back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 11

1Khi Đức Giê-su dặn bảo mười hai môn đệ xong, Ngài đi ra dạy dỗ và truyền giảng trong các thành phố của họ.
Các Sứ Giả Của Giăng Báp-tít
(Lu 7:18-35)
2Giăng ở trong ngục nghe về các việc làm của Chúa Cứu Thế, 3bèn sai môn đệ mình đến hỏi Ngài: “Có phải Thầy là Đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?”
4Đức Giê-su đáp: “Hãy đi báo cáo cho Giăng những gì các anh em nghe và thấy. 5Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe truyền giảng Phúc Âm. 6Phước cho ai không vấp phạm vì Ta.”
7Khi môn đệ Giăng ra về, Đức Giê-su bắt đầu phán với đám đông về Giăng: “Các con vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay không? 8Thế các con đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 9Thế các con đi xem gì nữa? Một vị tiên tri ư? Phải, Ta bảo các con, có một vị cao trọng hơn tiên tri nữa, 10đây là lời viết về người:
‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con;
Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’
11Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn lớn hơn ông ta. 12Từ ngày Giăng Báp-tít giảng dạy cho đến nay, Nước Thiên Đàng bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy. 13Vì tất cả tiên tri và Kinh Luật đã báo trước cho đến thời Giăng. 14Nếu các con muốn nhận biết, thì ông là hiện thân của tiên tri Ê-li, nhân vật phải đến. 15Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.
16Ta sẽ ví thế hệ này với gì? Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau:
17‘Bọn tao thổi sáo,
Mà sao bay không nhảy múa?
Bọn tao hát nhạc buồn
Mà sao bay không khóc lóc kêu than?’
18Vì Giăng đã đến, kiêng ăn cữ rượu, thì người ta nói ‘ông bị quỷ ám.’ 19Con Người đến ăn uống, người ta lại bảo: ‘Ông ta ham ăn mê uống, say sưa, kết bạn với phường thu thuế và người tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng việc làm.”
Dân Các Thành Phố Vô Tín
(Lu 10:13-15)
20Sau đó, Đức Giê-su bắt đầu quở trách dân những thành đã chứng kiến rất nhiều phép lạ của Ngài, nhưng vẫn không ăn năn tội: 21“Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu những phép lạ đã thực hiện nơi các ngươi được làm tại thành Ty-rơ và Si-đôn, thì họ đã mặc áo gai, rắc tro lên đầu, bày tỏ lòng ăn năn hối cải từ lâu rồi. 22Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, hai thành Ty-rơ và Si-đôn sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi. 23Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um, ngươi không được nâng lên tận trời đâu, nhưng sẽ bị hạ xuống Âm Phủ. Vì nếu các phép lạ thực hiện nơi ngươi được làm tại thành Sô-đôm, thì nó vẫn còn đến ngày nay. 24Vậy nên Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét địa phận Sô-đôm sẽ bị phạt nhẹ hơn các ngươi.”
Hãy Đến Với Ta Và Yên Nghỉ
(Lu 10:21-22)
25Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Thưa Cha, con cảm ơn Cha là Chúa tể trời đất, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn. 26Vâng, thưa Cha vì điều này đẹp ý Cha.
27Cha Ta đã ban mọi sự cho Ta. Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những kẻ mà Con muốn bày tỏ cho họ.
28Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. 29Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, 30vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”

Request a canopy from the Titans if you are bringing a group of 30 Wholesale Jerseys or more to LP Field for the game. The weather in Nashville cheap oakleys can get exceptionally hot in August and September and you will want a canopy to shade you from the sun. See athletes who have a tough time squatting pick up a kettlebell and squat so much better, he says. Weight is distributed better and you getting a lot more core work. Who would have thought that we would see a tie game for the second consecutive week? As mentioned last week, this could hurt the Redskins chances for the playoffs. The season is halfway through, so now we should get to see teams’ true colors. This ‘self doping’ phenomenon results from the coupling of a band wholesale jerseys like continuum of oxygen derived states and localized correlated d states, and is believed to be responsible for the unusual AFM spin ordering (Etype)5,6,10,11,12,13, sometimes described as an ” stacking sequence of ferromagnetically (FM) ordered planes along the pseudocubic (111) direction, which is characterized by the magnetic vector k=(1/4,1/4,1/4) in cubic notation (see Fig. 1b).Here we perform a detailed study on ultrathin 5.7nm (15 unit cells) films of fully strained NdNiO3 (oriented along the pseudocubic [001] direction) synthesized in a layer by layer growth fashion as described in ref. A new post season format threw out the old and brought in the new. Up until this year, the WNBA like the NBA, created a playoff bracket by taking the same number of teams from the Western and Eastern Conferences. Internet providers could use subtle tactics and behind the scenes maneuvers to change people’s behavior and make more money, suggested Matt Wood, policy director at the public interest group Free Press. Consumers might eventually href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys find that they have fewer services to choose from online, or that using them is cheap oakleys sunglasses more difficult or expensive.. Youth team sports such as Little League Baseball, Softball, and Soccer Leagues use the grounds year round for competition, and a casual family picnic day or other leisurely outing is the typical choice for the non athletic crowd. It’s just a fun and very practical place for the entire family to enjoy a favorite outdoor activity, gather for a special occasion, or simply release extra energy or alleviate pent up tension from the days events by cheap oakleys sunglasses exercising at the outdoor gym, cheap jordan or walking the expansive configuration of asphalt paths.. Normally the first thing you think about with the Vikings is Adrian Peterson. Unfortunately for Minnesota, he’s out for the season. The explanation? There must be another planet out there that’s affecting the icy rocks’ orbits. And according to their hypothesis, this mother of a planet is huge like, “four times the size of Jupiter” huge.

back Back to NVB Online