back Back to NVB Online

Ma-thi-ơ 10

Chúa Chọn Mười Hai Môn Đệ
(Mác 3:13-19; Lu 6:12-16)
1Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ đến và ban cho quyền uy để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật.
2Tên của mười hai sứ đồ như sau: Trước hết là Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em người; 3Phi-líp và Ba-thê-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ con của A-phê và Tha-đê; 4Si-môn người thuộc đảng Quá Khích và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người phản Chúa.
Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ
(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)
5Đó là mười hai sứ đồ Đức Giê-su sai đi và dặn bảo: “Đừng đi vào vùng dân ngoại quốc hay thành phố người Sa-ma-ri. 6Nhưng hãy đến cùng bầy chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’ 8Hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi quỷ trừ tà. Các con đã nhận lãnh miễn phí, hãy tặng miễn phí. 9Đừng mang theo vàng, bạc hay tiền của trong lưng. 10Đừng mang theo túi đi đường, không cần hai áo, giày hoặc gậy, bởi vì công nhân được hưởng tiền công mình.
11Khi vào một thành phố hay làng xã nào, hãy tìm người xứng đáng mà trọ cho đến khi đi. 12Khi vào nhà ai, hãy chúc bình an cho nhà ấy. 13Nếu nhà đó xứng đáng, sự bình an của các con sẽ ở với họ. Nếu không xứng đáng, lời chúc bình an sẽ trở về với các con. 14Nếu ai không tiếp nhận, hoặc không nghe lời các con, hãy phủi sạch bụi dính chân các con khi ra khỏi nhà hay thành phố đó. 15Thật, Ta bảo các con, vào ngày phán xét, dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn dân thành phố đó.”
Những Sự Bắt Bớ
(Mác 13:9-13; Lu 21:12-17)
16“Nầy, Ta sai các con đi như đàn chiên giữa muông sói. Vì thế, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu.
17Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho các hội đồng và đánh đòn các con tại các hội đường. 18Các con sẽ bị điệu đến trước mặt các thống đốc và vua chúa vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại quốc. 19Khi bị bắt, các con đừng lo cách nói thế nào hay sẽ nói gì, vì lúc ấy các con sẽ được ban cho lời đáp. 20Vì không phải tự các con nói ra, nhưng Đức Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con.
21Anh em sẽ tố cáo nhau để giết nhau. Cha tố con, ngay cả con cũng chống lại cha và gây cho cha bị giết. 22Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. 23Khi các con bị bắt bớ ở thành phố này, hãy trốn sang thành phố khác. Vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành phố Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.
24Trò không hơn thầy, tớ cũng không hơn chủ. 25Trò bằng thầy và tớ bằng chủ cũng đủ rồi. Nếu họ gọi chủ nhà là quỷ Bê-ên-xê-bun, thì họ sẽ còn mắng nhiếc người nhà thậm tệ đến đâu nữa!”
Sợ Ai
(Lu 12:2-7)
26“Vậy, các con đừng sợ chúng, vì không gì che giấu mà không bị phô bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. 27Những gì Ta bảo các con trong bóng tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các con nghe được, hãy công bố trên sân thượng. 28Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. 29Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con. 30Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. 31Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn nhiều con chim sẻ.”
Xưng Nhận Chúa Cứu Thế
(Lu 12:8-9, 15-53; 14:26-27)
32“Vì thế, ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. 33Còn ai chối Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ chối người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời.
34Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không phải để đem hòa bình nhưng đem gươm giáo. 35Vì Ta đến để phân rẽ, khiến con trai nghịch với cha, con gái với mẹ và nàng dâu cùng bà gia. 36Kẻ thù của người ta chính là người nhà mình.
37Ai yêu cha mẹ hơn Ta, người ấy không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai, con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 38Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 39Ai cố giữ mạng mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta hy sinh tính mạng mình thì sẽ tìm lại được.”
Phần Thưởng
(Mác 9:41)
40“Ai đón tiếp các con, tức là đón tiếp Ta. Ai đón tiếp Ta tức là đón tiếp Đấng sai Ta. 41Ai đón tiếp một tiên tri của Chúa vì người ấy là tiên tri, người ấy sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người đó là môn đệ Ta, thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

The future Hall of Famer went on to earn law degree from Florida State University, attending classes during offseasons of an undistinguished playing career. Because most NFL coaches are drawn from the ranks cheap ray bans of ex players and because virtually all NFL players at least attended college many pro coaches have college degrees. Yet the problem doesn’t seem to be whether people are watching. Consider the current snapshot of Australian television ratings cheap nfl jerseys nearly two million people tuned in to ratings goldmineThe Voice on Sunday night, followed by the routinely strong performance of cheap oakleys news and current affairs programs such as 60 Minutes. Testosterone declines with age, illness and poor nutrition in both genders, though this change may be more marked in men. Synthetic hormone replacement therapy can cause adverse side effects. The lone bright spot for the Eagles, and you had to squint really wholesale china jerseys hard to see it, was WR Nelson Agholor. Now I’m putting things into perspective here when saying this was a positive. As New Zealand rugby attempts to become a world leader in its management of head knocks and concussion, it may find it can never do the right thing.Across Cheap NFL Jerseys China all mediums last week, the consensus was that Conrad Smith should consider retiring after suffering another concussion his second this year. He also suffered concussion in 2010 and has endured several significant head knocks over his career.To many, that’s enough for him to be branded a madman for continuing to play. Keep up this gym routine at least twice per week more if your training and practice schedules permit. Leave at hockey jerseys least 48 hours between heavy lifting for muscle groups to allow for repair and growth.. But we have medalled on a world stage before so who’s to say we can’t do so again? We were very nervous this morning but Becky and I tried to keep morale high. Once we got out there we were fine. If it a club shirt, then it will depend which season it from. The most current shirts are the most expensive. Don’t leave Princess out when you’re comparing cruise lines for your vacation. Princess is a fierce competitor.. Every short putt play as a straight putt only move the dot. So if it is a straight putt, you visualize that dot that you know you can hit because you’ve hit it at home 10,000 times. Agricultural products shifted from grain to fruits now that a quick, easy method was at hand to get their products to market. As with many of hockey jerseys our area railroads, the Hojack Railroad business was shifted to trucks on interstate highways and ceased operation in the late 1970s.

back Back to NVB Online