back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 20

Những Công Nhân Vườn Nho
1“Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê công nhân làm vườn nho cho mình. 2Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri, ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình.
3Vào khoảng chín giờ sáng, người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, 4Ông bảo họ: ‘Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. 5Khoảng mười hai giờ trưa và ba giờ chiều, điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. 6Vào khoảng năm giờ chiều, ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: ‘Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’
7Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Điền chủ bảo: ‘hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’
8Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: ‘Hãy gọi công nhân vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’
9Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. 10Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. 11Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: 12‘Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’
13Chủ trả lời một người trong số ấy: ‘Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? 14Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. 15Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao?
16Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’ ”
Chúa Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài
(Mác 10:32-34; Lu 18:31-34)
17Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đem riêng mười hai môn đệ ra và bảo: 18“Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem rồi Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và họ sẽ lên án tử hình Người. 19Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại để chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”
Lời Yêu Cầu Của Mẹ Gia-cơ Và Giăng
(Mác 10:35-45)
20Bấy giờ bà Xê-bê-đê cùng với các con mình đến quỳ xin Đức Giê-su một điều.
21Ngài hỏi: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy trong Nước của Thầy.”
22Đức Giê-su đáp: “Các con không hiểu điều mình xin. Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không?” Họ thưa: “Dạ được.”
23Ngài nói: “Các con sẽ uống chén của Ta, còn ngồi bên phải hoặc bên trái, Ta không cho được, địa vị này dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”
24Nghe thế mười môn đệ kia giận hai anh em này. 25Đức Giê-su gọi các môn đệ lại bảo: “Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. 26Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; 27ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. 28Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người.”
Chúa Chữa Lành Hai Người Mù
(Mác 10:46-52; Lu 18:35-43)
29Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài. 30Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua liền kêu lớn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
31Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
32Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến và hỏi: “Các con muốn Ta làm gì?”
33Họ thưa: “Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng.”
34Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.

create your first private roku channelFor years, Boyd suffered in silence as depression, dizziness and constant headaches left him unable to work. Still struggling to make ends meet, he only came forward after he learned that severe brain damage dementia cheap jerseys usually seen only in boxers was discovered during recent autopsies of NFL greats Mike Webster and Andre Waters.. So, if he’s drafted, it’s expected he’ll go between the fifth and seventh rounds. If he’s not drafted, it could be a PR nightmare for the NFL. Upper body strength shows you have good muscle strength in your arms and shoulders. This is useful in everyday activities such as carrying shopping and lifting up children. However, in 1815, Replica Oakleys fake ray ban sunglasses Napoleon, being Napoleon, had enough of that shit and slipped past the guards and set sail off the island. But legend has it that during a particularly rough storm at sea, the fleeing Napoleon was thrown overboard. I don’t care about the length of the suspension nor do I give a crap about the Ravens (they’re from Baltimore, apparently). What I noticed was the then fiance part. Wholesale Jerseys As a baseball player, Jackson hit 20 home runs in 25 games as a senior. Adding to his high school accomplishments, Jackson was also a two time state champion in the decathlon, setting records for indoor high jump and triple jump.. No? No. Did he want to quit before he came back to this corner? Did you want to quit before you came cheap nfl jerseys in? Alright, we all set? Is he ready to go back out there? We’re set. All you need to do is check the custom jerseys comments section of any article about “Deflategate” and you’ll see the Wicked Hahd devotion Pats fans have to their team and Saint Tom of Brady. District Judge Richard Berman. I love lions now after I’ve been watching National Geographic and seeing that it was big cat week. Cheap Football Jerseys I want to help and make a difference for cats. The seams on his socks can send him into a tizzy some days; I can’t imagine what that extra equipment in his undies would do. Besides he already has sizeable trophy collection from his peewee years in t ball and soccer, so giving up official sports wasn’t a big deal to him. The fact that Green will be looking to get maximum money will create issues in this deal getting done. I do not expect this deal to be concluded any earlier than next offseason. Yeah, it’s no coincidence that many card cheats and scammers come from the world of magic it’s not like you get rich performing on street corners. For years I scammed people at sketchy back alley poker games and made a killing, so much so that I didn’t stop even after getting shot at by someone who lost his dope money to me.

back Back to NVB Online