back Back to NVB Online

Lu-ca 9

Chúa Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Truyền Giáo
(Mat 10:5-15; 14:1-12; Mác 6:7-29)
1Đức Giê-su gọi mười hai sứ đồ lại, ban cho năng lực và thẩm quyền để trừ tất cả các quỷ và chữa bệnh. 2Ngài sai họ đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người đau ốm. 3Ngài bảo họ: “Đi đường, các con đừng đem theo gì cả; đừng đem theo gậy, túi, thực phẩm, tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo choàng. 4Các con vào nhà nào, cứ ở lại đó cho đến khi đi. 5Nếu thành nào người ta không tiếp đón các con thì khi ra khỏi thành ấy, hãy phủi bụi nơi chân để tỏ ý đối kháng với họ.” 6Các sứ đồ ra đi, từ làng này qua làng khác, truyền giảng Phúc Âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi.
7Nghe về mọi việc xảy ra, Hê-rốt, vua chư hầu, rất hoang mang vì có người nói: “Giăng Báp-tít đã sống lại từ cõi chết;” 8cũng có người bảo: “Tiên tri Ê-li đã hiện ra!” Nhưng có kẻ khác lại cho rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. 9Nhưng vua Hê-rốt nói: “Giăng thì Ta đã chém đầu rồi, còn người này là ai mà ta nghe đồn người đã làm những việc như thế?” Nên vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
Chúa Cho Năm Ngàn Người Ăn Bánh
(Mat 14:13-21; Mác 6:30-44; Gi 6:1-14)
10Các sứ đồ trở về tường trình cho Ngài những việc họ đã làm. Ngài đem họ đi riêng ra, đến thành Bết-sai-đa, 11nhưng dân chúng biết được, kéo theo Ngài. Ngài đón tiếp họ, giảng giải về Nước Đức Chúa Trời và chữa cho những người cần được lành bệnh.
12Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang.”
13Nhưng Ngài bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Các sứ đồ thưa: “Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!”
14Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người.” 15Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống. 16Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân. 17Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy.
Phê-rơ Xác Nhận Niềm Tin Về Chúa Cứu Thế
(Mat 16:13-19; Mác 8:27-29)
18Đang lúc Đức Giê-su ở riêng cầu nguyện, có các môn đệ bên cạnh, Ngài hỏi họ: “Đoàn dân nói Ta là ai?”
19Họ thưa: “Người thì nói là Giăng Báp-tít, kẻ thì bảo là Ê-li, những người khác lại cho rằng Thầy là một tiên tri thời xưa sống lại.”
20Ngài hỏi tiếp: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời!”
21Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai điều ấy.
Chúa Báo Trước Ngài Sẽ Hy Sinh Và Sống Lại
(Mat 16:20-28; Mác 8:30–9:1)
22Đức Giê-su dạy: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết rồi sau ba ngày sẽ sống lại.”
23Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. 24Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được. 25Nếu một người được cả thế gian mà chính mình phải bị hư mất hay tổn hại, thì lợi ích gì đâu? 26Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh. 27Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời.”
Chúa Hóa Hình
(Mat 17:1-8; Mác 9:2-8)
28Độ tám ngày sau khi phán dạy những điều ấy, Đức Giê-su đem theo Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. 29Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát. 30Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li. 31Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32Phê-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng khi thấy hào quang của Ngài và của hai người đứng với Ngài thì tỉnh hẳn. 33Khi hai người từ giã Ngài, Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở lại đây tốt quá! Ta hãy dựng ba lều; một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Ông nói mà không hiểu mình nói gì.
34Phê-rơ còn đang nói, một đám mây kéo đến che khuất Ngài, Môi-se và Ê-li; khi họ vào trong đám mây các môn đệ sợ hãi. 35Từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta, Đấng đã được chọn. Hãy nghe theo Ngài!” 36Khi tiếng phán vang ra, chỉ còn lại một mình Đức Giê-su mà thôi. Trong những ngày đó các môn đệ im lặng, không thuật lại cho ai những điều mình được chứng kiến.
Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám Được Chữa Lành
(Mat 17:14-18, 22-23; Mác 9:14-27, 30-32)
37Hôm sau, khi Đức Giê-su và các môn đệ xuống núi, một đoàn dân đông đến đón Ngài. 38Một người trong đám đông kêu lớn: “Thưa Thầy, con xin Thầy đoái xem con trai con đây, vì con chỉ có một mình nó. 39Quỷ nhập vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi bọt mồm, cứ gây thương tích cho nó và ít khi chịu rời nó. 40Con đã xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi nổi.”
41Đức Giê-su đáp: “Ôi, thế hệ vô tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các người và chịu đựng các người đến bao giờ? Hãy đem con trai anh lại đây!”
42Lúc đứa trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm nó giãy giụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại cho cha nó. 43Cả đoàn dân đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ: 44“Các con hãy lắng nghe cho kỹ những điều Ta nói đây! Con Người sắp bị nộp vào tay người ta.” 45Nhưng họ không hiểu lời ấy, vì còn bị che khuất đối với họ, khiến họ không nhận biết được và họ cũng sợ không dám hỏi Ngài về lời này.
Ai Là Người Lớn Nhất
(Mat 18:1-5; Mác 9:33-40)
46Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong nhóm mình. 47Đức Giê-su biết ý tưởng họ, nên đem một đứa trẻ lại đứng bên cạnh Ngài, 48và bảo: “Ai nhân danh Ta tiếp đón đứa trẻ này tức là tiếp đón Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai ta. Vì người hèn mọn nhất trong các con, là người cao trọng nhất.”
49Giăng thưa: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy để đuổi quỷ, nhưng chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không theo chúng ta.”
50Ngài bảo: “Đừng ngăn cấm, vì ai không chống đối các con là người thuận với các con!”
Người Sa-ma-ri Chống Đối
51Gần đến ngày về trời, Đức Giê-su quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem. 52Ngài sai các sứ giả đi trước; trên đường họ vào một làng Sa-ma-ri để chuẩn bị chỗ trọ cho Ngài, 53nhưng dân chúng không chịu tiếp Ngài, vì Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem. 54Gia-cơ và Giăng thấy thế, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy họ không?” 55Nhưng Ngài quay lại quở trách hai người, 56rồi cùng các môn đệ đi qua một làng khác.
Điều Kiện Làm Môn Đệ Chúa
(Mat 8:19-22)
57Khi đang đi đường, một người thưa với Ngài: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó!”
58Đức Giê-su đáp: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!”
59Ngài bảo một người khác: “Con hãy theo Ta!” Nhưng người ấy thưa: “Xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã!”
60Ngài tiếp: “Con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ! Còn con, hãy đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời!”
61Một người khác thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã!”
62Đức Giê-su đáp: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với Nước Đức Chúa Trời!”

