back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 12

Ngắt Bông Lúa Vào Ngày Sa-bát
(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)
1Lúc ấy Đức Giê-su đi ngang qua một đồng lúa, vào ngày Sa-bát, các môn đệ Ngài đói, nên ngắt bông lúa ăn. 2Những người Pha-ri-si thấy vậy, nói với Ngài: “Coi kìa! Môn đệ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”
3Nhưng Ngài đáp: “Các ông chưa đọc về việc làm của Đa-vít và những người theo ông khi họ bị đói sao? 4Thế nào Đa-vít đã vào nhà thờ Đức Chúa Trời và ăn bánh trưng bày trên bàn thờ, mặc dầu ông và những người theo ông không được phép ăn, mà chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn? 5Hay là các ông chưa đọc trong Kinh Luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ vi phạm luật ngày Sa-bát trong đền thờ nhưng vẫn vô tội sao? 6Ta cho các ông biết: Đấng cao trọng hơn cả đền thờ đang ở đây. 7Nếu các ông hiểu ý nghĩa của lời dạy: ‘Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ!’ thì các ông đã không lên án người vô tội. 8Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”
Người Bị Liệt Tay
(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)
9Từ đó Ngài đi vào một hội đường của người Do Thái. 10Ở đó có một người bị liệt bàn tay. Một số người hỏi Đức Giê-su để tìm dịp tố cáo Ngài: “Người ta được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”
11Ngài đáp: “Ai trong vòng các ông có một con chiên bị sụp hố trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên sao? 12Người còn quý hơn chiên biết bao! Thế thì người ta có quyền làm điều lành trong ngày Sa-bát.”
13Rồi Ngài phán cùng người ấy: “Hãy đưa tay ra!” Người ấy đưa tay ra, thì tay liệt được lành lặn như tay kia. 14Tuy nhiên, những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu giết Ngài.
15Đức Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. 16Nhưng Ngài dặn họ không nên nói cho ai biết về Ngài. 17Như thế để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã chép:
18“Đây là tôi tớ Ta đã chọn,
Người mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng;
Ta sẽ ban Thần Linh Ta trên Người
Và Người sẽ công bố công lý cho các dân ngoại quốc.
19Người sẽ không cãi cọ hay la lối,
Cũng không ai nghe tiếng Người ngoài phố chợ.
20Người sẽ không bẻ cây sậy sắp gãy,
Cũng không dập tắt ngọn đèn gần tàn,
Cho đến khi công lý được toàn thắng,
21Và các dân ngoại quốc sẽ đặt hy vọng nơi Người.”
Đức Giê-su Và Quỷ Bê-ên-xê-bun
(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23)
22Thế rồi, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa cho người ấy thấy và nói được. 23Cả đám đông kinh ngạc nói rằng: “Đây có phải là con vua Đa-vít không?”
24Nhưng các người Pha-ri-si nghe thế lại nói: “Người này không thể nào đuổi quỷ nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, thủ lĩnh loài quỷ.”
25Ngài biết ý tưởng họ, nên phán: “Nước nào tự chia rẽ sẽ bị hủy diệt. Thành nào hay nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững. 26Nếu Sa-tan trừ Sa-tan, chúng nó chia rẽ lẫn nhau, làm thế nào nước nó đứng vững được? 27Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, thì con cái các ông nhờ ai để đuổi quỷ? Vì thế, chúng sẽ là người đoán xét các ông. 28Nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đuổi quỷ, thì Nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ông.
29Hoặc là làm sao vào nhà một người mạnh để cướp của, mà trước hết lại không trói người mạnh ấy rồi mới cướp?
30Ai không thuận với Ta là nghịch với Ta, ai không hợp với Ta sẽ bị tan ra. 31Vì thế Ta bảo các ông: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng tội phạm thượng Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32Nếu ai nói phạm Con Người, người ấy sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm Đức Thánh Linh sẽ không được tha, cả đời này lẫn đời sau.”
Kết Quả
(Lu 6:43-45)
33“Trồng cây lành thì được quả lành, trồng cây độc thì được quả độc. Nhờ xem quả mà biết cây. 34Hỡi loài rắn độc, làm thế nào các người ăn nói hiền lành khi chính các người độc ác? Vì lòng dạ có đầy tràn mới trào ra môi miệng. 35Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác. 36Nhưng Ta bảo các người: Vào ngày phán xét mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nhảm nhí mình đã nói ra. 37Vì do lời nói, các người được tuyên xưng là công chính và cũng do lời nói, các người bị hình phạt.”
Xin Dấu Lạ
(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)
38Bấy giờ, mấy chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si nói cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.”
39Nhưng Ngài đáp cùng họ: “Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ tiên tri Giô-na. 40Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì họ đã ăn năn hối cải khi nghe Giô-na rao giảng, và này ở đây có Đấng cao trọng hơn Giô-na nữa. 42Trong ngày phán xét nữ hoàng nam phương cũng sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và này ở đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn.
Tà Linh Trở Về
(Lu 11:24-26)
43Khi tà linh ra khỏi một người, nó rảo qua nơi đồng khô tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không được. 44Nó tự nhủ: ‘Ta hãy trở lại nhà cũ mình vừa ra khỏi.’ Khi trở về, nó thấy nhà trống, quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45Nó đi rủ thêm bảy quỷ khác dữ hơn về ở đó. Như vậy, tình trạng sau này của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy.”
Mẹ Và Em Chúa
(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)
46Khi Đức Giê-su còn đang dạy đám đông, mẹ và các em Ngài đến đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Ngài. 47Có người nói: “Thưa Thầy, mẹ và các em Thầy đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.”
48Ngài trả lời: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 49Ngài chỉ tay về phía các môn đệ bảo: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 50Vì ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.”

