back Back to NVB Online

Lu-ca 7

Đầy Tớ Của Một Đội Trưởng Được Lành Bệnh
(Mat 8:5-13)
1Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um. 2Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết. 3Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình.
4Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: “Đội trưởng đáng được Thầy giúp, 5vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà. 7Vì tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm.”
9Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: “Ta cho các người biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!” 10Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.
Một Thanh Niên Ở Na-in
11Hôm sau, Ngài đi vào một thành tên là Na-in; các môn đệ và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12Khi đến gần cổng thành, gặp đám tang người con duy nhất của một bà góa. Nhiều người trong thành cùng đi đưa đám với bà. 13Thấy bà, Chúa động lòng thương xót, bảo: “Đừng khóc nữa!”
14Ngài đến gần, sờ quan tài, những người khiêng liền dừng lại. Ngài bảo: “Hỡi cậu trai trẻ, Ta truyền cho con hãy chổi dậy!” 15Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài giao cậu lại cho mẹ.
16Tất cả dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Một tiên tri lớn đã đến giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài!” 17Lời này loan ra khắp miền Giu-đê và cả các vùng phụ cận.
Câu Hỏi Của Giăng Báp-tít
(Mat 11:2-19)
18Các môn đệ của Giăng báo cho ông biết mọi việc này. 19Giăng gọi hai môn đệ, sai đi gặp Chúa mà hỏi: “Chúa chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?”
20Họ đến thưa với Ngài: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?’ ”
21Trong lúc đó, Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn, đau yếu, bị tà linh ám và cho những người mù lòa thấy được. 22Ngài đáp: “Các con hãy về báo cáo cho Giăng những việc các con đã nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại và kẻ nghèo được truyền giảng Phúc Âm. 23Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!”
24Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: “Các người đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay? 25Thế các người đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 26Thế các người đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các người, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa. 27Đây là lời Kinh Thánh viết về người:
‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con;
Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’
28Thật Ta bảo các con, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta.”
29Toàn thể những người đã được Giăng làm phép báp-tem nghe lời Ngài dạy—kể cả những kẻ thu thuế—đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính. 30Nhưng các người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ.
31“Ta có thể ví người của thế hệ này với điều gì? Họ giống ai? 32Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau:
Bọn tao thổi sáo
Mà sao bọn bay không nhảy múa!
Bọn tao hát nhạc đám tang
Mà sao bọn bay không khóc lóc kêu than?
33Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’ 34Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: ‘Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’ 35Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh.”
Chúa Giê-su Tại Nhà Si-môn
36Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. 37Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc. Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, 38đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên.
39Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: “Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc.”
40Đức Giê-su nói với Si-môn: “Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!”
41Ngài bảo: “Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. 42Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn?”
43Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!” Chúa khen: “Con nói đúng lắm!”
44Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: “Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. 45Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. 46Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. 47Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.”
48Ngài bèn bảo người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.”
49Các khách dự tiệc hỏi nhau: “Ông này là ai mà tha tội được?”
50Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!”

css corp goes for topInvestors are always reminded that before making any investment, you should do your own proper due diligence on any name directly or indirectly mentioned in this article. Investors should also consider seeking advice from a broker or financial adviser before making any investment decisions. Keep your eyes on the receiver until he looks back or is about to catch the ball. When he is about to catch the ball, swat the ball out of his hands, or tackle him and try to knock the ball away from him. Download Shoutcast’s Shoutcast Server application, which allows you to stream online via Shoutcast. However, you’re still going to want a fully featured software package to run the show. Before I go any further, in the interest of full disclosure, note that I am not a financial professional, nor am I certified in any way as a financial Baratas Replicas Ray Ban advisor. I am an independent, small investor sharing experiences that hopefully will be interesting, as well as helpful, to others in similar circumstances.. The new stadium is terrific. Too bad for DC taxpayers less than crazy about baseball.. It was coming off the 1982 player Cheap Football Jerseys strike, Raiders owner Al Davis had just successfully sued the league for the right to move his team to Los Angeles, the USFL was poaching players including Cheap Football Jerseys Heisman Trophy winner Herschel Walker cheap china jerseys and John Elway, who would be selected No. 1 overall in the draft, was threatening to play for the New York Yankees if the Baltimore Colts used the first pick on him, which they did.. Although the NFL has a deal in place with Verizon (NYSE:VZ) for streaming content exclusively over its smartphones, the deal does not cover tablets. In our view, it could make sense for DirecTV and Apple to partner to help fend off Google. And cheap oakleys in this corner, Kelly Maria Ripa Consuelos, born October 2, 1970, American actress, talk show host, television producer. She first became known for her portrayal of “Hayley Vaughan on the American Broadcasting Company daytime soap opera, “All My Children” between 1990 and 2002, and is best cheap nfl jerseys known as co host of the “Broadcast syndication” “Live! with Kelly and Michaelm ” in various formats since 2001. Make the insulation panels to line the inside of the box. Measure every inner side of the box and write down the measurements. We further corroborated these findings by assessing for hepatocyte (albumin) and myofibroblast ( markers by PCR cheap jerseys and immunofluorescence microscopy; both markers were undetectable in isolated PSC cholangiocytes as well as in normal cholangiocyte cell lines (data not shown). (a) Isolated PSC cholangiocytes express typical biliary epithelial cell markers CK7, CK19 and GGT in addition to aquaporin and cell adhesion markers that are also expressed in normal cholangiocyte cell lines (semiquantitative PCR).

back Back to NVB Online