back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 15

Truyền Thống Cổ
(Mác 7:1-23)
1Sau đó, những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Giê-su: 2“Tại sao môn đệ của Thầy vi phạm truyền thống cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?”
3Ngài đáp: “Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông? 4Vì Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’ 5Nhưng các ông lại dạy: ‘Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và 6người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa.’ Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. 7Hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri I-sa nói rất đúng về các ông:
8‘Dân này ngoài miệng tôn kính Ta,
Nhưng lòng xa cách Ta vô cùng.
9Chúng thờ phượng Ta vô ích
Và dạy dỗ điều luật của loài người.’ ”
10Ngài gọi đám dân đông đến bảo: “Hãy nghe và hiểu: 11Không phải cái gì ăn vào miệng làm cho người ta ô uế, nhưng cái gì phát xuất từ miệng mới làm ô uế người ta.”
12Sau đó, các môn đệ Ngài đến trình: “Thầy có biết rằng các người Pha-ri-si mích lòng khi nghe Thầy nói như thế không?”
13Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ. 14Để mặc họ, những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”
15Phê-rơ thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ngụ ngôn này cho chúng con.”
16Ngài đáp: “Các con vẫn chưa hiểu sao? 17Các con không hiểu rằng cái gì vào miệng sẽ xuống bao tử và thải ra ngoài sao? 18Nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. 19Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, và phỉ báng. 20Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn mà không rửa tay không làm người ta ô uế.”
Người Phụ Nữ Ca-na-an
(Mác 7:24-30; 8:1-10)
21Đức Giê-su ra khỏi vùng đó, đi về các miền Ty-rơ và Si-đôn. 22Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới đến kêu xin: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm.”
23Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Các môn đệ lại gần xin Ngài: “Xin thầy bảo bà này về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta kêu van mãi.”
24Ngài trả lời: “Ta chỉ được phái đến cho những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.”
25Người đàn bà tiến đến quỳ xuống thưa: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”
26Nhưng Ngài đáp: “Không nên lấy bánh của con cái quăng cho chó con.”
27Người đàn bà thưa: “Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống.”
28Đức Giê-su bảo người: “Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn.” Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành.
Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều
29Từ đó Đức Giê-su đi đến ven biển Ga-li-lê. Ngài lên ngồi trên đồi. 30Nhiều đoàn dân đông kéo đến, đem những người què quặt, tàn phế, đui mù, câm điếc và những kẻ bệnh hoạn khác đặt dưới chân Chúa; và Ngài chữa lành cho họ. 31Vì thế đoàn dân kinh ngạc khi thấy người câm nói được, kẻ tật nguyền được lành lặn, người què lại đi và kẻ mù thấy được, nên họ tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
32Đức Giê-su gọi môn đệ đến bảo: “Ta cảm thương đoàn dân này vì đã ở với Ta ba ngày rồi mà không có gì ăn cả. Ta không nỡ tâm để họ đi về bụng đói, e bị xỉu dọc đường chăng.”
33Các môn đệ thưa: “Nơi đồng hoang này tìm đâu ra đủ bánh cho đám đông như thế ăn no?”
34Đức Giê-su hỏi: “Các con có bao nhiêu cái bánh?” Họ thưa: “Dạ có bảy cái và vài con cá.”
35Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36Chúa lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. 37Tất cả đều ăn no nê, số bánh vụn thu lại được bảy giỏ đầy. 38Số người ăn là bốn ngàn người, không kể đàn bà con nít. 39Sau khi truyền cho đám đông ra về, Ngài lên thuyền đi đến bờ cõi Ma-ga-đan.

clippers reach new tv deal with fox sports prime ticketThese findings suggest that stiff ECM activates the Wnt and cheap mlb jerseys catenin pathways. (a) Microarray profiling of Wnt/ catenin pathway transcripts. Last Sunday was an instance where all the hard work comes together for a truly special performance. And seriously, don’t let 15 years of truly special performances cheap nfl jerseys cloud what this team accomplished in Week 1. It is some silky substance webbing him into the covers. He cries out in dismay . Anyone who’s watched more than two hours of the Discovery Channel knows that crocodiles are sharp toothed, armored, writhing instruments of death . But only if they’re in about five feet of water. Asked, though, whether this proved the Government was right when it said the fight could happen without its cheap nfl jerseys support, Snedden replied: “That’s rubbish. When we started out on this commercial cheap oakleys route only 35 days ago we had no commercial contracts in place. “I was just going to come out and do my job and that’s exactly what I did. He wanted to bump and cheap oakleys me and him got to bumping a little bit and it just made me attack him even more. The skill set required to be a photographer entails an understanding of a camera’s expressive functions. While it is reassuring to hear some publications hold the images they publish to high journalistic standards, I don’t believe that an image can ever be purely objective. That is where Robert Szarka’s book comes into play. He covers every single aspect of the industry! If you just wanted to dive he goes into detail on how to dive for the golf balls, safety and where to cheap authentic jerseys find a job with a retrieval company. There are many happy, thriving marriages where the marriage was on the brink of divorce at one time. That couple took the necessary steps to turn it around.. But it looks a bit like a Mac mini, but hosts a huge variety of outputs HDMI, WiFi, FireWire, component video, analog video, and optical digital audio. It also boasts a wireless connection and is supposed to be everything you need to connect your computer to your home theater system. “Those that incited violence on the streets under the guise of protest that tried to tear down Cheap NFL Jerseys what New York City police officers did every day. We tried to warn it must not go on, it cannot be tolerated,” Lynch said. This type of fishfinder is an excellent choice for shallow water fishing. The last mounting method is the “Shoot thru” transducer. Could a Doberman Pinscher and a Chihuahua really mate and produce a baby? Yes they could! “I have seen it happen, but it’s not an everyday occurrence,” says Fran Smith, a Minnesota veterinarian who is board certified in reproduction. But only if the Doberman is the female and the Chihuahua is the male.

back Back to NVB Online