how to select a youth baseball mitt sizeWe know how valuable and important Rob Gronkowski and Julian Edelman are the to the passing offense. LaFell is right up there with them.. Here’s the biggest reason, this isn’t college and it’s not high school. When you’re a great college player, you have a lot of physical advantages that 95 percent of the country the players that you’re going up against don’t have.. Is my tribe, he told the AP. Relatives are in prison, and if they talk about democratic rights they are killed.. We’re waiting for the technology to show us. But cheap jerseys china everybody knows what the end point of transportation technology is: instantly being able to go anywhere, at any time. In addition, earlier this year, the NFL split its Thursday night slate of games between CBS and NBC, giving the network an added infusion of football ratings during the week starting in November. Seeing as how that’s right around the time NBC usually gives its shows a mid season break, that could turn out to be a even bigger boon than first thought.. During breaking news events, Alan Colmes Show offers all of the resources of the FOX News Channel with access to international correspondents. Alan Colmes Show welcomes and All Opinion, Any and All the Time weeknights from 6pm 9pm ET.If you are a radio station that would like more information about FOX News Radio and its products please call the number below.. Charming and well maintained, this home is located on beautiful 7800 acre Santa fake oakleys outlet Fe Lake replica oakleys that will allow you to relax and enjoy your time in Florida. With a new dock, clean beach and boat ramp 3 minutes away you can enjoy swimming, replica oakleys fishing, and boating cheap football jerseys at your leisure. What’s really weird is that their confused terror boner didn’t go away. Both groups were given a number where they could reach the female assistant in case they required any “clarification” on the surveys. Treatment for varicose veins isn’t always very successful. Around 100,000 NHS operations are performed each year and about 20 per cent of these are repeat surgery for recurrence. New quarterback Josh McCown has now been given his shot to cheap oakleys prove he’s starter after an impressive understudy performance in Chicago, however his success hockey jerseys can largely depend on the offensive line in front of him. Throughout the preseason, the Bucs offensive line has been worryingly poor, something that will be hard to get away with through a 16 game season. Around 2 days after attachment, massive axonal growth from the margin of the clump was realised. The optimal timing of attachment was also evaluated. Reporter: Became the first athlete to ever win the coveted mirrorball trophy. I will always remember.

back Back to NVB Online