back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 21

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem
(Mác 11:1-11; Lu 19:28-40; Gi 12:12-19)
1Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, vào làng Bết-pha-giê trên núi Ô-liu. 2Bấy giờ Ngài phái hai môn đệ đi và bảo: “Hãy vào làng ở trước mặt, các con sẽ thấy ngay một con lừa mẹ bị cột và một lừa con bên cạnh, hãy tháo dây và dẫn về đây cho Ta. 3Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói: ‘Chúa cần chúng.’ Người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay.”
4Việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm:
5“Hãy nói cho con gái Si-ôn biết:
Kìa, Vua ngươi ngự đến cùng ngươi,
Khiêm nhu cưỡi trên lưng lừa,
Và lừa con, con của lừa mang ách.”
6Hai môn đệ đi và làm y như lời Ngài dặn bảo. 7Họ dẫn lừa mẹ và lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa và để Đức Giê-su cưỡi lên. 8Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. 9Cả đoàn dân trước sau đều hô to:
“Hô-sa-na, Con Vua Đa-vít!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!
Hô-sa-na tận chốn trời cao!”
10Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động, hỏi nhau: “Người này là ai?”
11Đám đông trả lời: “Đây là tiên tri Giê-su từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê.”
Chúa Dẹp Sạch Đền Thờ
(Mác 11:15-19; Lu 19:45-48; Gi 2:13-22)
12Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu. 13Ngài phán cùng họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp.’ ”
14Có những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành cho họ. 15Nhưng các thượng tế và chuyên gia kinh luật thấy các việc diệu kỳ Ngài làm cũng như nghe những lời trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít,” 16thì tức giận hỏi Ngài: “Ông có nghe chúng nó nói gì không?” Đức Giê-su trả lời: “Có, thế các ông chưa đọc lời Kinh Thánh: ‘Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?’ ”
17Sau đó Ngài lìa họ, ra khỏi thành phố đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.
Chúa Quở Trách Cây Vả
(Mác 11:12-14, 20-24)
18Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói. 19Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: “Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!” Lập tức cây vả khô héo.
20Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?”
21Đức Giê-su trả lời: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả khô như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và ném xuống biển thì cũng sẽ được. 22Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được.”
Thẩm Quyền Của Đức Giê-su
(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)
23Đức Giê-su vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng đến hỏi: “Ông lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này và ai cho ông quyền ấy?”
24Đức Giê-su đáp: “Ta cũng sẽ hỏi các ông một câu, nếu các ông trả lời được Ta sẽ cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này. 25Phép báp-tem của Giăng từ đâu mà đến? Từ Trời hay từ người?” Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta nói từ Trời, ông ấy sẽ bảo mình: ‘Vậy sao các người không tin Giăng?’ 26Nếu nói: ‘Từ loài người,’ chúng ta sợ dân chúng vì ai cũng cho rằng Giăng là một vị tiên tri.”
27Vì thế họ trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su đáp: “Ta cũng không nói cho các ông biết Ta lấy thẩm quyền nào mà làm những việc này.”
Ngụ Ngôn Về Hai Người Con
28“Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi ra vườn nho làm việc.’
29Nó thưa: ‘Con không muốn đi!’ Nhưng sau đó hối hận và đi.
30Ông cũng đến bảo người con thứ hai như thế. Nó đáp: ‘Thưa cha, để con đi’, nhưng nó lại không đi.
31Vậy trong hai đứa con đó, đứa nào đã làm theo ý cha?” Họ đáp: “Đứa thứ nhất.” Đức Giê-su phán: “Thật, Ta bảo các ông những người thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ông. 32Vì Giăng đã đến dạy các ông theo con đường công chính, nhưng các ông không tin người, còn những người thu thuế và phường đĩ điếm lại tin người. Chính các ông đã thấy rõ mà vẫn không chịu hối cải và tin theo người.”
Ngụ Ngôn Về Người Trồng Nho
(Mác 12:1-12; Lu 20:9-19)
33“Các ông hãy nghe một ngụ ngôn khác: Một người điền chủ kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào một hầm ép nho trong vườn và xây tháp canh. Sau đó ông khoán cho tá điền và đi xa. 34Gần đến mùa nho, chủ sai đầy tớ đến cùng những tá điền để thu hoa lợi.
35Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ, đánh đập đứa này, giết hại đứa kia, và ném đá đứa nọ. 36Chủ vườn lại sai một số đầy tớ khác đến đông hơn trước, nhưng chúng cũng đối xử với họ như vậy. 37Cuối cùng chủ sai chính con trai mình đến, vì nghĩ rằng: ‘chúng sẽ kính trọng con ta.’
38Nhưng khi thấy con trai chủ, bọn tá điền bàn với nhau: Đây là con thừa tự, ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài nó. 39Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi.
40Vậy khi điền chủ đến, ông sẽ đối xử với bọn tá điền kia thế nào?”
41Họ đáp: “Chủ sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn hung ác kia và giao vườn cho những tá điền khác để nộp hoa lợi đúng mùa.”
42Đức Giê-su phán cùng họ: “Các ông chưa từng đọc trong Kinh Thánh sao?
‘Viên đá đã bị thợ nề loại bỏ
Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà.
Chúa đã làm điều này,
Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’
43Vì vậy Ta bảo các ông: Nước Đức Chúa Trời sẽ được cất khỏi các ông và ban cho một dân tộc khác là dân sẽ đem lại hoa lợi. 44Ai ngã trên đá này sẽ bị tan nát, còn khi đá rơi trên ai, nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành cát bụi.”
45Khi các thượng tế và người Pha-ri-si nghe những ngụ ngôn ấy, họ hiểu Ngài nói về chính mình, 46nên họ tìm cách bắt Đức Giê-su; tuy nhiên họ sợ đám đông vì dân chúng nhìn nhận Ngài là một tiên tri.

