back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 16

Xin Điềm Lạ
(Mác 8:11-13; Lu 12:54-56)
1Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài.
2Nhưng Ngài trả lời: “Khi chiều xuống các ông nói rằng: ‘Chiều ráng đỏ thì trời nắng.’ 3Vào buổi sáng sớm, các ông nói: ‘Sáng ráng đỏ thì trời mưa.’ Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại? 4Thế hệ gian ác và bất trung này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giô-na.” Thế rồi Ngài lìa họ mà đi.
Men Người Pha-ri-si Và Sa-đu-sê
(Mác 8:14-21)
5Khi qua bên kia bờ hồ, các môn đệ quên đem bánh theo. 6Đức Giê-su bảo: “Hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”
7Các môn đệ nói với nhau: “Tại chúng ta không đem bánh theo.”
8Đức Giê-su biết thế và bảo: “Hỡi những kẻ ít đức tin! Sao lại nói với nhau rằng mình không đem theo bánh? 9Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn sao? Các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 10Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn; các con thu được bao nhiêu giỏ bánh thừa? 11Sao các con không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” 12Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài không bảo coi chừng về men làm bánh nhưng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
Phê-rơ Tuyên Xưng Đức Giê-su
(Mác 8:27-30; Lu 9:18-21)
13Khi Đức Giê-su vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đệ: “Theo như người ta nói thì Con Người là ai?”
14Các môn đệ thưa: “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nói là Giê-rê-mi hay một tiên tri nào đó.”
15Ngài hỏi các môn đệ: “Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?”
16Si-môn Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”
17Đức Giê-su phán: “Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà chính Cha Ta ở trên trời.” 18Còn Ta, Ta bảo con: “Con là Phê-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó. 19Ta sẽ cho con chìa khóa của Nước Thiên Đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất, điều đó cũng sẽ buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất, điều đó cũng sẽ mở ở trên trời.” 20Sau đó Ngài truyền lệnh cho các môn đệ không được tiết lộ Ngài là Chúa Cứu Thế.
Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài
(Mác 8:31–9:1; Lu 9:22-27)
21Từ đó, Đức Giê-su bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật; Ngài phải bị giết, đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.
22Phê-rơ đem Ngài riêng ra và nói: “Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Thầy sẽ không bị như thế đâu!”
23Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo Phê-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Con làm cớ vấp phạm cho Ta, vì con không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”
24Kế đó, Đức Giê-su phán với các môn đệ: “Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta. 25Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. 26Vì người nào dù được cả thế giới mà mất linh hồn mình, người ấy được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi được linh hồn mình không? 27Vì Con Người sẽ trở lại trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ. Bấy giờ, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 28Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng tại đây sẽ không chết trước khi thấy Con Người đến trong nước Ngài.”

how to get free firehouse toursDisney’s Family Fun online outlines a fun obstacle course called the “Ye Olde Fake Oakleys Knights Tournament.” The game involves four medieval challenges: jousting, saving a damsel in distress, jumping the moat and storming the castle. Divide children into two teams and compete to see who can complete the obstacle course first. Coaches frequently shift positional coaches around to address team needs and to build a more knowledgeable staff. Always ask yourself what you can do to become a cheap oakleys better coach and communicator. 4. Children buying cigarettes for their parents. That allows you to effectively use all the hand positions with pretty minimal change in your overall neck or back position. So, here I am in the drop you can see my arm still has a nice bend in it. At 6ft 4in Johnson is an impressive specimen, the more so now after shedding 20 pounds and replacing it with a stone of lean muscle. While that won’t make him any shorter off the tee it is the removal of the dead weight between his ears that threatens to yield the biggest gains. This is the due diligence that investors need to perform as it offers reasoning. Penney, gross profit margins have continued to expand cheap China Jerseys and are forecasted to continue to do so for the balance of 2015. They get up to that speed by first being born with a Rain Man like perfect storm of genetics and then training for a minimum of 10 hours a day, six days a week. Teams actually live together in barrack like quarters, though of course they separate Protoss, Zerg and Terran players into separate rooms. The game Cheap NFL Jerseys was close and finished in pretty dramatic fashion, ending the Lions perfect season. Harbaugh is seen on camera right after the game ended, shouting and jumping, celebrating a win for his team.. When life gives you lemons, put ’em to work. Whether you’re adding a little zest to your meal, spritzing up a refreshing drink, loading up on vitamin C or just cleaning up the kitchen, NFL Jerseys China citrus is a useful item to have on hand (plus, it displays well as a nice splash wholesale jerseys of color).. It can linger for a small duration of time, and there is no loss of consciousness in this type. This is most likely to happen in cases of minor mishaps. I grew up in Section 5. I told them this wasn’t a good idea I’d lived there my entire life .”. Take a whole wheat soft tortilla, line it with honey turkey and Colby/jack cheese. You can add a touch of honey mustard, or just leave dry. Is a unique time, California Coach Sonny Dykes said. Know talking to the coaches all us knew fake oakleys outlet how the league was going to be this year.

back Back to NVB Online