On Yahoo Finance, analysts are calling for fiscal year revenue of $431 million and earnings per share of $2.11. I think Iconix will raise their guidance at least once again during fiscal 2013. BRYANT: It’s going to be very interesting in New York how Tim Tebow’s game plays, both on the field and off of the field, because he is a polarizing figure, cheap football jerseys because he does not shy away from his religious beliefs. And as we know, in New York City is one of the most religiously diverse places in the country. “The game has evolved,” says custom jerseys McNabb. “It’s no longer about the drop back passer. Now this allows me to see lots of different recipes. I can dive into this, it gives me the ingredients, tells me how to cook it all that stuff, which is fantastic. So really you want to emphasize the position, whatever position that player is playing in, sticking to those fundamentals because those are the fundamentals they will be using during a game. So when you practice playing, practice according Wholesale Jerseys to position, practicing according to what your team needs and also really keep the time nice and sharp. The NFL says it’s investigating. Hi there, Stefan.. Successful people don’t act randomly and hope good things will come of their actions. They have a large scale plan, and every move they make is goal directed. To me this is similar to a 2006 deal between Monster Beverage and Anheuser Busch. That deal helped get Monster into new stores and see cost savings along the way utilizing Anheuser Busch’s huge network. There was a case where a doctor who lost his malpractice insurance so he divested himself of most of his assets. About a year later he committed an act which his patient considered malpractice and he was sued about two years after the transfers. Asked at his first press conference if his goal was to make the Steelers respectable, he said, “Respectability? Who wants to be respectable? That’s spoken like a true loser.” He became noted for one liners that became rallying nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys cries. Phrases like “A life of frustration is inevitable cheap fake oakleys for any coach whose main enjoyment is winning”, “Before you can win a game, you have to not lose it” and “The thrill isn’t in the winning, it’s in the doing” spoke volumes about what Noll was trying to accomplish.. The lone TD was to a wide open TE Zach Ertz (9 receptions for 79 yards, almost all in garbage time) on a cheap mlb jerseys blown coverage, on a 4th 5 play from the Cincinnati 13 yard line. That made it 29 7 at the end of the 3rd quarter.. For biceps curls, stand on the middle of the band, grasp the ends of the band, and bend the elbows to pull the hands toward the shoulders. Keep elbows in at waist level.

back Back to NVB Online