back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 17

Đức Giê-su Hóa Hình
(Mác 9:2-13; Lu 9:28-36)
1Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia cơ và Giăng em người lên một ngọn núi cao. 2Ngài hóa hình trước mắt họ. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. 3Kìa, họ thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện nói chuyện với Ngài.
4Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thật tốt quá. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”
5Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”
6Nghe thế, các môn đệ té sấp xuống đất, kinh hãi vô cùng. 7Đức Giê-su đến gần, vỗ vào họ và bảo: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” 8Khi ngước mắt nhìn lên, họ không thấy ai cả ngoại trừ Đức Giê-su.
9Trên đường xuống núi, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: “Đừng nói với ai về điều các con thấy cho đến khi Con Người được sống lại từ cõi chết.”
10Các môn đệ hỏi: “Vậy sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Ê-li phải đến trước?”
11Ngài đáp: “Phải, Ê-li đến và sẽ phục hồi mọi sự. 12Nhưng Ta bảo các con: Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta không nhận biết người và đã đối xử với người theo ý họ, Con Người cũng sẽ phải chịu khổ nạn bởi họ như thế.” 13Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Ngài nói về Giăng Báp-tít.
Đức Giê-su Chữa Trị Em Bé Bị Quỷ Ám
(Mác 9:14-29; Lu 9:37-43)
14Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin: 15“Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó té vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước. 16Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi.”
17Đức Giê-su đáp: “Ôi, dòng dõi vô tín và đồi trụy! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các người bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta.” 18Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh.
19Sau đó các môn đệ đến hỏi riêng Đức Giê-su: “Tại sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”
20Ngài trả lời: “Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được. 21Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn.”
Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài
(Mác 9:30-32; Lu 9:43-45)
22Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23Họ sẽ giết chết Người, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ được sống lại.” Các môn đệ lo buồn vô cùng.
Nộp Thuế Đền Thờ
24Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: “Thầy các anh không nộp thuế sao?”
25Phê-rơ đáp: “Có chứ!” Khi vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: “Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?”
26Thưa: “Từ người ngoài.” Đức Giê-su phán: “Thế thì con cái được miễn thuế. 27Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con.”

It may also refer to overestimating one’s own managerial capacity or ability. This is an extension of problem custom jerseys solving where people do not accept they do not have a solution or they have to let go. And the way to keep it in perspective, Citadel was, in essence, 56 independent business units that we bought. And so, this is really one business unit that we’re buying and it essentially replicates the infrastructure of our network. What would that be like?’ And it kind of was something in my mind that started as just a little thought that kind of like snowballed. And you know, I mean that’s just kind of how it happened.”. After a nice round of vigorous lying, both groups of subjects were tested for stress hormone levels. Researchers also studied a video tape of the subjects lying their asses off. They choose you. Some team in New York could be choosing you to play. Refer to a certain type of muscle contraction where Fake Oakleys the muscle spindles are activated but the overall length of the muscle remains the same. Understanding isotonic contractions is important for anyone who wants to increase.. Franklin)(Photo: The Associated Press)GLENDALE, Ariz. (AP) Stephen Hauschka needed only to make a 27 yard field goal to give the Seattle Seahawks an overtime victory over Arizona.Chandler NBA Jerseys Cheap Catanzaro’s only had to hit a 24 yarder to give the Cardinals a win.Such kicks are often called automatic. For any event that needs to be organized, you need a sponsor. Regardless of whether the event is an entertainment event or a sporting one. Don’t cancel your plane tickets just yet. If molten material actually makes it through the ice to the open air, there could be an ash plume, but it may not affect air travel as significantly as previous eruptions. The team signed Tashaun Gibson this hockey jerseys offseason, but the team needs another safety opposite him. That’s why I say the Jaguars take Florida State defensive back Jalen Ramsey with the fifth overall pick. Seahawks in hunt after oakley outlet rout of Bears Seattle Seahawks defensive end Red Bryant (79) celebrates with teammates after scoring on an interception return in the second half against the Chicago cheap football jerseys Bears in Chicago, Sunday, Dec. 18, 2011. In fact, they are circling around the issue of how tattoos, which cannot be exchanged for another team’s Replica Oakleys jersey or tossed with last year’s, comment on a team and the league. The implication is that tattoos, regardless of their subject, are a marker of degenerate behavior. Administrative assistants in local government earned an average of $37,070, while those in employment services earned $32,830. General medical and surgical hospitals employed 62,000 administrative assistants in 2013 and paid an average annual salary of $36,650..

back Back to NVB Online