back Back to NVB Online

Lu-ca 8

Các Nữ Môn Đệ
1Sau đó, Đức Giê-su cứ đi từ thành này sang thành khác, từ làng nọ qua làng kia để truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời. 2Mười hai sứ đồ theo Ngài cùng với các phụ nữ đã từng được Ngài đuổi quỷ, chữa bệnh: Ma-ri còn gọi là Ma-đơ-len, người được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ, 3Giô-a-na, vợ của Chu-xa, người quản lý hoàng cung Hê-rốt, Su-sa-na, và nhiều bà khác nữa. Họ dùng tài sản mình phục vụ Chúa và các môn đệ Ngài.
Người Gieo Giống
(Mat 13:1-23; Mác 4:1-20)
4Trong khi một đám đông tụ họp, và những người từ các thành kéo nhau đến với Đức Giê-su, Ngài dùng một ngụ ngôn dạy họ: 5“Một người kia đi gieo giống. Đang khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị dẫm lên rồi chim ăn hết. 6Một số khác rơi nhằm chỗ đá sỏi, mọc lên rồi khô héo vì thiếu ẩm ướt.
7Hạt khác rơi vào giữa nơi gai góc, mọc lên chung với gai và bị nghẹt. 8Nhưng một số khác nữa rơi vào đất tốt, mọc lên, kết hạt gấp trăm lần.” Khi nói những điều này, Ngài kêu lớn: “Ai có tai, hãy lắng nghe!”
9Các môn đệ hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có nghĩa gì. 10Ngài đáp: “Đức Chúa Trời cho các con hiểu biết huyền nhiệm của Nước Đức Chúa Trời, còn những người khác phải dùng ngụ ngôn để họ,
Nhìn mà không thấy,
Nghe mà chẳng hiểu.”
11“Đây là ý nghĩa ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời Đức Chúa Trời; 12Hạt giống rơi dọc đường là những người nghe nhưng rồi bị quỷ vương đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rỗi. 13Hạt giống rơi nhằm chỗ đá sỏi là những người nghe và vui mừng tiếp nhận lời Chúa, nhưng không đâm rễ, chỉ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc. 14Hạt giống rơi vào nơi gai góc là người đã nghe, nhưng trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, giàu sang và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt không trưởng thành được. 15Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những người với tấm lòng thanh cao, tốt đẹp nghe đạo, giữ vững đạo và nhờ kiên trì sinh kết quả.”
Cái Đèn
(Mác 4:21-25)
16“Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng. 17Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày. 18Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm; ai không có, cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có.”
Mẹ Và Các Em Chúa Giê-su
(Mat 12:46-50; Mác 3:31-35)
19Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được. 20Có người thưa với Ngài: “Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy.”
21Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời!”
Thuyền Gặp Bão
(Mat 8:23-27; Mác 4:35-41)
22Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!” Vậy họ chèo thuyền đi. 23Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.
24Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!” Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên. 25Ngài trách các môn đệ: “Đức tin các con ở đâu?” Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: “Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió thì chúng vâng theo?”
Người Bị Quỷ Ám
(Mat 8:28-34; Mác 5:1-20)
26Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê. 27Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. 28Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài, xin đừng hành hạ tôi,” 29vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang.
30Đức Giê-su hỏi nó: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Đạo binh!” Vì anh này bị nhiều quỷ ám. 31Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu.
32Ở đó, có một bầy heo rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy heo, Ngài chấp thuận. 33Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả.
34Các kẻ chăn heo thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê. 35Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 36Những người đã chứng kiến thuật lại cho họ nghe người bị quỷ ám đã được chữa lành như thế nào. 37Tất cả dân chúng quanh vùng Giê-ra-sê đều xin Ngài đi nơi khác vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về.
38Người được giải thoát khỏi quỷ năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Ngài cho anh về, bảo: 39“Con hãy về nhà mình, thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con!” Vậy, anh ấy đi khắp thành, công bố những việc Đức Giê-su đã làm cho mình.
Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Xuất Huyết
(Mat 9:18-26; Mác 5:21-43)
40Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. 41Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, 42vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. 43Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. 44Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu liền cầm lại.
45Đức Giê-su hỏi: “Ai sờ Ta vậy?” Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: “Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!”
46Nhưng Đức Giê-su đáp: “Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra.”
47Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. 48Ngài bảo bà: “Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!”
49Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: “Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy nữa!”
50Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!”
51Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. 52Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: “Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!”
53Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. 54Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: “Con ơi, hãy dậy!” 55Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. 56Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.

Activation of multiple kinases seems to be involved in ALS axonal transport impairment. Glutamate activates c Jun N terminal kinase (JNK), which phosphorylates the kinesin motor domain and inhibits kinesin from binding to microtubules (phosphorylation is represented by the yellow circles). In the U. S.. In a new interview with People, the former NFL player and former”Live With Kelly and Michael” co host opened up about leaving the show, but conveniently Fake Oakleys left out the part where he blindsided Ripa with his announcement before going public with it. Ripa, hurt by the news, then refused to show up to work.. Police said they did throwback nba jerseys not believe there was any history of domestic abuse in the family. Houston police homicide investigator Jimmy Dodson told KPRC that the Armstrongs were “an outstanding family” adding that Mr Armstrong was an associate pastor at a local church. Depending on particular factors in some cases, insulin injections may be needed. Other treatments include reducing high blood pressure.. So let’s just address that right Wholesale Jerseys now. Right so recently one of your retail partners called out one of your products as underperforming and took a massive amount of market cap off your stocks. Bring one knee into your chest. The other leg is going to go long and it’s not going to touch the floor. Maybe he will do that, maybe he won’t, but that won’t change the fake oakleys long established reality and the reason why Brady Cheap ray bans remains the most valuable player in the National Football League cheap jerseys whether he formally receives the honor or not. The only statistics he cares about are Patriots Football Games Won and Lombardi Trophies Collected.. Men either get to play Johns spending their night picking up prostitutes or they get to lay in wait for one of the female cops to score a real John, and then jump out and arrest him. Our source John described Cheap Jerseys the work as “a lot of fun” and noted there was “a sporting aspect” to it, while also admitting that for the women it could be “sketchy as hell.”. Lack of retirement security remains a major issue for assistant coaches, who voted in late 2010 to look at unionization options, according to The Boston Globe. In 2009, the NFL let teams opt out of pension plans that had previously been mandatory. Hamill (paralympics), S. Jones (tennis), G. And I feel so bad about that now. And I know that I didn’t I didn’t step up. In the interim I am cooperating with the Giants and the NFL. Thank you to everyone that has supported me, I will not let you down.”. Such sports can teach the child how to believe in oneself. Inner confidence and a positive attitude is established.

back Back to NVB Online