads. Before going on the field, however, we had to cheap football jerseys have a helmet with face bar or face mask, and a chin strap. To be more specific, the company has just replica oakleys over $800,000 owed to RDRD II Holding, a major shareholder in the company. However, the majority of the loan amount only bears a 4% rate per annum. Why does stuff like that keep happening? For one: Alcohol. Chuck E. It’s a statement he says he hopes will bring attention to police brutality and social injustice against minorities. Or, as the bigots out there would have people believe, it’s because Kaepernick is secretly Muslim and must hate America.It’s a rumor that has been shamelessly circulated by the likes of Pat Dollard,a known Islamophobe and ultra conservative blogger,conservative “news” outletsBreitbartand The Daily Caller,all the way up toFox Newsanchor Eric Bolling.

back Back to NVB Online