back Back to NVB Online

Lu-ca 6

Hái Bông Lúa Mì
(Mat 12:1-8; Mác 2:23-28)
1Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. 2Mấy người Pha-ri-si trách: “Tại sao các anh làm điều trái luật ngày Sa-bát?”
3Đức Giê-su đáp: “Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít đã làm khi vua và đoàn tùy tùng bị đói sao? 4Vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày trên bàn thờ và cho các người theo vua ăn nữa. Đó là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ; có phải vậy không?” 5Ngài tiếp: “Con Người là Chúa ngày Sa-bát.”
Người Liệt Tay
(Mat 12:9-14; Mác 3:1-6)
6Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường dạy dỗ. Tại đó, có một người liệt bàn tay phải. 7Các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si theo dõi xem thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tìm lý do tố cáo Ngài. 8Nhưng Ngài biết mưu định của họ, nên bảo người liệt tay: “Hãy đứng dậy, đứng giữa đây!” Người đó đứng dậy.
9Ngài bảo họ: “Ta hỏi các người một câu: Trong ngày Sa-bát nên làm việc nào cho đúng luật, làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?”
10Ngài nhìn quanh tất cả họ, rồi bảo người liệt tay: “Anh hãy duỗi bàn tay ra!” Người bệnh duỗi ra, thì tay được lành. 11Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giận dữ, bàn luận với nhau xem họ phải làm gì với Đức Giê-su.
Chúa Chọn Mười Hai Sứ Đồ
(Mat 10:1-4; Mác 12:13-19)
12Trong những ngày đó, Đức Giê-su đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ. 14Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; An-rê, em Si-môn; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp; Ba-thê-lê-mi; 15Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con A-phê; Si-môn, được gọi là Xê-lốt; 16Giu-đa, con Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội sau này.
17Ngài cùng họ xuống núi, đứng tại một nơi bằng phẳng; có đám đông môn đệ cùng rất đông dân chúng từ khắp các vùng Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, vùng duyên hải Ty-rơ và Si-đôn 18đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bệnh tật. Những người bị tà linh hành hạ cũng được chữa lành. 19Cả đoàn dân đều tìm cách sờ vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người.
Phước Và Họa
(Mat 5:1-12, 38-48; 7:12)
20Ngài đưa mắt nhìn các môn đệ và phán dạy:
“Phước cho những người nghèo khổ,
Vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các con.
21Phước cho những người hiện đang đói khát,
Vì các con sẽ được no đủ.
Phước cho những người hiện đang khóc lóc
Vì các con sẽ vui cười.
22Phước cho các con khi vì Con Người
Mà bị người ta ghen ghét,
Loại trừ, lăng mạ, và xóa bỏ tên các con như phường gian ác.
23Ngày ấy, các con hãy vui mừng nhảy múa, vì các con sẽ được trọng thưởng trên trời; vì tổ phụ họ cũng đã bạc đãi các tiên tri của Chúa như thế.
24Nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có,
Vì các người được an ủi rồi.
25Khốn cho các người là kẻ hiện đang no nê,
Vì các người sẽ đói.
Khốn cho các người là những kẻ hiện đang vui cười,
Vì các người sẽ khóc lóc than vãn.
26Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng,
Vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế.
27Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình;
28Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.
29Ai tát con má bên này, hãy đưa luôn má kia cho họ.
Ai lấy áo ngoài của con, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.
30Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.
31Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.
32Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì có được ân huệ gì đâu! Chính các kẻ tội lỗi cũng yêu thương những người yêu thương họ. 33Nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho mình, thì có ân huệ gì đâu! Chính kẻ tội lỗi cũng làm y như thế. 34Nếu các con cho mượn mà trông mong thu lại thì có ân huệ gì đâu! Những kẻ tội lỗi cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi thu lại đủ số. 35Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. 36Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.”
Lên Án Người Khác
(Mat 7:1-5, 16-20, 24-27; 12:33-35)
37“Đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.”
39Ngài còn dạy họ ngụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn đường cho người mù không? Cả hai chẳng té xuống hố sao? 40Môn đệ không hơn thầy, nhưng nếu được dạy dỗ đầy đủ thì sẽ như thầy mình. 41Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không nhìn biết cây xà trong mắt mình? 42Sao con dám bảo anh em mình: ‘Này anh, để tôi lấy cái dằm trong mắt cho anh!’ mà không thấy cây xà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ mà lấy cái dằm trong mắt anh em con.
43Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. 44Hãy xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. 45Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.
46Tại sao các con gọi Ta là: ‘Chúa, Chúa!’ mà không thực hành lời Ta dạy? 47Ta sẽ cho các con biết người đến cùng Ta, nghe lời Ta và thực hành thì giống như ai? 48Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá; khi có lụt, nước sông chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. 49Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất, không nền móng, khi bị nước sông chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại nặng nề.”

The next will be the willow palm strike using the edge part of the hand to do the striking and this is in the mountain climbing stance, upper part of the leg protecting the groin area. And front kick, then this will be the blocking motion and set into horse riding stance and the back part of arch will be a little bit arched. FELDMAN: Well, they were fairly close on the economic issues in terms of how much was going to be divided up of the basketball related income. Where they were further apart was on these so called system issues. 11 Luis Rodriguez (1969) Fighting in his home country of Italy, Nino put on a show of will and heart as he was shaken several times and down on the scorecards when in the eleventh round Benvenuti landed a thudding left hook and boom the bout was over. 5 Ingemar Johannson (1960) Patterson was wobbled several times before rallying to floor Johansson twice in the fifth round, the second time for the count. Imagine, if you will, a naked Guy Fieri sitting on the toilet and going through his third bucket of spicy wings like a man (although now more like a beast) obsessed. Picturing that probably ruined your day. Instead, cheap fake oakleys there’s only an armed militant watching over the improvised compound from atop an wholesale jerseys old wildfire lookout tower. Continue to create anxiety for locals. Now here’s the most important part: the belief that all of his work would pay off had no guarantee of being true lots of guys never came home (remember, it would be more than ten years before Rambo showed up). But that wasn’t the point; the effort, and the belief that it could pay cheap nfl jerseys off, were what got him through. He developed an incredibly nerdy (or geeky?) algorithm to determine how commonly words were associated with each other on Twitter:Conclusion: Geeks can’t read that.Unlocking that would probably take a much bigger nerd than any of us at Cracked, because we all qualify more as geeks. No, seriously Settles’ results showed that the most significant differences between oakley outlet geeks and nerds are that geeks are more into pop culture references, tabletop RPGs, and picking out plot holes in Star Wars, while nerds are cheap oakleys more interested in academic achievement, the pursuit of knowledge, and formulating complex algebraic equations to answer pointless questions. Based on the microarray data, overall molecular brain development appeared to be comparable between the E12.5 and E14.5 PS1 deficient and control embryos. However, in brains Cheap Football Jerseys of PS1 deficient mice, we observed significant differences in the expression of genes encoding molecules that are associated with neural differentiation, extracellular matrix, vascular development, Notch related signaling and lipid cheap mlb jerseys metabolism.

back Back to NVB Online