cunliffe and key try to claim underdog statusAmerican football at National Football League level is played extensively although not exclusively on artificial surfaces, with 13 NFL stadiums shunning natural grass. Major League Baseball made the switch as far back as 1966, when what came to be known as AstroTurf was laid at the Houston Astrodome.. This is something that is supposed to be taken seriously. It is something that you have to believe you can do. This is an article about the best defwnsive players in NFL history. Ray Lewis, Rod Woodson and Brian Urlacker are highlighted in this hub. And 3rd and long vs. Houston equals trouble. Once you have found that your starting position line up with whether your left or right foot; different people have different methods, I use my left foot for my line up point, the middle of my foot. You want to grab the bowling ball; different people have different methods, some like to hold it up really high and some really low. Detroit Lions (5 4) In each of Detroit’s five wins this season they have been trailing in the fourth quarter. That isn’t exactly a recipe for success but it sure makes for an exciting game. Karnataka took the lead in the Wholesale China Jerseys 16th minute and confusion prevailed for a while over who the scorer was. While Cheap NFL Jerseys it seemed that Maya had deflected the ball into the goal, the technical table announced that it was Poonam Machaiah who had scored. Which works best for foods with very short cooking times. Like its name implies, this method uses cold water run over the outside of the cooker and the lid to reduce the pressure. Retiring a signal in Image search:As the web evolves, Wholesale NFL Jerseys we often revisit signals that we launched in the past that no longer appear to Wholesale Jerseys have a significant impact. In this case, we decided to retire a signal in Image Search related to images that had references from multiple Fake ray bans documents on the web.. Also working the obliques at the same time. Very easy. It your opportunity to make him the head coach. Haden, then USC athletic director, obliged. Not you. Not anyone. Under the old contract that expired on Thursday, some $600m (370m) is taken off the top of the NBA’s total $4bn (2.5bn) revenues to cover expenses. Of the rest, players receive 57 per cent and owners 43 per cent. ET Aug. 8, 2016Crews clean the painted logo of the field at Tom Benson Hall of Fame Stadium on Sunday in efforts to make the surface playable.(Photo: Bob Rossiter, AP)The buck stops with the NFL.That was the bottom line declaration from Troy Vincent, the league’s chief executive for game operations, in a memo sent to team owners and presidents Monday which was obtained by USA TODAY Sports in the wake of the issues with the playing surface on Sunday night that forced the cancellation of the Pro Football Hall of Fame Game in Canton, Ohio.”While the HOF field situation underscored the challenges in working with third parties, ultimately I am responsible for ensuring the field is of cheap oakleys sunglasses the highest standard,” Vincent wrote.Other takeaways that Vincent outlined to teams: The independent field tester noted in his report that the “painting was fairly heavy with some crusting on the surface.” The tester maintained that the crusting would ultimately cheap ray bans break up after players ran across those portions of the field.

back Back to NVB Online