back Back to NVB Online

Ma-la-chi 2

Lời Quở Trách Giới Tư Tế
1 CHÚA Vạn Quân phán: “Đây là mạng lệnh cho các ngươi, những thầy tế lễ. 2Nếu các ngươi không nghe và không để tâm tôn vinh danh Ta, Ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi, và Ta sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi. Thật vậy, Ta đã rủa sả rồi vì các ngươi không để tâm tôn trọng Ta.”
3 CHÚA cũng phán: “Vì các ngươi, Ta sẽ quở trách con cháu các ngươi, lấy phân của những sinh tế trét lên mặt các ngươi, rồi đem các ngươi đi đổ với phân ấy. 4Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ban mạng lệnh này để giao ước của Ta với Lê-vi vẫn tồn tại.” 5CHÚA Vạn Quân phán: “Giao ước của Ta với Lê-vi, giao ước Ta đã ban cho người là giao ước của sự sống và bình an; giao ước này đòi hỏi sự tôn kính nên người tôn kính và run sợ danh Ta. 6Trong miệng người có Kinh Luật chân thật và môi người không có gì giả dối. Người bước đi với Ta trong hòa bình chánh trực và làm cho nhiều người bỏ điều ác.”
7 CHÚA Vạn Quân phán: “Vì môi thầy tế lễ phải tích trữ tri thức và người ta tìm kiếm Kinh Luật nơi miệng người vì người là sứ giả của CHÚA Vạn Quân. 8Nhưng các ngươi đã đi sai đường lối của Ta và sự giáo huấn của các ngươi gây cho nhiều người vấp phạm; các ngươi đã vi phạm giao ước của Lê-vi. 9Vậy nên, Ta đã khiến các ngươi bị khinh bỉ và nhục nhã trước mọi người, vì các ngươi không theo các đường lối Ta, nhưng đã chứng tỏ bất công khi thi hành kinh luật.”
Giu-đa Bất Trung
10“Không phải tất cả chúng ta đều có cùng một Cha sao? Có phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta không? Thế sao các ngươi bội tín với nhau mà vi phạm giao ước của tổ tiên?
11Giu-đa đã thất tín, đã phạm một sự ghê tởm giữa Y-sơ-ra-ên và tại Giê-ru-sa-lem. Giu-đa đã làm ô uế nơi thánh mà Chúa yêu, vì nó cưới con gái của thần ngoại bang. 12Đối với một người làm như vậy, bất kỳ ai, nguyện Chúa dứt bỏ nó khỏi các lều Gia-cốp, ngay cả khi nó đem lễ vật đến dâng kính CHÚA Vạn Quân.
13Một điều nữa các ngươi cũng làm là các ngươi lấy nước mắt làm ngập bàn thờ CHÚA. Các ngươi khóc và than vãn vì Chúa không còn chú ý đến các lễ vật của các ngươi hoặc không vui lòng chấp nhận những lễ vật đó từ tay các ngươi. 14Các ngươi hỏi: ‘Tại sao?’ Bởi vì CHÚA làm nhân chứng giữa ngươi và người vợ từ thời trai trẻ của các ngươi, vì các ngươi bội bạc với nàng, dù nàng là bạn đồng công của các ngươi, vợ giao ước của ngươi.
15Có phải Chúa khiến vợ chồng thành một không? Cả xác thịt lẫn tâm linh họ đều thuộc về Ngài. Và tại sao làm thành một? Vì Ngài tìm kiếm con cháu thánh thiện. Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, đừng bội bạc vợ của thời thanh xuân của các ngươi.”
16 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: “Ta ghét sự ly dị; và Ta cũng ghét kẻ mang lớp áo bạo hành như thế đối với vợ.”
Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, và đừng bội bạc.
Ngày Phán Xét
17Những lời nói của các ngươi đã làm nản lòng CHÚA.
Các ngươi hỏi: “Chúng con làm nản lòng Chúa bằng cách nào?”
Vì các ngươi nói: “Những người làm ác đều tốt lành trước mắt Đức Chúa Trời, và Ngài bằng lòng họ.” Hay “Chúa của sự công chính ở đâu?”

If you plan wholesale nfl jersyes to spend a considerable amount of time outside, layer your mittens. A thin synthetic liner under a thicker wool mitten will keep your hands warm. In its 30 year run, Sexology didn’t just discuss having sex. It went all out and did scientific research on such crucial topics as replica oakleys homosexual chickens, odor fetishists and Hitler’s sex life. The witness (Madame Duparc) deposed, that after Marie had helped sale christian louboutin Monsieur De Beaulieu to get up, she (Marie) hastened out for new balance atlanta the milk, and, on her return with it, prepared the hasty pudding, vintage chanel sunglasses took it herself off the fire, and herself poured it out throw back nba jerseys into the plate then left the kitchen to accompany Madame gucci Replica Oakleys bags online De Beaulieu to mass. Four or five minutes after Monsieur De gucci outlet gucci Beaulieu had eaten the hasty pudding, he Cheap Oakleys was seized with violent Cheap NFL Jerseys China illness.. It’s widely believed they were complicit in letting doping flourish. So it was an egg on the face day for baseball. Even in the year of 1881. England adopted the institution of religion Islam and this was termed as married woman act Similarly, Prophet of religion Islam proclaimed that Woman are twin halves of men. A muscle cramp is an involuntary contraction that leaves the affected tissue immobile and the individual in pain. For many people, leg cramps come at night while they sleep and are intense enough to jerk them awake. Clay had 35 catches through eight games last season. Bills have 26 sacks, tied for NFL lead and five more than all of last season. LB Lorenzo Alexander leads NFL with nine sacks. After playing one season, Williams was riding his motorcycle in Chicago a violation of his contract and lost control, crashing into a utility pole. He survived the severed nerve, fractured pelvis, dislocated knee and internal bleeding, but the psychological damage of the accident remained. “We’ve both coached athletics,” John said. “We’ve seen how other parents try to live their lives through their kids, and it doesn’t work.” John and Sheila feel, however, that their daughter Nicola might have had a different experience. Yeah, not a single person has ever died from a weed overdose. We don’t have numbers on pandas, but we’re guessing it’s about the same. For young people parents wondering “Should my child play football?” Not before middle school. I think Cheap nfl jerseys the evidence is ironclad on that. Not about genetics as a concept that’s pretty solid but about tongue rolling being an example of it. As early as the 1950s, studies had already been done that showed rolling cheap authentic jerseys your tongue isn’t a trait passed down from your parents.

back Back to NVB Online